Principis Generals Del Procediment Administratiu Comú.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Damianyuri_vm
D
Damianyuri_vm
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 114
Questions: 22 | Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Principis Generals Del Procediment Administratiu Comú. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Què és el principi d'oficialitat en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

  • B.

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou l'administració per iniciativa pròpia

  • C.

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • D.

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  Correct Answer
  B. L'acte administratiu un cop iniciat el promou l'administració per iniciativa pròpia
  Explanation
  The correct answer states that the principle of officiality in the administrative procedure means that the administration promotes the administrative act on its own initiative once it has been initiated. This means that the administration takes the necessary steps to initiate and carry out the administrative procedure without relying on the initiative of the parties involved. This ensures that the procedure is carried out efficiently and effectively, without unnecessary delays or obstacles.

  Rate this question:

 • 2. 

  Què és el principi Contradictori en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • B.

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • C.

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • D.

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

  Correct Answer
  D. Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat
  Explanation
  The principle of equal treatment allows all parties involved in the administrative procedure to assert their interests on an equal basis. This means that no party should be favored or disadvantaged in the process, ensuring fairness and impartiality. It ensures that everyone has the opportunity to present their case and defend their rights without discrimination or bias.

  Rate this question:

 • 3. 

  Què és el principi d'economia processal en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • B.

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • C.

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  • D.

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou la administració per iniciativa propia

  Correct Answer
  A. Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia
  Explanation
  The correct answer explains that the principle of procedural economy in the common administrative procedure is to save useless procedures and avoid the maintenance of the procedure, simplification, and the principle of efficiency. This means that the administrative procedure should be streamlined and efficient, avoiding unnecessary steps and costs, in order to save time and resources.

  Rate this question:

 • 4. 

  Què és el principi In dubio pro actione en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B.

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou la administració per iniciativa propia

  • C.

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • D.

   Cap és correcte

  Correct Answer
  C. Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució
  Explanation
  The correct answer is "Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució" which translates to "Orientation to achieve a resolution and that the defects of the procedure or substance are minimized and do not constitute an obstacle to the resolution." This means that the principle of In dubio pro actione in the common administrative procedure focuses on ensuring that any doubts or defects in the procedure or substance do not hinder the resolution of the case, with the goal of reaching a resolution.

  Rate this question:

 • 5. 

  Què és el principi d'imparcialitat en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B.

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • C.

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

  • D.

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  Correct Answer
  D. Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).
  Explanation
  The principle of impartiality in the common administrative procedure refers to the administration acting objectively and in accordance with the general interests of society. This includes the administration's duty to abstain from participating in cases where they have a personal or professional interest, as well as the ability for parties involved to challenge the impartiality of the administration through the process of recusal. This principle ensures fairness and equal treatment for all parties involved in the administrative procedure.

  Rate this question:

 • 6. 

  Què és el principi de publicitat i transparència en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part ha de distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B.

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  • C.

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • D.

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  Correct Answer
  A. Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part ha de distingir els procediments iniciats i els no finalitzats
  Explanation
  The correct answer explains that the principle of publicity and transparency in the common administrative procedure allows interested parties to know the progress of the procedure at any time. Additionally, it distinguishes between initiated and unfinished procedures. This principle ensures that the administrative process is open and accessible to those involved, promoting accountability and fairness.

  Rate this question:

 • 7. 

  Què és el principi de gratuïtat en el procediment administratiu comú?

  • A.

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B.

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • C.

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • D.

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  Correct Answer
  B. És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.
  Explanation
  The principle of gratuity in the common administrative procedure means that it is free of charge for the interested parties, and they only have to pay for the expenses proposed by themselves that the Administration does not have to bear. This means that the administrative procedure should not impose any financial burden on the interested parties, and they should only be responsible for their own expenses.

  Rate this question:

 • 8. 

  Quins principis no s'han mencionat en les darreres preguntes?

  • A.

   Legitimació, celeritat, eficiència, motivació i audiència als interessats

  • B.

   Transparència, motivació,  i legitimació

  • C.

   Legitimació, motivació i recusació

  • D.

   Legitimació, celeritat, eficiència i audiència als interessats

  Correct Answer
  A. Legitimació, celeritat, eficiència, motivació i audiència als interessats
  Explanation
  The correct answer includes all the principles that have not been mentioned in the previous questions. These principles are legitimacy, speed, efficiency, motivation, and audience to the interested parties.

  Rate this question:

 • 9. 

  Cuales son las dos características de la resolución del Procedimiento Administrativo Común?

  • A.

   Convincente y Imparcial

  • B.

   Imparcial y Objetivo

  • C.

   Congruente y Imparcial

  • D.

   Convincente y Congruente

  Correct Answer
  D. Convincente y Congruente
  Explanation
  La resolución del Procedimiento Administrativo Común debe ser convincente, lo que significa que debe estar bien fundamentada y presentar argumentos sólidos que respalden la decisión tomada. Además, debe ser congruente, lo que implica que la resolución debe estar en concordancia con los hechos y las normas aplicables al caso.

  Rate this question:

 • 10. 

  Cuales son las 3 funciones básicas del Procedimiento Administrativo Común?

  • A.

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia de imparcialidad y objetividad

  • B.

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia para agilizar y simplificar

  • C.

   Garantia de los derechos y libertades del ciudadano o administrado, garantia de transparencia y garantia del interesado

  • D.

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia de transparencia

  Correct Answer
  B. Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia para agilizar y simplificar
  Explanation
  The correct answer is "Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia para agilizar y simplificar". This answer states that the three basic functions of the Common Administrative Procedure are to guarantee the rights of citizens or administrators, ensure accuracy in decision-making, and facilitate and simplify the administrative process.

  Rate this question:

 • 11. 

  Transcurridos cuantos años un funcionario público puede dejar de abstenerse?

  • A.

   3 años

  • B.

   2 años

  • C.

   1 año

  • D.

   4 años

  Correct Answer
  B. 2 años
  Explanation
  A funcionario público se le permite dejar de abstenerse después de transcurridos 2 años.

  Rate this question:

 • 12. 

  En caso de resolución desfavorale para la administración pública, esta debe pagar las tasas?

  • A.

   No, salvo que en la recusación asi se estime

  • B.

   No salvo procesos de patrimonio urbano.

  • C.

   Si, siempre.

  • D.

   No, nunca

  Correct Answer
  D. No, nunca
  Explanation
  The correct answer is "No, nunca" which means "No, never" in English. This means that in the event of an unfavorable resolution for the public administration, they are not required to pay the fees.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cuales de las siguientes son características del Procedimiento Administrativo Común?

  • A.

   General y rígido

  • B.

   Rígido y imparcial

  • C.

   General y flexible

  • D.

   Flexible e imparcial

  Correct Answer
  C. General y flexible
  Explanation
  El Procedimiento Administrativo Común se caracteriza por ser general y flexible. La característica de ser general implica que se aplica de manera uniforme a todos los casos y situaciones, sin hacer distinciones arbitrarias. Por otro lado, la característica de ser flexible implica que se adapta a las particularidades de cada caso, permitiendo cierta libertad y adaptabilidad en su aplicación. Estas características permiten que el procedimiento sea equitativo y eficiente, al mismo tiempo que se ajusta a las necesidades específicas de cada situación.

  Rate this question:

 • 14. 

  Quin és el contingut del Procediment Administratiu Comú?

  • A.

   Solicitud, instrucció i acabament

  • B.

   Iniciació, vista i resolució

  • C.

   Solicitud, vista i acabament

  • D.

   Iniciació, instrucció i acabament

  Correct Answer
  D. Iniciació, instrucció i acabament
  Explanation
  The correct answer is "Iniciació, instrucció i acabament." This answer states that the content of the Procediment Administratiu Comú includes three stages: initiation, instruction, and completion. These stages represent the typical process followed in administrative procedures, where the procedure is initiated, relevant information is gathered and analyzed during the instruction phase, and finally, a resolution or decision is reached to complete the procedure.

  Rate this question:

 • 15. 

  Quan un interessat te dret a accedir a les actuacions previes?

  • A.

   Sempre, ja que el Procediment Administratiu Comú té el principi de transparència

  • B.

   A partir d'iniciar-se el procediment

  • C.

   En la fase d'instrucció

  • D.

   Mai podrà veure resolucions anteriors a la seva

  Correct Answer
  B. A partir d'iniciar-se el procediment
  Explanation
  The correct answer is "A partir d'iniciar-se el procediment" which means "From the beginning of the procedure" in English. This is because the question is asking about when an interested party has the right to access previous actions, and the correct answer states that it is from the beginning of the procedure.

  Rate this question:

 • 16. 

  La iniciació del procediment pot ser mitjançant:

  • A.

   Solicitud de l'interessat o d'ofici de la mateixa Administració

  • B.

   Solicitud de l'interessat o per ordre d'un organisme superior

  • C.

   Solicitud de l'Administració posant-si en contacte amb l'interessat

  • D.

   Solicitud de l'interessat, d'un tercer o de la mateixa Administració

  Correct Answer
  A. Solicitud de l'interessat o d'ofici de la mateixa Administració
  Explanation
  The initiation of the procedure can be done either through a request made by the interested party or by the same Administration acting on its own initiative.

  Rate this question:

 • 17. 

  La iniciació d'ofici pot estar motivada per

  • A.

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior  o petició d'un jutge

  • B.

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà o petició de qualsevol organ administratiu

  • C.

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de jutges i Fiscals

  • D.

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de qualsevol organ administratiu

  Correct Answer
  D. Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de qualsevol organ administratiu
  Explanation
  The correct answer is "Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de qualsevol organ administratiu." This answer states that the initiation of office may be motivated by the initiative of the competent body, a citizen's complaint, an order from a higher body, or a request from any administrative body.

  Rate this question:

 • 18. 

  Quins son els actes de la fase d'instrucció

  • A.

   Al·legacións, la prova, informes i l'audiència de l'interessat

  • B.

   Al·legacións, la prova, informes i la recusació

  • C.

   La prova, informes i l'audiència de l'interessat i la recusació

  • D.

   Al·legacións, informes, l'audiència de l'interessat i la recusació

  Correct Answer
  A. Al·legacións, la prova, informes i l'audiència de l'interessat
  Explanation
  The correct answer is "Al·legacions, la prova, informes i l'audiència de l'interessat." This is the correct answer because it includes all the necessary steps in the phase of instruction. "Al·legacions" refers to the submission of allegations or arguments by the parties involved. "La prova" refers to the presentation of evidence. "Informes" refers to the preparation of reports or opinions. And "l'audiència de l'interessat" refers to giving the interested party an opportunity to be heard.

  Rate this question:

 • 19. 

  Quines lleis regulen el Procediment Administratiu Comú?

  • A.

   Llei 39/2015 i Llei 40/2015

  • B.

   Llei 40/2015 i Llei 41/2015

  • C.

   Llei 39/2015 i Llei 42/2015

  • D.

   El Procediment Administratiu Comú està regulat per una llei orgànica

  Correct Answer
  A. Llei 39/2015 i Llei 40/2015
  Explanation
  The correct answer is Llei 39/2015 i Llei 40/2015. This is because the Procediment Administratiu Comú (Common Administrative Procedure) is regulated by these two laws.

  Rate this question:

 • 20. 

  Cuales son los principios generales de las Administraciones Públicas?

  • A.

   Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

  • B.

   Eficiencia, jerarquía, descentralización, territorialidad y coordinación

  • C.

   Eficacia, jerarquía, descentralización, territorialidad y coordinación

  • D.

   Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

  Correct Answer
  A. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
  Explanation
  The correct answer is "Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación". These principles are fundamental in public administrations. Eficacia refers to achieving the desired results, jerarquía refers to the hierarchical structure and chain of command, descentralización refers to the delegation of power and decision-making to lower levels, desconcentración refers to the distribution of tasks and responsibilities within an organization, and coordinación refers to the need for coordination and collaboration among different departments and units. These principles help ensure the efficient and effective functioning of public administrations.

  Rate this question:

 • 21. 

  Es característica de la postestad sancionadora la Irretroactividad. Cuando podrá ser retroactiva?

  • A.

   En todos los casos tanto a favor como en contra

  • B.

   Cuando desfavorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento

  • C.

   Cuando favorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento

  • D.

   Nunca por eso es una característica la Irretroactividad

  Correct Answer
  C. Cuando favorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento
  Explanation
  La respuesta correcta es "Cuando favorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento". Esto significa que la retroactividad solo se aplica cuando la aplicación de la ley o sanción beneficia al infractor, permitiéndole evitar o reducir la sanción. En todos los demás casos, la retroactividad no se aplica y la sanción se aplica según las leyes y regulaciones vigentes en el momento de la infracción.

  Rate this question:

 • 22. 

  Que no puede suponer una infracción administrativa?

  • A.

   Privación de bienes inmuebles

  • B.

   Privación de bienes materiales e inmmuebles

  • C.

   Privación de la libertad

  • D.

   Privación del sueño

  Correct Answer
  C. Privación de la libertad
  Explanation
  La privación de la libertad no puede ser considerada como una infracción administrativa, ya que se trata de una privación de derechos fundamentales y constituye un delito penal. Las infracciones administrativas se refieren a violaciones de normas y regulaciones establecidas por las autoridades administrativas, como por ejemplo, infracciones de tráfico, sanciones fiscales, entre otras. La privación de la libertad, en cambio, implica la privación de la capacidad de movimiento y restricción de la libertad personal, lo cual es una cuestión penal y no administrativa.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 02, 2019
  Quiz Created by
  Damianyuri_vm
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.