Baze Podataka - I Kolokvijum

110 Questions | Total Attempts: 1914

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Baze Podataka - I Kolokvijum

Simulacija pitanja za prvi kolokvijum iz predmeta Baze podataka


Questions and Answers
 • 1. 
  Baze podataka su:
  • A. 

   Skup osnovnih (bazičnih) tipova podataka, kojima se pristupa iz viših programskih jezika (C, C++, JAVA, PHP, JSC, JSP)

  • B. 

   Organizovani skup logički povezanih podataka, koji se održava i koje koristi više korisnika ili programa

  • C. 

   Skup podataka koji se skladište na sigurnom mestu, a pristupaju im isključivo administratori sistema

  • D. 

   Osnovni skup podataka iz koga se definišu novi podaci pomoću Data Base Management System-a (sistema za upravljanje bazama podataka)

 • 2. 
  Šta je podatak?
  • A. 

   Činjenica o nekom predmetu i/ili događaju koja se može zabeležiti i sačuvati na računaru

  • B. 

   Rezultat obrade više različitih informacija

  • C. 

   Činjenica koja se ne može promeniti (konstanta), a može da poprimi NULL vrednost

  • D. 

   Numerički izražena vrednost atributa, može biti različitog tipa

 • 3. 
  Šta je informacija?
  • A. 

   Skup struktuiranih i nestruktuiranih podataka

  • B. 

   Skup podataka, koji može da se ažurira i nad kojima se mogu postavljati upiti

  • C. 

   Zapisani podatak u bazi podataka na disku

  • D. 

   Obrađeni podatak nakon čega se znanje osobe koja koristi podatak povećalo

 • 4. 
  U nestruktuirane podatke se svrstavaju:
  • A. 

   Dokumenti, mape, fotografije, zvuk, video zapisi

  • B. 

   Brojevi, karakteri, datumi, novčani podaci

  • C. 

   Realni brojevi, decimalni brojevi, imaginarni brojevi

  • D. 

   Realni brojevi sa promenljivom dužinom za decimalna mesta

 • 5. 
  Šta su metapodaci?
  • A. 

   Podaci koji mogu poprimiti NULL vrednost, do trenutka unošenja konkretnih podataka

  • B. 

   Podaci koji imaju ograničen vek trajanja i često se menjaju od strane aplikativnih programa

  • C. 

   Podaci koji opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih korisnika i kontekst tih podataka

  • D. 

   Popularni naziv za različite tipove podataka krajnjih korisnika

 • 6. 
  Šta je sistem za upravljanje bazama podataka?
  • A. 

   Softverski sistem koji se koristi za kreiranje, održavanje i manipulisanje podacima, kao i za kontrolu prava pristupa bazi podataka

  • B. 

   Softverski sistem za upravljanje metapodacima

  • C. 

   Softverski sistem za pristup datotekama, podacima i informacijama, koji obezbeđuje apsolutna prava pristupa pojedinim korisnicima baze podataka

  • D. 

   Softverski sistem za on-line i off-line pristup bazi podataka i kojim omogućava kopiranje podataka između različitih aplikacija nad bazom podataka

 • 7. 
  Sistem za upravljanje bazama podataka je:
  • A. 

   Softverski sistem koji upravlja memorijom, baferima, indeksima, pointerima i time omogućava efikasno upravljanje podacima u bazi podataka

  • B. 

   Softverski paket za normalizaciju baza podataka koje imaju nedozvoljene funkcionalne zavisnosti

  • C. 

   Interfejs između korisnika (korisničkih programa, aplikacija) i zapisa baze podataka na disku

  • D. 

   Softversko okruženje za pisanje korisničkih aplikacija kojima se obraća bazi podataka

 • 8. 
  Registar korisnika određuje:
  • A. 

   Ko može da pristupi podacima, kojim podacima i šta može sa njima da radi

  • B. 

   Redosled prijavljivanja korisnika za rad nad jedinstvenom bazom podataka

  • C. 

   Broj korisnika koji mogu da unose metapodatke za definisanje rada baze podataka

  • D. 

   Username i password za definisanje objekata baze podataka

 • 9. 
  Ako se jedan podatak pojavljuje dva ili više puta u bazi podataka:
  • A. 

   To predstavlja nepoželjnu redudansu, što može dovesti do gubitka podataka i do nekonzistentnosti baze podataka

  • B. 

   To predstavlja poželjnu redudansu, jer se višestruko zapisani podaci ne mogu lako izgubiti

  • C. 

   To olakšava kreiranje algoritama na aplikativnom nivou za pristup željenim podacima

  • D. 

   To dovodi do sporijeg pristupa (neefikasnost) željenim podacima u bazi podataka

 • 10. 
  Pogledi (views) na bazu podataka predstavljaju:
  • A. 

   Različite pristupe modelovanju baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni, objektni model podatak)

  • B. 

   Deo aplikativnog programa koji predstavlja celinu (definisanje, menjanje ili prava pristupa bazi podataka)

  • C. 

   Izbor programskog paketa (C, C++, JAVA, JSP, PHP i sl.) za pristup bazi podataka

  • D. 

   Način ograničavanja prava korisnika. Nad jedinstvenim podacima ograničava se pravo pristupa korisnicima samo željenim podacima

 • 11. 
  Fizički dizajn baze podataka je bitan zbog:
  • A. 

   Efikasnog izvršavanja upita

  • B. 

   Struktuirane organizacije podataka u memoriji

  • C. 

   Preglednosti softvera (lake naknadne izmene)

  • D. 

   Hijerarhijske organizacije podataka u memoriji

 • 12. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Programi moraju precizno da poznaju definiciju i zapis podataka na disku

  • B. 

   Omogućava efikasno pisanje softvera za baze, zato što je na raspolaganju veliki broj programera za različite programske jezike

  • C. 

   Predstavlja efikasno rešenje u kome se maksimalno štede memorijski resursi

  • D. 

   Omogućava najbrži pristup podacima u bazi podataka

 • 13. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Mala redudansa podataka

  • B. 

   Nema redudanse podataka

  • C. 

   Velika redudansa podataka

  • D. 

   Kontrolisana redudansa podataka

 • 14. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Lako se mogu deliti podaci između nezavisnih procesa (odeljenja)

  • B. 

   Postoji uvek jedna aplikacija koja pokriva sva odeljenja i omogućava deljenje podataka

  • C. 

   Ograničena mogućnost deljenja podataka između nezavisnih procesa

  • D. 

   Lako se mogu generisati izveštaji na nivou cele organizacije

 • 15. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Nakon promene programera lako se može nastaviti razvoj aplikacija

  • B. 

   Teško se mogu koristiti prethodna razvojna dostignuća, razvoj je uvek od početka

  • C. 

   Nastavak razvoja aplikacija je jednostavan jer postoji veliki broj programera

  • D. 

   Lako je nastaviti razvoj aplikacija, ako se ne menja programski jezik

 • 16. 
  Karakteristika pristupa zasnovanog na bazama podataka je:
  • A. 

   Nezavisnost između podataka i metapodataka

  • B. 

   Zavisnost između aplikacija i podataka

  • C. 

   Zavisnost između aplikacija, podataka i metapodataka

  • D. 

   Nezavisnost između aplikacija i podataka

 • 17. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme:
  • A. 

   Postoji mala (ili je minimalna) redudansa metapodataka

  • B. 

   Ne postoji (ili je minimalna) redudansa podataka u bazi

  • C. 

   Postoji velika (ali kontrolisana) redudansa metapodataka

  • D. 

   Postoji velika redudansa podataka u bazi

 • 18. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme:
  • A. 

   Povećana je potreba za održavanjem aplikacija

  • B. 

   Ne postoji potreba za održavanjem aplikacija

  • C. 

   Održavanje aplikacija se vrši samo pri unosu podataka

  • D. 

   Smanjena je potreba za održavanjem aplikacija

 • 19. 
  Karakteristika ličnih baza podataka je:
  • A. 

   Podaci se lako dele sa drugim korisnicima

  • B. 

   Mogu da unaprede produktivnost pojedinca

  • C. 

   Iz njih se lako prenose podaci do baze cele organizacije

  • D. 

   Lako prerastaju u baze podataka cele organizacije

 • 20. 
  Baza podataka cele organizacije:
  • A. 

   Podržava sve procese organizacije i proces donošenja odluka

  • B. 

   Mora da bude na jednom računaru

  • C. 

   Veličine je petabajta podataka

  • D. 

   Koristi sistem datoteka, kako bi se sprečio gubitak važnih podataka

 • 21. 
  Baza podataka se putem Interneta može otvoriti ka kupcima. U tom slučaju:
  • A. 

   Važno je obratiti pažnju na sigurnost i integritet podataka

  • B. 

   Jednostavno se može trgovati i plaćati roba

  • C. 

   Bezbednost podataka u Internetu onemogućava zloupotrebu baze

  • D. 

   Mora se dozvoliti samo pregled podataka, a izmene se moraju zabraniti

 • 22. 
  Nastanak baza podataka - patent za automatsku obradu podataka, vezuje se za:
  • A. 

   Charles-a Babbage-a

  • B. 

   Howard-a Aiken-a

  • C. 

   Herman-a Holerith-a

  • D. 

   Alan-a Turing-a

 • 23. 
  Modelovanje procesa iz realnog sveta:
  • A. 

   Vrši se potpuno u računaru bez uticaja čoveka. Takav model je maksimalno precizan jer se računarom obuhvataju svi detalji procesa iz realnog sveta.

  • B. 

   Svodi se na izbor broja, veličine i tipa datoteka i softverskih aplikacija potrebnih za njihovo održavanje

  • C. 

   Predstavlja pojednostavljivanje problema iz realnog sveta i njegovo posmatranje samo sa stanovišta bitnih za ciljeve analize

  • D. 

   Obuhvata sve probleme koji postoje u realnom svetu

 • 24. 
  Šta je entitet u procesu modelovanja?
  • A. 

   Entitet je osobina uočenog objekta, koja se konkretno može izraziti jednim atributom

  • B. 

   Pod entitetom se podrazumeva sve što se može jednoznačno odrediti, identifikovati i razlikovati

  • C. 

   Entitet je vrednost atributa kojim se opisuje konkretno svojstvo

  • D. 

   Predstavlja softversko ili hardversko okruženje u kome se vrši modelovanje

 • 25. 
  Entitet po svojoj prirodi predstavlja:
  • A. 

   Deo okruženja, konkretan objekat, veza između objekata, apstraktni pojam, događaj, asocijacija

  • B. 

   Isključivo objekat iz realnog sveta koji se može opipati (sto, stolica, automobil, zgrada, fakultet, student i sl.)

  • C. 

   Softverski alat koji se koristi za održavanje baza podataka

  • D. 

   Hardver (PC računar, mainframe, notebook, PDA i sl.) na kome se realizuje baza podataka

 • 26. 
  Šta je atribut?
  • A. 

   Atribut je skup entiteta koji imaju isto ponašanje

  • B. 

   Atribut je zajednička osobina (svojstvo) koje poseduju svi entiteti jedne klase

  • C. 

   Atribut je vrednost jednog entiteta

  • D. 

   Atribut predstavlja vrstu (red, slog, rekord) u jednoj tabeli koja se na disk zapisuje kao datoteka

 • 27. 
  U procesu modelovanja, objekat iz realnog sveta minimalno ima:
  • A. 

   0 (nula) atributa

  • B. 

   1 (jedan) atribut

  • C. 

   2 (dva) atributa

  • D. 

   3 (tri) atributa

 • 28. 
  U procesu modelovanja, veza između objekata iz realnog sveta minimalno ima:
  • A. 

   0 (nula) atributa

  • B. 

   1 (jedan) atribut

  • C. 

   2 (dva) atributa

  • D. 

   3 (tri) atributa

 • 29. 
  Domen atributa predstavlja:
  • A. 

   Broj atributa kojima se opisuje konkretan entitet

  • B. 

   Prostor u tabeli (datoteci) u koji se upisuju vrednosti atributa

  • C. 

   Dužinu karaktera ili dužinu za numerički tip podataka koji se upisuje u bazu podataka

  • D. 

   Skup dozvoljenih vrednosti koje može da poprimi jedan atribut

 • 30. 
  Ako se u procesu modelovanja uoči premalo atributa, to znači da je:
  • A. 

   Model jednostavan, njegova verodostojnost mala, ograničena je upotrebljivost informacija

  • B. 

   Model jednostavan, njegova verodostojnost velika i omogućava dobijanje efikasnih informacija

  • C. 

   Model komplikovan, njegova verodostojnost velika i dobijene informacije su upotrebljive

  • D. 

   Model komplikovan zato što zbog malo atributa postoji puno međusobnih veza, a dobijene informacije su veoma upotrebljive

 • 31. 
  Ako se u procesu modelovanja uoči previše atributa, to znači da je:
  • A. 

   Verodostojnost modela mala, model nije kompleksan, manipulacije su teške, ali su dobijene informacije veoma upotrebljive

  • B. 

   Model jednostavan zato što zbog velikog broja atributa postoji minimalan broj veza među objektima, a dobijene informacije su veoma upotrebljive

  • C. 

   Verodostojnost modela odlična, kompleksnost je velika, manipulacije su teške, dobijene informacije su konfuzne

  • D. 

   Verodostojnost modela mala, kompleksnost je velika, manipulacije su jednostavne, a dobijene informacije su upotrebljive

 • 32. 
  Obeležiti složen atribut:
  • A. 

   Ocena

  • B. 

   DatumRodjenja

  • C. 

   Fakultet

  • D. 

   JMBG

 • 33. 
  Veza između entiteta STUDENT i PROFESOR je:
  • A. 

   1:1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1:N (jedan prema više)

  • C. 

   M:1 (više prema jedan)

  • D. 

   M:N (više prema više)

 • 34. 
  Veza između DEKAN i FAKULTET je:
  • A. 

   1:1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1:N (jedan prema više)

  • C. 

   M:1 (više prema jedan)

  • D. 

   M:N (više prema više)

 • 35. 
  Eksterni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka

  • D. 

   Sloj koji povezuje konceptualni i interni sloj baze podataka

 • 36. 
  Konceptualni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka

  • D. 

   Sloj koji je iznad eksternog i internog sloja baze podataka

 • 37. 
  Interni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka

  • D. 

   Sloj koji povezuje konceptualni i interni sloj baze podataka

 • 38. 
  Ako se baza podataka realizuje kao jedna tabela:
  • A. 

   Model je komplikovan, podaci se javljaju samo jednom (ne ponavljaju se kao kad ima više tabela) jednostavno je održavanje

  • B. 

   Model je komplikovan, minimalna je redudansa, održavanje je komplikovano, ali ne postoji mogućnosti greške

  • C. 

   Model je jednostavan, nema redudanse, jednostavno je održavanje i minimalna je mogućnost greške

  • D. 

   Jednostavan je model, postoji visoka redudansa podataka, javljaju se anomalije kod ažuriranja

 • 39. 
  U hijerarhijskom modelu podataka:
  • A. 

   Jedan roditelj može da ima više naslednika

  • B. 

   Jedan naslednik može da ima više roditelja

  • C. 

   Jedan naslednik može da ima dva roditelja

  • D. 

   Jedan roditelj može da ima jednog naslednika

 • 40. 
  U hijerarhijskom modelu podataka ne mogu se predstaviti veze tipa:
  • A. 

   1:1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1:N (jedan prema više)

  • C. 

   1:2 (jedan prema dva)

  • D. 

   M:N (više prema više)

 • 41. 
  U hijerarhijskom modelu podataka:
  • A. 

   Ne može se obrisati slog u tabeli naslednika ako se ne obriše u roditeljskoj tabeli

  • B. 

   Ne može se obrisati slog u tabeli naslednika ako se ne obriše kod svih naslednika

  • C. 

   Ne može se dodati slog u tabelu naslednika dok se ne uključi u roditeljsku tabelu

  • D. 

   Ne može se dodati slog u tabelu roditelja ako ne postoje naslednici

 • 42. 
  Osnovna karakteristika mrežnog modela podataka je:
  • A. 

   Visoka kompleksnost i težina upotrebe

  • B. 

   Ne može se predstaviti veza između objekata tipa M:N

  • C. 

   Lako se može razviti u linearne liste kod programiranja

  • D. 

   Sve se predstavlja tabelama

 • 43. 
  U relacionom modelu podataka:
  • A. 

   Osnovna mana je što se ne zasniva na nekoj strogoj matematičkoj teoriji, pa se ne može efikasno vršiti programiranje

  • B. 

   Minimalna je redudansa, i objekti i veze se predstavljaju tabelama, nema anomalija ažuriranja, u jednoj tabeli ne postoje dva identična reda

  • C. 

   Maksimalna je redudansa podataka, efikasno se predstavljaju veze tipa M:N, ne postoje anomalije ažuriranja, ali se mogu javiti anomalije kod brisanja podataka

  • D. 

   Tabele su povezane pokazivačima (pointerima), koji ukazuju na početak druge tabele

 • 44. 
  Najefikasniji način za dobijanje podataka iz relacionih baza podataka je:
  • A. 

   Postavljanje upita

  • B. 

   Pregledanje rekorda u bazi podataka

  • C. 

   Obavezno sortiranje podataka pri unosu

  • D. 

   Primena algoritma polovljenja intervala pri pregledanju sortiranih rekorda

 • 45. 
  Primarni ključ jedne relacije je:
  • A. 

   Jedinstven identifikator svakog zapisa u tabeli

  • B. 

   Atribut koji se javlja na prvom mestu u spisku atributa i najviše opisuje dati entitet

  • C. 

   Ključ koji pokazuje na drugu relaciju i povezuje je da njom

  • D. 

   Jedinstven identifikator osnovne kolone u jednoj tabeli

 • 46. 
  Strani ključ jedne relacije je:
  • A. 

   Jedinstven identifikator svakog zapisa u tabeli

  • B. 

   Vrednost atributa koja se upisuje iz aplikacije (spolja) i kojom se ukazuje na željeni atribut

  • C. 

   Ključ koji pokazuje na drugu relaciju i povezuje je sa njom

  • D. 

   Ključ koji je veže sa drugim atributom u istoj relaciji

 • 47. 
  Primarni ključ jedne relacije:
  • A. 

   Može da se sastoji iz više atributa

  • B. 

   Predstavlja se isključivo jednim atributom

  • C. 

   Obavezno je na prvom mestu liste atributa koji opisuju dati entitet

  • D. 

   Obavezno je redni broj unosa podatka u tabelu

 • 48. 
  Da bi tabela bila relacija mora da važi sledeće:
  • A. 

   Bitan je redosled unosa redova (zapisa) u tabelu

  • B. 

   Bitan je redosled atributa pri definisanju tabele

  • C. 

   Ne mogu se postaviti dva ista reda u tabeli

  • D. 

   Ne mogu se pojaviti dve iste kolone u tabeli

 • 49. 
  Šta je strukturna sistemska analiza (SSA)?
  • A. 

   Pristup u razvoju poslovnih informacionih sistema u kome se analiziraju tokovi podataka u sistemu, određuju ključni entiteti i njihovi atributi, kao i entiteti izvan sistema s kojima on komunicira

  • B. 

   Sistematski pristup izboru najpogodnijeg sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP)

  • C. 

   Sistematski pristup za analizu i definisanje hardverskih potreba za implementaciju konkretnog informacionog sistema

  • D. 

   Predstavlja sistemsku analizu hardverskih potreba i softverskih alata za implementaciju poslovnog informacionog sistema

 • 50. 
  Šta ne spada u strukturnu sistemsku analizu (SSA)?
  • A. 

   Funkcionalna dekompozicija sistema

  • B. 

   Dijagrami tokova podataka

  • C. 

   Rečnik podataka

  • D. 

   Izbor odgovarajućeg SUBP

 • 51. 
  Karakteristično za metodologiju vodopada (waterfall) u izgradnji informacionog sistema je:
  • A. 

   Iterativni (cikličan) pristup razvoju informacionog sistema

  • B. 

   Sistem se brzo uvodi u upotrebu

  • C. 

   Segmentni pristup u analizi, dizajnu, testiranju, uvođenju i održavanju informacionog sistema

  • D. 

   Lako se vrši dogradnja sistema prema potrebama različitih korisnika

 • 52. 
  Karakteristično za iterativni (ciklični, spiralni) pristup izgradnji informacionog sistema je:
  • A. 

   Pristup je odličan, ali vrlo složen, pa se ovakvi IS veoma sporo uvode u upotrebu

  • B. 

   Segmentni pristup u analizi, dizajnu, testiranju, uvođenju i održavanju IS

  • C. 

   Proces razvoja nije završen kada se IS uvede u upotrebu, već se nastavlja dodavanjem novih softverskih modula, osavremenjavanjem postojećih funkcionalnosti

  • D. 

   Razvijeni IS je sastavljen od čvrsto povezanih segmenata, tako da je nakon njegovog uvođenja teško vršiti izmene

 • 53. 
  Šta su Jackson-ovi dijagrami?
  • A. 

   Dijagrami funkcionalne dekompozicije jednog sistema od vrha na dole

  • B. 

   Dijagrami kojima se definišu tokovi podataka u jednom sistemu (DTP)

  • C. 

   Dijagrami za dekomponovanje poslovnih procesa

  • D. 

   Dijagrami za definisanje interfejsa IS ka spoljnjem svetu

 • 54. 
  Na vrhu funkcionalnog dijagrama obavezno se nalazi:
  • A. 

   Naziv informacionog sistema koji se analizira

  • B. 

   Naziv osnovnog procesa koji se dalje dekomponuje

  • C. 

   Naziv skladišta podataka, koje je ključno za dati informacioni sistem

  • D. 

   Naziv procesa koji je povezan sa skladištenjem podataka

 • 55. 
  Funkcionalni dijagrami:
  • A. 

   Prevashodno se bave analizom i tokovima podataka pri gradnji informacionog sistema

  • B. 

   Odnose se i na podatke i na procese, kao i na funkcije u okviru organizacija

  • C. 

   Pokazuju tokove podataka u organizaciji, na osnovu kojih se vrši razrada i implementacija odgovarajućih softverskih modula

  • D. 

   Ne bave se podacima koji postoje u sistemu, već samo ističu važnost i kompleksnost pojedinačnih poslovnih funkcija

 • 56. 
  Dijagrami tokova podataka (DTP) opisuju:
  • A. 

   Tokove podataka i informacija u sistemu

  • B. 

   Funkcionalnu vezu od vrha na dole

  • C. 

   Dekomponovanu šemu funkcionalnih veza jedne organizacije

  • D. 

   Detaljan plan za povezivanje procesa jednog informacionog sistema

 • 57. 
  Šta ne spada u elemente dijagrama toka podataka (DTP)?
  • A. 

   Interfejsi

  • B. 

   Procesi

  • C. 

   Tokovi podataka

  • D. 

   Tabele

  • E. 

   Skladišta podataka

 • 58. 
  Šta su interfejsi kod dijagrama toka podataka (DTP)?
  • A. 

   Mesto povezivanja procesa i skladišta podataka

  • B. 

   Entiteti (objekti) iz realnog sveta koji okružuje sistem

  • C. 

   Standardizovane veze između dva procesa

  • D. 

   Objekti unutar analiziranog sistema

 • 59. 
  Šta su procesi kod dijagrama toka podataka (DTP)?
  • A. 

   Predstavljaju specifičnu poslovnu aktivnost u jednoj organizaciji

  • B. 

   Predstavljaju prenos podataka sa jednog na drugo skladište

  • C. 

   Veze između okoline i konkretnog informacionog sistema

  • D. 

   Predstavljaju konkretizaciju spoljnih zahteva na odgovarajuće skladište podataka

 • 60. 
  Šta su skladišta podataka kod dijagrama toka podataka (DTP)?
  • A. 

   Predstavljaju bazu podataka

  • B. 

   Predstavljaju konkretnu tabelu

  • C. 

   To je skup međusobno povezanih tabela

  • D. 

   To su elementi sistema u kojima se podaci čuvaju

 • 61. 
  Šta je kontekstualni dijagram?
  • A. 

   To je dijagram na kome su definisane uloge i svi potrebni interfejsi za sistem

  • B. 

   To je dijagram koji predstavlja skup povezanih poslovnih funkcija, koje su predstavljene od vrha na dole

  • C. 

   To je dijagram tokova podataka (DTP) na kome je celokupan sistem prikazan kao jedan proces - crna kutija

  • D. 

   To je dijagram tokova podataka koji se dobija nakon pune dekompozicije svih procesa

 • 62. 
  Šta ne obuhvata rečnik podataka:
  • A. 

   Opis struktura podataka koje se koriste u tokovima podataka

  • B. 

   Opis polja definisanih nad podacima

  • C. 

   Opis domena

  • D. 

   Opis prava pojedinih korisnika

 • 63. 
  Predefinisani domen je:
  • A. 

   CHAR{30}

  • B. 

   JMBG

  • C. 

   BR.IND

  • D. 

   REG.BR

 • 64. 
  Korisnički domen je:
  • A. 

   CHAR{30}

  • B. 

   REAL

  • C. 

   DATE

  • D. 

   IDENT

 • 65. 
  Primitivni procesi su:
  • A. 

   Procesi koji se dalje ne mogu dekomponovati. Dalja dekompozicija se svodi na instrukcije programa

  • B. 

   Procesi koji su jednostavni za implementaciju u odgovarajućem programskom jeziku

  • C. 

   Procesi koji se odnose na unos podataka i generisanje izveštaja i predstavljaju osnovne procese kompleksnog sistema

  • D. 

   Procesi koji su polazna osnova za generisanje drugih procesa

 • 66. 
  Opis logike primitivnih procesa predstavlja:
  • A. 

   Opis funkcionalne dekompozicije sistema

  • B. 

   Opis tokova podataka u sistemu

  • C. 

   Definisanje strukture, polja, domena i ograničenja

  • D. 

   Početak implementacije sistema

 • 67. 
  Opis logike primitivnih procesa se vrši u:
  • A. 

   Formalnom jeziku za strukturnu sistemsku analizu

  • B. 

   Višem programskom jeziku, najčešće C, C++ ili struktuiranom jeziku kao što je PASCAL

  • C. 

   Govornom (prirodnom) jeziku, u pseudokodu, ili fragmentima nekog višeg programskog jezika

  • D. 

   Višem programskom jeziku gde postoji strogi formalizam u korišćenju sintakse jezika

 • 68. 
  Opis logike primitivnih procesa počinje i završava:
  • A. 

   Naredbom INCLUDE kojom se uključuju osnovne biblioteke i naredbom RETURN kojom se vraća u glavni program

  • B. 

   Naredbom VOID ImePrimitivnogProcesa()

  • C. 

   Naredbama BEGIN i END između kojih se nalazi opis primitivnog procesa

  • D. 

   Naredbama za definisanje početnih vrednosti korišćenih promenljivih

 • 69. 
  Opis logike primitivnih procesa se radi:
  • A. 

   Nakon funkcionalne dekompozicije i definisanja tokova podataka i njihove strukture

  • B. 

   Pre funkcionalne dekompozicije sa ciljem da se bolje definišu svi procesi

  • C. 

   Nakon funkcionalne dekompozicije, a pre definisanja strukture podataka sa ciljem boljeg definisanja podataka

  • D. 

   Nakon implementacije u odgovarajućem softveru, a osnovni cilj je potpuna dokumentacija svih primitivnih procesa

 • 70. 
  U opisu logike primitivnih procesa:
  • A. 

   Mogu se koristiti IF THEN ELSE, DO WHILE, FOR i slične strukture

  • B. 

   Ne koriste se IF THEN ELSE strukture pošto kod primitivnih procesa ne postoji selektivna struktura

  • C. 

   Ne koriste se FOR petlje, pošto su primitivni procesi elementarni i svode se na niz sekvencijalnih naredbi

  • D. 

   Koriste se posebno definisane naredbe pseudokoda sa strogo definisanom sintaksom

 • 71. 
  Model objekti-veze odnosi se na:
  • A. 

   Uočavanje entiteta, atributa, ograničenja i njihovu grafičku predstavu

  • B. 

   Postupke kojima se vrši funkcionalna dekompozicija od vrha na dole

  • C. 

   Model fizičkog zapisa podataka na disku

  • D. 

   Eksterni pogled (VIEW) prema korisnicima i aplikacijama

 • 72. 
  Dijagrami objekti-veze su važni za:
  • A. 

   Efikasno smeštanje podataka na disk

  • B. 

   Celokupno i tačno modelovanje organizacije

  • C. 

   Efikasno izvršavanje upita i ažuriranje buduće baze podataka

  • D. 

   Bolje definisanje tokova podataka u jednoj organizaciji

 • 73. 
  Objekti u MOV modelima su:
  • A. 

   Objekti koji postoje u realnom svetu i egzistiraju samostalno

  • B. 

   Objekti koji imaju materijalnu reprezentaciju. Apstraktni pojmovi se modeluju vezama

  • C. 

   Objekti iz realnog sveta, ali i apstraktni pojmovi

  • D. 

   Pojmovi koji se dalje ne mogu rastavljati

 • 74. 
  Jak objekat u MOV modelu je:
  • A. 

   Objekat koji može da egzistira samostalno. Ne zavisi od drugih objekata

  • B. 

   Objekat koji ima najviše atributa

  • C. 

   Objekat koji za primarni ključ ima samo jedan atribut

  • D. 

   Objekat koji se dalje ne može dekomponovati. Svi njegovi atributi su osnovnog tipa

 • 75. 
  Slab objekat u MOV modelu je:
  • A. 

   Objekat koji se može dekomponovati na bar dva nova objekta

  • B. 

   Objekat koji se nalazi na kraju DTP analize

  • C. 

   Objekat koji ne postoji samostalno, a idetifikuje ga jak objekat

  • D. 

   Objekat koji ne može da stupa u veze sa drugim objektima

 • 76. 
  Karakteristično za atribute kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Predstavlja se trapezom u koji se upisuje ime atributa

  • B. 

   Prvi atribut sa leve pozicije predstavlja primarni ključ

  • C. 

   Ne mogu se pojaviti kod veza između objekata

  • D. 

   Broj atributa jednog objekta nije ograničen

 • 77. 
  Kardinalnost kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Broj uočenih entiteta

  • B. 

   Maksimalan broj atributa vezan za jedan entitet

  • C. 

   Broj objekata u vezi (dva objekta - binarna, tri - unarna itd.)

  • D. 

   Odnos broja objekata koji se povezuju

 • 78. 
  Veza između entiteta Dekan i Student je:
  • A. 

   Jedan prema jedan (1:1)

  • B. 

   Jedan prema više (1:*)

  • C. 

   Više prema jedan (*:1)

  • D. 

   Više prema više (*:*)

 • 79. 
  Rekurzivna veza kod DOV dijagrama se odnosi na slučaj kada:
  • A. 

   Slab entitet zavisi od jakog entiteta i obrnuto

  • B. 

   Jedan isti atribut definiše bar dva entiteta

  • C. 

   Veza ne poseduje svoje identifikaciono ime

  • D. 

   Jedan entitet učestvuje u vezi sa samim sobom

 • 80. 
  Specijalizacija kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Predstavljanje specifičnih slučajeva jednog entiteta (konkretizacija)

  • B. 

   Objedinjavanje specijalnih slučajeva entiteta u jedinstveni nadtip

  • C. 

   Davanje imena svim objektima i svim vezama, uz definisanje kardinalnosti

  • D. 

   Rastavljanje struktuiranih atributa na osnovne tipove podataka

 • 81. 
  Karakteristično za specijalizaciju kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Specijalizovanim objektima ne treba dodeljivati nove atribute

  • B. 

   Objekat koji se specijalizuje prenosi svoje atribute na novonastale objekte

  • C. 

   Novonastali specijalizovani objekti su jaki objekti

  • D. 

   Specijalizovani objekti ne mogu stupati u veze sa drugim objektima

 • 82. 
  Generalizacija kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Rastavljanje jednog objekta na više generalizovanih podobjekata

  • B. 

   Generalizacija je apstrakcija u kojoj se skup sličnih tipova objekata predstavlja opštim generičkim tipom ili nadtipom

  • C. 

   Povezivanje različitih entiteta u jedinstvenu vezu koja je tipa više prema više (*:*)

  • D. 

   Predstavljanje više atributa jednim atributom generičkog tipa, koji na jedinstven način određuje sve entitete jedne klase

 • 83. 
  Agregacija kod DOV dijagrama je:
  • A. 

   Isključivanje nerelevantnih atributa pri opisu entiteta

  • B. 

   Apstrakcija u kojoj se skup sličnih tipova objekata predstavlja opštim tipom

  • C. 

   Klasa veza koja se ponaša kao klasa objekata i može da učestvuje u drugim vezama

  • D. 

   Uključivanje nepovezanih objekata u jedinstvenu DOV šemu

 • 84. 
  Teorijske osnove relacionog modela podataka postavio je 1970. godine:
  • A. 

   Edgar Cood

  • B. 

   Herman Holerith

  • C. 

   Charles Babbage

  • D. 

   Howard Aiken

 • 85. 
  Komponente relacionog modela podataka su:
  • A. 

   Interna, konceptualna i eksterna

  • B. 

   Fizička, logička i izvršna

  • C. 

   Strukturna, integritetska i manipulativna

  • D. 

   Hijerarhijska, mrežna i relaciona

 • 86. 
  Šta sve čini komponente relacionog modela podataka?
  • A. 

   Strukturna komponenta

  • B. 

   Fizička komponenta

  • C. 

   Logička komponenta

  • D. 

   Integritetska komponenta

  • E. 

   Manipulativna komponenta

 • 87. 
  Obeležiti složen atribut:
  • A. 

   SmerNaFakultetu (Programiranje, Projektovanje)

  • B. 

   GodinaStudija (1, 2, 3, 4)

  • C. 

   Adresa (Ulica, Broj, Grad)

  • D. 

   Naučno zvanje (Docent, VanredniProfesor, Profesor)

 • 88. 
  Obeležiti proste atribute:
  • A. 

   Adresa (Ulica, Broj, Grad)

  • B. 

   BrojIndeksa (1, 2, do 250)

  • C. 

   Boja (Crveno, Plavo, Žuto)

  • D. 

   Godina studija (1, 2, 3, 4)

 • 89. 
  U šemi relacije STUDENT (BrInd, Ime, Prezime, GodineStarosti, Adresa, Telefon) obeležiti loše izabran atribut:
  • A. 

   BrInd

  • B. 

   Ime

  • C. 

   Prezime

  • D. 

   GodineStarosti

  • E. 

   Adresa

  • F. 

   Telefon

 • 90. 
  Obeležiti karakteristike šeme relacije u RBP:
  • A. 

   Redosled atributa je bitan (prvo se navodi primarni ključ)

  • B. 

   Nazivi atributa moraju biti različiti

  • C. 

   šema relacije mora da sadrži bar jedan atribut

  • D. 

   Atributi moraju da budu prosti

 • 91. 
  Relacija r definisana nad šemom relacije R:
  • A. 

   Mora da ima n-torki koliko ima atributa

  • B. 

   Mora da ima bar dve unesene n-torke

  • C. 

   Može da ima 0 n-torki

  • D. 

   Mora da ima bar jednu unesenu n-torku

 • 92. 
  Obeležiti šta je karakteristično za relaciju r definisanu nad šemom relacije R:
  • A. 

   Redosled unosa n-torki je bitan

  • B. 

   Mogu se pojaviti dve iste n-torke u r (ako im je isti primarni ključ)

  • C. 

   N-torke moraju da budu unikatne

  • D. 

   Redosled unosa n-torki nije bitan

 • 93. 
  Neka su zadati skupovi A = {1, 2, 3, 4} i B = {4, 6, 8}. Nad ovim skupovima je definisana relacija r: AxB = {(a, b) | a = b/2}. Sledi da je:
  • A. 

   R = {(1, 2); (2, 3); (3, 4); (4, 5); (5, 6); (6, 7); (7, 8)}

  • B. 

   R = {(1, 2); (2, 4); (3, 6); (4, 8)}

  • C. 

   R = {(2, 4); (3, 6); (4, 8)}

  • D. 

   R = {(4, 2); (6, 3); (8, 4)}

 • 94. 
  Neka su zadati skupovi A = {2, 3} i B = {1, 2, 3}. Nad ovim skupovima je difinisana relacija r: AxB = {(a, b) | a = b+1}. Sledi da je:
  • A. 

   R = {(1, 2); (2, 3)}

  • B. 

   R = {(2, 1); (3, 2)}

  • C. 

   R = {(1, 2); (2, 3); (3, 4)}

  • D. 

   R = {(1, 1); (2, 2); (3, 3)}

 • 95. 
  Stepen relacije r određuje:
  • A. 

   Broj domena nad kojima je definisana relacija

  • B. 

   Broj n-torki jedne relacije

  • C. 

   Broj različitih domena u definiciji relacije

  • D. 

   Redni broj unosa

 • 96. 
  Kardinalnost relacije r određuje:
  • A. 

   Broj domena nad kojima je definisana relacija

  • B. 

   Broj n-torki jedne relacije

  • C. 

   Broj različitih domena u definiciji relacije

  • D. 

   Broj atributa u sastavu primarnog ključa

 • 97. 
  Atribut može poprimiti NULL vrednost u sledećim slučajevima:
  • A. 

   Vrednost atributa je izračunata i iznosi 0

  • B. 

   Vrednost atributa je string sa blankovima

  • C. 

   Vrednost atributa nije poznata u trenutku unosa

  • D. 

   Vrednost atributa nema smisla

 • 98. 
  U relaciji Službenik (JMBG, Ime, Adresa, Položaj, Medalja) karakteristično je sledeće:
  • A. 

   Nedostaje atribut Telefon

  • B. 

   Moguće je da se pojave dve identične n-torke

  • C. 

   Relacija je prekomplikovana i nepregledna

  • D. 

   Javlja se veliki broj NULL vrednosti za atribut Medalja

 • 99. 
  Identifikacioni integritet definiše da:
  • A. 

   Strani ključ može da poprimi samo vrednost primarnog ključa u ciljnoj relaciji

  • B. 

   Ne mogu da postoje dve identične n-torke u relaciji

  • C. 

   Atributi jedne relacije su u funkcionalnoj zavisnosti

  • D. 

   Ne može se uneti NULL vrednost za neključne atribute

 • 100. 
  Referencijalni integritet definiše da:
  • A. 

   Ne mogu da postoje dve identične n-torke u relaciji

  • B. 

   Atributi jedne relacije su u funkcionalnoj zavisnosti

  • C. 

   Ne može se uneti NULL vrednost za neključne atribute

  • D. 

   Strani ključ može da poprimi samo vrednost primarnog ključa u ciljnoj relaciji ili NULL vrednost

 • 101. 
  Super ključ jedne šeme relacije je:
  • A. 

   Svaki podskup atributa te šeme koji jednoznačno određuje n-torke u relaciji

  • B. 

   Ključ koji najbolje definiše sve n-torke jedne relacije

  • C. 

   Ključ koji se nalazi izvan baze podataka i postavlja ga administrator sistema

  • D. 

   Tajni ključ za pristup bazi podataka

 • 102. 
  Kandidat ključ jedne šeme relacije je:
  • A. 

   Svaki podskup atributa te šeme koji ima osobinu da jednoznačno određuje n-torke relacije, a da ni jedan njegov pravi podskup nema tu osobinu

  • B. 

   Ključ koji može da postavi svaki korisnik relacione baze podataka

  • C. 

   Skup atributa koji se može koristiti za referenciranje na drugu relaciju

  • D. 

   Skup atributa koji se koristi za indeksiranje datoteka u cilju direktnog pristupa podacima

 • 103. 
  Primarni ključ jedne šeme relacije je:
  • A. 

   Izabrani kandidat ključ

  • B. 

   Ključ koji se koristi kao glavni za pristup svim relacijama u bazi podataka

  • C. 

   Ključ koji pokazuje na root mesto u bazi podataka

  • D. 

   Osnovni ključ u bazi podataka čiji deo može postati super ili kandidat ključ

 • 104. 
  Primarni ključ jedne šeme relacije:
  • A. 

   Mora da bude na prvom mestu pri definisanju šeme relacije

  • B. 

   Može da poprimi NULL vrednost

  • C. 

   Može da se sastoji iz više atributa

  • D. 

   Mora da bude samo jedan atribut

 • 105. 
  Spoljni (strani) ključ jedne šeme relacije je:
  • A. 

   Ključ koji na jedinstven način određuje svaku n-torku relacije

  • B. 

   Svaki podskup atributa te šeme koji je povezuje sa drugom relacijom

  • C. 

   Ključ izvan baze podataka koji se koristi za pristup podacima

  • D. 

   Svaki podskup atributa koji ne može da poprimi NULL vrednost

 • 106. 
  Šta je karakteristično za spoljni (strani) ključ jedne šeme relacije:
  • A. 

   Kada nema prirodnog rešenja bira se redni broj unosa za spoljni ključ

  • B. 

   Ne sme da poprimi NULL vrednost

  • C. 

   Ne može se dva puta pojaviti ista vrednost za spoljni ključ u istoj relaciji

  • D. 

   Može da bude u sastavu primarnog ključa iste relacije

 • 107. 
  Spoljni (strani) ključ jedne šeme relacije:
  • A. 

   Može da poprimi bilo koju vrednost

  • B. 

   Može da poprimi vrednost primarnog ključa u ciljnoj relaciji

  • C. 

   Može da poprimi NULL vrednost

  • D. 

   Može da se promeni na bilo koju vrednost

 • 108. 
  Sledeće aktivnosti u ciljnoj relaciji mogu da naruše referencijalni integritet:
  • A. 

   Unos (INSERT) novih n-torki

  • B. 

   Brisanje (DELETE) postojećih n-torki

  • C. 

   Selektovanje (SELECT) postojećih n-torki

  • D. 

   Izmena (UPDATE) postojećih n-torki

 • 109. 
  Sledeća specifikacija referencijalnog integriteta Radnik[SifNad] Í Radnik[SifR]ÈNULL za šemu Radnik(SifR, Ime, Adresa, SifNad) obezbeđuje:
  • A. 

   Da se za SifR može uneti NULL vrednost

  • B. 

   Da se za SifNad može uneti NULL vrednost

  • C. 

   Da se za SifNad ne može uneti NULL vrednost

  • D. 

   Da se za SifR ne može uneti NULL vrednost

 • 110. 
  Obeležiti klauzule koje se javljaju kod dinamičke specifikacije referencijalnog integriteta:
  • A. 

   CASCADES

  • B. 

   ANALYZE

  • C. 

   REFERE

  • D. 

   RESTRICTED

  • E. 

   STOP

  • F. 

   NULLS