DỀ Thi Facial (LuẬt VÀ ĐiỀu LỆ)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 25,774
Questions: 49 | Attempts: 5,877

SettingsSettingsSettings
DỀ Thi Facial (LuẬt VÀ ĐiỀu LỆ) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Một văn kiện có chử ký trong đó khách hàng đồng ý với phương pháp điểu trị cụ thể và chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan gọi là:Hoặc: Đơn khách hàng ký để đồng ý làm dịch vụ gọi là:

  • A.

   Đơn châp nhận dịch vụ / đơn chấp thuận đã được thông báo.

  • B.

   Đơn xin việc làm/Đơn vào thẩm mỹ viện.

  • C.

   Đơn cấp giấy phép/Tham vấn khách hàng.

  • D.

   Đơn tố cáo/Đơn yêu cầu dịch vụ.

  Correct Answer
  A. Đơn châp nhận dịch vụ / đơn chấp thuận đã được thông báo.
  Explanation
  The correct answer is "Đơn châp nhận dịch vụ / đơn chấp thuận đã được thông báo." This is because the passage mentions that there is a document with a signature in which the customer agrees to a specific treatment method and accepts all related risks. The phrase "đơn châp nhận dịch vụ / đơn chấp thuận đã được thông báo" translates to "acceptance of service form / consent form has been notified," which aligns with the description given in the passage.

  Rate this question:

 • 2. 

  Khi dời địa điểm kinh doanh, điều quan trọng nhất là phải thông báo:HO​ẶC: khi đổi địa chỉ, người có license phải thông báo cho ai?

  • A.

   TDLR.

  • B.

   Khách hàng/ Tiểu bang.

  • C.

   Land lord/ Khách hàng.

  • D.

   City/ Bạn bè.

  Correct Answer
  A. TDLR.
  Explanation
  TDLR stands for "Too Long, Didn't Read". In this context, it means that when relocating a business, the most important thing is to provide a concise and clear notification. The answer choices provided do not accurately reflect the meaning of TDLR.

  Rate this question:

 • 3. 

  Khi người thợ có bằng muốn thuê mướn 1 chỗ trong TMV thì phải:

  • A.

   Ký hợp đồng.

  • B.

   Có bằng hành nghề độc lập (Booth Rental)

  • C.

   Trả tiền thuê mặt bằng.

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Có bằng hành nghề độc lập (Booth Rental)
  Explanation
  When a licensed technician wants to rent a space in a TMV, they need to have an independent professional license (Booth Rental) and pay the rent for the space.

  Rate this question:

 • 4. 

  Để được cấp giấy phép và mở tiệm chúng ta phải

  • A.

   Ký hợp đồng/ Chuẩn bị đồ làm việc.

  • B.

   Nộp đơn và đóng lệ phí đăng ký.

  • C.

   Có bằng kinh doanh/Xin phép thành phố.

  • D.

   Đi học nghề.

  Correct Answer
  B. Nộp đơn và đóng lệ phí đăng ký.
  Explanation
  The correct answer is "Nộp đơn và đóng lệ phí đăng ký." This is because in order to obtain a license and open a shop, it is necessary to submit an application and pay the registration fee. This step is a formal requirement to ensure that the business is properly registered and compliant with the necessary regulations.

  Rate this question:

 • 5. 

  Điều gì cần thiết phải có để lấy giấy phép mở tiệm thẩm mỹ cắt tóc chuyện nghiệp

  • A.

   Đậu kỳ thi lấy môn bài dành cho chủ tiệm.

  • B.

   Đóng khoản lệ phí lấy giấy phép.

  • C.

   Chỉ định một nhân viên thẩm mỹ hay thợ cắt tóc làm quản lý.

  • D.

   Cung cấp một bàn làm việc cho thợ phục vụ khách.

  Correct Answer
  B. Đóng khoản lệ phí lấy giấy phép.
  Explanation
  In order to obtain a professional hair salon license, it is necessary to pay the license fee. This implies that without paying the fee, one cannot obtain the license. The other options mentioned, such as passing the exam for salon owners, designating a beauty employee or hairdresser as a manager, and providing a workstation for the hairdresser to serve customers, may be important requirements for operating a salon, but they are not specifically mentioned as necessary for obtaining the license. Therefore, the correct answer is "Đóng khoản lệ phí lấy giấy phép" which means "Pay the license fee".

  Rate this question:

 • 6. 

  Để xin giấy phép mở tiệm thẩm mỹ cần làm điều gì trước tiên

  • A.

   Đóng tiền lệ phí xin giấy phép.

  • B.

   Chọn một người hành nghề làm quản lý.

  • C.

   Có bàn làm việc cho mỗi nhân viên

  • D.

   Vượt qua kỳ thi dành cho chủ tiệm

  Correct Answer
  A. Đóng tiền lệ phí xin giấy phép.
  Explanation
  To obtain a beauty salon license, the first step is to pay the licensing fee.

  Rate this question:

 • 7. 

  Điểu kiện cần thiết để được cấp giấy phép thành lập hiệu cắt tóc hay một cửa hàng chuyên môn.HOẶC: Để được cấp giấy phép và được mở tiệm chúng ta phải

  • A.

   Đóng lệ phí đăng ký.

  • B.

   Chuẩn bị đầy đủ chỗ làm cho nhân viên.

  • C.

   Đi học nghề/Bổ nhiệm nhà thẩm mỹ.hay thợ cắt tóc quản lý.

  • D.

   Xin thành phố/Vuợt qua ký thi cấp phép cho chủ cửa hàng.

  Correct Answer
  A. Đóng lệ phí đăng ký.
  Explanation
  To be granted a license to establish a hair cutting salon or a specialized store, it is necessary to pay the registration fee.

  Rate this question:

 • 8. 

  Người được cấp giấy phép đăng ký phải làm gì để gia hạn hiệu lực của giấy phép?

  • A.

   Đệ trình đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép.

  • B.

   Hoàn thành cuộc phỏng vấn bằng miệng với phòng cấp giấy phép quy định TX (TDLR)

  • C.

   Tham gia các cuộc thi của tiểu bang.

  • D.

   Hoàn thành 6 giờ đào tạo.

  Correct Answer
  A. Đệ trình đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép.
  Explanation
  The correct answer is "Đệ trình đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép." This is because the question asks what the person needs to do to renew the license. The other options mentioned, such as completing a verbal interview and participating in state competitions, are not related to the renewal process. However, submitting an application for license renewal is a common requirement in many licensing processes.

  Rate this question:

 • 9. 

  Thẩm mỹ viện muốn gia hạn chứng chỉ cần:

  • A.

   Nộp đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép

  • B.

   Phục vụ miễn phí.

  Correct Answer
  A. Nộp đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép
  Explanation
  The correct answer is "Nộp đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép" (Submit an application to extend the validity of the license). This is the necessary step for the beauty salon to extend their certification. It implies that they need to submit a formal request to the relevant authority in order to prolong the validity of their license. The second option, "Phục vụ miễn phí" (Serve for free), is not relevant to the process of extending the certification and does not address the requirements stated in the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  Khi muốn đổi dời địa điểm hoặc sang nhượng 1 cơ sở thương mại, thời gian để gọi báo cho Texas Department là:HOẶC: Khi chuyển nhượng 1 cơ sở cần bao nhiêu thời gian để báo TDLR?HOẶC: Khi cửa hàng có sự thay đổi chủ sở hữu, chủ mới có thể tiếp tục hoạt động cửa hàng lâu nhất trong bao nhiêu ngày trước khi nộp thông báo đổi chủ cho ủy ban?

  • A.

   15 ngày

  • B.

   30 ngày

  • C.

   45 ngày

  • D.

   60 ngày

  Correct Answer
  B. 30 ngày
  Explanation
  The correct answer is 30 ngày. When wanting to relocate or transfer ownership of a commercial establishment, the Texas Department must be notified within 30 days.

  Rate this question:

 • 11. 

  Người được cấp giấy phép đăng ký phải thông báo cho phòng cấp giấy phép (TDLR) về thay đổi địa chỉ trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi thay đổi?

  • A.

   5 ngày

  • B.

   10 ngày

  • C.

   15 ngày

  • D.

   30 ngày

  Correct Answer
  D. 30 ngày
  Explanation
  The person who is issued the registration license must notify the TDLR about a change of address within 30 days of the change.

  Rate this question:

 • 12. 

  Giấy phép của tiệm hoặc bằng của TMV có thể thu hồi nếu phòng cấp giấy phép và sở TDLR phát hiện thấy rằng:

  • A.

   Khách hàng bị yêu cầu trả tiển tip.

  • B.

   Khách hàng được phục vụ miễn phí.

  • C.

   Khách hàng phải trả tiền nhiều hơn trên bảng giá.

  • D.

   Có những xuyên tạc trong quá trình đăng ký

  Correct Answer
  D. Có những xuyên tạc trong quá trình đăng ký
  Explanation
  The correct answer is "Có những xuyên tạc trong quá trình đăng ký" (There are distortions in the registration process). This means that if there are any distortions or misrepresentations during the registration process, the license of the establishment or the certificate of the TMV can be revoked.

  Rate this question:

 • 13. 

  Luật của tiểu bang có quyền thu hồi bằng kinh doanh của tiệm khi:

  • A.

   Điều hoà thân nhiệt.

  • B.

   Làm ẩm da.

  • C.

   Ngăn khô da.

  • D.

   Gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của những người xung quanh

  Correct Answer
  D. Gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của những người xung quanh
  Explanation
  The state law has the authority to revoke the business license of a shop when it causes harm to the health of those around it.

  Rate this question:

 • 14. 

  State Board sẽ rút laị giấy phép của tiệm nếu phát hiện

  • A.

   Bắt buộc khách hàng trả tiền tip.

  • B.

   Có nhiều xuyên tạc không đúng sự thật khi xin giấy phép.

  • C.

   Lấy giá tiền cao hơn chăm sóc da.

  • D.

   Không đảm bảo vệ sinh an toàn.

  Correct Answer
  B. Có nhiều xuyên tạc không đúng sự thật khi xin giấy phép.
  Explanation
  The state board will revoke the license of the establishment if they discover multiple distortions that are not true when applying for a license.

  Rate this question:

 • 15. 

  Các mức độ vi phạm khi xử phạt một TMV mà TDLR cấn phải xem xét, ngoại trừ:HOẶC: State Board có quyền xử phạt tất cả sự vi phạm trong tiệm, ngoại trừ:

  • A.

   Tài sản của người vi phạm.

  • B.

   Xử lý vi phạm.

  • C.

   Số tiền của người vi phạm bồi thường cho người thiệt hại.

  Correct Answer
  A. Tài sản của người vi phạm.
  Explanation
  The correct answer is "Tài sản của người vi phạm" (Property of the violator). This is because the question asks for an exception to the violations that the State Board has the right to penalize a TMV for. The State Board can penalize violations related to handling violations and requiring the violator to compensate for damages, but they do not have the authority to penalize the property of the violator.

  Rate this question:

 • 16. 

  HOẶC: State Board có quyền xử phạt tất cả sự vi phạm trong tiệm, ngoại trừ:

  • A.

   Tài sản của thợ.

  • B.

   Có những xuyên tạc trong quá trình xin giấy phép.

  • C.

   Thuê thợ không có bằng.

  • D.

   Không có giấy phép kinh doanh ngành đang làm.

  Correct Answer
  A. Tài sản của thợ.
  Explanation
  The state board has the authority to penalize all violations in the salon, except for the theft of the technician's property.

  Rate this question:

 • 17. 

  Sở quản lý và kiểm tra được quyền rút bằng đối với cá nhân có biểu hiện?

  • A.

   Dời đi tiểu bang khác

  • B.

   Tính tiền giá cao với khách hàng.

  • C.

   Có nguy cơ lây nhiễm người xung quanh

  • D.

   Không làm cho khách hàng.

  Correct Answer
  C. Có nguy cơ lây nhiễm người xung quanh
  Explanation
  The correct answer is "Có nguy cơ lây nhiễm người xung quanh" which means "There is a risk of infecting people around". This suggests that the management and inspection agency has the authority to revoke a license from an individual who shows symptoms of being a potential risk of spreading infection to others.

  Rate this question:

 • 18. 

  Khi nào State Board có quyền khám xét tiệm?

  • A.

   Bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh.

  • B.

   Từ 8:00 AM - 2:00 PM

  • C.

   Sau 5:00 PM

  • D.

   Cuối tuần.

  Correct Answer
  A. Bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh.
  Explanation
  The correct answer is "Bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh." This answer states that the State Board has the authority to inspect the salon at any time during business hours. It implies that the State Board can conduct inspections during regular office hours, without specifying a specific time frame.

  Rate this question:

 • 19. 

  State Board kiểm tra tiệm trong chu kỳ:HOẶC: Thời gian tối thiểu để State Board đến kiểm tra tiệm là bao lâu?HOẶC: Qui chế kiểm soát tiệm lâu nhất là?

  • A.

   1 năm 1 lần/năm

  • B.

   2 năm 1 lần/ 2 năm/ 24 tháng.

  • C.

   2 lần 1 năm/ 3 năm.

  • D.

   Nhiều lần 1 năm/ 6tháng

  Correct Answer
  B. 2 năm 1 lần/ 2 năm/ 24 tháng.
  Explanation
  The correct answer is 2 năm 1 lần/ 2 năm/ 24 tháng. This means that the State Board conducts inspections of the salon every two years or every 24 months.

  Rate this question:

 • 20. 

  State Board kiểm tra tiệm trong vòng sớm nhất là bao lâu?

  • A.

   6 tháng

  • B.

   12 tháng

  • C.

   24 tháng

  • D.

   36 tháng

  Correct Answer
  B. 12 tháng
  Explanation
  The State Board requires businesses to undergo inspections within the shortest period of time, which is 12 months. This means that businesses must be inspected at least once every year to ensure compliance with regulations and standards set by the State Board.

  Rate this question:

 • 21. 

  TDLR được quyền làm gì?

  • A.

   Cấp giấy phép cho người ở tiểu bang khác.

  • B.

   Được quyền kiểm tra TMV, cơ sở kinh doanh.

  • C.

   Được quyền xét bằng của thợ.

  Correct Answer
  C. Được quyền xét bằng của thợ.
  Explanation
  TDLR được quyền xét bằng của thợ. This means that TDLR has the authority to evaluate and approve the certification of professionals in a specific trade or occupation. They have the power to determine whether an individual meets the necessary qualifications and standards to practice as a skilled worker in their respective field.

  Rate this question:

 • 22. 

  Thẩm mỹ viện và các giấy phép riêng được kiểm soát bởi:

  • A.

   Các luật của tiểu bang và thành phố.

  • B.

   Cảnh sát.

  • C.

   Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh.

  • D.

   Luật của tiểu bang

  Correct Answer
  A. Các luật của tiểu bang và thành phố.
  Explanation
  The correct answer is "Các luật của tiểu bang và thành phố." This answer is supported by the statement in the question that the beauty salon and licenses are controlled by the laws of the state and city. This implies that the regulations and guidelines for operating a beauty salon and obtaining licenses are determined by the laws of the state and city. The other options mentioned, such as the police and disease prevention agencies, may have some involvement in the oversight or enforcement of certain aspects related to beauty salons, but the primary control lies with the state and city laws.

  Rate this question:

 • 23. 

  Người được cấp giấy phép không được thực hiện các dịch vụ trong thẩm mỹ viện khi?

  • A.

   Nhân viên thẩm mỹ có bệnh lây nhiễm.

  • B.

   Quá già để làm việc.

  • C.

   Bị tàn tật.

  • D.

   Không mặc đồng phục.

  Correct Answer
  A. Nhân viên thẩm mỹ có bệnh lây nhiễm.
  Explanation
  The reason for the correct answer is that if a beauty salon employee has an infectious disease, they can potentially transmit it to clients, which can pose a health risk. Therefore, individuals who have been granted a license should not perform services in a beauty salon if they have an infectious disease.

  Rate this question:

 • 24. 

  Trong trường hợp nào nhân viên TM không được làm thẩm mỹ cho khách:

  • A.

   Người đó bị gãy xương.

  • B.

   Người đó bị lây nhiễm.

  • C.

   Người đó không sạch sẽ.

  • D.

   Người đó nói chuyện thô tục.

  Correct Answer
  B. Người đó bị lây nhiễm.
  Explanation
  The correct answer is "Người đó bị lây nhiễm" which means "That person is infected". This suggests that if a TM employee is infected, they will not be allowed to perform cosmetic procedures on customers.

  Rate this question:

 • 25. 

  Nhân viên làm móng tay, trong trường hợp nào không được làm cho khách:HOẶC: Dịch vụ thẩm mỹ viện có thể làm những dịch vụ gì, ngoại trừ:

  • A.

   Cắt xương sẹo.

  • B.

   Cắt móng.

  • C.

   Dũa móng.

  • D.

   Đẩy da.

  Correct Answer
  A. Cắt xương sẹo.
  Explanation
  The correct answer is "Cắt xương sẹo." This means that in the case of a nail technician, they are not allowed to perform the service of cutting scar tissue.

  Rate this question:

 • 26. 

  Không bao giờ chữa trị cho khách hàng khi:

  • A.

   Bị gãy xương

  • B.

   Đang mắc bệnh truyền nhiễm.

  • C.

   Tiệm sắp đóng cửa.

  Correct Answer
  B. Đang mắc bệnh truyền nhiễm.
  Explanation
  The correct answer is "Đang mắc bệnh truyền nhiễm" (Currently having an infectious disease). This is because the statement "Không bao giờ chữa trị cho khách hàng khi đang mắc bệnh truyền nhiễm" translates to "Never treat customers when they are currently having an infectious disease." Therefore, it is stated that customers will not be treated if they are currently suffering from an infectious disease.

  Rate this question:

 • 27. 

  Dịch vụ thẩm mỹ viện có thể làm những dịch vụ gì, ngoại trừ:

  • A.

   Gắn móng giả

  • B.

   Chữa trị bệnh da/ Làm tróc da.

  • C.

   Xăm làm đẹp/ Xoá hình xâm.

  • D.

   Make up/ Tẩy da.

  Correct Answer
  C. Xăm làm đẹp/ Xoá hình xâm.
  Explanation
  The correct answer is "Xăm làm đẹp/ Xoá hình xâm." This is because the question asks for the service that is not provided by a beauty salon, and all the other options (Gắn móng giả, Chữa trị bệnh da/ Làm tróc da, Make up/ Tẩy da) are services commonly offered by beauty salons. Therefore, the service of tattooing or removing tattoos is the odd one out.

  Rate this question:

 • 28. 

  Một chuyên gia thẩm mỹ được cấp phép làm tất cả ngoại trừ?

  • A.

   Cắt sửa móng tay/ Tróc da.

  • B.

   Loại bỏ xương sẹo/ Trang điểm bằng cách xâm/ Xoá bỏ mụn cóc.

  • C.

   Tạo kiểu tóc/ Loại bỏ thuốc nhuộm.

  • D.

   Sơn móng/ Gắn móng nhân tạo.

  Correct Answer
  B. Loại bỏ xương sẹo/ Trang điểm bằng cách xâm/ Xoá bỏ mụn cóc.
  Explanation
  The correct answer is "Loại bỏ xương sẹo/ Trang điểm bằng cách xâm/ Xoá bỏ mụn cóc." This answer is correct because it states that a licensed aesthetician is not allowed to remove scars, perform permanent makeup procedures, or remove skin tags. These procedures typically require a higher level of expertise and may be considered medical treatments, which should be performed by a licensed medical professional.

  Rate this question:

 • 29. 

  Việc nào trong những điều sau đây không phải công việc của người thợ TMV làm

  • A.

   Tuột da (lột da)

  • B.

   Xâm

  • C.

   Gắn móng giả.

  Correct Answer
  B. Xâm
  Explanation
  The correct answer is "Xâm." Xâm refers to the practice of tattooing or body piercing, which is not typically performed by a cosmetic surgeon or a person working in a TMV (Thẩm Mỹ Viện - Aesthetic Clinic). The other options, "Tuột da" (skin peeling) and "Gắn móng giả" (attaching artificial nails), are procedures that are commonly performed by a TMV technician or a cosmetic surgeon.

  Rate this question:

 • 30. 

  Những điều mà người thợ thẩm mỹ không được làm

  • A.

   Xâm

  • B.

   Xoa bóp tay

  • C.

   Làm cắt móng tay, móng chân

  • D.

   Đánh bóng móng.

  Correct Answer
  A. Xâm
  Explanation
  The correct answer is "Xâm". The given options list activities that a beauty technician is not allowed to do, such as tattooing (xâm), massaging hands, cutting nails, and polishing nails. Therefore, the correct answer is xâm, which means tattooing.

  Rate this question:

 • 31. 

  Nhân viên thẩm mỹ được phép thực hiện những phần sau:

  • A.

   Xâm lông mi/nghệ thuật

  • B.

   Tẩy lông bằng điện

  • C.

   Nhổ lông bằng nhíp

  • D.

   Nhổ bằng thuốc tây lông.

  Correct Answer
  C. Nhổ lông bằng nhíp
  Explanation
  The correct answer is "Nhổ lông bằng nhíp" because it is listed as one of the permitted tasks for a beauty therapist. The other options, such as eyelash tattooing, using electric hair removal, and using western medicine for hair removal, are not mentioned in the given list of allowed tasks. Therefore, the correct answer is "Nhổ lông bằng nhíp."

  Rate this question:

 • 32. 

  Khi mở thẩm mỹ viện yêu cầu của TMV phải có

  • A.

   Lối exit (thoát hiểm)/Lối đi riêng biệt giữa nhà ở và thẩm mỹ viện

  • B.

   Có 3 bồn ngâm chân.

  • C.

   3 người thợ có bằng.

  • D.

   Cổng chính/xin giấy phép

  Correct Answer
  A. Lối exit (thoát hiểm)/Lối đi riêng biệt giữa nhà ở và thẩm mỹ viện
  Explanation
  The correct answer is "Lối exit (thoát hiểm)/Lối đi riêng biệt giữa nhà ở và thẩm mỹ viện". This is because when opening a beauty salon, it is important to have a separate exit route or a separate pathway between the residential area and the beauty salon. This ensures the safety of the clients and staff in case of emergencies and also maintains the privacy and comfort of the residential area.

  Rate this question:

 • 33. 

  Một cửa tiệm (một viện thẩm mỹ) cần phải có?

  • A.

   Cửa tiệm khoảng cách nhà dân.

  • B.

   3 người có bằng.

  • C.

   Alcohol 70% đặt mỗi bàn làm việc.

  • D.

   3 bàn làm việc

  Correct Answer
  C. Alcohol 70% đặt mỗi bàn làm việc.
  Explanation
  The correct answer is "Alcohol 70% đặt mỗi bàn làm việc." This means that the beauty salon needs to have alcohol 70% placed on each working table. This is likely because alcohol 70% is commonly used for sterilization purposes in beauty salons to ensure cleanliness and prevent the spread of bacteria or infections.

  Rate this question:

 • 34. 

  Để mở một TMV cần phải có:

  • A.

   Tiệm phải có 3 bồn ngâm chân.

  • B.

   Tiệm phải có 3 nhân viên thẩm mỹ có bằng hành nghề.

  • C.

   Phải trả lệ phí cho tiểu bang.

  • D.

   Phải có một lối đi riêng phân biệt với các khu vực khác.

  Correct Answer
  D. Phải có một lối đi riêng phân biệt với các khu vực khác.
  Explanation
  To open a TMV, it is necessary to have a separate entrance that is distinct from other areas. This requirement ensures that the TMV is easily identifiable and accessible to customers. It also helps to maintain privacy and create a professional atmosphere for clients. Additionally, having a separate entrance allows for better control of foot traffic and ensures that the TMV operates independently from other establishments or areas.

  Rate this question:

 • 35. 

  Nồng độ cồn cho phép sử dụg trong TMV?HOẶC: Chất cồn ít nhất được sử dụng trong TMV là:HOẶC: Nồng độ Alcohol nhẹ nhất được dùng trong tiệm:

  • A.

   50%

  • B.

   90%/100%

  • C.

   70%

  • D.

   80%

  Correct Answer
  C. 70%
  Explanation
  70% is the correct answer because it is the lowest alcohol concentration allowed to be used in TMV (Tiệm Mỹ Viện), which refers to a beauty salon or spa in Vietnamese. This means that any alcohol used in TMV must have a concentration of at least 70%.

  Rate this question:

 • 36. 

  Nồng độ cồn thấp nhất là:

  • A.

   50%

  • B.

   30%

  • C.

   70%

  • D.

   20%

  Correct Answer
  A. 50%
  Explanation
  The lowest alcohol concentration is 50%.

  Rate this question:

 • 37. 

  Học sinh thẩm mỹ học bao nhiêu giờ thì có thể thực hành trên khách hàng được?

  • A.

   100 giờ

  • B.

   150/180 giờ

  • C.

   200 giờ

  • D.

   250 giờ

  Correct Answer
  B. 150/180 giờ
  Explanation
  The correct answer is 150/180 giờ. This is because the question asks how many hours a student of aesthetics can practice on clients. The answer options provide different numbers of hours, and 150/180 giờ is the only option that falls within the given range.

  Rate this question:

 • 38. 

  Thú vật nào được phép vào tiệm và trường học

  • A.

   Chim

  • B.

   Mèo

  • C.

   Rắn

  • D.

   Các thú vật nuôi vì lý do y tế.

  Correct Answer
  D. Các thú vật nuôi vì lý do y tế.
  Explanation
  The correct answer is "Các thú vật nuôi vì lý do y tế" which means "Pets for medical reasons are allowed". This answer suggests that the only type of animal that is allowed in both the store and school is a pet, and the reason for allowing them is for medical purposes.

  Rate this question:

 • 39. 

  Trong tiệm cấm chất gì?

  • A.

   D.E.M

  • B.

   A.N.N.A

  • C.

   M.M.A

  • D.

   Bleach

  Correct Answer
  C. M.M.A
  Explanation
  The correct answer is M.M.A. M.M.A stands for Mixed Martial Arts, which is a combat sport that combines various techniques from different martial arts disciplines. The question is asking about what is prohibited in the shop, and since M.M.A is not a substance or a product, it can be inferred that it is not banned in the shop.

  Rate this question:

 • 40. 

  OSHA được tạo ra để điều tiết và thi hành

  • A.

   Tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ.

  • B.

   Tiêu chuẩn an toàn, sức khoẻ và nghề nghiệp

  • C.

   Tiêu chuẩn của sản phẩm.

  • D.

   Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

  Correct Answer
  B. Tiêu chuẩn an toàn, sức khoẻ và nghề nghiệp
  Explanation
  OSHA được tạo ra để điều tiết và thi hành tiêu chuẩn an toàn, sức khoẻ và nghề nghiệp.

  Rate this question:

 • 41. 

  HOẶC: Trách nhiệm của cơ quan bảo vệ an toàn OSHA là gì?

  • A.

   Kiểm soát việc thực hiện bảo vệ an toàn lao động ở nơi làm việc

  • B.

   Ngăn ngừa phòng chống bệnh tật.

  • C.

   Ngăn ngừa dịch bệnh

  • D.

   Giúp chống lại các luật của tiểu bang.

  Correct Answer
  A. Kiểm soát việc thực hiện bảo vệ an toàn lao động ở nơi làm việc
  Explanation
  The responsibility of the OSHA safety agency is to control the implementation of workplace safety measures. This includes ensuring that employers comply with safety regulations and providing guidance and support to prevent workplace accidents and injuries. The other options, such as preventing diseases, preventing epidemics, or opposing state laws, are not directly related to the mission and responsibilities of OSHA.

  Rate this question:

 • 42. 

  HOẶC: Trách nhiệm của cơ quan an toàn (OSHA: The Occupational Safety and Health Administration) là để:

  • A.

   Giảm các tiêu chuẩn an toàn.

  • B.

   Ngăn chặn xung đột cá nhân.

  • C.

   Đảm bảo khách hàng và nhân viên

  • D.

   Cơ quan bảo vệ an toàn sức khoẻ và nghề nghiệp

  Correct Answer
  D. Cơ quan bảo vệ an toàn sức khoẻ và nghề nghiệp
  Explanation
  The responsibility of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is to ensure the safety and health of both customers and employees. OSHA works to prevent personal conflicts and reduce safety standards in order to protect the well-being and professionalism of individuals in the workplace.

  Rate this question:

 • 43. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
 • 44. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
 • 45. 

  Các hướng dẫn về kiểm soát nhiễm trùng của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC: The Centers for Disease Control and Prevention) được gọi là:

  • A.

   Các biện pháp kiểm soát CDC

  • B.

   Các biện pháp phòng ngừa phổ biến.

  • C.

   Các tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh.

  • D.

   Hướng dẫn phòng bệnh

  Correct Answer
  C. Các tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh.
  Explanation
  The correct answer is "Các tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh." This answer is correct because the question asks for the name of the guidelines for infection control and disease prevention provided by the CDC (Centers for Disease Control and Prevention). "Các tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh" translates to "disease prevention standards," which accurately describes the guidelines provided by the CDC.

  Rate this question:

 • 46. 

  Các hướng dẫn yêu cầu thành phần bào chế mỹ phẩm được niêm yết ra cho khách hàng dễ thấy được qui định bởi:

  • A.

   EPA

  • B.

   FDA (Food and Drug Administration)

  • C.

   OSHA (Occupatioanl Safety and Health Administration)

  • D.

   TDLR (Texas Department of Licensing and Regulation)

  Correct Answer
  B. FDA (Food and Drug Administration)
  Explanation
  The correct answer is FDA (Food and Drug Administration) because the FDA is responsible for regulating and ensuring the safety of cosmetics and personal care products in the United States. They establish guidelines and requirements for the labeling and formulation of cosmetics to protect consumers from potential harm. The other organizations listed, such as EPA, OSHA, and TDLR, are not specifically focused on regulating cosmetics and do not have the same authority or jurisdiction as the FDA in this matter.

  Rate this question:

 • 47. 

  Bảng hướng dẫn an toàn hoá chất/Vật liệu (M.S.D.S) giải thích thông tin gì?

  • A.

   Giải thích thông tin an toàn về sản phẩm cho người sử dụng.

  • B.

   Làm thế nào để sử dụng an toàn một sản phẩm cũ.

  • C.

   Làm thế nào để quảng cáo sản phẩm.

  • D.

   Người nào không nên sử dụng sản phẩm.

  Correct Answer
  A. Giải thích thông tin an toàn về sản phẩm cho người sử dụng.
  Explanation
  The correct answer is "Giải thích thông tin an toàn về sản phẩm cho người sử dụng." This is because the purpose of the Material Safety Data Sheet (MSDS) is to provide information about the safety of a product for its users. The MSDS contains details about the hazards, handling, storage, and emergency procedures related to the product, allowing users to understand how to safely use and handle it.

  Rate this question:

 • 48. 

  Tìm hiểu về sự nguy hại và quản lý đúng cách của bất cứ một sản phẩm nào:

  • A.

   Đọc M.S.F.S

  • B.

   Đọc M.D.S.S

  • C.

   Đọc M.S.D.S

  • D.

   Tất cả các điều trên.

  Correct Answer
  C. Đọc M.S.D.S
  Explanation
  The correct answer is "Đọc M.S.D.S." The question asks about understanding the hazards and proper handling of any product, and the answer suggests that reading the Material Safety Data Sheet (M.S.D.S) is the appropriate way to do so.

  Rate this question:

 • 49. 

  Mục đích của bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) là: 

  • A.

   Ghi rõ thành phần của hóa chất.

  • B.

   Bảo vệ môi trường.

  • C.

   Nhận biết hoá chất và tính độc hại

  • D.

   Không có câu nào ở trên.

  Correct Answer
  C. Nhận biết hoá chất và tính độc hại
  Explanation
  The purpose of Material Safety Data Sheets (MSDS) is to identify chemicals and determine their toxicity. MSDS provides information about the composition of the chemical, including its hazardous properties and potential health effects. This information is crucial for ensuring the safe handling, storage, and disposal of chemicals, as well as for assessing the risks associated with their use. By identifying chemicals and their toxic properties, MSDS helps in implementing appropriate safety measures and protecting the health and safety of individuals and the environment.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement