แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Captivate

10 Questions | Attempts: 312

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Captivate - Quiz

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
      กลุ่มเครื่องมือที่นำมาวางไว้ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Menu bar

  • B. 

   Tool bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Status bar

 • 2. 
     ข้อใดหมายถึง ส่วนที่แสดงภาพสไลด์ขนาดย่อ เรียงต่อกันเป็นลำดับก่อนหลังตามการนำเสนอ 
  • A. 

   Filmstrip

  • B. 

   Menu bar

  • C. 

   Tool bar

  • D. 

   Panel Group

 • 3. 
     ข้อใดหมายถึง กลุ่มแถบที่อยู่ด้านซ้ายมือ ที่สามารถกำหนดค่าให้แก่วัตถุ ต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอได้ 
  • A. 

   Rollover Caption

  • B. 

   Zoom Area

  • C. 

   Filmstrip

  • D. 

   Panel Groups

 • 4. 
      ข้อใด เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการคัดลอก วาง ภาพ ข้อความ หรือ แผ่น Slide ตลอดจนการกำหนดค่าของโปรแกรม (Preferences)
  • A. 

   Project

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Edit

  • D. 

   Quiz

 • 5. 
     คำสั่งสำหรับการนำเข้าวัตถุต่าง ๆ เช่น เพิ่ม Slide เพิ่มข้อสอบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และปุ่ม หมายถึงข้อใด
  • A. 

   File

  • B. 

   Edit

  • C. 

   View

  • D. 

   Insert

 • 6. 
     คำสั่งสำหรับการจัดการคลิปวิดีโอ ไฟล์ วิดีโอที่ใช้ได้ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Project

  • B. 

   Quiz

  • C. 

   Video

  • D. 

   Audio

 • 7. 
     คำสั่ง สำหรับสร้างข้อสอบแบบต่าง ๆ และการกำหนดค่าของข้อสอบหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Project

  • B. 

   Quiz

  • C. 

   Video

  • D. 

   Audio

 • 8. 
     ข้อใด ทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม โดยจะแสดง Slide ทีละแผ่น วางวัตถุต่าง ๆ 
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Panel Groups

  • D. 

   Document Window

 • 9. 
      ข้อใด  เป็นปุ่มคาสั่งแบบโต้ตอบ ซึ่งโปรแกรมมีแม่แบบให้เลือกมากมาย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
  • A. 

   Selection Tool

  • B. 

   Mouse

  • C. 

   Button

  • D. 

   Text Entry Box

 • 10. 
     ข้อใด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแทรกข้อความลงบนสไลด์ของโครงการ
  • A. 

   Click Box

  • B. 

   Highlight Box

  • C. 

   Rollover Caption

  • D. 

   Text Caption

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.