Esp7 Gabay Sa Pag-aaral | Modyul 5-8 | Ikalawang Bahagi

25 Questions | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Esp7 Gabay Sa Pag-aaral | Modyul 5-8 | Ikalawang Bahagi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkakaroon ng kalayaan?
  • A. 

   Nakakalimutan ni Andrew ang kaniyang mga problema sa tuwing siya ay nalalasing.

  • B. 

   Madalas nakapag-uuwi ng ulam na manok si Mang Kepweng mula sa sabungan.

  • C. 

   Aliw na aliw si Johnny sa panonood ng paborito niyang palabas sa telebisyon.

  • D. 

   Sa kabila ng kahirapan, patuloy pa rin sa pag-aaral si Katherine.

 • 2. 
  Ang kalayaan ng tao ay laging may kakambal na _______________.
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Pananagutan

  • C. 

   Pagmamahal

  • D. 

   Pagmamalasakit

 • 3. 
  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pang-akademikong kalayaan maliban sa:
  • A. 

   Pagpili ng paaralang papasukan

  • B. 

   Pagpili ng track sa senior high

  • C. 

   Pagpili ng samahang politikal

  • D. 

   Pagpili ng kurso sa kolehiyo

 • 4. 
  Ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loob.
  • A. 

   Panloob na kalayaan

  • B. 

   Panlabas na kalayaan

  • C. 

   Kayaang gumusto

  • D. 

   Kalayang tumukoy

 • 5. 
  Mahlig manood ng telebisyon si Joy. Kung minsan ay inaaabot siya ng hatinggabi sa panonood ng mga cartoons kaya naman napupuyat siya at hindi makasagot sa klase. Sa pahayag na ito, masasabi bang ginamit ni Joy nang tama ang kaniyang kalayaan?
  • A. 

   Oo, sapagkat malaya siyang nakakapili ng paglilibangan.

  • B. 

   Oo, sapagkat marami siyang natututunan sa panonood ng cartoons.

  • C. 

   Hindi, sapagkat maaaring bumaba ang kaniyang marka.

  • D. 

   Hindi, sapagkat nakakalimutan niyang kailangan niyang pangalagaan ang kaniyang katawan.

 • 6. 
  Nahuhumaling si Demi sa mga idolo niyang K-pop stars. Madalas ginagawa niya ang mga kasuotan, salita at gawi ng mga ito sa pang-araw-araw niyang buhay pati na rin ang mga pagkaing pang-Korean ay sinusubukan din niya kahit na hindi masyadong gusto ang lasa. Paano ito makaaapekto sa kaniyang pagpapasya?
  • A. 

   Hinahayaan niya na diktahan ng ibang tao ang kaniyang desisyon.

  • B. 

   Hindi siya matututong magdedisyon na kung wala ang K-pop stars

  • C. 

   Napamamahal o napapagastos siya sa mga bagay na hindi kailangan

  • D. 

   Nawawala ang kaniyang kalayaang pumili batay sa kaniyang kilos-loob

 • 7. 
  Ang mga sumusunod ay gawaing pampaaralan na nagpapakita ng kalayaan maliban sa:
  • A. 

   Pagpapasa ng proyekto sa tamang oras

  • B. 

   Pakikinig sa guro at pagsali sa talakayan sa klase

  • C. 

   Pakikilahok sa extra-curricular activities o programa sa paaralan

  • D. 

   Pakikipagkompitensya sa kaklase upang mas lalong magsikap sa pag-aaral

 • 8. 
  Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa kalayaan maliban sa:
  • A. 

   Nakabatay sa pagsunod sa Likas na Batas Moral

  • B. 

   Paggawa ng nais gawin na walang pumipigil o humahadlang

  • C. 

   Malaya ang taong linangin ang kaniyang sarili at paunlarin ito

  • D. 

   Nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kaniyang pagkatao

 • 9. 
  Alin sa mga hakbang ang nagpapakita ng kalayaan na may pananagutan para sa kabutihan?
  • A. 

   Ipinaalam ni Rey sa kanyang magulang ang pagka-cutting sa klase ng kaniyang kuya sa paaralan kahit pa maaari itong ikagalit ng kaniyang kapatid

  • B. 

   Ipinagkabit-balikat ni Lara ang pagpapalit ng sagot ng kaniyang katabi sa kabila ng tapos na ang pagtsetsek sa kanilang sagutang papel upang hindi siya kasuklaman ng kaniyang kaklase

  • C. 

   Dahil ayaw niyang mawalan ng barkada, nananahimik si Alex sa tuwing hindi nagbabayad ng dyip ang magbarkada niya tuwing sila ay uuwi

  • D. 

   Mas gusto ni Dave na maglaan ng maraming oras sa pagko-computer kaysa tulungan ang kapatid sa gawaing bahay dahil mas magiging marami ang kanyang mga kaibigan at kalaro

 • 10. 
  "Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa nang mabuti." Ang pangungusap ay:
  • A. 

   Tama, dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na taglay ang likas na kabutihan.

  • B. 

   Tama, dahil ang tunay na kalayaan ay mapanagutan kaya't inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa nang naaayon sa kabutihan

  • C. 

   Mali, dahil ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti ayon sa paghuhusga ng tao

  • D. 

   Mali, dahil magkakaroon lamang ng kabuluhan ang kalayaan kung malayang magagawa ng tao ang mabuti at masama

 • 11. 
  Nasanay ang ina ni Maricar na palaging nagpapasiya para sa kaniya ngunit iba ang nais niyang kunin sa senior high sa nais ng kaniyang ina. Ano ang nararapat gawin ni Maricar upang magamit nang wasto ang kalayaan na hindi nakakasakit sa iba?
  • A. 

   Kausapin ang ina at ipaliwanag ang nararamdaman upang maunawaan ang nararamdaman

  • B. 

   Ipakita sa kaniyang ina na sa ganitong paraan ay matututo siyang magdesisyon para sa sarili

  • C. 

   Hayaan na lamang ang nais ng ina para sa kaniya upang hindi na ito malungkot pa

  • D. 

   Ipagpatuloy ang piniling kurso tutal siya naman ang makikinabang nito sa huli

 • 12. 
  Nakita ni Mark na si Angelo ang nakabasag ng salamin ng bintana habang ito ay naglalaro ng bola. Tinanong ng guro kung sino ang gumawa nito subalit walang gustong umamin dahil magbabayad ang sinumang nakasira nito. Ano ang mapanagutang hakbang ang maaaring gawin ni Mark?
  • A. 

   Palihim na sabihin sa guro ang nakita

  • B. 

   Palihim na kausapin si Joshua upang paaminin

  • C. 

   Magvolunteer upang bayaran ang nabasag na salamin

  • D. 

   Tumahimik at huwag nang idamay ang buong klase sa mga nalalaman

 • 13. 
  Madalas ka pagsabihan ng mga magulang mo na unahin ang pag-aaral kaysa sa paglalaro ng computer games ngunit hindi mo matanggihan ang mgakalaro mo. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mapanagutang paggamit ng kalayaan?
  • A. 

   Sundin ang mga magulang sapagkat dapat munang unahin ang pag-aaral

  • B. 

   Ilihim muna ang paglalaro basta huwag lamang pababayaan ang pag-aaral

  • C. 

   Pakiusapan ang mga kaibigan na ipagpaalam ka sa iyong mga magulang

  • D. 

   Kausapin ang mga magulang at pakiusapan na hayaan kang maglaro

 • 14. 
  Bakit nilikha ng Diyos ang tao na hindi pantay-pantay?
  • A. 

   Makita natin na may mas higit sa atin

  • B. 

   Matuto tayong magkaroon ng mababang-loob sa tuwina

  • C. 

   Maturuan tayong magsikap upang makamit ang ating pangarap

  • D. 

   Nais ng Diyos na yakapin ng tao ang pagbabahagi ng mga biyayang natanggap

 • 15. 
  Nagkakapantay-pantay ang mga tao anuman ang kanilang lahi, kulay, kalagayan ng buhay at relihiyon sa _________________.
  • A. 

   Paningin ng Diyos at ng lipunan

  • B. 

   Pagmamahal ng kani-kanilang pamilya

  • C. 

   Pagdating ng huling yugto ng kaniyang buhay sa daigdig

  • D. 

   Kanilang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito

 • 16. 
  Paano mapangangalagaan ang tunay na dignidad ng tao?
  • A. 

   Pagtingin sa tao na kaugnay ng Diyos

  • B. 

   Pagbibigay ng lahat ng kaniyang pansin

  • C. 

   Pagpapakita sa kaniya ng katotohanan

  • D. 

   Pagturing sa kaniya bilang espesyal na nilalang

 • 17. 
  Lumaking salat sa buhay sila Pablo. Maaga silang naulila sa ama kasama ang walo pang kapatid na pinagsusumikapan niyang buhayin. Maswerte na sila kapag nakakakain ng isang beses sa isang araw. Nang minsang magkasakit ang kaniyang ina ay hindi malaman ni Pablo ang kaniyang gagawin upang maipagamit ito. Isang araw sa pangangalakal niya ng basura ay nakapulot siya ng isang bag na puno ng pera. Dala na rin ng matinding pangangailangan ay ginamit ito upang ipanggamot sa kaniyang ina. Naging makatwiran ba ang pasiya ni Pablo na gamitin ang pera?
  • A. 

   Oo, dahil hindi naman niya kasalanan ang pagkawala ng pera

  • B. 

   Oo, dahil ginawa lamang niya iyon dahil sa pagmamalasakit sa ina

  • C. 

   Hindi, dahil natukso lamang siya bagama't nakatulong naman ito sa kaniyang ina

  • D. 

   Hindi, dahil may iba pa namang paraan upang masolusyunan ang kaniyang problema

 • 18. 
  Lumaking salat sa buhay sila Pablo. Maaga silang naulila sa ama kasama ang walo pang kapatid na pinagsusumikapan niyang buhayin. Maswerte na sila kapag nakakakain ng isang beses sa isang araw. Nang minsang magkasakit ang kaniyang ina ay hindi malaman ni Pablo ang kaniyang gagawin upang maipagamit ito. Isang araw sa pangangalakal niya ng basura ay nakapulot siya ng isang bag na puno ng pera. Dala na rin ng matinding pangangailangan ay ginamit ito upang ipanggamot sa kaniyang ina. Kung ikaw si Lando, alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na solusyon sa nasabing suliranin?
  • A. 

   Isipin na lamang na biyaya mula sa Diyos ang paulot na pera

  • B. 

   Ibibigay sa may awtoridad ang napulot na pera dahil hindi ito sa kaniya

  • C. 

   Ibabalik ang pera sa may-ari at hihingi ng kabayaran dahil sa pagsasauli nito sa kanila

  • D. 

   Kumuha lamang ng sapat na pera upang maipangpagamot ang maysakit na ina at ibalik ito sa may-ari

 • 19. 
  Lumaking salat sa buhay sila Pablo. Maaga silang naulila sa ama kasama ang walo pang kapatid na pinagsusumikapan niyang buhayin. Maswerte na sila kapag nakakakain ng isang beses sa isang araw. Nang minsang magkasakit ang kaniyang ina ay hindi malaman ni Pablo ang kaniyang gagawin upang maipagamit ito. Isang araw sa pangangalakal niya ng basura ay nakapulot siya ng isang bag na puno ng pera. Dala na rin ng matinding pangangailangan ay ginamit ito upang ipanggamot sa kaniyang ina. Ano sa mga sumusunod na konsepto ukol sa dignidad ng tao ang dapat na isinabuhay ni Pablo?
  • A. 

   Ang pagpapahalaga sa tao bilang tao

  • B. 

   Igalang ang sariling buhay at ang buhay ng kapwa

  • C. 

   Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na pakitunguhan ka

  • D. 

   Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hangga't siya ay nabubuhay

 • 20. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na mahalagang naitutulong ng pagkakaroon ng dignidad ng tao?
  • A. 

   Hindi nahihiya si Maricel na ipakita ang kaniyang husay sa pag-awit

  • B. 

   Ipinapakita ni Alyssa ang totoong siya tuwing kaharap ang mga kaibigan

  • C. 

   Buong pagmamalaking ipinakita ni Don Mariano ang kaniyang mga lupain

  • D. 

   Tinanggap ni Ramil ang promotion sa kumpanya dahil alam niyang pinaghirapan niya ito at di nakaapak ng ibang tao

 • 21. 
  Paano mo maipapakita na pinapahalagahan mo ang dignidad ng iyong kapwa?
  • A. 

   Alagaan ang ating sarili higit sa lahat

  • B. 

   Bigyan ng pagpapahalaga ang mga taong malalapit sa atin

  • C. 

   Pahalagahan ang tao bilang tao hangga't siya ay nabubuhay

  • D. 

   Ibigay ang bahagi ng ating sarili sa kapwa kahit hindi natin sila kilala

 • 22. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkawala ng dignidad ng tao?
  • A. 

   Hindi ka napansin ng iyong crush

  • B. 

   Nilabag mo ang mga alituntunin sa inyong paaralan

  • C. 

   Nakakuha ka ng mababang marka sa pagsusulit dahil ikaw ay hindi nakapag-aral

  • D. 

   Nag-post sa iyong Facebook ang iyong mga kaaway ng mga mapanirang mga komento

 • 23. 
  Ano ang nais ipahiwatig sa atin ng kasabihang "Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili"?
  • A. 

   Pagmamahal sa kapwa ng higit pa sa sarili

  • B. 

   Pagmamahal sa kapwa na walang hinihintay na kapalit

  • C. 

   Pagkilala sa dignidad na taglay ng lahat ng tao

  • D. 

   Pagkilala sa sarili bilang tagapagtanggol ng kapwa

 • 24. 
  Nakita mo ang isang pulubi na naglalakad sa inyong lugar. Nakita mo na tinutuya siya ng iyong mga kaklase at pinagtatawanan. Ano ang pinakaangkop mong magagawa para sa kaniya?
  • A. 

   Sugurin ang iyong mga kaklase upang sila ay pigilan

  • B. 

   Isumbong sa iyong guro upang sila ay mapagsabihan

  • C. 

   Hayaan na lamang sila dahil baka ikaw ay madamay pa sa gulo

  • D. 

   Kausapin ang iyong mga kaklase at sabihing hindi tama ang kanilang ginawa

 • 25. 
  Madalas magpost ang iyong kaklase sa Facebook ng mga hindi magagandang komento tungkol sa iyo. Hindi mo ito matanggap lalo na't wala namang katotohanan ang mga ito. Ano ang nararapat mong gawin?
  • A. 

   Siraan din siya sa Facebook upang makaganti

  • B. 

   Isumbong sa inyong guro upang siya ay mapagalitan

  • C. 

   Huwag na lamang pansinin ang kaniyang mga ginagawa

  • D. 

   Maglaan ng oras upang siya'y makausap at magkaintindihan

Back to Top Back to top