Danuta

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Piotr
P
Piotr
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 758
Questions: 60 | Attempts: 758

SettingsSettingsSettings
Danuta - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Podstawowym celem sprawozdań finansowych wg MSSF jest:

  • A.

   Ustalenie wymiaru opodatkowania

  • B.

   Dostarczenie informacji przydatnych do podejmowania decyzji ekonomicznych

  • C.

   Obydwa te cele jednocześnie

  Correct Answer
  B. Dostarczenie informacji przydatnych do podejmowania decyzji ekonomicznych
  Explanation
  The correct answer is "dostarczenie informacji przydatnych do podejmowania decyzji ekonomicznych" which means "providing information useful for making economic decisions". This is the primary objective of financial statements according to the International Financial Reporting Standards (IFRS). Financial statements are prepared to provide relevant and reliable information about a company's financial performance, position, and cash flows to help users make informed economic decisions. These decisions can include investing in or lending to the company, assessing its financial health, or evaluating its profitability and growth potential.

  Rate this question:

 • 2. 

  1. W sprawach nieuregulowanych ustawą o rachunkowości:

  • A.

   Można stosować krajowe standardy rachunkowości

  • B.

   ​​​​​​należy stosować krajowe standardy rachunkowości

  • C.

   Stosuje się stosować krajowe standardy rachunkowości

  Correct Answer
  A. Można stosować krajowe standardy rachunkowości
  Explanation
  In matters not regulated by the Accounting Act, it is permissible to apply national accounting standards.

  Rate this question:

 • 3. 

  Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości wydaje:

  • A.

   Krajowe Standardy Rachunkowości

  • B.

   Stanowiska Komitetu

  • C.

   Zarówno (a) jak i (b)

  Correct Answer
  C. Zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  The correct answer is "Zarówno (a) jak i (b)". This means that the Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości issues both Krajowe Standardy Rachunkowości (National Accounting Standards) and Stanowiska Komitetu (Committee Positions).

  Rate this question:

 • 4. 

  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych stosuje się do:

  • A.

   Wszelkich sprawozdań finansowych

  • B.

   Wszelkich sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu sporządzanych i prezentowanych wg MSSF

  • C.

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Wszelkich sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu sporządzanych i prezentowanych wg MSSF
  Explanation
  The correct answer is "wszelkich sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu sporządzanych i prezentowanych wg MSSF" because it states that the MSR 1 Presentation of Financial Statements applies to all general purpose financial statements prepared and presented in accordance with IFRS. This means that the standard applies to all financial statements that are intended to provide information to users who are not in a position to demand financial reports tailored to their specific information needs.

  Rate this question:

 • 5. 

  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych określa

  • A.

   Ogólne wymagania dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych i wytyczne dotyczące ich struktury

  • B.

   Wymogi odnoszące się do minimalnej zawartości sprawozdań finansowych

  • C.

   Zarówno (a) jak i (b)

  Correct Answer
  C. Zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  The correct answer is "zarówno (a) jak i (b)". This means that the presentation of financial statements includes both general requirements regarding their presentation and guidelines regarding their structure, as well as requirements related to the minimum content of financial statements.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat poszczególnych transakcji i innych zdarzeń ujmowane są w:

  • A.

   MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych

  • B.

   Innych standardach (W innej wersji pytania: Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej)

  • C.

   Innych standardach i interpretacjach

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Innych standardach i interpretacjach
  Explanation
  The correct answer is "Innych standardach i interpretacjach" because it states that the recognition, measurement, and disclosure of information about individual transactions and other events are covered in other standards and interpretations. This means that there are specific guidelines and rules in place for how financial information should be presented and reported in financial statements.

  Rate this question:

 • 7. 

  Dobrowolne zmiany w polityce rachunkowości jednostka ujmuje generalnie:

  • A.

   Retrospektywnie (korekta „wstecz”)

  • B.

   Prospektywnie (korekta „ do przodu”)

  • C.

   Retrospektywnie lub prospektywnie w zależności od przyjętej polityki rachunkowości

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Retrospektywnie (korekta „wstecz”)
  Explanation
  The correct answer is retrospektywnie (korekta "wstecz"). This means that voluntary changes in accounting policy are generally accounted for retrospectively, meaning that adjustments are made to previous financial statements to reflect the new policy.

  Rate this question:

 • 8. 

  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, kompletne sprawozdanie finansowe składa się z:

  • A.

   Bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach polityce rachunkowości) oraz innych informacji objaśniających)

  • B.

   Bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości ) oraz innych informacji objaśniających

  • C.

   Bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym , rachunku przepływów, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości ) oraz innych informacji objaśniających

  Correct Answer
  C. Bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym , rachunku przepływów, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości ) oraz innych informacji objaśniających
  Explanation
  The correct answer includes the balance sheet (bilans), profit and loss statement (rachunek zysków i strat), statement of changes in equity (zestawienie zmian w kapitale własnym), cash flow statement (rachunek przepływów), additional information about accounting policies (informacje dodatkowe o przyjętych zasadach polityki rachunkowości), and other explanatory information (inne informacje objaśniające). This combination of financial statements and information provides a comprehensive view of an organization's financial performance and position.

  Rate this question:

 • 9. 

  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje:

  • A.

   Wszystkie zmiany w kapitale własnym

  • B.

   Zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego

  • C.

   Wszystkie zmiany w kapitale własnym lub zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego

  Correct Answer
  C. Wszystkie zmiany w kapitale własnym lub zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego
  Explanation
  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje wszystkie zmiany w kapitale własnym, włącznie z tymi wynikającymi z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących im jako właścicielom kapitału własnego.

  Rate this question:

 • 10. 

  1. Analiza finansowa sporządzana przez kierownictwo zawierająca opis oraz wyjaśnienie głównych składników finansowych wyników działalności uzyskanych przez jednostkę, jej sytuacją finansową oraz najistotniejsze obszary niepewności, jakie dotyczą jednostki:

  • A.

   Jest wyłączona z uregulowań MSSF

  • B.

   Jest uregulowana w MSSF

  • C.

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Jest wyłączona z uregulowań MSSF
  Explanation
  The given answer states that financial analysis prepared by management, which includes a description and explanation of the main financial components of the entity's operating results, its financial position, and the most significant areas of uncertainty, is excluded from the provisions of IFRS. This means that the financial analysis is not regulated by the International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Rate this question:

 • 11. 

  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w sprawozdaniu finansowym należy ujawnić dane porównawcze dotyczące okresu poprzedzającego w odniesieniu do:

  • A.

   Wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym

  • B.

   Wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, chyba , że standard lub interpretacja dopuszcza ich nieujawnianie

  • C.

   wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, chyba, że standard lub interpretacja dopuszcza lub wymaga ich nieujawniania

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, chyba, że standard lub interpretacja dopuszcza lub wymaga ich nieujawniania
  Explanation
  According to the MSR 1 Presentation of Financial Statements, comparative data for the preceding period should be disclosed in the financial statements for all numerical data, unless the standard or interpretation permits or requires their non-disclosure.

  Rate this question:

 • 12. 

  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych jednostka prezentuje w bilansie aktywa i zobowiązania:

  • A.

   W podziale na krótko i długoterminowe

  • B.

   Według kryterium płynności

  • C.

   W podziale na krótko i długoterminowe lub według kryterium płynności w zależności od specyfiki przedmiotu działania

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. W podziale na krótko i długoterminowe lub według kryterium płynności w zależności od specyfiki przedmiotu działania
  Explanation
  The correct answer states that according to MSR 1, the entity presents assets and liabilities in the balance sheet divided into short-term and long-term or based on liquidity criteria depending on the nature of the entity's operations. This means that the entity can choose to present its assets and liabilities either based on their maturity or based on their liquidity, depending on the specific characteristics of its operations.

  Rate this question:

 • 13. 

  Według MSSF 1 pierwszym sprawozdaniem jednostki przygotowanym zgodnie z MSSF jest:

  • A.

   Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone z zastosowaniem MSSF

  • B.

   Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone z zastosowaniem MSSF, o czym świadczy wyraźnie i bezwarunkowe oświadczenie jednostki o zgodności jej sprawozdania z MSSF

  • C.

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone z zastosowaniem MSSF, o czym świadczy wyraźnie i bezwarunkowe oświadczenie jednostki o zgodności jej sprawozdania z MSSF
  Explanation
  The correct answer is the first annual financial statement prepared in accordance with IFRS, as evidenced by a clear and unconditional statement by the entity about the compliance of its financial statements with IFRS. This means that the initial financial statement prepared by a company in accordance with IFRS should include a statement by the company stating that its financial statements are in compliance with IFRS, without any conditions or qualifications.

  Rate this question:

 • 14. 

  Datą przejścia na MSSF jest data:

  • A.

   Początku najwcześniejszego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • B.

   Początku poprzedniego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • C.

   Końca poprzedniego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Początku najwcześniejszego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF
  Explanation
  The correct answer is the beginning of the earliest comparative period presented in the first financial statement prepared in accordance with IFRS. This means that the date of transition to IFRS is the start of the earliest period for which the company is presenting comparative financial statements prepared in accordance with IFRS. This is the date from which the company starts applying the accounting standards and principles of IFRS in its financial reporting.

  Rate this question:

 • 15. 

  Według MSR 8 zmiany wartości szacunkowych:

  • A.

   Są rezultatem nowych informacji lub wydarzeń

  • B.

   Nie stanowią korekty błędów

  • C.

   Obydwie odpowiedzi są poprawne

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Obydwie odpowiedzi są poprawne
  Explanation
  Według MSR 8, zmiany wartości szacunkowych są rezultatem nowych informacji lub wydarzeń. Oznacza to, że gdy pojawiają się nowe informacje lub zdarzenia, które mają wpływ na wartość szacunkową, ta wartość może ulec zmianie. Jednak te zmiany nie są korektą błędów, ale wynikają z aktualizacji danych. Odpowiedź "obydwie odpowiedzi są poprawne" jest właściwa, ponieważ oba stwierdzenia są zgodne z MSR 8.

  Rate this question:

 • 16. 

  Według MSR 37, zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń:

  • A.

   O wiarygodnie określonej wartości

  • B.

   Które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów jednostki

  • C.

   Zarówno a jak i b

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Zarówno a jak i b
 • 17. 

  Rezerwa jest zobowiązaniem, którego:

  • A.

   Kwota jest niepewna

  • B.

   Termin zapłaty jest niepewny

  • C.

   Kwota lub termin zapłaty nie są pewne

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Kwota lub termin zapłaty nie są pewne
  Explanation
  The correct answer is "kwota lub termin zapłaty nie są pewne." This is because the definition of "rezerwa" (reserve) implies that either the amount or the payment deadline is uncertain.

  Rate this question:

 • 18. 

  Według MSR 37 rezerwy wycenia się:

  • A.

   W kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy

  • B.

   W kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień utworzenia rezerwy

  • C.

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. W kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy
  Explanation
  According to MSR 37, reserves are valued at the amount of the most reliable estimate of the expenditures necessary to fulfill the current obligation on the balance sheet date. This means that the correct answer is "w kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy".

  Rate this question:

 • 19. 

  Według MSR 37 w rachunku zysków i strat koszty utworzenia rezerwy:

  • A.

   Mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków

  • B.

   Nie mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków

  • C.

   Mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków, jeśli jest zasadniczo pewne, że część lub całość wydatków niezbędnych do rozliczania rezerwy zostanie zwrócona przez stronę trzecią

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków, jeśli jest zasadniczo pewne, że część lub całość wydatków niezbędnych do rozliczania rezerwy zostanie zwrócona przez stronę trzecią
  Explanation
  According to MSR 37, costs of creating a provision can be presented net (compensated) with the amount of the refund of expenses if it is essentially certain that part or all of the expenses necessary to settle the provision will be reimbursed by a third party.

  Rate this question:

 • 20. 

  Według MSR 37 zobowiązaniem warunkowym jest:

  • A.

   Możliwy obowiązek będący wynikiem zdarzenia przeszłego, którego istnienie zostanie potwierdzone w drodze wystąpienia jednego lub więcej niepewnych zdarzeń przyszłych, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki

  • B.

   Obecny obowiązek, który powstaje w wyniku zdarzeń przeszłych ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu ponieważ nie jest prawdopodobne, że jego rozliczenie będzie się wiązało z koniecznością wypływu środków zawierających korzyści ekonomiczne lub kwota obowiązku nie może być określona wystarczająco wiarygodnie

  • C.

   Zarówno (a) jak i (b)

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  According to MSR 37, a contingent liability is a possible obligation that arises from a past event, the existence of which will be confirmed by the occurrence of one or more uncertain future events that are not fully within the control of the entity. It can also be a present obligation that arises from past events but is not recognized in the financial statements because it is unlikely that the outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount of the obligation cannot be measured reliably. Therefore, the correct answer is option 4, which states that both (a) and (b) are correct explanations of contingent liabilities.

  Rate this question:

 • 21. 

  21.    Rezerwa na restrukturyzację obejmuje bezpośrednio wydatki związane z restrukturyzacją, czyli  takie, które:

  • A.

   A)    są niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji

  • B.

   B)    nie są związane z bieżącą działalnością jednostki

  • C.

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. C)     zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  The correct answer is c) zarówno (a) jak i (b). This means that the reserve for restructuring includes expenses that are necessary for carrying out the restructuring as well as expenses that are not related to the current activities of the entity. In other words, the reserve covers both the essential costs of restructuring and any additional costs that are not directly linked to the ongoing operations of the entity.

  Rate this question:

 • 22. 

  22. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, środki pieniężne otrzymane od odbiorców to:

  • A.

   A)    wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów

  • B.

   B)    wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów oraz innych aktywów operacyjnych

  • C.

   C)     wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów oraz innych aktywów rzeczowych

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. A)    wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów
  Explanation
  The correct answer is a) wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów. This answer is correct because according to MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, środki pieniężne otrzymane od odbiorców include only the cash received from the sales of products and goods during the reporting period. The other options mentioned in b) and c) include additional items such as other operational assets or tangible assets, which are not included in the definition of cash received from customers.

  Rate this question:

 • 23. 

  23. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, środki pieniężne wypłacone dostawcom i pracownikom to :

  • A.

   A)    wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników

  • B.

   B)    wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników z uwzględnieniem towarzyszących im obciążeń

  • C.

   C)     wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług zakupionych w danym roku obrachunkowym oraz na rzecz pracowników

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. B)    wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników z uwzględnieniem towarzyszących im obciążeń
  Explanation
  The correct answer is b) wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników z uwzględnieniem towarzyszących im obciążeń. This is because the MSR 7 Cash Flow Statement requires that cash payments to suppliers and employees be reported, taking into account any associated charges or burdens. This means that the payments made to suppliers for materials, goods, and services, as well as the payments made to employees, should be recorded in the cash flow statement, considering any additional charges or burdens that may be associated with these payments.

  Rate this question:

 • 24. 

  24. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych:

  • A.

   A)    ujawnia się odrębnie

  • B.

   B)    zalicza się w sposób ciągły z kolejnych okresach do działalności operacyjnej ,inwestycyjne lub finansowej

  • C.

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. C)     zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  According to MSR 7, the cash flows from interest and dividends received and paid should be disclosed separately (option a). Additionally, these cash flows should be classified as operating, investing, or financing activities depending on their nature (option b). Therefore, the correct answer is c) both (a) and (b).

  Rate this question:

 • 25. 

  25. Według MSR 17 Leasing, leasing finansowy to umowa na mocy której:

  • A.

   A)    następuje przeniesienie ryzyka i korzyści wynikających z posiadania aktywów leasingodawcy na leasingobiorcę

  • B.

   B)    ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może ,lecz nie musi nastąpić

  • C.

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. C)     zarówno (a) jak i (b)
  Explanation
  According to MSR 17 Leasing, financial leasing is an agreement in which both the transfer of risks and benefits arising from the ownership of the assets from the lessor to the lessee can occur, and the final transfer of legal title may or may not occur.

  Rate this question:

 • 26. 

  26.  Stopa procentowa leasingu to stopa dyskontowa, której wysokość na dzień rozpoczęcia leasingu powoduje, że:

  • A.

   A)    łączna bieżąca wartość minimalnych opłat leasingowych jest równa sumie wartości godziwe składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu oraz wszelkich bezpośrednich kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingodawcę

  • B.

   B)    łączna bieżąca wartość minimalnych opłat leasingowych oraz niegwarantowanej wartości końcowej jest równa sumie wartości godziwej składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu oraz wszelkich początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingodawcę

  • C.

   C)     łączna bieżąca wartość minimalnych opłat leasingowych  oraz niegwarantowanej wartości końcowej jest równa sumie wartości godziwej składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. B)    łączna bieżąca wartość minimalnych opłat leasingowych oraz niegwarantowanej wartości końcowej jest równa sumie wartości godziwej składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu oraz wszelkich początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingodawcę
  Explanation
  The correct answer is b) the total present value of the minimum lease payments and the unguaranteed residual value is equal to the fair value of the leased asset plus any initial direct costs incurred by the lessor.

  Rate this question:

 • 27. 

  27.  Jako zmiany polityki rachunkowości nie traktuje się:

  • A.

   A)    zastosowania polityki rachunkowości w odniesieniu do zdarzeń i transakcji, które nie różnią się w swej treści od poprzednio występujących

  • B.

   B)    zastosowania nowej polityki rachunkowości, w odniesieniu do zdarzeń i transakcji, które nie występowały wcześniej lub były nie istotne

  • C.

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. B)    zastosowania nowej polityki rachunkowości, w odniesieniu do zdarzeń i transakcji, które nie występowały wcześniej lub były nie istotne
  Explanation
  The correct answer is option b) because it states that changes in accounting policy do not include the application of a new accounting policy to events and transactions that did not occur previously or were not significant. This means that if there are new events or transactions that have not been encountered before or were not considered significant, they would be considered as changes in accounting policy.

  Rate this question:

 • 28. 

  28.  Podejście prospektywne do zmiany polityki rachunkowości i ujęcia skutku zmiany wartości  szacunkowych zakłada, że:

  • A.

   a) zastosowanie nowej polityki rachunkowości wobec transakcji, innych zdarzeń i warunków następuje od momentu w którym ta zmiana miała miejsce

  • B.

   b) zmiany wartości szacunkowych ujmowane są w okresie bieżącym i w okresach przeszłych, na które te zmiany mają wpływ

  • C.

   c) obie odpowiedzi są poprawne

  Correct Answer
  A. a) zastosowanie nowej polityki rachunkowości wobec transakcji, innych zdarzeń i warunków następuje od momentu w którym ta zmiana miała miejsce
  Explanation
  The correct answer is a) zastosowanie nowej polityki rachunkowości wobec transakcji, innych zdarzeń i warunków następuje od momentu, w którym ta zmiana miała miejsce. This means that when there is a change in accounting policy, it is applied to transactions, events, and conditions from the moment the change occurred. This approach ensures that the effects of the change are accounted for accurately and consistently.

  Rate this question:

 • 29. 

  28.  Podejście prospektywne do zmiany polityki rachunkowości i ujęcia skutku zmiany wartości  szacunkowych zakłada, że:

  • A.

   A)    zastosowanie nowej polityki rachunkowości wobec transakcji, innych zdarzeń i warunków następuje od momentu w którym ta zmiana miała miejsce

  • B.

   B)    zmiany wartości szacunkowych ujmowane są w okresie bieżącym i w okresach przeszłych, na które te zmiany mają wpływ

  • C.

   C)     obie odpowiedzi są poprawne

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. C)     obie odpowiedzi są poprawne
  Explanation
  The correct answer is c) obie odpowiedzi są poprawne. This means that both options a) and b) are correct. Option a) states that the new accounting policy is applied to transactions, events, and conditions from the moment the change occurred. Option b) states that changes in estimated values are accounted for in the current period and in past periods affected by these changes. Therefore, both options are valid explanations of the prospective approach to accounting policy changes and the treatment of changes in estimated values.

  Rate this question:

 • 30. 

  29.  Błąd poprzednich okresów koryguje się przekształcając dane retrospektywnie:

  • A.

   A)    w każdej sytuacji

  • B.

   B)    z wyjątkiem sytuacji gdy niewykonalne w praktyce jest ustalenie kwoty korekty dotyczącej konkretnego okresu lub łącznej kwoty korekt odnoszących się do ubiegłych okresów

  • C.

   C)     żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. B)    z wyjątkiem sytuacji gdy niewykonalne w praktyce jest ustalenie kwoty korekty dotyczącej konkretnego okresu lub łącznej kwoty korekt odnoszących się do ubiegłych okresów
  Explanation
  The correct answer, option b, states that the correction of errors from previous periods is done retrospectively, except in situations where it is impractical to determine the specific amount of correction for a particular period or the total amount of corrections for previous periods. This means that in most cases, errors from previous periods can be corrected by adjusting the data retrospectively, but there may be some situations where it is difficult or impossible to determine the exact amount of correction needed.

  Rate this question:

 • 31. 

  30. Zmiana wartości szacunkowych: (co tu w końcu jest poprawne???)

  • A.

   a) koryguje wartości bilansowe odpowiednich aktywów, zobowiązań lub pozycji kapitału  własnego w okresie, w którym dokonano zmiany

  • B.

   b) koryguje wartości bilansowe odpowiednich aktywów, zobowiązań lub pozycji kapitału własnego w okresie, w którym dokonano zmiany oraz w okresach ubiegłych

  • C.

   c) żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. a) koryguje wartości bilansowe odpowiednich aktywów, zobowiązań lub pozycji kapitału  własnego w okresie, w którym dokonano zmiany
  Explanation
  The correct answer is option a) because it states that changing the estimated values adjusts the balance values of the respective assets, liabilities, or equity positions in the period in which the change was made. This aligns with the concept of adjusting estimated values to reflect changes in the financial statements. Option b) is incorrect because it includes the additional statement of adjusting values in past periods, which is not mentioned in the question. Option c) is also incorrect as it states that none of the answers are correct, which contradicts the correct answer given.

  Rate this question:

 • 32. 

  31. Elementem polityki rachunkowości nie jest:

  • A.

   a) zasada wyceny rozchodów produktów

  • B.

   b) inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie

  • C.

   c) metoda amortyzacji środków trwałych

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  B. b) inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
  Explanation
  The correct answer is b) inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie. Inwentaryzacja is the process of physically counting and verifying the existence and condition of assets, typically inventory. However, cash is not considered inventory and therefore does not require an inventory count. Cash is a liquid asset that is easily identifiable and its balance can be readily determined through other means, such as bank statements and cash register records. Therefore, the process of inwentaryzacja does not apply to cash in the cash register.

  Rate this question:

 • 33. 

  32. Korekta błędów poprzednich okresów w podejściu retrospektywnym w MSR oznacza:

  • A.

   a) tylko korekty salda otwarcia odpowiedniej pozycji KW

  • B.

   b) brak korekty KW, a jedynie ujawnienie informacji porównywalnych

  • C.

   c) korekty KW i ujawnianie informacji porównywalnych za poprzednie lata

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  C. c) korekty KW i ujawnianie informacji porównywalnych za poprzednie lata
  Explanation
  The correct answer is c) korekty KW i ujawnianie informacji porównywalnych za poprzednie lata. This means that in the retrospective approach in MSR, errors from previous periods are corrected and comparable information for previous years is disclosed. This implies that not only the opening balance of the relevant KW position is corrected, but also any other errors and discrepancies in the financial statements are addressed and adjusted. Additionally, the disclosure of comparable information ensures transparency and allows for a better understanding of the financial performance and position of the company over time.

  Rate this question:

 • 34. 

  33. Zmiana stawek amortyzacji środków trwałych jest:

  • A.

   a) zmianą szacunków

  • B.

   b) zmianą polityki rachunkowości

  • C.

   c) korektą błędu fundamentalnego

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  A. a) zmianą szacunków
  Explanation
  The correct answer is "a) zmianą szacunków." This is because changing the depreciation rates of fixed assets is considered a change in estimates. Depreciation rates are based on estimates of the useful life and residual value of the assets, and these estimates can be revised over time due to new information or changes in the business environment. Changing the depreciation rates does not involve a change in accounting policy or correcting a fundamental error.

  Rate this question:

 • 35. 

  34. Skutki zmian w szacunkach należy uwzględnić:

  • A.

   a) w bilansie otwarcia okresu zmiany szacunków (w bilansie zamknięcia)

  • B.

   b) przy obliczeniu zysku netto w okresie, w którym nastąpiły zmiany szacunkowe

  • C.

   c) w zyskach za poprzedni okres

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  B. b) przy obliczeniu zysku netto w okresie, w którym nastąpiły zmiany szacunkowe
  Explanation
  When there are changes in estimates, they should be taken into account when calculating the net profit for the period in which the changes occurred. This means that the effects of these changes should be reflected in the calculation of the net profit for that specific period.

  Rate this question:

 • 36. 

  35. Skutki zmian polityki rachunkowości zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w MSR 8 należy:

  • A.

   a) ująć w saldzie początkowym pozycji KW, której zmiana dotyczy

  • B.

   b) ująć w informacji dodatkowej

  • C.

   c) ująć w wyniku finansowym bieżącego

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  A. a) ująć w saldzie początkowym pozycji KW, której zmiana dotyczy
  Explanation
  According to the solutions provided in MSR 8, the effects of changes in accounting policies should be included in the opening balance of the affected balance sheet item. This means that the change should be accounted for retrospectively, adjusting the opening balance of the relevant asset, liability, or equity item to reflect the impact of the change. This ensures that the financial statements provide a true and fair view of the financial position and performance of the entity.

  Rate this question:

 • 37. 

  36. Skutki zmiany polityki rachunkowości o ile są istotne:

  • A.

   A) zawsze korygują KW

  • B.

   b) zawsze jest z nimi związany obowiązek ujawniania informacji porównywalnych o ile istnieje możliwość ich uzyskania

  • C.

   c) nie mogą być ujawniane w wyniku finansowym okresu, w którym dokonano zmiany

  • D.

   d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

  Correct Answer
  A. A) zawsze korygują KW
  Explanation
  The correct answer is a) "zawsze korygują KW" which means that the effects of a change in accounting policy always adjust the opening balance of the current period. This means that any changes made to the accounting policy will have an impact on the financial statements and will result in a correction to the opening balance of the current period. This ensures that the financial statements accurately reflect the effects of the change in accounting policy.

  Rate this question:

 • 38. 

  37. Przydatność informacji oznacza min:

  • A.

   a) przedstawianie informacji zgodnie z ich formą prawna

  • B.

   b) ujęcie wszystkich istotnych szczegółów transakcji

  • C.

   c) dokładne odzwierciedlenie transakcji

  • D.

   D) żadna z powyższych

  Correct Answer
  B. b) ujęcie wszystkich istotnych szczegółów transakcji
  Explanation
  The correct answer is b) ujęcie wszystkich istotnych szczegółów transakcji. This means that the usefulness of information lies in capturing all the relevant details of a transaction. It is important to include all the necessary information to ensure that the information is complete and accurate. By including all the essential details, the information can be effectively used for decision-making and analysis.

  Rate this question:

 • 39. 

  38. Wstępna wycena aktywów i zobowiązań jest ustalana:

  • A.

   a) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

  • B.

   b) w ciągu okresu sprawozdawczego

  • C.

   c) na dzień bilansowy 

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  B. b) w ciągu okresu sprawozdawczego
  Explanation
  The correct answer is b) w ciągu okresu sprawozdawczego. This means that the preliminary valuation of assets and liabilities is determined during the reporting period. This suggests that the valuation is not done on a specific date, such as the closing date of the accounting books or the balance sheet date, but rather over a period of time. This allows for a more accurate assessment of the assets and liabilities based on the financial activities and transactions that occur throughout the reporting period.

  Rate this question:

 • 40. 

  39. Polityka rachunkowości podporządkowana wymogom prawa podatkowego:

  • A.

   a) skutkuje powstaniem różnic przejściowych

  • B.

   b) nie ma wpływu na wysokość zysku/straty

  • C.

   c) zrównuje zysk brutto z podstawą opodatkowania

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  C. c) zrównuje zysk brutto z podstawą opodatkowania
  Explanation
  The correct answer is option c) because it states that accounting policy, which is aligned with tax law requirements, will equalize gross profit with the tax base. This means that the accounting policy will ensure that the taxable income is the same as the gross profit, thereby aligning the financial statements with the tax requirements. Options a) and b) are incorrect as they do not address the relationship between accounting policy and tax law. Option d) is incorrect as option c) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 41. 

  40. Skutki błędu poprzednich okresów nie mogą być nigdy ujęte:

  • A.

   A) w zysku (stracie) z lat ubiegłych

  • B.

   b) w sprawozdaniu finansowym okresu wykrycia błędu

  • C.

   c) w zysku (stracie) okresu bieżącego

  • D.

   d) żadna z powyższych

  Correct Answer
  C. c) w zysku (stracie) okresu bieżącego
  Explanation
  The correct answer is c) w zysku (stracie) okresu bieżącego. This means that the effects of errors from previous periods cannot be included in the profit (loss) of the current period. This is because the profit or loss of the current period should only reflect the financial performance of that specific period and should not be influenced by errors or events from previous periods.

  Rate this question:

 • 42. 

  1. Wg KSR nr 1: zapłacony podatek dochodowy jest:

  • A.

   Ujawniony w odrębnej pozycji rachunku przepływów pieniężnych 

  • B.

   ​​​​​​Ujęty w przepływach z działalności operacyjnej

  • C.

   Ujęty w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. ​​​​​​Ujęty w przepływach z działalności operacyjnej
  Explanation
  The correct answer is "Ujęty w przepływach z działalności operacyjnej." This means that the paid income tax is included in the cash flows from operating activities.

  Rate this question:

 • 43. 

  1. Wg MSR Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, rezerwa na restrukturyzację obejmuje wyłącznie bezpośrednie wydatki związane z restrukturyzacją, czyli takie, które:

  • A.

   Są niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji

  • B.

   Nie są związane z bieżącą działalnością jednostki

  • C.

   Zarówno a i b 

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Zarówno a i b 
  Explanation
  The correct answer is "Zarówno a i b". According to the explanation provided, the reserve for restructuring includes only direct expenses related to restructuring that are necessary to carry out the restructuring and are not related to the current activities of the entity. Therefore, both options a and b are correct.

  Rate this question:

 • 44. 

  1. Określenie „konwergencja” w odniesieniu do standardów rachunkowości oznacza:

  • A.

   Niwelowanie różnic pomiędzy US GAAP i MSR(MSSF) 

  • B.

   Harmonizację standardów krajowych z MSR

  • C.

   Dostosowanie standardów krajowych do MSR lub US GAAP

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Niwelowanie różnic pomiędzy US GAAP i MSR(MSSF) 
  Explanation
  The term "convergence" in relation to accounting standards refers to reducing the differences between US GAAP and IFRS (MSSF). This means that the correct answer is "Niwelowanie różnic pomiędzy US GAAP i MSR (MSSF)" which translates to "Reducing the differences between US GAAP and IFRS (MSSF)".

  Rate this question:

 • 45. 

  1. Wg MSR Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, rezerwy wycenia się:

  • A.

   ​​W kwocie najbardziej wiarygodnych szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy 

  • B.

   ​​​​​W kwocie najbardziej wiarygodnych szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień utworzenia rezerwy

  • C.

   ​​​​​​Żadna z powyższych

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. ​​W kwocie najbardziej wiarygodnych szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy 
  Explanation
  Reserves are valued at the most reliable estimate of the costs necessary to fulfill the current obligation on the balance sheet date. This means that the reserve should be valued based on the most reliable estimate of the costs required to fulfill the current obligation as of the balance sheet date.

  Rate this question:

 • 46. 

  1. Wg MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za dany okres jednostka przedstawia sumę całkowitych dochodów za dany okres pokazując oddzielnie:

  • A.

   Sumy przypisane udziałowcom jednostki dominującej

  • B.

   Sumy przypisane udziałom niedającym kontroli

  • C.

   Zarówno a i b

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  C. Zarówno a i b
  Explanation
  The correct answer is option 4, "Zarówno a i b." This means that in the statement of changes in equity, the entity presents both the sums attributable to the owners of the parent company (a) and the sums attributable to non-controlling interests (b). In other words, the statement shows the total income for the period separately for both the parent company and the non-controlling interests.

  Rate this question:

 • 47. 

  1. Wg MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, nowa nazwa bilansu brzmi:

  • A.

   Sprawozdanie bilansowe

  • B.

   Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu 

  • C.

   Sprawozdanie z sytuacji majątkowej i finansowej na koniec okresu

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu 
  Explanation
  The correct answer is "Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu". This is because the question is asking for the new name of the balance sheet, and "Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu" translates to "Statement of financial position at the end of the period", which is another term for a balance sheet.

  Rate this question:

 • 48. 

  1. Na które z poniższych zdarzeń jednostka nie może (w żadnym wypadku) utworzyć rezerwy

  • A.

   Przyszłe świadczenia pracownicze o charakterze zwyczajowym

  • B.

   Przyszłe straty operacyjne 

  • C.

   Koszty przyszłej restrukturyzacji

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Przyszłe straty operacyjne 
  Explanation
  The correct answer is "Przyszłe straty operacyjne" (Future operating losses). This is because future operating losses do not meet the criteria for creating a reserve. Reserves are typically created for future employee benefits, such as retirement or bonuses, and for future restructuring costs. Operating losses, on the other hand, are considered a normal part of business operations and do not require setting aside funds in a reserve.

  Rate this question:

 • 49. 

  1. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości powinna być napisana w języku:

  • A.

   Polskim

  • B.

   Jednostki dominującej

  • C.

   Polskim lub jednostki dominującej

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Polskim
  Explanation
  The correct answer is "Polskim". The question asks about the language in which the documentation describing the adopted accounting policies should be written. The answer "Polskim" indicates that it should be written in Polish.

  Rate this question:

 • 50. 

  1. W sprawach nieuregulowanych ustawą o rachunkowości, jednostka:

  • A.

   Może stosować KSR

  • B.

   Może stosować MSR

  • C.

   Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Może stosować KSR
  Explanation
  In matters not regulated by the Accounting Act, the entity has the option to apply the Polish Accounting Standards (KSR). This means that when there is no specific guidance or regulation provided by the Accounting Act, the entity can choose to follow the KSR guidelines for accounting practices. This allows for flexibility and adaptation to specific situations that are not covered by the Accounting Act.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 10, 2020
  Quiz Created by
  Piotr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.