Test 3. - ŠpecifikáCIA Požiadaviek

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Menttosko
M
Menttosko
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 1,678
Questions: 20 | Attempts: 577

SettingsSettingsSettings
Test 3. - ŠpecifikáCIA Požiadaviek - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Do ktorých skupín by ste zaradili nasledujúcu požiadavku: Systém bude komunikovať po Slovensky a Anglicky.

  • A.

   Programátorské

  • B.

   Mimofunkčné

  • C.

   Doménové

  • D.

   Funkčné

  Correct Answer
  B. Mimofunkčné
  Explanation
  The correct answer is "Mimofunkčné" because this term refers to systems or applications that have multiple functions or capabilities. In the given requirement, the system needs to communicate in both Slovak and English languages, which indicates that it has the additional function of language communication. Therefore, it can be classified as "Mimofunkčné" or multifunctional.

  Rate this question:

 • 2. 

  Vyberte typ požiadaviek od najvšeobecnejších po najdetailnejšie :

  • A.

   Systémové, Používateľské, Biznis

  • B.

   Biznis, Používateľské, Systémové

  • C.

   Používateľské, Biznis, Systémové

  • D.

   Systémové, Biznis, Používateľské

  Correct Answer
  B. Biznis, Používateľské, Systémové
  Explanation
  The correct answer is Biznis, Používatelské, Systémové. This is because the question asks for the types of requirements from most general to most detailed. "Biznis" refers to business requirements, which are generally high-level and provide an overall understanding of what the system should do. "Používatelské" refers to user requirements, which are more specific and focus on the needs and expectations of the end users. "Systémové" refers to system requirements, which are the most detailed and describe the technical specifications and constraints of the system.

  Rate this question:

 • 3. 

  Do akých skupín sa delia požiadavky podľa úrovne popisu ?

  • A.

   Funkčné, mimofunkčné

  • B.

   Užívateľské, systémové

  • C.

   Doménové, systémové

  • D.

   Užívateľské, doménové

  Correct Answer
  B. Užívateľské, systémové
  Explanation
  The requirements are divided into user and system level descriptions.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cieľom špecifikácie požiadaviek je určiť :

  • A.

   Platformu, na ktorej bude systém prevádzkovaný

  • B.

   Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom

  • C.

   V akom vývojovom prostredí sa bude system vytvárať

  • D.

   Čo má softvérový systém robiť

  Correct Answer(s)
  B. Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom
  D. Čo má softvérový systém robiť
  Explanation
  The correct answer for this question is "Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom, Čo má softvérový systém robiť." This is because the goal of requirements specification is to determine the terminology for communication between developers and clients, as well as what the software system should do. It does not involve determining the platform on which the system will be operated or the development environment in which the system will be created.

  Rate this question:

 • 5. 

  Aké sú nevýhody použitia prirodzeného jazyka pri špecifikácii požiadaviek ?

  • A.

   Zrozumiteľnosť zákazníkovi

  • B.

   Automatizácia procesov

  • C.

   Zložité koncepcie ( algoritmy ) sú ťažko opísateľné

  • D.

   Jednoduchosť

  Correct Answer(s)
  B. Automatizácia procesov
  C. Zložité koncepcie ( algoritmy ) sú ťažko opísateľné
  Explanation
  The disadvantages of using natural language in requirements specification include difficulties in automating processes and the challenge of describing complex concepts or algorithms.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ktoré požiadavky hlavne odpovedajú na otázku : Prečo potrebujem nový systém ?

  • A.

   Doménové požiadavka

  • B.

   Používateľské požiadavky

  • C.

   Systémové požiadavky

  • D.

   Biznis požiadavky

  Correct Answer
  D. Biznis požiadavky
  Explanation
  Biznis požiadavky hlavne odpovedajú na otázku "Prečo potrebujem nový systém?". Tieto požiadavky sa zameriavajú na potreby a ciele podniku, a stanovujú, aké funkcie a vlastnosti by mal nový systém splniť, aby podnik dosiahol svoje obchodné ciele. Doménové požiadavky sa zameriavajú na špecifickú oblasť alebo priemysel, používateľské požiadavky sa zameriavajú na potreby a preferencie používateľov a systémové požiadavky sú technické požiadavky na hardvér, softvér a infraštruktúru potrebnú pre nový systém.

  Rate this question:

 • 7. 

  Pri špecifikácii požiadaviek používame terminológiu klienta. Je to pravda ?

  • A.

   Pravda

  • B.

   Nepravda

  Correct Answer
  A. Pravda
  Explanation
  In this question, the statement is asking whether it is true that we use the terminology of the client in the specification of requirements. The correct answer is "Pravda" which means "True" in Slovak. Therefore, the explanation for the correct answer is that it is indeed true that we use the terminology of the client in the specification of requirements.

  Rate this question:

 • 8. 

  Krotý typ požiadaviek je často pre vývoj softvéru kritický ?

  • A.

   Programátorské

  • B.

   Funkčné

  • C.

   Doménové

  • D.

   Mimofunkčné

  Correct Answer
  D. Mimofunkčné
  Explanation
  Mimofunkčné požiadavky sú často kritické pre vývoj softvéru. Tieto požiadavky sa nezameriavajú na funkčnosť softvéru, ale na jeho vlastnosti mimo samotnej funkcionality. Môžu sa týkať bezpečnosti, výkonu, škálovateľnosti, dostupnosti alebo použiteľnosti softvéru. Tieto požiadavky sú dôležité pre zabezpečenie správneho fungovania softvéru v reálnom prostredí a pre splnenie požiadaviek používateľov.

  Rate this question:

 • 9. 

  Prečo by mali požiadavky obmedzovať implementáciu ?

  • A.

   Aby mali vývojári čo najmenej roboty

  • B.

   Aby bol systém čo najjednoduchší

  • C.

   Aby bolo jasné vývojárom ako aj zákazníkovi čo ešte patrí a čo nie do systému

  • D.

   Aby nedochádzalo ku konfliktom pri odovzdávaní riešenia

  Correct Answer(s)
  C. Aby bolo jasné vývojárom ako aj zákazníkovi čo ešte patrí a čo nie do systému
  D. Aby nedochádzalo ku konfliktom pri odovzdávaní riešenia
  Explanation
  By limiting the implementation, the requirements ensure clarity for both developers and customers about what belongs and what does not belong in the system. This prevents conflicts during the delivery of the solution.

  Rate this question:

 • 10. 

  Systémové požiadavky je možné špecifikovať :

  • A.

   Diagramami UML

  • B.

   Dotazníkmi

  • C.

   Prirodzeným jazykom

  • D.

   Pseudokódom

  Correct Answer(s)
  A. Diagramami UML
  C. Prirodzeným jazykom
  D. Pseudokódom
  Explanation
  System requirements can be specified using UML diagrams, natural language, and pseudocode. UML diagrams provide a visual representation of the system and its components, allowing for a clear understanding of the requirements. Natural language allows for a more descriptive and detailed explanation of the requirements in a human-readable format. Pseudocode is a step-by-step algorithmic representation of the requirements, allowing for a more precise and structured specification. Therefore, all three options are valid ways to specify system requirements.

  Rate this question:

 • 11. 

  Čomu by sme sa mali vyhýbať pri špecifikácií požiadaviek prirodzeným jazykom ?

  • A.

   Dlhým súvetiam s vedľajšou vetou

  • B.

   Synonymám

  • C.

   Jednoznačným termínom

  • D.

   Vyjadrenie niekoľkých požiadaviek jednou požidavkou

  Correct Answer(s)
  A. Dlhým súvetiam s vedľajšou vetou
  B. Synonymám
  D. Vyjadrenie niekoľkých požiadaviek jednou požidavkou
  Explanation
  We should avoid using long sentences with subordinate clauses, synonyms, and expressing multiple requirements with a single requirement when specifying requirements in natural language.

  Rate this question:

 • 12. 

  Vyberte najvhodnejšie. Použité zdroje na porozumenie aplikačnej domény zahŕňajú :

  • A.

   Reporty, formuláre, precedúry

  • B.

   Všetky možné zdroje

  • C.

   Existujúce systémy

  • D.

   Firemné pravidlá

  Correct Answer
  B. Všetky možné zdroje
  Explanation
  The correct answer is "Všetky možné zdroje" because when trying to understand the application domain, it is important to gather information from all possible sources. This includes reports, forms, procedures, existing systems, and company rules. By considering all available sources, one can gain a comprehensive understanding of the domain and make informed decisions during the development process.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cieľom špecifikácie je určiť, ako má navrhovaný systém pracovať . Je to pravda ?

  • A.

   Pravda

  • B.

   Nepravda

  Correct Answer
  B. Nepravda
  Explanation
  The goal of a specification is to determine how the proposed system should work. However, the given answer states that it is false. Therefore, the correct answer is "Nepravda" (False).

  Rate this question:

 • 14. 

  Aká je najčastejšia forma špecifikácie požiadaviek ?

  • A.

   Prirodzený jazyk

  • B.

   Diagramy UML

  • C.

   Prípady použitia

  • D.

   Špecifikácie rozhraní

  Correct Answer
  A. Prirodzený jazyk
  Explanation
  The most common form of requirement specification is natural language. This means that requirements are written in a language that is easily understandable by humans, without the need for any specific technical knowledge or skills. Natural language allows for clear and concise communication of requirements, making it easier for stakeholders to understand and provide feedback. It also allows for flexibility and adaptability, as requirements can be easily modified or updated as needed. Additionally, natural language specifications can be easily translated into other languages, which is beneficial for projects with a global reach.

  Rate this question:

 • 15. 

  Vyberte dôležité vlastnosti výslednej špecifikácie požiadaviek :

  • A.

   Mal by byť jednoducho štruktúrovaný

  • B.

   Popisuje externé správanie sa systému

  • C.

   Zachytáva len časť životného cyklu systému

  • D.

   Obmedzuje implementáciu

  Correct Answer(s)
  A. Mal by byť jednoducho štruktúrovaný
  B. Popisuje externé správanie sa systému
  D. Obmedzuje implementáciu
  Explanation
  The correct answer is a combination of three important properties of a requirement specification. The specification should be easily structured, meaning that it should be organized and easy to understand. It should also describe the external behavior of the system, meaning how it interacts with users or other systems. Additionally, it should limit or restrict the implementation, meaning that it should define constraints or guidelines for how the system should be built.

  Rate this question:

 • 16. 

  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom ?

  • A.

   Jednoznačnosť popisu

  • B.

   Veľká flexibilita

  • C.

   Zrozumiteľnosť

  • D.

   Jednoduchosť tvorby

  Correct Answer(s)
  C. Zrozumiteľnosť
  D. Jednoduchosť tvorby
  Explanation
  The advantages of natural language requirements specification are understandability and simplicity of creation.

  Rate this question:

 • 17. 

  Aký je problém s nasledujúcou požiadavkou : Ak je riadiaci systém lietadla nespoľahlivý, je nepoužiteľný.

  • A.

   Je príliš všeobecná, nedá sa vyhodnotiť

  • B.

   Nie je napísaná v doménovom jazyku

  • C.

   Je konfliktná

  • D.

   Nie je jasný aktor

  Correct Answer
  A. Je príliš všeobecná, nedá sa vyhodnotiť
  Explanation
  The given answer suggests that the problem with the requirement is that it is too general and cannot be evaluated. This means that the requirement lacks specificity and clarity, making it difficult to determine its feasibility or implementation.

  Rate this question:

 • 18. 

  Aká je výhoda formulárov pri špecifikácií požiadaviek ?

  • A.

   Obmedzuje nejednoznačnosť - musím zadať všetky položky

  • B.

   Môžem použiť grafické prostredie

  • C.

   Rýchlejšia špecifikácia

  • D.

   Rovnaká štruktúra požiadaviek - jednoduchšia údržba

  Correct Answer(s)
  A. Obmedzuje nejednoznačnosť - musím zadať všetky položky
  D. Rovnaká štruktúra požiadaviek - jednoduchšia údržba
  Explanation
  The advantage of using forms in specifying requirements is that it limits ambiguity by requiring the input of all items. This ensures that all necessary information is provided and reduces the chances of misunderstandings or missing details. Additionally, using forms allows for a consistent structure in specifying requirements, which makes maintenance and updates easier in the long run.

  Rate this question:

 • 19. 

  Do akých úrovní sa rozdeľujú požiadavky na systém podľa ich úrovne popisu ?

  • A.

   Doménové

  • B.

   Systémové

  • C.

   Používateľské

  • D.

   Biznis

  Correct Answer(s)
  B. Systémové
  C. Používateľské
  D. Biznis
  Explanation
  The requirements for a system are divided into different levels based on their level of description. These levels include system requirements, user requirements, and business requirements. At the system level, the requirements focus on the technical aspects and functionalities of the system. User requirements are focused on the needs and expectations of the end-users. Business requirements are related to the overall goals and objectives of the organization. Therefore, the correct answer is system, user, and business.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ktorá forma špecifikácie požiadaviek je najpresnejšia ( najviac detailná ) ?

  • A.

   Formuláre

  • B.

   Prípady použitia

  • C.

   Pseudokódy

  • D.

   Špecifikácia rozhraní

  Correct Answer
  D. Špecifikácia rozhraní
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.