Ulangan Harian Qur'an Hadits Kelas 9 Mts

11 Questions | Total Attempts: 2011

SettingsSettingsSettings
Ulangan Harian Qur


Questions and Answers
 • 1. 
  Nama dan NIM
 • 2. 
  Kata “Mad” secara bahasa berarti....
  • A. 

   Panjang

  • B. 

   Pendek

  • C. 

   Samar

  • D. 

   Jelas

 • 3. 
  Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah....
  • A. 

   Makruh

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Fardu

  • D. 

   Haram

 • 4. 
  Mad lazim harfi terbagi ke dalam dua macam yaitu….
  • A. 

   Mukhaffaf dan Mutawashitoh

  • B. 

   Mukhaffaf dan Mutsaqqal

  • C. 

   Mutsaqqal dan Mughaladzah

  • D. 

   Mukhaffafah dan Mutawasithah

 • 5. 
  Mad Lazim Mutsaqal Harfi adalah...
  • A. 

   Mad yang terjadi pada huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Qur’an terdiri atas tiga ejaan huruf yang diidghomkan

  • B. 

   Mad yang terjadi pada huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Qur’an terdiri atas tiga ejaan huruf yang tidak diidghomkan

  • C. 

   Mad yang terjadi ketika huruf yang berharakat fathah menghadapi alif

  • D. 

   Mad yang terjadi ketika huruf yang berharakat kasrah menghadapi huruf ya mati

 • 6. 
  Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah….
  • A. 

   Mad yang terjadi ketika huruf yang berharakat fathah bertemu huruf alif

  • B. 

   Mad yang terjadi ketika huruf yang berharakat kasrah bertemu huruf ya mati

  • C. 

   Mad yang terjadi pada huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Qur’an terdiri atas tiga ejaan huruf yang diidghomkan

  • D. 

   Mad yang terjadi pada huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Qur’an terdiri atas tiga ejaan huruf yang tidak diidghomkan

 • 7. 
  Di bawah ini yang termasuk ke dalam huruf Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, kecuali…
  • A. 

   ن

  • B. 

   ق

  • C. 

   ص

  • D. 

   ش

 • 8. 
  Panjang Mad Lazim Mutsaqal Harfi dibaca dengan …. Harakat.
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 9. 
  Panjang Mad Lazim Mukhaffaf Harfi dibaca dengan …. Harakat.
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 10. 
  Huruf “Lam” dalam lafadz الم dihukumi dengan bacaan …
  • A. 

   Mad Lazim Mutsaqal Harfi

  • B. 

   Mad Lazim Mukhaffaf Harfi

  • C. 

   Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi

  • D. 

   Mad Lazim Mutsaqal Kalimi

 • 11. 
  Huruf “Sin” dalam lafadz  يس dihukumi dengan bacaan …
  • A. 

   Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi

  • B. 

   Mad Lazim Mutsaqal Harfi

  • C. 

   Mad Lazim Mutsaqal Kalimi

  • D. 

   Mad Lazim Mukhaffaf Harfi

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.