Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

20 Questions | Attempts: 7270
Share

SettingsSettingsSettings
Tamadun Islam Dan Tamadun Asia - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tamadun berasal dari kata bahasa iaitu tamaddana atau madana yang bererti  __________                                         
  • A. 

   Lokasi tempat tinggal yang membangun dari segi cara kehidupan dan adat yang diamalkan.

  • B. 

   Perubahan cara kehidupan dari nomad kepada kehidupan yang lebih maju.

  • C. 

   Perubahan adat istiadat masyarakat sesebuah tamadun.

  • D. 

   Pembangunan dari segi rohani, intelek dan teknologi sains.

 • 2. 
   Semua yang berikut terdapat dalam pengertian tamadun, KECUALI                                
  • A. 

   Peradaban

  • B. 

   Tingkahlaku

  • C. 

   Kebudayaan

  • D. 

   Kemajuan

 • 3. 
  Berikut merupakan istilah yang membicarakan konsep tamadun dalam bahasa arab KECUALI                                                          
  • A. 

   Umran.

  • B. 

   Hadarah

  • C. 

   Makiyah

  • D. 

   Madaniyah

 • 4. 
  Yang manakah antara berikut merupakan sumber asas tamadun Islam……. 
  • A. 

   Al-ijmak

  • B. 

   Al-Istihsan

  • C. 

   Al-Istishab

  • D. 

   Al-‘uruf.

 • 5. 
  Setelah berakhirnya era pemerintahan khulafak ar-Rasyidin maka bermulalah sistem pemerintahan secara _____________dalam kerajaan Bani Umayyah.
  • A. 

   Monarki

  • B. 

   Liberalisme

  • C. 

   Demokratik

  • D. 

   Syura

 • 6. 
  Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi pemerintah berdasarkan sistem  ______                                                                  
  • A. 

   Syura

  • B. 

   Wasiat

  • C. 

   Bai’ah

  • D. 

   Warisan

 • 7. 
  Diantara berikut yang manakah BUKAN ciri-ciri tamadun.                                                                           
  • A. 

   Bermula daripada kehidupan desa kepada kehidupan bandar.

  • B. 

   Bermula daripada kehidupan sederhana kepada kehidupan mewah.

  • C. 

   Bermula daripada masyarakat ‘simple’ kepada masyarakat kompleks

  • D. 

   Bermula daripada kehidupan berpindah randah kepada kehidupan tetap.

 • 8. 
  Yang manakah antara berikut SALAH berkaitan dengan interaksi antara tamadun.                                              
  • A. 

   Berlaku secara misi politik samada penaklukan, penjajahan atau kerjasama.

  • B. 

   Melalui proses hubungan dua hala dalam perdagangan antara negara-negara.

  • C. 

   Perkahwinan antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya iaitu asimilasi.

  • D. 

   Kedudukan tanah tinggi yang strategik memudahkan berlakunya interaksi antara tamadun.

 • 9. 
  Manakah antara berikut faktor kemunculan tamadun dunia?                                                             
  • A. 

   Budaya masyarakat yang tinggi.

  • B. 

   Keluasan sesuatu sungai.

  • C. 

   Pengalaman masyarakat.

  • D. 

   Sistem pemikiran masyarakat.

 • 10. 
  Ibnu Khaldun yang terkenal dengan teori kitaran sejarahnya telah membahagikan perkembangan sesuatu tamadun kepada empat peringkat iaitu ___________________. 
  • A. 

   nomad – maju – mewah – runtuh

  • B. 

   nomad – bandar – mewah – merosot

  • C. 

   awal – pertengahan – puncak – jatuh

  • D. 

   permulaan – perkembangan – maju – mati

 • 11. 
  Manakah antara berikut menjelaskan perspektif Barat mengenai tamadun? 
  • A. 

   Mementingkan aspek keadilan dan kesempurnaan.

  • B. 

   Mengutamakan aspek kemanusiaan dan kebendaan.

  • C. 

   Memfokuskan unsur pembangunan lahiriah dan kerohanian.

  • D. 

   Menekankan unsur kepentingan dan pembangunan lahiriah.

 • 12. 
  Diantara berikut yang manakah BUKAN kepentingan ilmu tamadun? 
  • A. 

   Pemahaman kepada ilmu tamadun menjadikan masyarakat mahir dalam mengenali sejarah.

  • B. 

   Kegagalan memahami konsep tamadun akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai matlamat dan tujuan hidup

  • C. 

   Pemahaman kepada konsep tamadun menjadikan manusia mempelajari pembinaan sesebuah tamadun.

  • D. 

   Mempelajari ilmu tamadun menjadikan masyarakat dapat melihat kemajuan dari aspek pandangan dunia dengan merujuk kepada kerangka teori.

 • 13. 
  Yang manakah antara berikut TIDAK termasuk dalam prinsip tamadun Islam?                                
  • A. 

   Adil dan saksama.

  • B. 

   Benar dan amanah.

  • C. 

   Kedudukan yang strategik

  • D. 

   Keimanan dan pengabdian diri kepada Allah.

 • 14. 
  Yang manakah antara berikut sumbangan Khalifah Umar al Khattab semasa zaman pemerintahan beliau.                I.             Menubuhkan kuttab                II.            memperluaskan kerajaan Islam ke Afrika.                III.           Menubuhkan jabatan-jabatan pentadbiran.                IV.          menubuhkan pasukan tentera laut pertama.  
  • A. 

   I, II.

  • B. 

   II, III

  • C. 

   I, II, III.

  • D. 

   I, II, III, IV.

 • 15. 
  Apakah elemen penting yang menggambarkan kualiti kehidupan manusia yang bertamadun menurut perspektif Islam? 
  • A. 

   Berakidah, beramal dan berharta.

  • B. 

   Bertawakal dan memiliki keilmuan yang tinggi.

  • C. 

   Mempunyai kepercayaan dan mematuhi syariat.

  • D. 

   Beriman, mematuhi syariat dan berakhlak mulia.

 • 16. 
    Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir semua  tokoh tamadun silam. Yang manakah antara padan di bawah SALAH?                                            
  • A. 

   Tamadun Yunani - Aristotle

  • B. 

   Tamadun Nil - Samsara

  • C. 

   Tamadun China - Kung Fu Tze

  • D. 

   Tamadun India - Kautilya

 • 17. 
  Mengapakah masyarakat  Jahiliyyah dikatakan tidak bertamadun mengikut pandangan Islam? 
  • A. 

   Akhlak anggota masyarakat mereka amat buruk.

  • B. 

   Mereka tidak dapat menerima kenabian Nabi Ibrahim.

  • C. 

   Mereka saling berperang sesama sendiri merebut kuasa.

  • D. 

   Kehidupan mereka tersasar jauh daripada panduan agama.

 • 18. 
  Apakah elemen penting yang menggambarkan kualiti kehidupan manusia yang bertamadun menurut perspektif Islam? 
  • A. 

   Berakidah, beramal dan berharta.

  • B. 

   Bertawakal dan memiliki keilmuan yang tinggi.

  • C. 

   Mempunyai kepercayaan dan mematuhi syariat.

  • D. 

   Beriman, mematuhi syariat dan berakhlak mulia.

 • 19. 
  Apakah maksud ‘madana’ yang biasa digunakan dalam ilmu ketamadunan? 
  • A. 

   Penempatan tepi sungai.

  • B. 

   Agama dan kepercayaan.

  • C. 

   Kawasan bercucuk tanam.

  • D. 

   Membina bandar atau kota.

 • 20. 
  Penyelewengan dan keruntuhan akhlak pemerintah akan memberi kesan terhadap kelangsungan tamadun sesebuah negara. Apakah kesan tersebut?I.         Ekonomi negara tidak stabil.II.        Pentadbiran negara menjadi lemah.III.       Perkembangan ekonomi semakin meningkat.IV.       Musuh luar dan dalam akan mengenakan tekanan. 
  • A. 

   I, II, IV.

  • B. 

   I, III, IV.

  • C. 

   II, III, IV.

  • D. 

   I, II, III, IV.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.