Edukasyon Sa Pagpapakatao | Pagsasanay Na Pagtataya

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kevin.olympians0
K
Kevin.olympians0
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,826
Questions: 40 | Attempts: 482

SettingsSettingsSettings
Edukasyon Sa Pagpapakatao | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Hasain ang kaalaman, balikan ang pinag-aralan.


Questions and Answers
 • 1. 

  “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?” Ano ang kahulugan ng pahayag?

  • A.

   Mahirap maging isang bulag

  • B.

   Hindi mabuti ang walang pangarap at paningin

  • C.

   Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin

  • D.

   Hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay

  Correct Answer
  C. Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin
  Explanation
  The statement means that not having dreams and aspirations is worse than being physically blind. This suggests that having a vision for the future and goals to strive for is important for a meaningful and fulfilling life. It implies that without dreams, one's life lacks purpose and direction, which is worse than not being able to see physically.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ano ang kahulugan ng bokasyon?

  • A.

   Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyo

  • B.

   Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin

  • C.

   Ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod

  • D.

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  B. Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin
  Explanation
  The correct answer is "Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin." This means that a vocation is a state or activity that is in accordance with God's plan for us. It goes beyond just a job, profession, or business, and includes activities that do not require monetary compensation.

  Rate this question:

 • 3. 

  Alin sa mga sumusunod ang hakbang sa pagtatakda ng mithiin?

  • A.

   Ipagpasa Diyos ang mga itinakdang mithiin

  • B.

   Sabihin ang itinakdang mithiin sa mga kaibigan

  • C.

   Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin

  • D.

   Isulat ang iyong itinakdang mithiin at ilagay ito sa ilalim ng unan

  Correct Answer
  C. Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin
  Explanation
  The correct answer is "Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin" because it is the step that involves setting a specific deadline or timeframe for achieving the goal. This step is important in order to create a sense of urgency and accountability in working towards the goal. By setting a deadline, it becomes easier to track progress and stay motivated to accomplish the objective within the specified time.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sa pagtatakda ng mithiin, ang ibig sabihin ng SMARTA ay:

  • A.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – affordable

  • B.

   S-smart, M-manageable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented

  • C.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented

  • D.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- refreshing, T- time-bound, A – action-oriented

  Correct Answer
  C. S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented
  Explanation
  The correct answer is S-smart, M-measurable, A-attainable, R-relevant, T-time-bound, A-action-oriented. This acronym, SMARTA, is commonly used to guide goal-setting and objective development. Each letter represents a specific characteristic that a goal or objective should possess. SMARTA stands for Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound, and Action-oriented. This acronym helps ensure that goals are clear, measurable, achievable, relevant to the overall objective, time-bound, and have actionable steps.

  Rate this question:

 • 5. 

  Anu-ano ang dalawang hangganan ng pagtatakda ng mithiin?

  • A.

   Pangmatagalan at Panghabambuhay

  • B.

   Pangmatagalan at Pangmadalian

  • C.

   Pangmadalian at Panghabambuhay

  • D.

   Pangngayon at Pangkinabukasan

  Correct Answer
  B. Pangmatagalan at Pangmadalian
  Explanation
  The correct answer is "Pangmatagalan at Pangmadalian". This answer refers to the two different time frames in goal setting. "Pangmatagalan" pertains to long-term goals, which are goals that are set for a significant period of time, usually years or even a lifetime. "Pangmadalian," on the other hand, refers to short-term goals, which are goals that are set for a shorter period of time, usually days, weeks, or months. This answer accurately identifies the two different time frames in goal setting.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bakit mahalaga ang kakailanganing mithiin o enabling goals?

  • A.

   Napapabilis nitong makamit ang itinakdang mithiin.

  • B.

   Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tuon sa itinakdang mithiin.

  • C.

   Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin.

  • D.

   Wala sa mga nabanggit

  Correct Answer
  C. Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin.
  Explanation
  Enabling goals are important because they help in achieving the long-term goals that have been set. By setting smaller, achievable goals along the way, it becomes easier to stay focused and motivated towards the ultimate objective. These enabling goals provide the necessary steps and milestones that need to be accomplished in order to reach the long-term goal. They act as building blocks and guide the individual or organization towards success.

  Rate this question:

 • 7. 

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagtatakda ng mithiin sa buhay?

  • A.

   Pagsali sa liga ng barangay upang magkaroon ng maraming kaibigan.

  • B.

   Hintayin ang tamang panahon para sa pagtatakda ng mithiin sa buhay.

  • C.

   Sundin ang plano ng mga magulang at kaibigan sa pagtupad ng mithiin sa buhay.

  • D.

   Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon.

  Correct Answer
  D. Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon.
  Explanation
  Setting goals in life involves identifying personal aspirations and working towards achieving them. The given answer, "Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon" (Helping in community activities like cleaning the streets whenever possible), demonstrates a proactive approach towards contributing to the community and making a positive impact. By actively participating in such activities, individuals can develop a sense of purpose and fulfillment, while also fostering a sense of unity and camaraderie within the community.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa isang taong may pangarap maliban sa:

  • A.

   Handang kumilos upang maabot ito.

  • B.

   Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap.

  • C.

   Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay.

  • D.

   Nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap.

  Correct Answer
  C. Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay.
  Explanation
  The answer "Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay" is the correct answer because it describes someone who is preparing themselves for a prosperous life. The other options mention actions or feelings related to having a dream and being willing to work towards it, feeling a strong desire towards the dream, and feeling the need to achieve the dream. While these are all related to having a dream, they do not specifically mention preparing oneself for a prosperous life.

  Rate this question:

 • 9. 

  Paano nakatutulong ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin sa pagkakamit nito?

  • A.

   Ito ang pinakamadaling paraan sa pagtupad ng pangarap.

  • B.

   Ito ang natatanging paraan upang makamit ang mithiin sa buhay.

  • C.

   Ito ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito.

  • D.

   Ito ang nagpapatunay na makakamit ang pangarap sa mabilis na paraan.

  Correct Answer
  C. Ito ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito.
  Explanation
  The given answer states that the steps provide direction and serve as a guide in achieving the goal. This implies that the steps help in providing a clear path and guidance towards achieving the desired objective.

  Rate this question:

 • 10. 

  Bakit mahalaga ang pagtatakda ng mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin?

  • A.

   Upang maiwasan ang pagbabago bago ng isip habang nag-aaral.

  • B.

   Upang maiwasan ang pagkabigo sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • C.

   Upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • D.

   Upang maiwasan ang maaaring maging suliranin sa pag-abot ng mithiin.

  Correct Answer
  D. Upang maiwasan ang maaaring maging suliranin sa pag-abot ng mithiin.
  Explanation
  Setting short-term and long-term goals is important to avoid potential obstacles or challenges in achieving those goals. By having clear objectives, individuals can better plan and prepare for the necessary steps and actions needed to reach their desired outcomes. This helps in minimizing the chances of encountering difficulties or problems along the way and increases the likelihood of successfully attaining the goals.

  Rate this question:

 • 11. 

  Saan nakasalalay ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan?

  • A.

   Pagpili at pagtatapos sa kurso sa kolehiyo.

  • B.

   Pagkakamit sa mga materyal na bagay na pinaghirapan mabili.

  • C.

   Pagiging matagumpay sa pagsasakatuparan ng pangarap sa buhay.

  • D.

   Pagsasakatuparan ng ating pangarap kung saan nakatali ang ating bokasyon.

  Correct Answer
  D. Pagsasakatuparan ng ating pangarap kung saan nakatali ang ating bokasyon.
  Explanation
  The correct answer suggests that true happiness lies in fulfilling our dreams and aspirations, specifically those that are aligned with our calling or vocation. It implies that finding fulfillment in what we are meant to do in life is the key to attaining genuine happiness.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasiya. Ibig sabihin nito na:

  • A.

   Ang lahat ng ating kilos ay nababatay sa ating isip at kilos-loob.

  • B.

   Ang lahat ng kilos natin ay dumadaan sa isang mahabang proseso.

  • C.

   Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa.

  • D.

   Ang lahat ng kilos natin ay ginagamitan ng proseso ng mabuting pagpapasiya.

  Correct Answer
  C. Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa.
  Explanation
  The correct answer states that all of our actions or behaviors should be carefully thought out or considered. This aligns with the previous statements that all of our actions are a result of the decision-making process and that our actions are based on our thoughts and intentions. Therefore, it is necessary to think carefully before engaging in any action or behavior.

  Rate this question:

 • 13. 

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang makatutulong upang mabigyan mo ng katuturan ang iyong buhay?

  • A.

   Pagtiyak sa mga layunin sa buhay

  • B.

   Hindi pakikialam sa takbo ng buhay

  • C.

   Gamitin ang mga kaalaman

  • D.

   Pagtanggap sa kamalian

  Correct Answer
  A. Pagtiyak sa mga layunin sa buhay
  Explanation
  Pagtiyak sa mga layunin sa buhay ay makatutulong upang mabigyan ng katuturan ang iyong buhay dahil ito ang magbibigay ng direksyon at focus sa mga gawain at desisyon na gagawin mo. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin, maaari mong malaman kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo at kung saan mo gustong makarating sa buhay. Ito rin ang magbibigay ng motivation at inspirasyon upang magtrabaho nang maayos at maabot ang mga pangarap mo. Sa pamamagitan ng pagtiyak sa mga layunin sa buhay, mas malaki ang posibilidad na mabigyan mo ng kahulugan at fulfillment ang iyong buhay.

  Rate this question:

 • 14. 

  Karaniwan na ang mga linyang “Bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip,” sa mga mahalagang pagpapasiyang ginagawa. Ibig sabihin nito:

  • A.

   Mahirap talaga ang gumawa ng pasya

  • B.

   Kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapasiya

  • C.

   Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon

  • D.

   Ang balangkas ng proseso ng pagpapasiya ay nakabatay sa panahon

  Correct Answer
  C. Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon
  Explanation
  The phrase "Bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip" implies that giving time to think is important in making important decisions. This suggests that time is a crucial part of the decision-making process.

  Rate this question:

 • 15. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa moral dilemma?

  • A.

   Ang pagpapasya ay pagpili sa maraming pamimilian.

  • B.

   Ang pagpapasiya ay nababatay sa ating mga pagpapahalaga.

  • C.

   Madali lang magpasya kung alam natin ang sarili nating mga pagpapahalaga.

  • D.

   Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga posisyon.

  Correct Answer
  D. Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga posisyon.
  Explanation
  The statement "Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba't ibang mga posisyon" best describes a moral dilemma because it highlights the difficulty in making a decision due to conflicting thoughts and positions. A moral dilemma occurs when there are competing values or moral principles that make it challenging to choose the right course of action. This statement acknowledges the internal conflict and debate that arises when faced with different positions, which is characteristic of a moral dilemma.

  Rate this question:

 • 16. 

  Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin sa buhay?

  • A.

   Upang makapili ng tamang kurso sa kolehiyo.

  • B.

   Upang makapagpasya ng tama sa lahat ng pagkakataon.

  • C.

   Upang malaman ng pamilya at mga kaibigan ang plano sa buhay.

  • D.

   Upang panatilihing matatag sa anumang unos na dumating sa buhay.

  Correct Answer
  B. Upang makapagpasya ng tama sa lahat ng pagkakataon.
  Explanation
  Having a personal statement of purpose in life is important because it allows individuals to make informed decisions in all circumstances. By having a clear understanding of their goals and aspirations, individuals are able to align their choices with their long-term objectives. This helps them make wise decisions that are in line with their values and priorities, ensuring that they stay on the right path and avoid making impulsive or detrimental choices. Ultimately, having a personal statement of purpose empowers individuals to navigate through life's challenges with confidence and clarity.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pinili ni Harry ang magtayo ng sariling negosyo sapagkat ito ang nagpapasaya sa kanya. Ano ang naging basehan niya sa pagpapasya?

  • A.

   Ang napili niyang negosyo ay napapanahon.

  • B.

   Malaki ang kanyang kikitain sa sariling negosyo.

  • C.

   Nais niya na may mapatunayan sa kanyang pamilya.

  • D.

   Isinaalang-alang niya ang damdamin sa paggawa ng pasya.

  Correct Answer
  D. Isinaalang-alang niya ang damdamin sa paggawa ng pasya.
  Explanation
  Harry's basis for his decision to start his own business is that it brings him happiness.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ano ang nararapat gawin upang mapaunlad ang kaisipan?

  • A.

   Maging masipag sa gawain

  • B.

   Iwaksi ang pagiging batang isip

  • C.

   Linangin ang sariling kakayahan

  • D.

   Gamitin ang mapanuring pag-iisip sa pagpapasya

  Correct Answer
  D. Gamitin ang mapanuring pag-iisip sa pagpapasya
  Explanation
  To develop one's mindset, it is important to use critical thinking in making decisions. This means carefully evaluating options, considering potential consequences, and making informed choices. By using critical thinking in decision-making, individuals can develop their analytical skills and make more effective and rational choices, leading to personal growth and development.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ano ang nararapat gawin kung may agam-agam sa pagpapasya?

  • A.

   Gawin na lamang kung ano ang magpapasiya sa iyo.

  • B.

   Gawin na lamang ang magpapasiya sa mas nakararami.

  • C.

   Huwag mag-agam-agam dahil hindi ka makakikilos hanggang hindi ka nakapipili.

  • D.

   Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri.

  Correct Answer
  D. Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri.
  Explanation
  The correct answer suggests that when there is doubt in making a decision, one should reconsider their decision by analyzing it again, including prayer and deeper analysis. This implies that taking the time to reflect and seek guidance can lead to a more informed and confident decision.

  Rate this question:

 • 20. 

  Bakit mahalagang magkalap ng kaalaman bago magsagawa ng pagpapasya?

  • A.

   Sapagkat ito ang haligi ng pagpapasiya.

  • B.

   Sapagkat ito ang pangunahing sangkap sa pagpapasiya.

  • C.

   Sapagkat sa pamamagitan nito magiging madali ang makapagpasiya.

  • D.

   Sapagkat ang tamang pagpapasiya ay nakasalalay sa mga katotohanan.

  Correct Answer
  D. Sapagkat ang tamang pagpapasiya ay nakasalalay sa mga katotohanan.
  Explanation
  It is important to gather knowledge before making decisions because making the right decision relies on having accurate information or facts.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang higher good ay tumutukoy sa:

  • A.

   Kagandahang loob sa bawat isa

  • B.

   Kabutihang panlahat

  • C.

   Ikabubuti ng mas nakararami

  • D.

   Ikabubuti ng mga mahal sa buhay

  Correct Answer
  C. Ikabubuti ng mas nakararami
  Explanation
  The term "higher good" refers to the benefit or welfare of the majority or the greater number of people. It emphasizes the idea of prioritizing the well-being and interests of the larger community over individual or personal interests. This concept promotes the idea of collective welfare and the greater good of society as a whole.

  Rate this question:

 • 22. 

  Bakit kailangan ang paglinang sa pansariling salik kaugnay ng paggawa?

  • A.

   Upang makamit ang mga pangarap.

  • B.

   Upang mas mabilis makahanap ng trabaho.

  • C.

   Upang maging kapakipakinabang ang mga pinag-aralan.

  • D.

   Upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan.

  Correct Answer
  D. Upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan.
  Explanation
  Ang paglinang sa pansariling salik kaugnay ng paggawa ay mahalaga upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan. Sa pamamagitan ng paglinang sa ating mga kakayahan at kasanayan, mas magkakaroon tayo ng mas malawak na oportunidad sa trabaho at magiging mas produktibo sa ating mga gawain. Ang paglinang sa ating sarili ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na makamit ang ating mga pangarap at maging kapakipakinabang sa lipunan. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng ating sarili at sa pagtulong sa iba.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kung ang minimithing karera ay pagiging guro, ano ang pansariling salik na kinakailangan paunlarin? 

  • A.

   Kakayahan sa pagsusulat

  • B.

   Hilig sa paglalaro, musika, at panoorin

  • C.

   Pagpapahalaga sa makabagong teknolohiya

  • D.

   Sapat na talino at malusog na pangangatawan

  Correct Answer
  D. Sapat na talino at malusog na pangangatawan
  Explanation
  To become a teacher, having sufficient intelligence and a healthy body is necessary. This is because teaching requires mental agility and the ability to effectively communicate and impart knowledge to students. Additionally, a teacher needs to have the physical stamina to handle the demands of the job, such as standing for long periods, managing classroom dynamics, and engaging with students. Therefore, having both intelligence and a healthy body are essential personal factors to develop in order to pursue a career in teaching.

  Rate this question:

 • 24. 

  Si John Louie ay isang medical sales representative sa isang malaking kumpanya ng gamot. Siya ay  nagtapos ng medisina sa isang kilalang pamantasan sa Maynila.

  • A.

   Job Market

  • B.

   Labor Market Information

  • C.

   Job Mismatch

  Correct Answer
  C. Job Mismatch
  Explanation
  The given answer "Job Mismatch" suggests that there is a mismatch between John Louie's educational background in medicine and his current job as a medical sales representative. This implies that his job does not fully utilize his medical knowledge and skills, leading to a discrepancy between his qualifications and the requirements of his position. This mismatch could potentially result in job dissatisfaction or underutilization of his expertise.

  Rate this question:

 • 25. 

  Si Mang Nestor ay isang magsasaka na nakipagsapalaran na magtrabaho sa Maynila. Naisanla nito ang lupang sinasaka nang magkasakit ang asawa. Mag-iisang taon nang namumulot ng basura si Mang Juan para kumita at makaipon upang muling makabalik ng probinsya.

  • A.

   Job Market

  • B.

   Labor Market Information

  • C.

   Job Mismatch

  Correct Answer
  A. Job Market
  Explanation
  The given passage talks about Mang Nestor, a farmer who had to work in Manila after his wife got sick. He had to pawn his farmland and work as a garbage collector for a year to earn money and save up to return to the province. The concept of the job market is relevant here as it refers to the availability of job opportunities and the demand for labor in a particular area or industry. In this case, Mang Nestor had to navigate the job market in Manila to find employment and support his family.

  Rate this question:

 • 26. 

  Maraming mga trabahong nakalathala ngayon sa peryodiko ang wala pa sa listahan ng mga trabaho noong dekada 90.

  • A.

   Job Market

  • B.

   Labor Market Information

  • C.

   Job Mismatch

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Labor Market Information
  Explanation
  The given statement suggests that there are many jobs published in newspapers today that were not included in the list of jobs available in the 90s. This indicates that there has been a significant change and growth in the job market over the years. The term "Labor Market Information" accurately describes the concept of gathering and analyzing data about the job market, including the types of jobs available. Therefore, the answer "Labor Market Information" aligns with the given statement.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ang kahulugan ng pahayag na, “paligsahan ang merkado sa paggawa o job market” ay:

  • A.

   Maraming pare-parehong kasanayan ang nagpapaligsahan sa iilang trabaho.

  • B.

   Depende sa kasanayan at kwalipikasyon ng mga manggagawa ang pasahod dito.

  • C.

   Ang mga trabaho ay nakadepende sa antas ng pangangailangan ng mga kumpanya.

  • D.

   Maraming mga bagong trabaho sa ngayon ang walang katapat na manggagawang may kasanayan para dito.

  Correct Answer
  D. Maraming mga bagong trabaho sa ngayon ang walang katapat na manggagawang may kasanayan para dito.
  Explanation
  The statement "paligsahan ang merkado sa paggawa o job market" means that there are many new jobs available that do not have qualified workers to fill them. This suggests that there is a high demand for skilled workers and a scarcity of individuals with the necessary skills for these new jobs. Therefore, the correct answer is "Maraming mga bagong trabaho sa ngayon ang walang katapat na manggagawang may kasanayan para dito."

  Rate this question:

 • 28. 

  Bakit itinuturing na highly skilled worker ang isang inhinyero (engineer)?

  • A.

   Malaki ang pasahod sa kanya ng kumpanya.

  • B.

   Marami siyang instrumento na ginagamit sa paggawa.

  • C.

   Siya ang nagbubuo ng mga bahagi ng produkto sa isang industriya.

  • D.

   Siya ang gumagawa ng balangkas ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto.

  Correct Answer
  D. Siya ang gumagawa ng balangkas ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto.
  Explanation
  An engineer is considered a highly skilled worker because they are responsible for creating the framework and design of a product. This involves a deep understanding of the necessary components and how they fit together to create a functional and efficient product. This requires advanced knowledge and expertise in their field, which is why engineers are highly valued and often receive high salaries.

  Rate this question:

 • 29. 

  Bakit mahalaga sa tao ang nakapag-aral?

  • A.

   Ang pag-aaral ang mag-aahon sa tao sa kahirapan.

  • B.

   Ang pagtatapos sa pag-aaral ang magdidikta ng iyong kapalaran.

  • C.

   Sa pag-aaral nahahasa ang isip sa paggawa ng mga tamang pasya.

  • D.

   Sa pag-aaral lamang nakukuha ang mga kaalaman sa paghahanapbuhay.

  Correct Answer
  C. Sa pag-aaral nahahasa ang isip sa paggawa ng mga tamang pasya.
  Explanation
  Education is important for individuals because it helps sharpen their minds and enables them to make informed decisions. Through studying, people acquire knowledge and develop critical thinking skills, which are essential in making the right choices in life. Education equips individuals with the ability to analyze situations, weigh options, and make rational decisions. It empowers individuals to navigate through challenges and make choices that will lead to a better future.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ano ang ibig sabihin ng pahayag na “Ang taong may pormal na edukasyon ay higit na may kakayahang magtamasa pa ng higit na kaalaman at maging isang highly skilled na manggagawa”?

  • A.

   Ang taong hindi marunong bumasa at sumulat ay wala nang pag-asang umasenso.

  • B.

   Ang taong may pormal na pag-aaral ay mas madaling makaunawa at makagawa ng tamang  pagpapasya.

  • C.

   Ang taong nakatapos ng kolehiyo ay maaaring mag-aral pa ng ibang kurso o kaya’y magtamo pa ng mas mataas na titulo.

  • D.

   Ang isang taong hindi marunong bumasa o sumulat ay walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at impormasyong pinalalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng edukasyon.

  Correct Answer
  B. Ang taong may pormal na pag-aaral ay mas madaling makaunawa at makagawa ng tamang  pagpapasya.
  Explanation
  The statement states that a person with formal education has a greater ability to acquire more knowledge and become a highly skilled worker. Among the given options, the answer "Ang taong may pormal na pag-aaral ay mas madaling makaunawa at makagawa ng tamang pagpapasya" best reflects this idea. It suggests that individuals with formal education have an advantage in understanding and making correct decisions.

  Rate this question:

 • 31. 

  Ano ang pangunahing sangkap upang umunlad ang isang bansa?

  • A.

   Demokrasya

  • B.

   Edukasyon

  • C.

   Likas na Yaman

  • D.

   Teknolohiya

  Correct Answer
  B. Edukasyon
  Explanation
  Edukasyon ang pangunahing sangkap upang umunlad ang isang bansa dahil ito ang nagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon ng mataas na antas ng pag-unlad sa ekonomiya, pamamahala, at iba pang sektor ng lipunan. Ang edukasyon ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga tao na magkaroon ng magandang trabaho, umangat sa buhay, at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Ito rin ang susi upang maipamahagi ang kaalaman at kultura sa mga susunod na henerasyon, na magiging pundasyon ng pag-unlad ng bansa sa hinaharap.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ano ang pangmatagalang solusyon na maaaring gawin upang matulungan ang iyong barangay?

  • A.

   Hihimukin ang mga kapwa kabataan na bumalik sa paaralan.

  • B.

   Wala kang magagawa sapagkat ikaw ay mag-aral lang sa haiskul.

  • C.

   Mamamahagi ng polyetos na nagsasaad ng mga hakbang sa pangangalaga sa kapaligiran.

  • D.

   Maghahain ng petisyon sa barangay upang magkaroon ng proyektong mangangalaga sa kapaligiran.

  Correct Answer
  A. Hihimukin ang mga kapwa kabataan na bumalik sa paaralan.
  Explanation
  Encouraging fellow youth to return to school can be a long-term solution to help the barangay. Education plays a crucial role in the development of individuals and communities. By motivating young people to pursue their studies, they can acquire knowledge and skills that can contribute to the progress and improvement of their barangay. Education can empower them to become productive members of society and enable them to address various challenges and issues in their community.

  Rate this question:

 • 33. 

  Alin sa mga sumusunod ang epekto ng kawalan ng edukasyon sa pamumuhay sa lipunan?

  • A.

   Marami ang makikiisa sa gawaing barangay.

  • B.

   Dadami ang mga construction worker at laborer.

  • C.

   Walang epekto ang kawalan ng edukasyon sa lipunan.

  • D.

   Krisis sa bansa sa ekonomiya, politika, kalusugan at iba pa.

  Correct Answer
  D. Krisis sa bansa sa ekonomiya, politika, kalusugan at iba pa.
  Explanation
  Ang kawalan ng edukasyon sa lipunan ay magdudulot ng krisis sa bansa sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, politika, kalusugan, at iba pa. Ang edukasyon ay mahalaga sa pagbuo ng isang lipunan na may malasakit at kaalaman. Kapag may kakulangan sa edukasyon, maaaring magkaroon ng kawalan ng trabaho at oportunidad sa ekonomiya, hindi sapat na kaalaman at kasanayan sa politika, pagkakaroon ng mga problema sa kalusugan dahil sa kakulangan ng impormasyon, at iba pang mga isyu na maaaring magdulot ng krisis sa bansa.

  Rate this question:

 • 34. 

  Bakit isa sa mahahalagang ugali sa pag-aaral o study habit ang pakikipag-usap sa guro?

  • A.

   Sapagkat madalas mahirap kausapin ang guro.

  • B.

   Sapagkat kailangan magpapansin sa guro paminsan-minsan.

  • C.

   Sapagkat guro lamang ang nakakaalam ng tamang sagot sa mga katanungan.

  • D.

   Sapagkat dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan.

  Correct Answer
  D. Sapagkat dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan.
  Explanation
  Pakikipag-usap sa guro ay isa sa mahahalagang ugali sa pag-aaral dahil dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa guro, maaaring maipaliwanag ang mga hindi malinaw na konsepto o mga katanungan na mayroon ang mag-aaral. Ito ay isang paraan upang mabigyan ng tamang gabay at impormasyon ang mag-aaral, na makakatulong sa kanila na maunawaan at maipamahagi ang kanilang natutunan nang tama.

  Rate this question:

 • 35. 

  Ano ang kapalit ng pagiging mangmang o di-nakapag-aral?

  • A.

   Pangungutya at panlalait mula sa ibang tao.

  • B.

   Hindi kailanman magiging matagumpay sa buhay.             

  • C.

   Mananatiling mahirap ang pamumuhay dahil sa kawalan ng trabaho.

  • D.

   Walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at pagbabago.

  Correct Answer
  D. Walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at pagbabago.
  Explanation
  The correct answer states that the consequence of being ignorant or uneducated is the inability to accept knowledge and change. This implies that individuals who are ignorant or uneducated are closed-minded and resistant to new ideas or information. They are unable to learn and grow intellectually, hindering their personal and professional development.

  Rate this question:

 • 36. 

  Ito ay pinakatunguhin o pinakapakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap.

  • A.

   Mithiin

  • B.

   Panaginip

  • C.

   Pangarap

  • D.

   Pantasya

  Correct Answer
  A. Mithiin
  Explanation
  The correct answer is "Mithiin". Mithiin refers to the ultimate goal or destination that one desires to achieve or reach in the future. It is the aspiration or ambition that drives a person to work hard and strive for success.

  Rate this question:

 • 37. 

  Alin ang halimbawa ng pangmatagalang mithiin?

  • A.

   Makapasa sa Licensure Exams for Teachers

  • B.

   Makatapos ng pag-aaral

  • C.

   Maging guro sa sariling pamahalaan

  • D.

   Maging iskolar ng bayan

  Correct Answer
  A. Makapasa sa Licensure Exams for Teachers
  Explanation
  Ang tamang sagot na "Makapasa sa Licensure Exams for Teachers" ay isang halimbawa ng pangmatagalang mithiin dahil ito ay isang layunin na nangangailangan ng matagal na pagsisikap at paghahanda. Ang pagpasa sa Licensure Exams for Teachers ay isang mahalagang hakbang upang maging isang ganap na guro at ito ay hindi madaling makamit. Ito ay nangangailangan ng malawak na kaalaman at kasanayan sa pagtuturo, kaya't ito ay isang pangmatagalang mithiin na nagrerepresenta ng tagumpay at tagumpay sa larangan ng pagtuturo.

  Rate this question:

 • 38. 

  Ano ang una at pinakamahalagang sangkap sa proseso ng pagpapasya?

  • A.

   Kaalaman

  • B.

   Lugar

  • C.

   Pagpipilian

  • D.

   Panahon

  Correct Answer
  D. Panahon
  Explanation
  The correct answer is "Panahon" because time plays a crucial role in the decision-making process. Time allows individuals to gather information, consider different options, and evaluate the consequences of their choices. It provides the opportunity to weigh the pros and cons, assess risks, and make informed decisions. Without considering the element of time, decisions may be rushed or not well thought out, leading to potential negative outcomes. Therefore, time is the first and most important ingredient in the decision-making process.

  Rate this question:

 • 39. 

  Ito ay tinataglay ng tao upang makagawa ng isang pambihirang bagay dahil sa kanyang kakayahang mag-isip.

  • A.

   Hilig

  • B.

   Kakayahan

  • C.

   Mithiin

  • D.

   Pagpapahalaga

  Correct Answer
  B. Kakayahan
  Explanation
  Kakayahan refers to a person's ability or capability to do something. In this context, the answer suggests that the ability to think allows humans to create extraordinary things. Thinking is a fundamental aspect of human nature that enables them to come up with innovative ideas and solutions, leading to the creation of remarkable achievements.

  Rate this question:

 • 40. 

  Alin sa mga sumusunod ang motibo upang piliin ang isang pasiya?

  • A.

   Hilig

  • B.

   Kakayahan

  • C.

   Mithiin

  • D.

   Pagpapahalaga

  Correct Answer
  D. Pagpapahalaga
  Explanation
  Ang pagpapahalaga ay ang motibo upang piliin ang isang pasiya dahil ito ang nagbibigay ng halaga at kahalagahan sa isang bagay o sitwasyon. Ang pagpapahalaga ay nag-uudyok sa isang tao na piliin ang isang pasiya dahil ito ay may malaking kahalagahan o kabuluhan sa kanya.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.