Danuta

60 Questions | Attempts: 649
Share

SettingsSettingsSettings
Danuta - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Podstawowym celem sprawozdań finansowych wg MSSF jest:
  • A. 

   Ustalenie wymiaru opodatkowania

  • B. 

   Dostarczenie informacji przydatnych do podejmowania decyzji ekonomicznych

  • C. 

   Obydwa te cele jednocześnie

 • 2. 
  1. W sprawach nieuregulowanych ustawą o rachunkowości:
  • A. 

   Można stosować krajowe standardy rachunkowości

  • B. 

   ​​​​​​należy stosować krajowe standardy rachunkowości

  • C. 

   Stosuje się stosować krajowe standardy rachunkowości

 • 3. 
  Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości wydaje:
  • A. 

   Krajowe Standardy Rachunkowości

  • B. 

   Stanowiska Komitetu

  • C. 

   Zarówno (a) jak i (b)

 • 4. 
  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych stosuje się do:
  • A. 

   Wszelkich sprawozdań finansowych

  • B. 

   Wszelkich sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu sporządzanych i prezentowanych wg MSSF

  • C. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych określa
  • A. 

   Ogólne wymagania dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych i wytyczne dotyczące ich struktury

  • B. 

   Wymogi odnoszące się do minimalnej zawartości sprawozdań finansowych

  • C. 

   Zarówno (a) jak i (b)

 • 6. 
  Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat poszczególnych transakcji i innych zdarzeń ujmowane są w:
  • A. 

   MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych

  • B. 

   Innych standardach (W innej wersji pytania: Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej)

  • C. 

   Innych standardach i interpretacjach

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Dobrowolne zmiany w polityce rachunkowości jednostka ujmuje generalnie:
  • A. 

   Retrospektywnie (korekta „wstecz”)

  • B. 

   Prospektywnie (korekta „ do przodu”)

  • C. 

   Retrospektywnie lub prospektywnie w zależności od przyjętej polityki rachunkowości

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, kompletne sprawozdanie finansowe składa się z:
  • A. 

   Bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach polityce rachunkowości) oraz innych informacji objaśniających)

  • B. 

   Bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości ) oraz innych informacji objaśniających

  • C. 

   Bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym , rachunku przepływów, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości ) oraz innych informacji objaśniających

 • 9. 
  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje:
  • A. 

   Wszystkie zmiany w kapitale własnym

  • B. 

   Zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego

  • C. 

   Wszystkie zmiany w kapitale własnym lub zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego

 • 10. 
  1. Analiza finansowa sporządzana przez kierownictwo zawierająca opis oraz wyjaśnienie głównych składników finansowych wyników działalności uzyskanych przez jednostkę, jej sytuacją finansową oraz najistotniejsze obszary niepewności, jakie dotyczą jednostki:
  • A. 

   Jest wyłączona z uregulowań MSSF

  • B. 

   Jest uregulowana w MSSF

  • C. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w sprawozdaniu finansowym należy ujawnić dane porównawcze dotyczące okresu poprzedzającego w odniesieniu do:
  • A. 

   Wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym

  • B. 

   Wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, chyba , że standard lub interpretacja dopuszcza ich nieujawnianie

  • C. 

   wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, chyba, że standard lub interpretacja dopuszcza lub wymaga ich nieujawniania

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych jednostka prezentuje w bilansie aktywa i zobowiązania:
  • A. 

   W podziale na krótko i długoterminowe

  • B. 

   Według kryterium płynności

  • C. 

   W podziale na krótko i długoterminowe lub według kryterium płynności w zależności od specyfiki przedmiotu działania

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Według MSSF 1 pierwszym sprawozdaniem jednostki przygotowanym zgodnie z MSSF jest:
  • A. 

   Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone z zastosowaniem MSSF

  • B. 

   Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone z zastosowaniem MSSF, o czym świadczy wyraźnie i bezwarunkowe oświadczenie jednostki o zgodności jej sprawozdania z MSSF

  • C. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Datą przejścia na MSSF jest data:
  • A. 

   Początku najwcześniejszego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • B. 

   Początku poprzedniego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • C. 

   Końca poprzedniego okresu porównawczego prezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Według MSR 8 zmiany wartości szacunkowych:
  • A. 

   Są rezultatem nowych informacji lub wydarzeń

  • B. 

   Nie stanowią korekty błędów

  • C. 

   Obydwie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Według MSR 37, zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń:
  • A. 

   O wiarygodnie określonej wartości

  • B. 

   Które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów jednostki

  • C. 

   Zarówno a jak i b

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Rezerwa jest zobowiązaniem, którego:
  • A. 

   Kwota jest niepewna

  • B. 

   Termin zapłaty jest niepewny

  • C. 

   Kwota lub termin zapłaty nie są pewne

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Według MSR 37 rezerwy wycenia się:
  • A. 

   W kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy

  • B. 

   W kwocie najbardziej wiarygodnie szacunków nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień utworzenia rezerwy

  • C. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Według MSR 37 w rachunku zysków i strat koszty utworzenia rezerwy:
  • A. 

   Mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków

  • B. 

   Nie mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków

  • C. 

   Mogą być prezentowane netto (kompensowane) z kwotą z tytułu zwrotu wydatków, jeśli jest zasadniczo pewne, że część lub całość wydatków niezbędnych do rozliczania rezerwy zostanie zwrócona przez stronę trzecią

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Według MSR 37 zobowiązaniem warunkowym jest:
  • A. 

   Możliwy obowiązek będący wynikiem zdarzenia przeszłego, którego istnienie zostanie potwierdzone w drodze wystąpienia jednego lub więcej niepewnych zdarzeń przyszłych, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki

  • B. 

   Obecny obowiązek, który powstaje w wyniku zdarzeń przeszłych ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu ponieważ nie jest prawdopodobne, że jego rozliczenie będzie się wiązało z koniecznością wypływu środków zawierających korzyści ekonomiczne lub kwota obowiązku nie może być określona wystarczająco wiarygodnie

  • C. 

   Zarówno (a) jak i (b)

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  21.    Rezerwa na restrukturyzację obejmuje bezpośrednio wydatki związane z restrukturyzacją, czyli  takie, które:
  • A. 

   A)    są niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji

  • B. 

   B)    nie są związane z bieżącą działalnością jednostki

  • C. 

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  22. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, środki pieniężne otrzymane od odbiorców to:
  • A. 

   A)    wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów

  • B. 

   B)    wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów oraz innych aktywów operacyjnych

  • C. 

   C)     wpłaty otrzymane w trakcie okresu obrachunkowego z tytułu sprzedaży produktów i towarów oraz innych aktywów rzeczowych

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  23. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, środki pieniężne wypłacone dostawcom i pracownikom to :
  • A. 

   A)    wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników

  • B. 

   B)    wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług oraz na rzecz pracowników z uwzględnieniem towarzyszących im obciążeń

  • C. 

   C)     wypłaty na rzecz dostawców materiałów, towarów i usług zakupionych w danym roku obrachunkowym oraz na rzecz pracowników

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  24. Według MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych:
  • A. 

   A)    ujawnia się odrębnie

  • B. 

   B)    zalicza się w sposób ciągły z kolejnych okresach do działalności operacyjnej ,inwestycyjne lub finansowej

  • C. 

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  25. Według MSR 17 Leasing, leasing finansowy to umowa na mocy której:
  • A. 

   A)    następuje przeniesienie ryzyka i korzyści wynikających z posiadania aktywów leasingodawcy na leasingobiorcę

  • B. 

   B)    ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może ,lecz nie musi nastąpić

  • C. 

   C)     zarówno (a) jak i (b)

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.