Multimedija - I Kolokvijum

90 Questions | Total Attempts: 865

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Multimedija - I Kolokvijum

Simulacija pitanja za kolokvijum iz multimedije


Questions and Answers
 • 1. 
  Polje koje se bavi računarski kontrolisanom integracijom teksta, grafike, statičnih i pokretnih slika, animacije, zvuka i drugih medijuma gde je svaki tip informacije prisutan, uskladišten i procesiran digitalno, naziva se:
  • A. 

   Digitalna multimedija

  • B. 

   Digitalna zaštita

  • C. 

   Digitalni procesor

 • 2. 
  Koje godine se prvi put termin multi-media koristi za opisivanje performansa koji je kombinovao rok muziku uživo, bioskop, eksperimentalnu rasvetu i umetnost izvođenja. pretapanje?
  • A. 

   1865

  • B. 

   1965

  • C. 

   2005

 • 3. 
  Ako je za analogni audio CD dužine zapisa 1 minut, brzina odabiranja-uzorkovanja 44.1kHz, veličina uzotka 16 bita (2 bajta, broj kanala dva (stereo tehnika)), kolika je veličina fajla za skladištenje takvog zapisa?
  • A. 

   10,5 B

  • B. 

   10,5 KB

  • C. 

   10,5 MB

 • 4. 
  Tekst koji sadrži linkove na druge tekstove naziva se:
  • A. 

   Poster

  • B. 

   Paragraf

  • C. 

   Hipertekst

 • 5. 
  Koji pojam nije ograničen samo na tekst, tj. može da uključi i druge medije, grafiku, slike i posebno kontinualne medije, zvuk i video
  • A. 

   Hipermedija

  • B. 

   Hipertekst

  • C. 

   Poster

 • 6. 
  Najbolji primer hipermedijske aplikacije je:
  • A. 

   Film

  • B. 

   TV

  • C. 

   World Wide Web

 • 7. 
  Računari su zasnovani na binarnoj aritmetici. Cele brojeve je moguće predstaviti u binarnom sistemu. Osnovna ideja je da se svakom karakteru pridruži određeni broj na unapred dogovoreni način. Ove brojeve zovemo:
  • A. 

   Prirodni brojevi

  • B. 

   Kodovi karaktera (character codes)

  • C. 

   Kompleksni brojevi

 • 8. 
  Kakav je ASCII (American Standard Code for Information Interchange) standard, ako je broj karaktera 128?
  • A. 

   Šestobitni

  • B. 

   Sedmobitni

  • C. 

   Osmobitni

 • 9. 
  UNICODE svakom karakteru dodeljuje:
  • A. 

   Jednobajtni kod

  • B. 

   Dvobajtni kod

  • C. 

   Trobajtni kod

 • 10. 
  Koji prostor između karaktera određuje kerning:
  • A. 

   Horizontalni

  • B. 

   Vertikalni

  • C. 

   I horizontalni i vertikalni

 • 11. 
  Koji prostor između karaktera određuje leading:
  • A. 

   Horizontalni

  • B. 

   Vertikalni

  • C. 

   I horizontalni i vertikalni

 • 12. 
  Šest digita heksadecimalnog broja RRGGBB definišu:
  • A. 

   Sliku

  • B. 

   Boju

  • C. 

   Video

 • 13. 
  Šta je promena pritiska vazduha kroz vreme koje se prostire u vazduhu brzinom 340 m/s?
  • A. 

   Zvuk

  • B. 

   Slika

  • C. 

   Svetlost

 • 14. 
  Kako se naziva grupa formata za zapis mnogih tipova podataka, pre svega multimedijalnih (zvuka i videa)?
  • A. 

   TIF

  • B. 

   RIFF

  • C. 

   GIF

 • 15. 
  WAV spada u grupu RIFF formata i namenjen je isključivo za zapis
  • A. 

   Zvuka

  • B. 

   Slike

  • C. 

   Videa

 • 16. 
  Jedan od najpoznatijih MPEG-ovih audio layer-a je audio MPEG layer 3, ili pod drugim čuvenijim imenom:
  • A. 

   ML3

  • B. 

   MP3

  • C. 

   PM3

 • 17. 
  Broj piksela po jedinici dužine (obično po inču) naziva se:
  • A. 

   Apsolutna rezolucija

  • B. 

   Relativna rezolucija

  • C. 

   Rezolucija po pikselu

 • 18. 
  JPEG standard kompresije daje odnos kompresije:
  • A. 

   2:1

  • B. 

   4:1

  • C. 

   25:1

 • 19. 
  Stapanje jedne slike u drugu naziva se:
  • A. 

   Interliving

  • B. 

   Morphing

  • C. 

   Mirroring

 • 20. 
  Konverzija vektorskih slika u bit-mapirane slike naziva se:
  • A. 

   Vektorizacija

  • B. 

   Rasterizacija

  • C. 

   Kvantizacija

 • 21. 
  Program za komprimovanje zvuka se naziva:
  • A. 

   Codec

  • B. 

   Decoder

  • C. 

   Archiver

 • 22. 
  Format JPEG predviđa kompresiju:
  • A. 

   Po izboru

  • B. 

   Sa gubicima

  • C. 

   Bez gubitaka

 • 23. 
  Konverzija bit-mapiranih slika u vektor naziva se:
  • A. 

   Rasterizacija

  • B. 

   Vektorizacija

  • C. 

   Kvantizacija

 • 24. 
  Koji program služi za video montažu:
  • A. 

   Windows Movie Maker

  • B. 

   RealPlayer

  • C. 

   Opera

 • 25. 
  Osnovni jezik Web dokumenata je:
  • A. 

   HTML

  • B. 

   HTTP

  • C. 

   FTP

 • 26. 
  Kod filma svaki frejm je osvetljen:
  • A. 

   2 puta

  • B. 

   4 puta

  • C. 

   24 puta

 • 27. 
  Za koju tehnologiju je vezana rezolucija 1920x1080?
  • A. 

   HDTV

  • B. 

   Internet

  • C. 

   Radio

 • 28. 
  Prostorna kompresija se naziva još:
  • A. 

   Intra-frame

  • B. 

   Key-frame

  • C. 

   Inter-frame

 • 29. 
  Vremenska kompresija se naziva još:
  • A. 

   Inter-frame

  • B. 

   Intra-frame

  • C. 

   Key-frame

 • 30. 
  Koji video je najoštriji (najkvalitetniji):
  • A. 

   S-video

  • B. 

   Kompozitni video

  • C. 

   Komponentni video

 • 31. 
  Koji video je najslabijeg kvaliteta:
  • A. 

   Kompozitni video

  • B. 

   S-video

  • C. 

   Komponentni video

 • 32. 
  Koji video je srednjeg kvaliteta:
  • A. 

   S-video

  • B. 

   Kompozitni video

  • C. 

   Komponentni video

 • 33. 
  Grafička prezentacija karaktera je:
  • A. 

   Glif

  • B. 

   Paragraf

  • C. 

   Character

 • 34. 
  Skup glifova predstavlja:
  • A. 

   Paragraf

  • B. 

   Font

  • C. 

   Character

 • 35. 
  Mera rezolucije monitora po inču je:
  • A. 

   Piksel

  • B. 

   Point

  • C. 

   Circle

 • 36. 
  Mera rezolucije štampača po inču je:
  • A. 

   Piksel

  • B. 

   Circle

  • C. 

   Point

 • 37. 
  Jačina zvuka koju ljudsko uho može da registruje kreće se od 0 Db (nula decibela - prag šuma) do praga bola koji iznosi:
  • A. 

   120 Db

  • B. 

   0 Db

  • C. 

   20 Db

 • 38. 
  Prema Nyqist-ovoj teoremi, prilikom digitalizacije je dovoljno vrednost analognog signala semplirati:
  • A. 

   Dva puta češće od njegove najveće frekvencije

  • B. 

   Dva puta ređe od njegove najveće frekvencije

  • C. 

   četiri puta češće od njegove najveće frekvencije

 • 39. 
  Kod premaskiranja, tihi ton koji se javi do
  • A. 

   5 milisekundi pre glasnog tona neće se čuti

  • B. 

   100 milisekundi pre glasnog tona neće se čuti

  • C. 

   1000 milisekundi pre glasnog tona neće se čuti

 • 40. 
  Kod postmaskiranja tihi ton koji se javi do
  • A. 

   100 milisekundi posle završetka jakog zvuka neće se čuti

  • B. 

   1000 milisekundi posle završetka jakog zvuka neće se čuti

  • C. 

   1 milisekunde posle završetka jakog zvuka neće se čuti

 • 41. 
  Osnovna ideja Huffmanovog kodiranja je da se:
  • A. 

   Karakteri koji se češće javljaju kodiraju kraćim sekvencama

  • B. 

   Karakteri koji se češće javljaju kodiraju dužim sekvencama

  • C. 

   Karakteri koji se češće javljaju kodiraju istim sekvencama

 • 42. 
  Postupak zamene izmerene (semplirane) vrednosti analognog signala oznakom intervala vrednosti kome pripada naziva se:
  • A. 

   Sempliranje

  • B. 

   Kvantizacija

  • C. 

   Kodiranje

 • 43. 
  Aditivni model boja se prirodno primenjuje kada se boje grade dodavanjem komponenti svetlosti (RGB) kod:
  • A. 

   Monitora i projektora

  • B. 

   Printera

  • C. 

   štampanja

 • 44. 
  Substraktivni model se prirodno primenjuje kada se boje grade odbijanjem svetlosti (CMYK) kod:
  • A. 

   Slikanja, štampanja

  • B. 

   Monitora i projektora

  • C. 

   Televizora

 • 45. 
  Raspodela broja piksela slike po nivoima osvetljenosti naziva se:
  • A. 

   Histogram

  • B. 

   Blok dijagram

  • C. 

   Bar dijagram

 • 46. 
  Formati Pict, BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG su:
  • A. 

   Raster formati

  • B. 

   Vektorski formati

  • C. 

   Video formati

 • 47. 
  HDTV televizija visoke rezolucije koristi:
  • A. 

   60 fps

  • B. 

   30 fps

  • C. 

   25 fps

 • 48. 
  Formati AVI (Microsoft i IBM), MPEG (MPEG) i QuickTime (Apple) su najpoznatiji:
  • A. 

   Video formati

  • B. 

   Audio formati

  • C. 

   Formati skladištenja

 • 49. 
  Dithering je smanjenje opsega boja na:
  • A. 

   128

  • B. 

   256

  • C. 

   512

 • 50. 
  Smanjenje opsega boja na 256 zove se:
  • A. 

   Dithering

  • B. 

   Kerning

  • C. 

   Leading

 • 51. 
  Pod kodnom stranom (code page), tj. skupom karaktera (character set, charset) podrazumevamo uređenu listu: 
  • A. 

   Karaktera predstavljenih svojim kodovima

  • B. 

   Slika predstavljenih svojim kodovima

  • C. 

   Tekstova predstavljenih svojim kodovima

 • 52. 
  Osnovni jezik komunikacije na Internetu je:
  • A. 

   Hypertext Markup Language

  • B. 

   Virtual Reality Modeling Language

  • C. 

   Uniform Modeling Language

 • 53. 
  Koji heksadecimalni broj definiše pink (roze) boju koja se dobija sabiranjem crvene i plave boje:
  • A. 

   #FF00FF

  • B. 

   #00FFFF

  • C. 

   #FFFF00

 • 54. 
  Koji heksadecimalni broj definiše žutu boju koja se dobija sabiranjem crvene i zelene boje:
  • A. 

   #FFFF00

  • B. 

   #00FFFF

  • C. 

   #FF00FF

 • 55. 
  Koji heksadecimalni broj definiše tirkiznu boju koja se dobija sabiranjem zelene i plave boje:
  • A. 

   #00FFFF

  • B. 

   #FF00FF

  • C. 

   #FFFF00

 • 56. 
  Za heksadecimalni prikaz boja koriste se:
  • A. 

   Brojevi (0-9) i slova (A-F)

  • B. 

   Brojevi (0-7) i slova (A-Z)

  • C. 

   Brojevi (0-8) i slova (A-V)

 • 57. 
  Opšte prihvaćen CD audio standard se zasniva na frekvenciji odabiranja (sempliranja) od:
  • A. 

   44.1 kHz

  • B. 

   44.1 MHz

  • C. 

   44.1 GHz

 • 58. 
  MPEG je akronim od:
  • A. 

   Moving Pictures Experts Group

  • B. 

   Moving Pictorial Experts Group

  • C. 

   Moving Production Experts

 • 59. 
  Gramofonska ploča je multimedijalni medij koji proizvodi:
  • A. 

   Analogni signal

  • B. 

   Digitalni signal

  • C. 

   Oba signala

 • 60. 
  Broj promena analognog signala u jedinici vremena je:
  • A. 

   Frekvencija

  • B. 

   Napon

  • C. 

   Struja

 • 61. 
  Komprimovanje audio zapisa bez gubitaka zasniva se na:
  • A. 

   Uklanjanju redundancije u podacima, bez ikakve njihove izmene

  • B. 

   Dodavanju redundancije u podacima, bez ikakve njihove izmene

  • C. 

   Održavanju redundancije u podacima, bez ikakve njihove izmene

 • 62. 
  Programi za reprodukciju zvuka su:
  • A. 

   Windows Media Player, RealPlayer

  • B. 

   Sound Forge, Audacity

  • C. 

   PCM, MP3

 • 63. 
  Programi za obradu zvuka su:
  • A. 

   Windows Media Player, RealPlayer

  • B. 

   Sound Forge, Audacity

  • C. 

   PCM, MP3

 • 64. 
  Kodeci su:
  • A. 

   Windows Media Player, RealPlayer

  • B. 

   Sound Forge, Audacity

  • C. 

   PCM, MP3

 • 65. 
  Kompresija bazirana na nekoj vrsti predikcije (estimacije), kako će se pikseli menjati od frejma do frejma naziva se:
  • A. 

   Inter-frame (vremenska kompresija)

  • B. 

   Intra-frame (prostorna kompresija)

  • C. 

   Inter-intra-frame (prostorno-vremenska kompresija)

 • 66. 
  Najpopularniji video formati su:
  • A. 

   AVI, MPEG, QuickTime

  • B. 

   GIF, BMP, TIFF

  • C. 

   CDR, AI, EPS

 • 67. 
  VRML je akronim od:
  • A. 

   Virtual Reality Modeling Language

  • B. 

   Virtual Reality Manipulation Language

  • C. 

   Virtual Reality Moodle Language

 • 68. 
  Interaktivnu 3D vektorsku grafiku prikazuje:
  • A. 

   VRML

  • B. 

   WRML

  • C. 

   DRML

 • 69. 
  Interaktivnu 3D vektorsku grafiku prikazuje:
  • A. 

   X3D

  • B. 

   Z3D

  • C. 

   A3D

 • 70. 
  Šta je tipografija?
  • A. 

   Veština slaganja, oblikovanja i funkcionalnog korišćenja slova

  • B. 

   Grafička tehnika ravne štampe sa kamenih ploča

  • C. 

   Umetnost lepog pisanja

 • 71. 
  Grafički dizajn podrazumeva dizajn:
  • A. 

   Odeće, kostima, tkanina i pletenina

  • B. 

   Nameštaja, poda, plafona i zidova

  • C. 

   Novina, časopisa, plakata i vizit kartica

 • 72. 
  Koji od sledećih softvera je namenjen za obradu zvuka:
  • A. 

   TeX

  • B. 

   Audacity

  • C. 

   Gimp

 • 73. 
  Matrica pojedinačnih tačaka (piksela) predstavlja:
  • A. 

   Vektor

  • B. 

   Raster

  • C. 

   Oba

 • 74. 
  Vektorska grafika predstavlja:
  • A. 

   Geometrijsko oblikovanje

  • B. 

   Crtanje grafitnom olovkom

  • C. 

   Crtanje tušem

 • 75. 
  Formati GIF i PNG koriste 8-bitnu tabelu boja kojom se definiše paleta od
  • A. 

   128

  • B. 

   256

  • C. 

   512

 • 76. 
  Za distribuciju video zapisa umesto RGB sistema boja koristi se:
  • A. 

   YUV

  • B. 

   BGR

  • C. 

   VUY

 • 77. 
  Softver namenjen grafičkom oblikovanju digitalnih fotografija je:
  • A. 

   Adobe Photoshop

  • B. 

   Picasa

  • C. 

   Flickr

 • 78. 
  Adobe Flash je program namenjen:
  • A. 

   Izradi animacija

  • B. 

   Video montaži

  • C. 

   Prelomu teksta

 • 79. 
  Video format je:
  • A. 

   PSD

  • B. 

   MPEG-2

  • C. 

   EPS

 • 80. 
  Grafički format je:
  • A. 

   BMP

  • B. 

   MP3

  • C. 

   AVI

 • 81. 
  Slojevi u Photoshop-u se nazivaju:
  • A. 

   Channels

  • B. 

   Layers

  • C. 

   Notes

 • 82. 
  Za prikaz crno-belih slika dovoljan je samo:
  • A. 

   1 bit po pikselu

  • B. 

   8 bitova po pikselu

  • C. 

   16 bitova po pikselu

 • 83. 
  Sistem boja CMYK se dobija prema formuli:
  • A. 

   CMY+Black

  • B. 

   CMY+White

  • C. 

   CMY+0

 • 84. 
  Sistem boja CMY definiše:
  • A. 

   Cian Magenta Yellow

  • B. 

   Color Magenta Yellow

  • C. 

   Color Magic Yellow

 • 85. 
  HSB definiše:
  • A. 

   Hue Saturation Brightness

  • B. 

   High Saturation Brightness

  • C. 

   Nigh Stream Brightness

 • 86. 
  Zamućenje slike u Photoshop-u postiže se filterom:
  • A. 

   Artistic

  • B. 

   Blur

  • C. 

   Pixelate

 • 87. 
  Dinamički raspon monohromatskog piksela meri se:
  • A. 

   Brojem nijansi sive

  • B. 

   Brojem nijansi boje

  • C. 

   Ukupnim brojem boja

 • 88. 
  Dinamički raspon piksela u boji meri se:
  • A. 

   Brojem nijansi svake od komponenata boje

  • B. 

   Brojem nijansi sive

  • C. 

   Ukupnim nijansama sive

 • 89. 
  Relativna rezolucija je broj:
  • A. 

   Piksela po jedinici dužine

  • B. 

   Piksela po jedinici širine

  • C. 

   Piksela po jedinici dubine

 • 90. 
  Apsolutna rezolucija je veličina:
  • A. 

   Matrice merene brojem piksela

  • B. 

   Determinante merene brojem piksela

  • C. 

   Broja pointa