Polityka Gospodarcza - Egzamin

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Jedrekparz
J
Jedrekparz
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,172
Questions: 140 | Attempts: 3,173

SettingsSettingsSettings
Polityka Gospodarcza - Egzamin - Quiz

Test składa się z 49 pytań wielokrotnego wyboru.Do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 25 pytań.Czas na rozwiązanie testu: 50 minut (55 minut w przedterminie) 


Questions and Answers
 • 1. 

  Adam Smith:

  • A.

   Był autorem dzieła „Droga do Zniewolenia"

  • B.

   Był autorem prawa rynków

  • C.

   Był autorem teorii kosztów komparatywnych

  • D.

   Był zwolennikiem proporcjonalnego podatku dochodowego

  Correct Answer
  D. Był zwolennikiem proporcjonalnego podatku dochodowego
  Explanation
  Autorem "Drogi do Zniewolenia" był F.A. von Hayek.
  Autorem prawa rynków (zwanego również prawem Saya) był J.B. Say.
  Autorem teorii kosztów komparatywnych był David Ricardo.

  Rate this question:

 • 2. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Moral hazard to zachowanie uczestników rynku polegające na dążeniu do eksternalizacji (przesunięcia) ryzyka na inne podmioty

  • B.

   Negatywne efekty (koszty) zewnętrzne to koszty poniesione przez budżet w związku z ingerencją państwa w gospodarkę

  • C.

   F.Quesnay był zwolennikiem autarkii gospodarczej i protekcjonizmu w handlu międzynarodowym

  • D.

   Efektywność w rozumieniu Pareto nie dopuszcza do sytuacji, w której jakiś podmiot bądź grupa podmiotów straci wskutek danego rozwiązania

  Correct Answer(s)
  A. Moral hazard to zachowanie uczestników rynku polegające na dążeniu do eksternalizacji (przesunięcia) ryzyka na inne podmioty
  D. Efektywność w rozumieniu Pareto nie dopuszcza do sytuacji, w której jakiś podmiot bądź grupa podmiotów straci wskutek danego rozwiązania
  Explanation
  Moral hazard (inaczej pokusa nadużycia) to teza mówiąca o tym, że podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać się inaczej niż gdyby był w pełni eksponowany na ryzyko, jest to efekt nieponoszenia konsekwencji swoich działań.
  Negatywne efekty zewnętrzne – środowisko, zanieczyszczenie, hałas.

  Rate this question:

 • 3. 

  Slumpflacja to:

  • A.

   Zjawisko odwrotne do inflacji

  • B.

   Spadek ogólnego poziomu cen któremu towarzyszy stagnacja gospodarcza i wysokie bezrobocie

  • C.

   Wzrost ogólnego poziomu cen przy jednoczesnym spadku bezrobocia

  • D.

   Wzrost ogólnego poziomu cen, któremu towarzyszy spadek PKB (recesja)

  Correct Answer
  D. Wzrost ogólnego poziomu cen, któremu towarzyszy spadek PKB (recesja)
  Explanation
  Zjawisko odwrotne do inflacji to deflacja.
  Spadek ogólnego poziomu cen któremu towarzyszy stagnacja gospodarcza i wysokie bezrobocie to stagflacja.

  Rate this question:

 • 4. 

  Fizjokraci:

  • A.

   Opowiadali się przeciwko wolnemu handlowi międzynarodowemu

  • B.

   Utożsamiali bogactwo z pieniądzem kruszcowym

  • C.

   Byli przeciwnikami interwencji państwa w życie gospodarcze

  • D.

   Opowiadali się za jednym podatkiem od dochodów z ziemi

  Correct Answer(s)
  C. Byli przeciwnikami interwencji państwa w życie gospodarcze
  D. Opowiadali się za jednym podatkiem od dochodów z ziemi
  Explanation
  The Fizjokraci were against state intervention in the economy and advocated for a single tax on land income.

  Rate this question:

 • 5. 

  NAFTA jest przykładem:

  • A.

   Unii celnej

  • B.

   Strefy wolnego handlu

  • C.

   Unii walutowej

  • D.

   Wolnego rynku

  Correct Answer
  B. Strefy wolnego handlu
  Explanation
  NAFTA (North American Free Trade Agreement) is an example of a free trade zone. It is a trade agreement between the United States, Canada, and Mexico, which eliminates tariffs and other barriers to trade between the member countries. This allows for the free movement of goods and services within the region, promoting economic integration and cooperation. Unlike a customs union or a monetary union, NAFTA does not involve a common external tariff or a common currency. Therefore, the correct answer is "Strefy wolnego handlu" which translates to "Free trade zone" in English.

  Rate this question:

 • 6. 

  Wspólny rynek europejski charakteryzuje się:

  • A.

   Swobodnym przepływem czynników produkcji

  • B.

   Jednolitą polityką celną

  • C.

   Jednolitą polityka fiskalną

  • D.

   Swobodnym przepływem towarów i usług

  Correct Answer(s)
  A. Swobodnym przepływem czynników produkcji
  B. Jednolitą polityką celną
  D. Swobodnym przepływem towarów i usług
  Explanation
  The correct answer is the combination of "Swobodnym przepływem czynników produkcji", "Jednolitą polityką celną", and "Swobodnym przepływem towarów i usług". This is because the European common market is characterized by the free movement of production factors, such as labor and capital, which allows for greater efficiency and economic integration. Additionally, there is a unified customs policy, which eliminates trade barriers and promotes the flow of goods and services between member countries.

  Rate this question:

 • 7. 

  W systemie kursów zmiennych:

  • A.

   Bank centralny jest obowiązany do interwencji na rynku walutowym

  • B.

   Kurs waluty kształtuje się pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym

  • C.

   Możliwa jest dewaluacja waluty poprzez zmianę jej sztywnego kursu

  • D.

   Na kurs waluty danego państwa ma wpływ poziom inflacji w danym państwie

  Correct Answer(s)
  B. Kurs waluty kształtuje się pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym
  D. Na kurs waluty danego państwa ma wpływ poziom inflacji w danym państwie
  Explanation
  The explanation for the given answer is that in a system of variable exchange rates, the currency exchange rate is determined by the demand and supply in the foreign exchange market. When there is high demand for a currency, its value increases, and when there is high supply, its value decreases. Additionally, the level of inflation in a country also affects the exchange rate of its currency. If a country has high inflation, the value of its currency may decrease. Therefore, both the demand and supply in the foreign exchange market and the level of inflation in a country influence the exchange rate of its currency.

  Rate this question:

 • 8. 

  Wskaż zdanie lub zdania prawdziwe:

  • A.

   Zgodnie z Prawem Saya produkcja towarów (podaż) przynosi efektywny (tj. zrealizowany w wydatkach) popyt

  • B.

   Zdaniem przedstawicieli ekonomii podaży ważniejsze od zarządzania popytem jest stworzenie poprzez państwo bodźców do oszczędzania i inwestowania

  • C.

   F.A. von Hayek był przedstawicielem keynesistów i zwolennikiem aktywnej polityki budżetowej

  • D.

   M. Friedman był autorem dzieła ‘Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza”

  Correct Answer(s)
  A. Zgodnie z Prawem Saya produkcja towarów (podaż) przynosi efektywny (tj. zrealizowany w wydatkach) popyt
  B. Zdaniem przedstawicieli ekonomii podaży ważniejsze od zarządzania popytem jest stworzenie poprzez państwo bodźców do oszczędzania i inwestowania
  Explanation
  F.A. von Hayek był przedstawicielem monetarystów.
  Autorem dzieła "Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza” był John Maynard Keynes.

  Rate this question:

 • 9. 

  Hasło „Laissez Faire, Laisez Passer" było:

  • A.

   Postulatem większej aktywności państwa w gospodarce

  • B.

   Postulatem walki z bezrobociem

  • C.

   Postulatem gromadzenia kruszców w kraju

  • D.

   Postulatem większej wolności ekonomicznej

  Correct Answer
  D. Postulatem większej wolności ekonomicznej
  Explanation
  The correct answer, "Postulatem większej wolności ekonomicznej," translates to "A demand for greater economic freedom." This phrase, "Laissez Faire, Laisez Passer," is a French economic doctrine that advocates for minimal government intervention in the economy. It supports the idea that the economy should be allowed to operate freely without excessive regulations or restrictions. This concept promotes individual economic freedom and encourages free markets to determine prices, production, and distribution of goods and services.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kompetencję do ustalania wysokości rezerwy obowiązkowej banków i stopy oprocentowania kredytu lombardowego ma:

  • A.

   Minister Finansów

  • B.

   Komisja Nadzoru Finansowego

  • C.

   Rada Polityki Pieniężnej

  • D.

   Komisja Nadzoru Bankowego

  Correct Answer
  C. Rada Polityki Pieniężnej
  Explanation
  The correct answer is Rada Polityki Pieniężnej. The Rada Polityki Pieniężnej, also known as the Monetary Policy Council, is responsible for setting the level of the reserve requirement and the interest rate on Lombard loans in banks. The council is made up of representatives from the National Bank of Poland, the Ministry of Finance, and external experts. They make decisions on monetary policy to ensure price stability and the proper functioning of the financial system.

  Rate this question:

 • 11. 

  Przy ustalaniu polskiego PKB uwzględnia się:

  • A.

   Dochody polskich spółek zależnych od zagranicznych koncernów

  • B.

   Dochody polskich pracowników zatrudnionych w innych państwach UE

  • C.

   Dochody zagranicznych spółek–córek polskich koncernów

  • D.

   Wydatki rządowe na inwestycje w kraju

  Correct Answer(s)
  A. Dochody polskich spółek zależnych od zagranicznych koncernów
  D. Wydatki rządowe na inwestycje w kraju
  Explanation
  The correct answer includes two factors that are considered when determining the Polish GDP: the income of Polish subsidiaries of foreign corporations and government expenditures on domestic investments. These factors contribute to the overall economic activity and output within the country, reflecting the performance and growth of the Polish economy.

  Rate this question:

 • 12. 

  Krzywa Laffera:

  • A.

   Ilustruje relację pomiędzy inflacją a stopą bezrobocia

  • B.

   To krzywa popytu na dobra konsumpcyjne w warunkach deflacji

  • C.

   Ilustruje relację pomiędzy stopą danego podatku a pochodzącymi z niego wpływami do budżetu

  • D.

   Ilustruje idealną proporcję między podatkami pośrednimi i bezpośrednimi

  Correct Answer
  C. Ilustruje relację pomiędzy stopą danego podatku a pochodzącymi z niego wpływami do budżetu
  Explanation
  Relację pomiędzy inflacją a stopą bezrobocia ilustruje krzywa Philipsa.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kredyt redyskontowy:

  • A.

   Udzielany jest przez NBP Skarbowi Państwa pod zastaw papierów wartościowych

  • B.

   Udzielany jest przez NBP przedsiębiorcom pod zastaw weksli

  • C.

   Polega na redyskoncie weksli, czyli ich wykupie przez NBP od banków komercyjnych

  • D.

   Polega na warunkowej sprzedaży bonów pieniężnych emitowanych przez NBP

  Correct Answer
  C. Polega na redyskoncie weksli, czyli ich wykupie przez NBP od banków komercyjnych
  Explanation
  Kredyt redyskontowy polega na redyskoncie weksli, czyli ich wykupie przez NBP od banków komercyjnych. This means that the NBP purchases commercial bills from commercial banks, providing them with liquidity. This helps to stimulate economic activity and provides the banks with additional funds to lend to businesses and individuals. By purchasing the bills, the NBP takes on the risk associated with them, allowing the banks to reduce their exposure and free up capital for other activities.

  Rate this question:

 • 14. 

  Europejski Bank Centralny:

  • A.

   Ma siedzibę w Brukseli

  • B.

   Odpowiada za politykę pieniężną w całej Unii Europejskiej

  • C.

   Odpowiada za Politykę fiskalną w UE

  • D.

   Podejmuje działania w celu utrzymania stabilności cen w strefie Euro

  Correct Answer(s)
  B. Odpowiada za politykę pieniężną w całej Unii Europejskiej
  D. Podejmuje działania w celu utrzymania stabilności cen w strefie Euro
  Explanation
  Europejski Bank Centralny ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

  Rate this question:

 • 15. 

  Finansowanie deficytu budżetowego może nastąpić przez:

  • A.

   Emisję obligacji skarbowych

  • B.

   Emisję bonów pieniężnych NBP

  • C.

   Przychody z prywatyzacji

  • D.

   Zaciągnięcie przez rząd kredytu w NBP

  Correct Answer(s)
  A. Emisję obligacji skarbowych
  C. Przychody z prywatyzacji
  Explanation
  The correct answer is "Emisję obligacji skarbowych" and "Przychody z prywatyzacji". These two options suggest possible ways to finance a budget deficit. "Emisję obligacji skarbowych" refers to issuing government bonds, which are debt securities that the government can sell to investors to raise funds. "Przychody z prywatyzacji" refers to the revenue generated from privatization, which is the process of transferring ownership of state-owned assets to private individuals or entities. Both of these methods can be used to generate additional income to cover the budget deficit.

  Rate this question:

 • 16. 

  Które z poniższych pojęć NIE JEST (nie są) częścią idei merkantylizmu?

  • A.

   Dodatni bilans płatniczy w handlu zagranicznym

  • B.

   Autarkia

  • C.

   Liberalizacja handlu międzynarodowego

  • D.

   Protekcjonizm

  Correct Answer
  C. Liberalizacja handlu międzynarodowego
  Explanation
  The correct answer is "Liberalizacja handlu międzynarodowego" because it is not a part of the concept of mercantilism. Mercantilism is an economic policy that emphasizes government regulation and control of trade to increase a nation's wealth. It promotes protectionism and the accumulation of gold and silver through exports and imports. On the other hand, liberalization of international trade refers to the removal or reduction of barriers to trade, which is contrary to the principles of mercantilism.

  Rate this question:

 • 17. 

  Operacje kredytowo–depozytowe banku centralnego mogą polegać na:

  • A.

   Sprzedaży lub kupnie papierów wartościowych

  • B.

   Przyjmowaniu od banków krótkoterminowych depozytów

  • C.

   Udzielaniu kredytu lombardowego

  • D.

   Emisji papierów wartościowych

  Correct Answer(s)
  B. Przyjmowaniu od banków krótkoterminowych depozytów
  C. Udzielaniu kredytu lombardowego
  Explanation
  The correct answer is "Przyjmowaniu od banków krótkoterminowych depozytów" and "Udzielaniu kredytu lombardowego". This is because central banks engage in credit and deposit operations to manage the money supply and influence interest rates in the economy. By accepting short-term deposits from banks, the central bank can absorb excess liquidity and reduce inflationary pressures. On the other hand, by providing Lombard credit, the central bank can lend money to commercial banks against collateral, ensuring liquidity in the banking system and stabilizing financial markets.

  Rate this question:

 • 18. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Równanie I Fishera obrazuje tzw. ilościową teorię pieniądza, preferowaną przez monetarystów

  • B.

   Agregat M3 to zasób pieniądza wielkiej mocy

  • C.

   Popyt transakcyjny na pieniądz to dążenie do posiadania pieniądza w celu finansowania stałych wydatków

  • D.

   Krzywa Philipsa obrazuje zależność między stawką podatkową a dochodami budżetowymi

  Correct Answer(s)
  A. Równanie I Fishera obrazuje tzw. ilościową teorię pieniądza, preferowaną przez monetarystów
  C. Popyt transakcyjny na pieniądz to dążenie do posiadania pieniądza w celu finansowania stałych wydatków
  Explanation
  Zasób pieniądza wielkiej mocy oznacza się jako Agregat M0.
  Zależność między stawką podatkową a dochodami budżetowymi obrazuje krzywa Laffera.

  Rate this question:

 • 19. 

  Jednym z autorów koncepcji optymalnego obszaru walutowego był:

  • A.

   Adam Smith

  • B.

   Robert Mundell

  • C.

   Walter Eucken

  • D.

   Milton Friedman

  Correct Answer
  B. Robert Mundell
  Explanation
  Robert Mundell was one of the authors of the concept of an optimal currency area. He was a Canadian economist who won the Nobel Prize in Economics in 1999 for his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes. Mundell's work emphasized the importance of factors such as labor mobility, price and wage flexibility, and fiscal integration in determining the suitability of a region or group of countries to share a common currency. His contributions have had a significant impact on the understanding of optimal currency areas and the design of monetary unions.

  Rate this question:

 • 20. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Bilans obrotów bieżących stanowi jeden z elementów bilansu płatniczego państwa

  • B.

   NFI stanowiły element programu powszechnej prywatyzacji

  • C.

   Posiadanie przez SP udziałów w spółkach kapitałowych jest przykładem aktywności państwa w sferze imperium

  • D.

   W ranach unii celnej ma miejsce swobodny przepływ czynników produkcji

  Correct Answer(s)
  A. Bilans obrotów bieżących stanowi jeden z elementów bilansu płatniczego państwa
  B. NFI stanowiły element programu powszechnej prywatyzacji
  Explanation
  The correct answer includes two true statements. The first statement states that the current account balance is one of the elements of a country's balance of payments. The second statement states that NFI (Non-Financial Institutions) were part of a program of universal privatization. Both statements are true and provide accurate information.

  Rate this question:

 • 21. 

  Do przejawów niestabilności gospodarki rynkowej można zaliczyć:

  • A.

   Niesprawiedliwy podział dochodu

  • B.

   Występowanie tzw. negatywnych kosztów zewnętrznych

  • C.

   Istnienie monopoli

  • D.

   Cykliczność rozwoju gospodarczego

  Correct Answer
  D. Cykliczność rozwoju gospodarczego
  Explanation
  The correct answer is "Cykliczność rozwoju gospodarczego" (Cyclical nature of economic development). This refers to the recurring pattern of economic booms and busts, where periods of economic growth are followed by periods of recession or contraction. This cyclicality is a characteristic of market economies and can be attributed to various factors such as changes in consumer spending, investment, and overall business confidence.

  Rate this question:

 • 22. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Sytuacja jest efektywna w sensie Pareto jeżeli nie można poprawić położenia co najmniej jednej osoby beż pogorszenia położenia innej osoby

  • B.

   Pokusa nadużycia (moral hazard) to teza zgodnie z którą podmiot chroniony przed ryzykiem zachowuje się ostrożniej od podmiotu niechronionego

  • C.

   Tzw. czyste dobra publiczne to dobra w przypadku których nie istnieje możliwość wyłączenia kogokolwiek od korzystania z nich

  • D.

   Tzw. pozytywne efekty zewnętrzne polegają na przeniesieniu kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty

  Correct Answer(s)
  A. Sytuacja jest efektywna w sensie Pareto jeżeli nie można poprawić położenia co najmniej jednej osoby beż pogorszenia położenia innej osoby
  C. Tzw. czyste dobra publiczne to dobra w przypadku których nie istnieje możliwość wyłączenia kogokolwiek od korzystania z nich
  Explanation
  Zgodnie z tezą Moral hazard podmiot chroniony przed ryzykiem zachowuje się mniej ostrożnie od podmiotu niechronionego.
  Czyste dobra publiczne to np. obrona narodowa i bezpieczeństwo publiczne - ale już nie drogi, służba zdrowia czy szkolnictwo, gdyż od korzystania z tychże można daną jednostkę wyłączyć.
  Przeniesienie kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty to tzw. NEGATYWNE efekty zewnętrzne.

  Rate this question:

 • 23. 

  Do zewnętrznych uwarunkowań polityki gospodarczej zalicza się:

  • A.

   Stopień nowoczesności infrastruktury gospodarczej państwa

  • B.

   Stan i strukturę występujących w danym państwie zasobów

  • C.

   Przynależność państwa do organizacji politycznych, gospodarczych i militarnych

  • D.

   Warunki wymiany handlowej z zagranicą (terms of trade)

  Correct Answer(s)
  C. Przynależność państwa do organizacji politycznych, gospodarczych i militarnych
  D. Warunki wymiany handlowej z zagranicą (terms of trade)
  Explanation
  The correct answer includes two factors that contribute to the external determinants of economic policy. The first factor is the membership of a state in political, economic, and military organizations. This membership can influence the economic policies of a country as it may have to align its policies with the objectives and regulations of these organizations. The second factor is the terms of trade, which refers to the conditions under which a country engages in international trade. These conditions can impact the economic policies of a country as they determine the terms on which goods and services are exchanged with other countries.

  Rate this question:

 • 24. 

  Krzywa podaży:

  • A.

   Obrazuje zależność między ceną a oferowaną ilością danego dobra, ceteris paribus

  • B.

   Ma nachylenie dodatnie

  • C.

   Ma nachylenie ujemne

  • D.

   Obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr, dające konsumentowi taką samą całkowita użyteczność

  Correct Answer(s)
  A. Obrazuje zależność między ceną a oferowaną ilością danego dobra, ceteris paribus
  B. Ma nachylenie dodatnie
  Explanation
  The correct answer is "Obrazuje zależność między ceną a oferowaną ilością danego dobra, ceteris paribus, Ma nachylenie dodatnie." This means that the supply curve illustrates the relationship between the price of a good and the quantity of that good that producers are willing and able to supply, holding all other factors constant. The positive slope indicates that as the price of the good increases, the quantity supplied also increases.

  Rate this question:

 • 25. 

  PKB to:

  • A.

   Miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji

  • B.

   Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, będące wyłącznie własnością jego obywateli

  • C.

   Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem

  Correct Answer
  C. Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem
  Explanation
  The correct answer is the third option: "Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem." This answer states that GDP measures the size of production generated by factors of production located within a country's territory, regardless of who owns them. This definition aligns with the concept of GDP as a measure of the value of all final goods and services produced within a country's borders, regardless of ownership.

  Rate this question:

 • 26. 

  Jeżeli cena równowagi na rynku żywca wołowego wynosi 70zł/kg, a rząd wprowadzi cenę minimalną skupu w wysokości 90zł/kg to na rynku będzie:

  • A.

   Nadwyżka podaży

  • B.

   Równowaga

  • C.

   Nadwyżka popytu

  • D.

   Niedobór podaży

  Correct Answer
  A. Nadwyżka podaży
  Explanation
  If the equilibrium price in the beef cattle market is 70zł/kg and the government introduces a minimum purchase price of 90zł/kg, there will be a surplus of supply. This means that the quantity supplied at the minimum purchase price will exceed the quantity demanded at that price, resulting in an excess supply of beef cattle in the market.

  Rate this question:

 • 27. 

  Do handlowych spółek osobowych zaliczamy:

  • A.

   Spółki europejskie

  • B.

   Spółki jawne

  • C.

   Spółki z o.o.

  • D.

   Spółki komandytowo-akcyjne

  Correct Answer(s)
  B. Spółki jawne
  D. Spółki komandytowo-akcyjne
  Explanation
  Handlowe spółki osobowe are a type of business entity in Poland. They include spółki jawne (general partnerships) and spółki komandytowo-akcyjne (limited partnerships with shares). Spółki jawne are characterized by the joint and several liability of all partners for the company's debts and obligations. Spółki komandytowo-akcyjne, on the other hand, have two types of partners: general partners who have unlimited liability, and limited partners who have liability limited to their capital contributions. Therefore, both spółki jawne and spółki komandytowo-akcyjne are considered handlowe spółki osobowe.

  Rate this question:

 • 28. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Przedstawiciel neoliberalizmu F.A. von Hayek krytykował modele oparte na centralnym planowaniu w sferze ekonomicznej i społecznej

  • B.

   M. Friedman, czołowy przedstawiciel neokeynesizmu, opowiadał się za podejmowaniem przez państwo działań antycyklicznych

  • C.

   Przedstawiciele ekonomii podaży postulowali stworzenie sprzyjających warunków do inwestowania m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych

  • D.

   Zdaniem ordoliberałów niemieckich, polityka systemowa jest mniej ważna niż działania państwa polegające na bieżącym regulowaniu procesów gospodarczych

  Correct Answer(s)
  A. Przedstawiciel neoliberalizmu F.A. von Hayek krytykował modele oparte na centralnym planowaniu w sferze ekonomicznej i społecznej
  C. Przedstawiciele ekonomii podaży postulowali stworzenie sprzyjających warunków do inwestowania m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych
  Explanation
  The given answer is correct because it accurately identifies two true statements from the options provided. F.A. von Hayek, a representative of neoliberalism, criticized models based on central planning in both the economic and social spheres. Additionally, representatives of supply-side economics advocated for the creation of favorable conditions for investment, including the reduction of tax burdens.

  Rate this question:

 • 29. 

  Krzywa Philipsa:

  • A.

   Obrazuje odwrotną zależność między inflacją a bezrobociem

  • B.

   Zdaniem monetarystów w długim okresie ma kształt pionowy

  • C.

   Obrazuje prostą zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem

  • D.

   Symbolizuje zależność między stawką podatkową, a dochodami budżetowymi

  Correct Answer(s)
  A. Obrazuje odwrotną zależność między inflacją a bezrobociem
  B. Zdaniem monetarystów w długim okresie ma kształt pionowy
  Explanation
  The correct answer is "Obrazuje odwrotną zależność między inflacją a bezrobociem". The Phillips curve illustrates the inverse relationship between inflation and unemployment. According to monetarists, in the long run, the Phillips curve has a vertical shape, indicating that there is no trade-off between inflation and unemployment in the long term.

  Rate this question:

 • 30. 

  Organami NBP są:

  • A.

   Rada Polityki Pieniężnej

  • B.

   Komisja Nadzoru Bankowego

  • C.

   Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

  • D.

   Prezes NBP

  Correct Answer(s)
  A. Rada Polityki Pieniężnej
  D. Prezes NBP
  Explanation
  The correct answer is Rada Polityki Pieniężnej and Prezes NBP. The question asks for the members of Organami NBP, which translates to "Organs of the National Bank of Poland" in English. The given options include Rada Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Council) and Prezes NBP (President of the National Bank of Poland), both of which are indeed organs of the NBP. The other options, Komisja Nadzoru Bankowego (Banking Supervision Commission) and Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (General Inspector of Banking Supervision), are not organs of the NBP.

  Rate this question:

 • 31. 

  Zdaniem monetarystów:

  • A.

   Relacja zamienna pomiędzy bezrobociem a inflacją ma najwyżej charakter krótkookresowy

  • B.

   Przyczyny inflacji leżą w sferze realnej gospodarki

  • C.

   Państwo powinno prowadzić aktywną politykę antycykliczną

  • D.

   Wzrost podaży pieniądza powinien być skorelowany ze wzrostem PKB

  Correct Answer(s)
  A. Relacja zamienna pomiędzy bezrobociem a inflacją ma najwyżej charakter krótkookresowy
  D. Wzrost podaży pieniądza powinien być skorelowany ze wzrostem PKB
  Explanation
  According to monetarists, the relationship between unemployment and inflation is only short-term, meaning that any changes in one variable will only have a temporary effect on the other. They believe that the causes of inflation lie in the real economy, rather than being solely influenced by monetary factors. Additionally, they argue that the growth of money supply should be correlated with the growth of GDP, suggesting that an increase in money supply should be proportional to the increase in economic output.

  Rate this question:

 • 32. 

  NBP prowadząc ekspansywną politykę pieniężną, nastawioną na zwiększenie podaży pieniądza i polepszenie płynności na rynku międzybankowym:

  • A.

   Obniża stopę kredytu lombardowego i redyskontowego

  • B.

   Podwyższa stopę rezerw obowiązkowych

  • C.

   Emituje bony pieniężne

  • D.

   Skupuje papiery wartościowe na otwartym rynku

  Correct Answer(s)
  A. Obniża stopę kredytu lombardowego i redyskontowego
  D. Skupuje papiery wartościowe na otwartym rynku
  Explanation
  When the National Bank of Poland (NBP) implements an expansionary monetary policy aimed at increasing the money supply and improving liquidity in the interbank market, it lowers the Lombard and rediscount credit rates. This encourages banks to borrow more from the central bank, increasing the availability of credit in the economy. Additionally, the NBP engages in open market operations by purchasing securities on the open market. This increases the demand for these securities, which in turn increases their prices and lowers their yields. This helps to inject liquidity into the market and stimulate economic activity.

  Rate this question:

 • 33. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Wysokość stóp procentowych NBP ustala prezes NBP po konsultacji z zarządem NBP

  • B.

   Przezornościowy popyt na pieniądz to dążenie do posiadania pieniądza w celu finansowania stałych wydatków

  • C.

   Tzw. efekt wypychania może być konsekwencją deficytu budżetowego

  • D.

   Do pomiaru inflacji najczęściej wykorzystywany jest indeks cen towarów produkcyjnych (PPI)

  Correct Answer
  C. Tzw. efekt wypychania może być konsekwencją deficytu budżetowego
  Explanation
  Przezornościowy popyt na pieniądz to dążenie do posiadania pieniądza w celu finansowania wydatków nieprzewidzianych.
  Do pomiaru inflacji najczęściej wykorzystywany jest indeks cen towarów konsumpcyjnych (CPI).

  Rate this question:

 • 34. 

  W systemie kursów opartych na dolarze (Bretton Woods): 

  • A.

   Wszystkie waluty były wymienialne na złoto

  • B.

   Dolar był wymieniany przez FED według ustalonego parytetu na żądanie banków centralnych państw uczestniczących w systemie

  • C.

   Waluty państw uczestniczących były wymieniane na dolary po stałym kursie

  • D.

   Rezerwy złota posiadane przez każde państwo ograniczały wielkość emisji pieniądza papierowego

  Correct Answer(s)
  B. Dolar był wymieniany przez FED według ustalonego parytetu na żądanie banków centralnych państw uczestniczących w systemie
  C. Waluty państw uczestniczących były wymieniane na dolary po stałym kursie
  Explanation
  In the Bretton Woods system, the correct answer states that the dollar was exchanged by the Federal Reserve according to a fixed parity at the request of the central banks of participating countries, and the currencies of participating countries were exchanged for dollars at a fixed rate. This means that the value of the dollar was determined by the Federal Reserve and the exchange rate between currencies and dollars was fixed. The central banks could request the exchange of their currencies for dollars at the established rate.

  Rate this question:

 • 35. 

  Dla przystąpienia do strefy Euro konieczne jest spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie:

  • A.

   Poziomu stawki podatku dochodowego

  • B.

   Poziomu deficytu budżetowego

  • C.

   Poziomu długu publicznego

  • D.

   Poziomu inflacji

  Correct Answer(s)
  B. Poziomu deficytu budżetowego
  C. Poziomu długu publicznego
  D. Poziomu inflacji
  Explanation
  To join the Eurozone, a country must meet the convergence criteria in terms of the level of budget deficit, public debt, and inflation. This means that the country's budget deficit should be kept under control, the level of public debt should be sustainable, and inflation should be low and stable. These criteria are important to ensure the stability and economic soundness of the Eurozone as a whole.

  Rate this question:

 • 36. 

  Zdaniem zwolenników aktywnej polityki fiskalnej (budżetowej) typu Keynesowskiego:

  • A.

   Wzrost wydatków państwa może prowadzić do wzrostu rynkowej stopy procentowej i do odkładania inwestycji przez sektor prywatny

  • B.

   Należy dążyć do zwiększenia popytu globalnego nawet kosztem pogłębienia się deficytu budżetowego

  • C.

   Instrumenty fiskalne działają z opóźnieniem, a ich skutki mogą wystąpić już w zmienionych warunkach gospodarczych

  • D.

   Efekty mnożnikowe towarzyszące wydatkom rządowym przyczyniają się do ożywienia gospodarczego

  • E.

   Polityka fiskalna powinna opierać się na działaniu tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury

  Correct Answer(s)
  B. Należy dążyć do zwiększenia popytu globalnego nawet kosztem pogłębienia się deficytu budżetowego
  D. Efekty mnożnikowe towarzyszące wydatkom rządowym przyczyniają się do ożywienia gospodarczego
  Explanation
  Opinia, że instrumenty fiskalne działają z opóźnieniem, a ich skutki mogą wystąpić już w zmienionych warunkach gospodarczych charakterystyczna jest dla przedstawicieli neoliberalizmu.

  Rate this question:

 • 37. 

  Do przedstawicieli ekonomii klasycznej zalicza się:

  • A.

   Adama Smitha

  • B.

   J.M. Keynesa

  • C.

   J.B. Saya

  • D.

   F. Quesnaya

  Correct Answer(s)
  A. Adama Smitha
  C. J.B. Saya
  Explanation
  The question asks for representatives of classical economics. Adam Smith and J.B. Say are both considered key figures in classical economics. Adam Smith is known for his book "The Wealth of Nations" and his ideas on free markets and the division of labor. J.B. Say is known for his law of markets, which states that supply creates its own demand. J.M. Keynes, on the other hand, is associated with Keynesian economics, which is a different economic theory. F. Quesnay is associated with the physiocratic school of thought, which is also different from classical economics.

  Rate this question:

 • 38. 

  Tzw. bezrobocie klasyczne:

  • A.

   Występuje w niektórych gałęziach gospodarki przyczyn naturalnych

  • B.

   Jest wynikiem podtrzymywania płac minimalnych realnych na zbyt wysokim poziomie

  • C.

   Wiąże się z koniunkturalnymi spadkami popytu globalnego

  • D.

   Może być wynikiem działania ustawodawcy lub związków zawodowych

  Correct Answer(s)
  B. Jest wynikiem podtrzymywania płac minimalnych realnych na zbyt wysokim poziomie
  D. Może być wynikiem działania ustawodawcy lub związków zawodowych
  Explanation
  Classical unemployment can occur in certain sectors of the economy due to natural causes. It can also be a result of maintaining real minimum wages at a high level. Additionally, it can be caused by fluctuations in global demand. Furthermore, it can be a consequence of actions taken by the legislature or trade unions.

  Rate this question:

 • 39. 

  Skutkiem deprecjacji waluty krajowej będzie z reguły:

  • A.

   Poprawa opłacalności eksportu

  • B.

   Wzrost cen towarów importowanych

  • C.

   Zmniejszenie eksportu

  • D.

   Zwiększenie importu

  Correct Answer(s)
  A. Poprawa opłacalności eksportu
  B. Wzrost cen towarów importowanych
  Explanation
  Deprecjacja waluty krajowej oznacza obniżenie jej wartości w stosunku do innych walut. Poprawa opłacalności eksportu jest wynikiem tego, że produkty eksportowe stają się tańsze dla zagranicznych nabywców, co może zwiększyć popyt na nie i przyczynić się do wzrostu eksportu. Wzrost cen towarów importowanych wynika z tego, że importowane produkty stają się droższe, ponieważ za jednostkę waluty krajowej można nabyć mniej jednostek obcej waluty.

  Rate this question:

 • 40. 

  Autorem teorii kosztów komparatywnych był: 

  • A.

   Ludwig von Mises

  • B.

   David Ricardo

  • C.

   Murray Rothbard

  • D.

   F.A. von Hayek

  Correct Answer
  B. David Ricardo
  Explanation
  David Ricardo was the author of the theory of comparative advantage, not Ludwig von Mises, Murray Rothbard, or F.A. von Hayek. The theory of comparative advantage states that countries should specialize in producing goods and services that they can produce at a lower opportunity cost compared to other countries. This theory is a fundamental concept in international trade and has had a significant impact on economic policy and globalization.

  Rate this question:

 • 41. 

  Instrumentami międzynarodowej polityki handlowej są:

  • A.

   Kontyngenty

  • B.

   Podatki

  • C.

   Cła

  • D.

   Bariery pozataryfowe

  Correct Answer(s)
  A. Kontyngenty
  C. Cła
  D. Bariery pozataryfowe
  Explanation
  The given answer includes three instruments of international trade policy: kontyngenty (quotas), cła (tariffs), and bariery pozataryfowe (non-tariff barriers). Kontyngenty refer to restrictions on the quantity or value of goods that can be imported or exported. Cła are taxes imposed on imported or exported goods, which can increase their price and make them less competitive. Bariery pozataryfowe are various regulations and measures, such as licensing requirements or technical standards, that can hinder international trade. These instruments are commonly used by countries to protect domestic industries, regulate trade flows, and maintain a balance of trade.

  Rate this question:

 • 42. 

  Tzw. zjawisko wypychania inwestycji i wydatków prywatnych:

  • A.

   Może być rezultatem luźnej polityki fiskalnej rządu skutkującej powiększeniem deficytu budżetowego

  • B.

   Jest wynikiem działań antyinflacyjnych podejmowanych przez bank centralny

  • C.

   Jest pochodną wzrostu stopy procentowej, który stanowi rezultat zwiększonych potrzeb publicznych i potrzeb pożyczkowych państwa

  • D.

   Jest skutkiem podwyższenia poziomu rezerw obowiązkowych

  Correct Answer(s)
  A. Może być rezultatem luźnej polityki fiskalnej rządu skutkującej powiększeniem deficytu budżetowego
  C. Jest pochodną wzrostu stopy procentowej, który stanowi rezultat zwiększonych potrzeb publicznych i potrzeb pożyczkowych państwa
  Explanation
  The correct answer suggests that the phenomenon of crowding out private investment and expenditure can be a result of loose fiscal policy by the government leading to an increase in budget deficit. It also states that it is a derivative of the increase in interest rates, which is a result of increased public needs and borrowing requirements of the state.

  Rate this question:

 • 43. 

  Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego to:

  • A.

   Jego sprzedaż w trybie przetargu publicznego lub rokowań

  • B.

   Jego przekształcenie w spółkę kapitałową prawa handlowego na podstawie aktu Ministra Skarbu Państwa

  • C.

   Jego wniesienie do spółki z udziałem pracowników

  • D.

   Sprzedaż akcji lub udziałów w spółce powstałej z przekształcenia tego przedsiębiorstwa

  Correct Answer
  B. Jego przekształcenie w spółkę kapitałową prawa handlowego na podstawie aktu Ministra Skarbu Państwa
  Explanation
  Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego oznacza jego przekształcenie w spółkę kapitałową prawa handlowego na podstawie aktu Ministra Skarbu Państwa. Jest to proces, w którym przedsiębiorstwo państwowe staje się samodzielnie działającą jednostką gospodarczą, z własnym kapitałem i zarządem. Przekształcenie to pozwala na większą elastyczność działania przedsiębiorstwa, umożliwiając mu podejmowanie decyzji biznesowych i korzystanie z mechanizmów rynkowych. Akt Ministra Skarbu Państwa jest niezbędny, aby formalnie uregulować proces przekształcenia i przekazać kontrolę nad przedsiębiorstwem z państwa na spółkę kapitałową.

  Rate this question:

 • 44. 

  "Złota akcja" to:

  • A.

   Papier wartościowy w systemie waluty złotej

  • B.

   Szczególne uprawnienie, przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi w spółkach o szczególnym znaczeniu dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego, pozwalające m.in. blokować niektóre uchwały walnego zgromadzenia

  • C.

   Akcja pozbawiona prawa głosu

  • D.

   Akcja uprzywilejowana co do dywidendy

  Correct Answer
  B. Szczególne uprawnienie, przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi w spółkach o szczególnym znaczeniu dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego, pozwalające m.in. blokować niektóre uchwały walnego zgromadzenia
  Explanation
  "Złota akcja" refers to a special right granted to the State Treasury as a shareholder in companies of special importance for public order or security. This right allows the State Treasury to block certain resolutions of the general meeting.

  Rate this question:

 • 45. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Wzrost deficytu budżetowego prowadzi do zwiększenia długu publicznego

  • B.

   W celu pokrycia deficytu budżetowego NBP może emitować bony pieniężne

  • C.

   Wzrost długu publicznego prowadzi do tzw. międzypokoleniowego transferu zasobów

  • D.

   Deficyt budżetowy może być pokryty przez zaciągnięcie przez rząd kredytu w NBP

  Correct Answer(s)
  A. Wzrost deficytu budżetowego prowadzi do zwiększenia długu publicznego
  C. Wzrost długu publicznego prowadzi do tzw. międzypokoleniowego transferu zasobów
  Explanation
  The correct answers state that an increase in the budget deficit leads to an increase in public debt, and an increase in public debt leads to intergenerational transfer of resources. This means that when the budget deficit increases, the government needs to borrow more money to cover the shortfall, which in turn increases the overall public debt. The increase in public debt can have long-term implications as future generations may be burdened with the responsibility of repaying the debt and financing the government's spending.

  Rate this question:

 • 46. 

  Strefa wspólnego handlu charakteryzuje się :

  • A.

   Wspólną polityką celną w stosunku do państw trzecich

  • B.

   Prowadzeniem wspólnej polityki walutowej i monetarnej

  • C.

   Zniesieniem ograniczeń w handlu między państwami tworzącymi strefę

  • D.

   Swobodnym przepływem czynników produkcji

  Correct Answer
  C. Zniesieniem ograniczeń w handlu między państwami tworzącymi strefę
  Explanation
  The correct answer is "Zniesieniem ograniczeń w handlu między państwami tworzącymi strefę." This is because the characteristic of a common trade area is the elimination of trade barriers between the member countries. This means that there are no restrictions or limitations on the movement of goods and services between the countries within the trade area.

  Rate this question:

 • 47. 

  Stopa referencyjna to: 

  • A.

   Stopa oprocentowania kredytu lombardowego

  • B.

   Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego

  • C.

   Stopa wg której NBP przyjmuje weksle do redyskonta

  • D.

   Stopa wyznaczająca m.in. rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP

  Correct Answer
  D. Stopa wyznaczająca m.in. rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP
  Explanation
  The correct answer is "Stopa wyznaczająca m.in. rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP" because it refers to the interest rate that determines the profitability of money market bonds issued by the National Bank of Poland (NBP). This answer aligns with the definition provided in the question.

  Rate this question:

 • 48. 

  Do przejawów nieefektywności gospodarki rynkowej zaliczyć można:

  • A.

   Niesprawiedliwy podział dochodu

  • B.

   Występowanie tzw. negatywnych kosztów zewnętrznych

  • C.

   Ograniczenie wolnej konkurencji w wyniku procesów monopolizacyjnych

  • D.

   Cykliczność rozwoju gospodarczego

  Correct Answer(s)
  B. Występowanie tzw. negatywnych kosztów zewnętrznych
  C. Ograniczenie wolnej konkurencji w wyniku procesów monopolizacyjnych
  Explanation
  The correct answer is the occurrence of negative external costs and the limitation of free competition due to monopolization processes. In a market economy, negative external costs refer to the costs imposed on society as a whole due to the production or consumption of goods or services. This can include environmental pollution, health hazards, or other social costs that are not accounted for by the market. The limitation of free competition through monopolization processes refers to the concentration of market power in the hands of a few dominant firms, which can lead to higher prices, reduced choices for consumers, and hinder innovation and efficiency in the market.

  Rate this question:

 • 49. 

  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:

  • A.

   Pokusa nadużycia (moral hazard) to teza zgodnie z którą podmiot chroniony przed ryzykiem zachowuje się ostrożniej od podmiotu niechronionego

  • B.

   Zmiana danej sytuacji stanowi ulepszenie w ujęciu Kaldora Hicksa jeżeli korzyści osób zyskujących w wyniku wprowadzenia tej zmiany są wyższe, niż straty osób nią poszkodowanych

  • C.

   Tzw. pozytywne efekty zewnętrzne polegają na przeniesieniu kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty

  • D.

   Tzw. czyste dobra publiczne to dobra które nie są konkurencyjne w konsumpcji

  Correct Answer(s)
  B. Zmiana danej sytuacji stanowi ulepszenie w ujęciu Kaldora Hicksa jeżeli korzyści osób zyskujących w wyniku wprowadzenia tej zmiany są wyższe, niż straty osób nią poszkodowanych
  D. Tzw. czyste dobra publiczne to dobra które nie są konkurencyjne w konsumpcji
  Explanation
  The statement is true because according to the Kaldor-Hicks criterion, a change in a situation is considered an improvement if the benefits to those who gain from the change outweigh the losses to those who are harmed by it. Additionally, pure public goods are goods that are non-rivalrous in consumption, meaning that one person's consumption of the good does not reduce the amount available for others to consume.

  Rate this question:

 • 50. 

  Do wewnętrznych uwarunkowań polityki gospodarczej zalicza się:

  • A.

   Stopień nowoczesności infrastruktury gospodarczej państwa

  • B.

   Stan i strukturę występujących w danym państwie zasobów

  • C.

   Przynależność państwa do organizacji politycznych, gospodarczych i militarnych

  • D.

   Warunki wymiany handlowej z zagranicą (terms of trade)

  Correct Answer(s)
  A. Stopień nowoczesności infrastruktury gospodarczej państwa
  B. Stan i strukturę występujących w danym państwie zasobów
  Explanation
  The given answer is correct because it includes two factors that are internal determinants of economic policy. The degree of modernity of a country's economic infrastructure is important for its economic development and competitiveness. The state and structure of resources available in a country also play a crucial role in shaping its economic policies and strategies. These factors directly influence the ability of a country to implement effective economic policies and achieve desired economic outcomes.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 01, 2016
  Quiz Created by
  Jedrekparz
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.