Baze Podataka - I Kolokvijum

110 Questions | Total Attempts: 3316

SettingsSettingsSettings
Baze Podataka - I Kolokvijum - Quiz

Simulacija pitanja za prvi kolokvijum iz predmeta Baze podataka


Questions and Answers
 • 1. 
  Baze podataka su:
  • A. 

   Skup osnovnih (bazičnih) tipova podataka, kojima se pristupa iz viših programskih jezika (C, C++, JAVA, PHP, JSC, JSP)

  • B. 

   Organizovani skup logički povezanih podataka, koji se održava i koje koristi više korisnika ili programa

  • C. 

   Skup podataka koji se skladište na sigurnom mestu, a pristupaju im isključivo administratori sistema

  • D. 

   Osnovni skup podataka iz koga se definišu novi podaci pomoću Data Base Management System-a (sistema za upravljanje bazama podataka)

 • 2. 
  Šta je podatak?
  • A. 

   Činjenica o nekom predmetu i/ili događaju koja se može zabeležiti i sačuvati na računaru

  • B. 

   Rezultat obrade više različitih informacija

  • C. 

   Činjenica koja se ne može promeniti (konstanta), a može da poprimi NULL vrednost

  • D. 

   Numerički izražena vrednost atributa, može biti različitog tipa

 • 3. 
  Šta je informacija?
  • A. 

   Skup struktuiranih i nestruktuiranih podataka

  • B. 

   Skup podataka, koji može da se ažurira i nad kojima se mogu postavljati upiti

  • C. 

   Zapisani podatak u bazi podataka na disku

  • D. 

   Obrađeni podatak nakon čega se znanje osobe koja koristi podatak povećalo

 • 4. 
  U nestruktuirane podatke se svrstavaju:
  • A. 

   Dokumenti, mape, fotografije, zvuk, video zapisi

  • B. 

   Brojevi, karakteri, datumi, novčani podaci

  • C. 

   Realni brojevi, decimalni brojevi, imaginarni brojevi

  • D. 

   Realni brojevi sa promenljivom dužinom za decimalna mesta

 • 5. 
  Šta su metapodaci?
  • A. 

   Podaci koji mogu poprimiti NULL vrednost, do trenutka unošenja konkretnih podataka

  • B. 

   Podaci koji imaju ograničen vek trajanja i često se menjaju od strane aplikativnih programa

  • C. 

   Podaci koji opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih korisnika i kontekst tih podataka

  • D. 

   Popularni naziv za različite tipove podataka krajnjih korisnika

 • 6. 
  Šta je sistem za upravljanje bazama podataka?
  • A. 

   Softverski sistem koji se koristi za kreiranje, održavanje i manipulisanje podacima, kao i za kontrolu prava pristupa bazi podataka

  • B. 

   Softverski sistem za upravljanje metapodacima

  • C. 

   Softverski sistem za pristup datotekama, podacima i informacijama, koji obezbeđuje apsolutna prava pristupa pojedinim korisnicima baze podataka

  • D. 

   Softverski sistem za on-line i off-line pristup bazi podataka i kojim omogućava kopiranje podataka između različitih aplikacija nad bazom podataka

 • 7. 
  Sistem za upravljanje bazama podataka je:
  • A. 

   Softverski sistem koji upravlja memorijom, baferima, indeksima, pointerima i time omogućava efikasno upravljanje podacima u bazi podataka

  • B. 

   Softverski paket za normalizaciju baza podataka koje imaju nedozvoljene funkcionalne zavisnosti

  • C. 

   Interfejs između korisnika (korisničkih programa, aplikacija) i zapisa baze podataka na disku

  • D. 

   Softversko okruženje za pisanje korisničkih aplikacija kojima se obraća bazi podataka

 • 8. 
  Registar korisnika određuje:
  • A. 

   Ko može da pristupi podacima, kojim podacima i šta može sa njima da radi

  • B. 

   Redosled prijavljivanja korisnika za rad nad jedinstvenom bazom podataka

  • C. 

   Broj korisnika koji mogu da unose metapodatke za definisanje rada baze podataka

  • D. 

   Username i password za definisanje objekata baze podataka

 • 9. 
  Ako se jedan podatak pojavljuje dva ili više puta u bazi podataka:
  • A. 

   To predstavlja nepoželjnu redudansu, što može dovesti do gubitka podataka i do nekonzistentnosti baze podataka

  • B. 

   To predstavlja poželjnu redudansu, jer se višestruko zapisani podaci ne mogu lako izgubiti

  • C. 

   To olakšava kreiranje algoritama na aplikativnom nivou za pristup željenim podacima

  • D. 

   To dovodi do sporijeg pristupa (neefikasnost) željenim podacima u bazi podataka

 • 10. 
  Pogledi (views) na bazu podataka predstavljaju:
  • A. 

   Različite pristupe modelovanju baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni, objektni model podatak)

  • B. 

   Deo aplikativnog programa koji predstavlja celinu (definisanje, menjanje ili prava pristupa bazi podataka)

  • C. 

   Izbor programskog paketa (C, C++, JAVA, JSP, PHP i sl.) za pristup bazi podataka

  • D. 

   Način ograničavanja prava korisnika. Nad jedinstvenim podacima ograničava se pravo pristupa korisnicima samo željenim podacima

 • 11. 
  Fizički dizajn baze podataka je bitan zbog:
  • A. 

   Efikasnog izvršavanja upita

  • B. 

   Struktuirane organizacije podataka u memoriji

  • C. 

   Preglednosti softvera (lake naknadne izmene)

  • D. 

   Hijerarhijske organizacije podataka u memoriji

 • 12. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Programi moraju precizno da poznaju definiciju i zapis podataka na disku

  • B. 

   Omogućava efikasno pisanje softvera za baze, zato što je na raspolaganju veliki broj programera za različite programske jezike

  • C. 

   Predstavlja efikasno rešenje u kome se maksimalno štede memorijski resursi

  • D. 

   Omogućava najbrži pristup podacima u bazi podataka

 • 13. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Mala redudansa podataka

  • B. 

   Nema redudanse podataka

  • C. 

   Velika redudansa podataka

  • D. 

   Kontrolisana redudansa podataka

 • 14. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Lako se mogu deliti podaci između nezavisnih procesa (odeljenja)

  • B. 

   Postoji uvek jedna aplikacija koja pokriva sva odeljenja i omogućava deljenje podataka

  • C. 

   Ograničena mogućnost deljenja podataka između nezavisnih procesa

  • D. 

   Lako se mogu generisati izveštaji na nivou cele organizacije

 • 15. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Nakon promene programera lako se može nastaviti razvoj aplikacija

  • B. 

   Teško se mogu koristiti prethodna razvojna dostignuća, razvoj je uvek od početka

  • C. 

   Nastavak razvoja aplikacija je jednostavan jer postoji veliki broj programera

  • D. 

   Lako je nastaviti razvoj aplikacija, ako se ne menja programski jezik

 • 16. 
  Karakteristika pristupa zasnovanog na bazama podataka je:
  • A. 

   Nezavisnost između podataka i metapodataka

  • B. 

   Zavisnost između aplikacija i podataka

  • C. 

   Zavisnost između aplikacija, podataka i metapodataka

  • D. 

   Nezavisnost između aplikacija i podataka

 • 17. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme:
  • A. 

   Postoji mala (ili je minimalna) redudansa metapodataka

  • B. 

   Ne postoji (ili je minimalna) redudansa podataka u bazi

  • C. 

   Postoji velika (ali kontrolisana) redudansa metapodataka

  • D. 

   Postoji velika redudansa podataka u bazi

 • 18. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme:
  • A. 

   Povećana je potreba za održavanjem aplikacija

  • B. 

   Ne postoji potreba za održavanjem aplikacija

  • C. 

   Održavanje aplikacija se vrši samo pri unosu podataka

  • D. 

   Smanjena je potreba za održavanjem aplikacija

 • 19. 
  Karakteristika ličnih baza podataka je:
  • A. 

   Podaci se lako dele sa drugim korisnicima

  • B. 

   Mogu da unaprede produktivnost pojedinca

  • C. 

   Iz njih se lako prenose podaci do baze cele organizacije

  • D. 

   Lako prerastaju u baze podataka cele organizacije

 • 20. 
  Baza podataka cele organizacije:
  • A. 

   Podržava sve procese organizacije i proces donošenja odluka

  • B. 

   Mora da bude na jednom računaru

  • C. 

   Veličine je petabajta podataka

  • D. 

   Koristi sistem datoteka, kako bi se sprečio gubitak važnih podataka

 • 21. 
  Baza podataka se putem Interneta može otvoriti ka kupcima. U tom slučaju:
  • A. 

   Važno je obratiti pažnju na sigurnost i integritet podataka

  • B. 

   Jednostavno se može trgovati i plaćati roba

  • C. 

   Bezbednost podataka u Internetu onemogućava zloupotrebu baze

  • D. 

   Mora se dozvoliti samo pregled podataka, a izmene se moraju zabraniti

 • 22. 
  Nastanak baza podataka - patent za automatsku obradu podataka, vezuje se za:
  • A. 

   Charles-a Babbage-a

  • B. 

   Howard-a Aiken-a

  • C. 

   Herman-a Holerith-a

  • D. 

   Alan-a Turing-a

 • 23. 
  Modelovanje procesa iz realnog sveta:
  • A. 

   Vrši se potpuno u računaru bez uticaja čoveka. Takav model je maksimalno precizan jer se računarom obuhvataju svi detalji procesa iz realnog sveta.

  • B. 

   Svodi se na izbor broja, veličine i tipa datoteka i softverskih aplikacija potrebnih za njihovo održavanje

  • C. 

   Predstavlja pojednostavljivanje problema iz realnog sveta i njegovo posmatranje samo sa stanovišta bitnih za ciljeve analize

  • D. 

   Obuhvata sve probleme koji postoje u realnom svetu

 • 24. 
  Šta je entitet u procesu modelovanja?
  • A. 

   Entitet je osobina uočenog objekta, koja se konkretno može izraziti jednim atributom

  • B. 

   Pod entitetom se podrazumeva sve što se može jednoznačno odrediti, identifikovati i razlikovati

  • C. 

   Entitet je vrednost atributa kojim se opisuje konkretno svojstvo

  • D. 

   Predstavlja softversko ili hardversko okruženje u kome se vrši modelovanje

 • 25. 
  Entitet po svojoj prirodi predstavlja:
  • A. 

   Deo okruženja, konkretan objekat, veza između objekata, apstraktni pojam, događaj, asocijacija

  • B. 

   Isključivo objekat iz realnog sveta koji se može opipati (sto, stolica, automobil, zgrada, fakultet, student i sl.)

  • C. 

   Softverski alat koji se koristi za održavanje baza podataka

  • D. 

   Hardver (PC računar, mainframe, notebook, PDA i sl.) na kome se realizuje baza podataka

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.