Principis Generals Del Procediment Administratiu Comú.

22 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Principis Generals Del Procediment Administratiu Comú. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Què és el principi d'oficialitat en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

  • B. 

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou l'administració per iniciativa pròpia

  • C. 

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • D. 

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

 • 2. 
  Què és el principi Contradictori en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • B. 

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • C. 

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • D. 

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

 • 3. 
  Què és el principi d'economia processal en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

  • B. 

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • C. 

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  • D. 

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou la administració per iniciativa propia

 • 4. 
  Què és el principi In dubio pro actione en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B. 

   L'acte administratiu un cop iniciat el promou la administració per iniciativa propia

  • C. 

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • D. 

   Cap és correcte

 • 5. 
  Què és el principi d'imparcialitat en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B. 

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • C. 

   Totes les parts poden fer valer els seus interessos en igualtat

  • D. 

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

 • 6. 
  Què és el principi de publicitat i transparència en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part ha de distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B. 

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

  • C. 

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • D. 

   Estalviar tràmits inútils i evitar l'anteniment del procediment, simplificació i principi d’eficàcia

 • 7. 
  Què és el principi de gratuïtat en el procediment administratiu comú?
  • A. 

   Els interessats poden coneixer en qualsevol moment el tràmit del procediment. A part distingir els procediments iniciats i els no finalitzats

  • B. 

   És gratuït i nomès han de pagar de les despeses proposades per l’interesat i que no hagi de suportar l’Administració.

  • C. 

   Orientació a assolir una resolució i que els defectes del procediment o sobre fons siguin minimitzats i no constitueixen un obstacle per la resolució

  • D. 

   Actuació de la Administració amb objectivitat i d’acord amb els interessos generals de la societat (abstenció i recusació).

 • 8. 
  Quins principis no s'han mencionat en les darreres preguntes?
  • A. 

   Legitimació, celeritat, eficiència, motivació i audiència als interessats

  • B. 

   Transparència, motivació,  i legitimació

  • C. 

   Legitimació, motivació i recusació

  • D. 

   Legitimació, celeritat, eficiència i audiència als interessats

 • 9. 
  Cuales son las dos características de la resolución del Procedimiento Administrativo Común?
  • A. 

   Convincente y Imparcial

  • B. 

   Imparcial y Objetivo

  • C. 

   Congruente y Imparcial

  • D. 

   Convincente y Congruente

 • 10. 
  Cuales son las 3 funciones básicas del Procedimiento Administrativo Común?
  • A. 

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia de imparcialidad y objetividad

  • B. 

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia para agilizar y simplificar

  • C. 

   Garantia de los derechos y libertades del ciudadano o administrado, garantia de transparencia y garantia del interesado

  • D. 

   Garantia de los derechos del ciudadano o administrado, garantia de acierto y garantia de transparencia

 • 11. 
  Transcurridos cuantos años un funcionario público puede dejar de abstenerse?
  • A. 

   3 años

  • B. 

   2 años

  • C. 

   1 año

  • D. 

   4 años

 • 12. 
  En caso de resolución desfavorale para la administración pública, esta debe pagar las tasas?
  • A. 

   No, salvo que en la recusación asi se estime

  • B. 

   No salvo procesos de patrimonio urbano.

  • C. 

   Si, siempre.

  • D. 

   No, nunca

 • 13. 
  Cuales de las siguientes son características del Procedimiento Administrativo Común?
  • A. 

   General y rígido

  • B. 

   Rígido y imparcial

  • C. 

   General y flexible

  • D. 

   Flexible e imparcial

 • 14. 
  Quin és el contingut del Procediment Administratiu Comú?
  • A. 

   Solicitud, instrucció i acabament

  • B. 

   Iniciació, vista i resolució

  • C. 

   Solicitud, vista i acabament

  • D. 

   Iniciació, instrucció i acabament

 • 15. 
  Quan un interessat te dret a accedir a les actuacions previes?
  • A. 

   Sempre, ja que el Procediment Administratiu Comú té el principi de transparència

  • B. 

   A partir d'iniciar-se el procediment

  • C. 

   En la fase d'instrucció

  • D. 

   Mai podrà veure resolucions anteriors a la seva

 • 16. 
  La iniciació del procediment pot ser mitjançant:
  • A. 

   Solicitud de l'interessat o d'ofici de la mateixa Administració

  • B. 

   Solicitud de l'interessat o per ordre d'un organisme superior

  • C. 

   Solicitud de l'Administració posant-si en contacte amb l'interessat

  • D. 

   Solicitud de l'interessat, d'un tercer o de la mateixa Administració

 • 17. 
  La iniciació d'ofici pot estar motivada per
  • A. 

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior  o petició d'un jutge

  • B. 

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà o petició de qualsevol organ administratiu

  • C. 

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de jutges i Fiscals

  • D. 

   Iniciativa pròpia de l'òrgan competent, denuncia d'un ciutadà, ordre d'un òrgan superior o petició de qualsevol organ administratiu

 • 18. 
  Quins son els actes de la fase d'instrucció
  • A. 

   Al·legacións, la prova, informes i l'audiència de l'interessat

  • B. 

   Al·legacións, la prova, informes i la recusació

  • C. 

   La prova, informes i l'audiència de l'interessat i la recusació

  • D. 

   Al·legacións, informes, l'audiència de l'interessat i la recusació

 • 19. 
  Quines lleis regulen el Procediment Administratiu Comú?
  • A. 

   Llei 39/2015 i Llei 40/2015

  • B. 

   Llei 40/2015 i Llei 41/2015

  • C. 

   Llei 39/2015 i Llei 42/2015

  • D. 

   El Procediment Administratiu Comú està regulat per una llei orgànica

 • 20. 
  Cuales son los principios generales de las Administraciones Públicas?
  • A. 

   Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

  • B. 

   Eficiencia, jerarquía, descentralización, territorialidad y coordinación

  • C. 

   Eficacia, jerarquía, descentralización, territorialidad y coordinación

  • D. 

   Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

 • 21. 
  Es característica de la postestad sancionadora la Irretroactividad. Cuando podrá ser retroactiva?
  • A. 

   En todos los casos tanto a favor como en contra

  • B. 

   Cuando desfavorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento

  • C. 

   Cuando favorezcan al presunto infractor en la tipificación de la sanción, la sanción, sus plazos e incluso sanciones pendientes de cumplimiento

  • D. 

   Nunca por eso es una característica la Irretroactividad

 • 22. 
  Que no puede suponer una infracción administrativa?
  • A. 

   Privación de bienes inmuebles

  • B. 

   Privación de bienes materiales e inmmuebles

  • C. 

   Privación de la libertad

  • D. 

   Privación del sueño

Back to Top Back to top