Bài 10: Quản Lý Thay đổi Và Cấu Hình Dự án

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Quang
Q
Quang
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 151
Questions: 12 | Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Bài 10: Quản Lý Thay đổi Và Cấu Hình Dự án - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là …

  • A.

   Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi

  • B.

   Đưa ra yêu cầu thay đổi

  • C.

   Trình bày những lợi ích quản lý cao nhất

  • D.

   Xác định những phạm vi mới của công việc dự án

  Correct Answer
  A. Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi
  Explanation
  The main function of the change management board is to review the impact of change requests. This involves assessing the potential effects of proposed changes on various aspects of the project, such as budget, schedule, resources, and stakeholders. By thoroughly evaluating the impact of change requests, the board can make informed decisions about whether to approve or reject them, ensuring that any changes implemented will not negatively affect the project's overall objectives and success.

  Rate this question:

 • 2. 

  Đội dự án đang tiến hành hoàn tất định nghĩa phạm vi và đang trình bày báo cáo phạm vi về những yêu cầu thay đổi của khách hàng và nhà tài trợ. Với vai trò là quản lý dự án thì phương pháp tiếp cận tốt nhất là gì?

  • A.

   Phác thảo những ảnh hưởng của thay đổi trong việc đáp ứng các mục tiêu của dự án sử dụng các ví dụ minh hoạ thay đổi phạm vi, thời gian và chi phí

  • B.

   Lắng nghe yêu cầu và chỉ ra các nguồn lực thêm vào sẽ được yêu cầu để hoàn tất dự án vào cùng thời hạn

  • C.

   Chấp nhận thay đổi và rời khỏi đó để qua trở lại với báo cáo phạm vi đã thay đổi

  • D.

   Chỉ ra rằng thời gian chuyển giao cho dự án sẽ được kéo dài

  Correct Answer
  A. Phác thảo những ảnh hưởng của thay đổi trong việc đáp ứng các mục tiêu của dự án sử dụng các ví dụ minh hoạ thay đổi phạm vi, thời gian và chi phí
  Explanation
  The best approach as a project manager is to outline the impacts of the changes on meeting the project objectives using illustrative examples of scope, time, and cost changes. This approach allows for a clear understanding of how the changes will affect the project and provides a visual representation of the potential impacts. By presenting these examples, the project manager can effectively communicate the potential consequences of the changes to the stakeholders and make informed decisions regarding the project scope, schedule, and budget.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây được hỗ trợ bởi các công cụ quản lý cấu hình phần mềm?

  • A.

   Quản lý phiên bản

  • B.

   Quản lý tiến trình

  • C.

   Quản lý chi phí

  • D.

   Quản lý chất lượng

  Correct Answer
  A. Quản lý phiên bản
  Explanation
  The correct answer is "Quản lý phiên bản" (Version control). This activity is supported by software configuration management tools, which help in tracking and managing different versions of software code, documents, and other project artifacts. It allows for collaboration, rollback to previous versions, and ensures that changes made by multiple team members are properly integrated and controlled.

  Rate this question:

 • 4. 

  Đâu là lý do chính dẫn đến tính cấp thiết của việc quản lý thay đổi?

  • A.

   Vì thay đổi là không tránh khỏi và thường xuyên xảy ra

  • B.

   Vì đây là yêu cầu của quy trình quản lý dự án

  • C.

   Vì khách hàng yêu cầu cần quản lý thay đổi

  • D.

   Vì quản lý thay đổi góp phần giảm kinh phí và nâng cao hiệu quả của dự án

  Correct Answer
  A. Vì thay đổi là không tránh khỏi và thường xuyên xảy ra
  Explanation
  The reason why managing change is essential is because change is inevitable and occurs frequently.

  Rate this question:

 • 5. 

  Chọn phát biểu đúng về quản lý thay đổi.

  • A.

   Quản lý thay đổi không quá quan trọng vì các yêu cầu đã được thống nhất từ trước.

  • B.

   Mọi thay đổi cần được quản lí trên cơ sở tập trung

  • C.

   Quản lý dự án cần tạo ra hệ thống quản lý thay đổi và báo cho mọi người biết về nó.

  Correct Answer(s)
  B. Mọi thay đổi cần được quản lí trên cơ sở tập trung
  C. Quản lý dự án cần tạo ra hệ thống quản lý thay đổi và báo cho mọi người biết về nó.
  Explanation
  The correct answer is that every change needs to be managed centrally, and project management needs to create a change management system and inform everyone about it. This means that all changes should be coordinated and controlled from a central point to ensure consistency and alignment with organizational goals. Additionally, having a change management system in place helps to communicate and involve stakeholders in the change process, ensuring their understanding and support.

  Rate this question:

 • 6. 

  Đâu là đối tượng quản lý của quản lý cấu hình dự án phần mềm?

  • A.

   Cả 3 phương án

  • B.

   Chương trình máy tính (mã nguồn và mã máy)

  • C.

   Công cụ phần mềm

  • D.

   Tài liệu và các ca kiểm thử (dữ liệu kiểm thử)

  Correct Answer
  A. Cả 3 phương án
  Explanation
  The correct answer is "All three options". In software project configuration management, the management of computer programs (source code and machine code), software tools, and documentation and test cases (test data) are all important aspects that need to be managed. Therefore, all three options mentioned in the question are the objects that are managed in software project configuration management.

  Rate this question:

 • 7. 

  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là một phần của quản lý cấu hình phần mềm?

  • A.

   Kiểm soát chất lượng

  • B.

   Kiểm soát thay đổi

  • C.

   Kiểm soát phiên bản

  • D.

   Lập báo cáo

  Correct Answer
  A. Kiểm soát chất lượng
  Explanation
  The correct answer is "kiểm soát chất lượng" because quality control is not a part of software configuration management. Software configuration management involves managing and controlling changes, versions, and reporting, but quality control is a separate process that focuses on ensuring the quality of the software product.

  Rate this question:

 • 8. 

  Các đối tượng cấu hình của các ứng dụng Web có thể được quản lý theo cách tương tự như các đối tượng cấu hình phần mềm thông thường ngoại trừ:

  • A.

   Nội dung

  • B.

   Các chức năng

  • C.

   Giao diện

  • D.

   Người dùng

  Correct Answer
  A. Nội dung
  Explanation
  The correct answer is "Nội dung". This is because the question states that the configuration objects of web applications can be managed similarly to regular software configuration objects, except for "Nội dung" (content). This suggests that the management of content in web applications may differ from other types of configuration objects.

  Rate this question:

 • 9. 

  Mục đích chính của báo cáo trạng thái cấu hình là …

  • A.

   đảm bảo rằng thông tin thay đổi được truyền đạt tới tất cả các bên bị ảnh hưởng

  • B.

   Cho phép sửa đổi lịch trình dự án và dự toán chi phí của các nhà quản lý dự án

  • C.

   đánh giá hiệu suất của các nhà phát triển và tổ chức phần mềm

  • D.

   Để biết được kết quả thực hiện việc thay đổi

  Correct Answer
  A. đảm bảo rằng thông tin thay đổi được truyền đạt tới tất cả các bên bị ảnh hưởng
  Explanation
  The main purpose of a configuration status report is to ensure that information about changes is communicated to all affected parties. This report serves as a means of keeping everyone informed and updated on any changes that have been made. It helps to ensure that all relevant stakeholders are aware of any modifications and can take appropriate actions or make necessary adjustments based on this information.

  Rate this question:

 • 10. 

  Khi quản lý cấu hình phần mềm là một hoạt động chính thức, kiểm tra cấu hình phần mềm được thực hiện bởi …

  • A.

   Nhóm đảm bảo chất lượng

  • B.

   Đội phát triển

  • C.

   Chuyên gia kiểm thử

  • D.

   Chuyên gia kỹ thuật

  Correct Answer
  A. Nhóm đảm bảo chất lượng
  Explanation
  When software configuration management is a formal activity, software configuration testing is performed by the quality assurance team.

  Rate this question:

 • 11. 

  Một … mới được định nghĩa khi các thay đổi lớn đã được thực hiện cho một hoặc nhiều đối tượng cấu hình.

  • A.

   Phiên bản

  • B.

   Mô-đun

  • C.

   Thực thể

  • D.

   Thành phần

  Correct Answer
  A. Phiên bản
  Explanation
  In the given sentence, the phrase "một … mới được định nghĩa" suggests that a new version is being defined. This indicates that the correct answer is "phiên bản" which means "version" in English. The sentence also mentions that "các thay đổi lớn đã được thực hiện cho một hoặc nhiều đối tượng cấu hình" which means that significant changes have been made to one or more configuration objects. This further supports the idea that a new version is being defined.

  Rate this question:

 • 12. 

  Yêu cầu thay đổi trong một dự án đã bị từ chối cách đây vài tuần. Hôm qua, người quản lý dự án phát hiện ra rằng nó vẫn được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm, những người biết về yêu cầu thay đổi, nhưng không phải là từ chối. Để tránh tình huống như vậy, các yêu cầu thay đổi bị từ chối phải được truyền đạt liên tục cho các bên liên quan thông qua quy trình nào?

  • A.

   Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp

  • B.

   Kiểm tra giám sát rủi ro

  • C.

   Thẩm định phạm vi dự án

  • D.

   Kiểm soát tiến độ dự án

  Correct Answer
  A. Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp
  Explanation
  To avoid situations like this, the rejected change requests should be continuously communicated to the relevant parties through the implementation of integrated change control. This process ensures that all stakeholders are informed about the status of change requests, including those that have been rejected. By implementing integrated change control, the project manager can ensure that the team members are aware of the decisions made regarding change requests and can avoid any unauthorized implementation of rejected changes.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.