2_Ôn Tập Lý Thuyết Nghề Thvp

40 Questions | Attempts: 216
Share

SettingsSettingsSettings
2_Ôn Tập Lý Thuyết Nghề Thvp - Quiz

Đề gồm 40 câu - Thời gian làm bài 45p


Questions and Answers
 • 1. 
  Trong Excel, để rút trích dữ liệu ta dùng: 
  • A. 

   Data/Filter

  • B. 

   Data/Sort

  • C. 

   Data/Search

  • D. 

   Data/Auto Sort

 • 2. 
  Trong Excel, để lưu một tập tin mới vào đĩa ta: 
  • A. 

   Tất cả đểu đúng

  • B. 

   Vào menu File, chọn Save

  • C. 

   Vào menu File, Nhấn chọn Save As

  • D. 

   Cặp phím Ctrl – S

 • 3. 
  Trong Excel, để xóa Sheet hiện hành ta vào: 
  • A. 

   Edit, Delete Sheet

  • B. 

   File, Delete Sheet

  • C. 

   Format, Delete Sheet

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 4. 
  Trong Excel, để biến chữ thường thành chữ in, ta dùng lệnh, hàm hay tổ hợp phím nào sau đây: 
  • A. 

   Hàm Upper

  • B. 

   Hàm Lower

  • C. 

   Format-Change Case

  • D. 

   Shift_F3

 • 5. 
  Trong Excel, để chọn toàn bộ bảng tính ta phải: 
  • A. 

   Click chuột vào ô giao nhau giữa tiêu đề cột và hàng

  • B. 

   Sử dụng Menu Edit, Select Worksheet

  • C. 

   Sử dụng Menu Format, Worksheet, Select All

  • D. 

   Sử dụng Menu Edit, Select All

 • 6. 
  Ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi A115. Nhập công thức =VALUE(RIGHT(C1,3))>0 vào C2. Dữ liệu trong ô sẽ là: 
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

  • C. 

   0

  • D. 

   115

 • 7. 
  Chức năng Data/ Filter/ Advance Filter… dùng để: 
  • A. 

   Trích lọc dữ liệu theo điều kiện

  • B. 

   Sắp xếp dữ liệu theo nhóm

  • C. 

   Tổng hợp dữ liệu theo nhóm

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 8. 
  Với bảng mã Unicode, font chữ nào sau đây hiển thị được tiếng Việt có dấu?
  • A. 

   Tahoma, Arial

  • B. 

   VNI-Times, VNI-Aptima

  • C. 

   .vnTime, .vnTIMEH

  • D. 

   VNI-Helve, Verdana

 • 9. 
  Muốn thay đổi đơn vị đo trên thước từ cm thành inch, ta phải dùng menu lệnh?
  • A. 

   Tools/Option, thẻ General, Mesurement Units: Inches

  • B. 

   View/Ruler, Mesurement Units: Inches

  • C. 

   View/Toolbar/Mesurement Units: Inches

  • D. 

   Tools/Option, thẻ View, Mesurement Units: Inches

 • 10. 
  Trong Word, muốn mở một file sẵn có ta dùng tổ hợp phím?
  • A. 

   Ctrl+O

  • B. 

   Ctrl+S

  • C. 

   Ctrl+N

  • D. 

   Ctrl+P

 • 11. 
  Với dữ liệu như hình dưới:Lưu ý: Các dữ liệu là mặc định (không dùng canh trái, phải, giữa)Tại ô F10 có công thức =SUMIF(A2:A7,”11A1”,C2:C7), kết quả là?
  • A. 

   16

  • B. 

   34

  • C. 

   18

  • D. 

   Báo lỗi

 • 12. 
  Các chương trình nào sau đây là chương trình quét virus?
  • A. 

   Microsoft Security Essentials, BKAV, Norton AntiVirus

  • B. 

   Norton AntiVirus, Explorer, Mozilla Firefox

  • C. 

   Kaspersky, Norton AntiVirus, Google.

  • D. 

   BKAV, Paint, Calculator.

 • 13. 
  Máy tính bị nghi ngờ nhiễm virus xâm nhập vào khi?
  • A. 

   Các chương trình thực thi chậm hoặc không chạy

  • B. 

   Máy chạy nhanh hơn bình thường

  • C. 

   Các tập tin không thay đổi kích thước

  • D. 

   Máy vẫn hoạt động bình thường.

 • 14. 
  Muốn bật tắt chế độ hiển thị thước, chọn menu lệnh?
  • A. 

   View/Ruler

  • B. 

   View/Full Screen

  • C. 

   View/Toolbars

  • D. 

   View/Header and Footer

 • 15. 
  Ô D101 trong bảng tính Excel nếu ta nhập 0100 thì kết quả sẽ ở vị trí nào trong ô?
  • A. 

   Bên phải

  • B. 

   Bên trái

  • C. 

   Giữa

  • D. 

   Không biết trước

 • 16. 
  Trong Windows Explorer, để tạo thư mục mới ta thực hiện dãy lệnh nào?
  • A. 

   File/New/Folder

  • B. 

   Edit/New/Folder

  • C. 

   File/New/File

  • D. 

   File/New/Text Document

 • 17. 
  Tổ hợp phím nào sau đây dùng để bật bảng quản lý tác vụ_Windows Task Manager?
  • A. 

   Ctrl+Alt+Del

  • B. 

   Ctrl+Shift+Del

  • C. 

   Ctrl+Alt+Del+Shift

  • D. 

   Ctrl+Alt+Shift

 • 18. 
  Để mở cửa sổ thể hiện nội dung của một ổ đĩa trong My Computer, ta thực hiện:
  • A. 

   Double Click tại biểu tượng ổ đĩa

  • B. 

   Click phải tại biểu tượng ổ đĩa

  • C. 

   Sử dụng Menu File/Open

  • D. 

   Click chọn tại biểu tượng ổ đĩa

 • 19. 
  Với dữ liệu như hình sau:Lưu ý: Ô A8 không có dữ liệu. Các dữ liệu là mặc định (không dùng canh trái, phải, giữa)Tại ô B1 có công thức =COUNTA(A1:A8), kết quả là?
  • A. 

   7

  • B. 

   3

  • C. 

   8

  • D. 

   6

 • 20. 
  Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây?
  • A. 

   Ctrl + A.

  • B. 

   F8.

  • C. 

   F7.

  • D. 

   Shift + A.

 • 21. 
  Để sắp xếp các tập tin trong cửa sổ thư mục của Windows Explorer theo dung lượng, ta dùng menu lệnh nào?
  • A. 

   View / Arrange icons by / Size.

  • B. 

   View / Arrange icons by / Name.

  • C. 

   View / Arrange icons by / Type.

  • D. 

   View / Arrange icons by / Date.

 • 22. 
  Chọn phát biểu đúng.
  • A. 

   Folder là một đối tượng có thể chứa các đối tượng khác.

  • B. 

   File là đối tượng con duy nhất trong Folder.

  • C. 

   Thư mục không thể chứa thư mục con.

  • D. 

   Tập tin có thể chứa thư mục.

 • 23. 
  Để đánh dấu chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cửa sổ Windows Explorer, ta tiến hành như thế nào?
  • A. 

   Nhấp tập tin đầu tiên, Nhấn giữ SHIFT, rồi nhấp tập tin cuối cùng.

  • B. 

   Nhấp tập tin đầu tiên, Nhấn giữ CTRL, rồi nhấp tập tin cuối cùng.

  • C. 

   Dùng menu lệnh File / Select File.

  • D. 

   Dùng menu lệnh Edit / Select File.

 • 24. 
  Trong các tên mở rộng sau, tên mở rộng nào thuộc về tập tin hình ảnh?
  • A. 

   *.bmp, *.jpg.

  • B. 

   *.wma, *.wmv.

  • C. 

   *.mp3, *.avi.

  • D. 

   *mp4, *.mov.

 • 25. 
  Để canh đều hai bên cho phần văn bản được chọn, ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây
  • A. 

   Ctrl + J.

  • B. 

   Ctrl + I.

  • C. 

   Ctrl + R.

  • D. 

   Ctrl + E.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.