Mobilne Telekomunikacije Ispit (Test 1)

37 Questions | Total Attempts: 1073

SettingsSettingsSettings
Mobilne Telekomunikacije Ispit (Test 1) - Quiz

Pitanja sa papira pod rednim brojevima 3, 4, 5, 6 i 7 nisu i ovom kvizu.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ako je predajnik snage 10W, snaga izrazena u dBm je:
  • A. 

   40dBm

  • B. 

   30dBm

  • C. 

   10dBm

 • 2. 
  Ako je snaga predajnika 10W, dobitak predajne antene 10dBi koliki je EIRP?
  • A. 

   100dBW

  • B. 

   20dBW

  • C. 

   50dBW

 • 3. 
  Izabrati tip antene koji ima najmanju direktivnost:
  • A. 

   Yagi antena

  • B. 

   Monopol antena

  • C. 

   Dipol antena

 • 4. 
  Ako je radna frekvencija antene 3GHz odrediti talasnu duzinu:
  • A. 

   0,3m

  • B. 

   0,1m

  • C. 

   1m

 • 5. 
  Ako je snaga predajnika 10W, dobitak predajne snage 10dBi koliki je ERP u slucaju polutalasnog dipola
  • A. 

   18.75

  • B. 

   17,85

  • C. 

   15,75

 • 6. 
  Koja je maksimalna frekvencija koju prima mobilni koji se krece brzinom od 30m/s, ako je ucestanost nosioca fc=6GHz?
  • A. 

   Fc+600Hz

  • B. 

   Fc+300Hz

  • C. 

   Fc+127Hz

 • 7. 
  Doplerov pomeraj je jednak nuli kada:
  • A. 

   Vozilo se krece direktno u pravcu predajnika

  • B. 

   Vozilo se krece direktno od predajnika

  • C. 

   Vozilo se krece upravno na pravac dolaska emitovanog talasa

 • 8. 
  Frekvencijski selektivan feding nastaje kada je frekvencijski opseg signala:
  • A. 

   Manji od koheretnog opsega kanala

  • B. 

   Ne zavisi od opsega kanala

  • C. 

   Veci od koheretnog opsega kanala

 • 9. 
  Ravan feding nastaje kada:
  • A. 

   Se korisnik krece veoma brzo

  • B. 

   Kada je trajanje simbola veliko u odnosu na standardnu devijaciju kasnjenja visestrukih putanja signala

  • C. 

   Kada se korisnik krece sporo

 • 10. 
  Brz feding nastaje kada je trajanje simbola:
  • A. 

   Vece od koherentnog vremenskog intervala kanala

  • B. 

   Mnogo manje od keheretnog vremenskog intervala kanala

  • C. 

   Ne zavisi od trajanja simbola

 • 11. 
  Spor feding nastaje kada je trajanje simbola:
  • A. 

   Mnogo manje od koherentnog vremenskog intervala kanala

  • B. 

   Mnogo vece od koherentnog vremenskog intervala

  • C. 

   Ne zavisi od trajanja simbola

 • 12. 
  Zaokruziti netacno tvrdjenje:
  • A. 

   Koheretni opseg predstavlja opseg frekvencija u kome je uticaj kanala na dve spektralne komponente signala priblizno jednak.

  • B. 

   Dve sinusoide sa frekvencijskim razmakom manjim od Vs (koheretnog opsega kanala) podlezu razlicitom uticaju kanala.

  • C. 

   Ako je frekvencijski opseg signala mnogo manji od koheretnog opsega kanala tada nema ili je minimalna distorzija signala usled propagacije po vise putanja.

 • 13. 
  Zaokruziti netacno tvrdjenje:
  • A. 

   Koheretni vremenski interval predstavlja vremenski interval u kome je impulsni odziv kanala uglavnom nepromenljiv.

  • B. 

   Koheretni vremenski interval je reciprocan Doplerovom sirenju spektra.

  • C. 

   Ako je trajanje simbola mnogo manje od koheretnog vremenskog intervala kanala impulsni odziv kanala se brzo menja u odnosu na promene signala u osnovnom opsegu.

 • 14. 
  Ako je trajanje koheretnog vremenskog intervala 0,001s, i ako je trajanje simbola 10-6s. Kanal se ponasa kao kanal sa:
  • A. 

   Sporim fedingom

  • B. 

   Brzim fedingom

  • C. 

   Ravnim fedingom

 • 15. 
  Ako je najmanje trajanje simbola 1*10-6s, kakva je brzina signaliziranja?
  • A. 

   Iznosi najvise 1Mbps

  • B. 

   Iznosi najvise 10-6 Mbps

  • C. 

   Iznosi najvise 10 Mbps

 • 16. 
  Brz feding se obicno javlja za:
  • A. 

   Veoma niske brzine prenosa

  • B. 

   Veoma visoke brzine prenosa

  • C. 

   Optimalne brine prenosa

 • 17. 
  Zaokruziti netacno tvrdjenje:
  • A. 

   Povecanjem broja celija u klasteru smanjuje se kapacitet sistema

  • B. 

   Povecanjem borja celija u klasteru povecava se odnos signal interferencija

  • C. 

   Broj celija u klasteru ne utce na kapacotet sistema ni na odnos signal interferencija

 • 18. 
  Istokanalna interferencija (co-channel interference) raste:
  • A. 

   Ako broj celija u klasteru stagnira

  • B. 

   Ako broj celija u klasteru opada

  • C. 

   Ako broj celija u klasteru raste

 • 19. 
  Kapacitet sistema se povecava:
  • A. 

   Ako broj celija u klasteru opada

  • B. 

   Ako broj celija u klasteru ostane isti

  • C. 

   Ako broj celija u klasteru ne prelazi 25

 • 20. 
  Sektorizacijom se:
  • A. 

   Umanjuje istokanalna interferencija

  • B. 

   Smanjuje kapacitet sistema

  • C. 

   Povecava efikasnost trunking tehnike

 • 21. 
  Kontrolom snage se:
  • A. 

   Minimizuje snaga koju emituju korisnici

  • B. 

   Maksimizuje snaga koju emituju korisnici

  • C. 

   Minimizuje snaga koju emituju uredjajii

 • 22. 
  Polu-dupleks komunikacija podrazumeva:
  • A. 

   Predaju i prijem po istom kanalu, ali ne u isto vreme

  • B. 

   Predaju i prijem po istom kanalu u isto vreme

  • C. 

   Predaju i prijem u dva kanala, alli ne u isto vreme

 • 23. 
  Za dinamicku dodelu kanala generalno vazi:
  • A. 

   Smanjuje verovatnocu blokiranja poziva

  • B. 

   Povecava verovatnocu blokiranja poziva

  • C. 

   Blokira pozive

 • 24. 
  Kakav je oblik Gausove funkcije f(x) i gde se nalazi njen maksimum?
  • A. 

   Zvonasti oblik, sa maksimumom za x jednako srednjoj vrednosti

  • B. 

   Kruzni oblik, sa maksimumom za x jednako srednjoj vrednosti

  • C. 

   Zvonasti oblik, sa maksimumom za x jednako maksimlanoj vrednosti

 • 25. 
  Uniformna raspodela na intervalu graficki ima oblik:
  • A. 

   Pravougaonika

  • B. 

   Kvadrata

  • C. 

   Sinusoide

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.