แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Captivate

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,655
Questions: 10 | Attempts: 329

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Captivate - Quiz

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

      กลุ่มเครื่องมือที่นำมาวางไว้ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก หมายถึงข้อใด

  • A.

   Menu bar

  • B.

   Tool bar

  • C.

   Option bar

  • D.

   Status bar

  Correct Answer
  B. Tool bar
  Explanation
  The correct answer is "Tool bar" because it refers to a group of tools that are placed for convenient use. The menu bar, option bar, and status bar are also groups of tools, but they are not specifically designed for convenient use like the tool bar.

  Rate this question:

 • 2. 

     ข้อใดหมายถึง ส่วนที่แสดงภาพสไลด์ขนาดย่อ เรียงต่อกันเป็นลำดับก่อนหลังตามการนำเสนอ 

  • A.

   Filmstrip

  • B.

   Menu bar

  • C.

   Tool bar

  • D.

   Panel Group

  Correct Answer
  A. Filmstrip
  Explanation
  The correct answer is "Filmstrip." The filmstrip refers to the section that displays a series of thumbnail images in a sequential order, usually representing slides in a presentation. It allows users to easily navigate through different slides and visualize the overall structure of the presentation.

  Rate this question:

 • 3. 

     ข้อใดหมายถึง กลุ่มแถบที่อยู่ด้านซ้ายมือ ที่สามารถกำหนดค่าให้แก่วัตถุ ต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอได้ 

  • A.

   Rollover Caption

  • B.

   Zoom Area

  • C.

   Filmstrip

  • D.

   Panel Groups

  Correct Answer
  D. Panel Groups
  Explanation
  Panel Groups หมายถึง กลุ่มแถบที่อยู่ด้านซ้ายมือ ที่สามารถกำหนดค่าให้แก่วัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอได้

  Rate this question:

 • 4. 

      ข้อใด เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการคัดลอก วาง ภาพ ข้อความ หรือ แผ่น Slide ตลอดจนการกำหนดค่าของโปรแกรม (Preferences)

  • A.

   Project

  • B.

   Insert

  • C.

   Edit

  • D.

   Quiz

  Correct Answer
  C. Edit
  Explanation
  The correct answer is "Edit" because the Edit command is used for copying, pasting, and formatting text, images, and slides, as well as for setting program preferences.

  Rate this question:

 • 5. 

     คำสั่งสำหรับการนำเข้าวัตถุต่าง ๆ เช่น เพิ่ม Slide เพิ่มข้อสอบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และปุ่ม หมายถึงข้อใด

  • A.

   File

  • B.

   Edit

  • C.

   View

  • D.

   Insert

  Correct Answer
  D. Insert
  Explanation
  The correct answer is "Insert" because the command for importing various objects such as adding slides, adding quizzes, static images, moving images, and buttons can be found under the "Insert" menu.

  Rate this question:

 • 6. 

     คำสั่งสำหรับการจัดการคลิปวิดีโอ ไฟล์ วิดีโอที่ใช้ได้ หมายถึงข้อใด

  • A.

   Project

  • B.

   Quiz

  • C.

   Video

  • D.

   Audio

  Correct Answer
  C. Video
  Explanation
  The correct answer is "Video". This is because the question is asking for the command to manage video clips, and "Video" is the only option related to videos. "Project" and "Quiz" are unrelated to video management, and "Audio" is specifically related to managing audio files, not videos.

  Rate this question:

 • 7. 

     คำสั่ง สำหรับสร้างข้อสอบแบบต่าง ๆ และการกำหนดค่าของข้อสอบหมายถึงข้อใด

  • A.

   Project

  • B.

   Quiz

  • C.

   Video

  • D.

   Audio

  Correct Answer
  B. Quiz
  Explanation
  The given answer "Quiz" is the correct answer because the question is asking about the command or option that is used to create different types of exams or quizzes. Out of the given options, "Quiz" is the only one that is related to creating quizzes or exams. The other options such as "Project", "Video", and "Audio" are not relevant to the task of creating exams.

  Rate this question:

 • 8. 

     ข้อใด ทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม โดยจะแสดง Slide ทีละแผ่น วางวัตถุต่าง ๆ 

  • A.

   Menu Bar

  • B.

   Tool Bar

  • C.

   Panel Groups

  • D.

   Document Window

  Correct Answer
  D. Document Window
  Explanation
  The document window is responsible for displaying the program's output, including slides and various objects. It is the main interface where users can view and interact with the content of the program. The menu bar, tool bar, and panel groups are all components within the document window that provide additional functionality and tools for the user.

  Rate this question:

 • 9. 

      ข้อใด  เป็นปุ่มคาสั่งแบบโต้ตอบ ซึ่งโปรแกรมมีแม่แบบให้เลือกมากมาย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

  • A.

   Selection Tool

  • B.

   Mouse

  • C.

   Button

  • D.

   Text Entry Box

  Correct Answer
  C. Button
  Explanation
  A button is a type of control that allows users to interact with a program by clicking on it. It can be used to trigger an action or initiate a response, such as submitting a form or executing a command. In this context, a button can be used as a command button that provides a variety of templates and can be linked to different events. This makes it a suitable option for a question that asks for a responsive and interactive control in a program.

  Rate this question:

 • 10. 

     ข้อใด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแทรกข้อความลงบนสไลด์ของโครงการ

  • A.

   Click Box

  • B.

   Highlight Box

  • C.

   Rollover Caption

  • D.

   Text Caption

  Correct Answer
  D. Text Caption
  Explanation
  The correct answer is "Text Caption" because a text caption is a tool used to insert text onto a slide in a project. It allows the user to add descriptive or explanatory text to enhance the understanding of the content being presented.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 20, 2015
  Quiz Created by
  Dukdui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.