Test 8 - Agilné Metodiky

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Menttosko
M
Menttosko
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 1,678
Questions: 20 | Attempts: 561

SettingsSettingsSettings
Test 8 - Agilné Metodiky - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Na ktorom(ých) princípe(och) sú založené agilné metodiky ?

  • A.

   Stále spojenie so zákazníkom

  • B.

   Osobná komunikácia v tíme

  • C.

   Presne definovaný vývojový proces

  • D.

   Presná dokumentácia všetkých výstupov a ich pravidelná kontrola

  Correct Answer(s)
  A. Stále spojenie so zákazníkom
  B. Osobná komunikácia v tíme
  Explanation
  Agile methodologies are based on the principles of continuous customer collaboration and personal communication within the team. This means that in agile, there is a constant connection and interaction with the customer to ensure their needs are understood and met. Additionally, personal communication within the team is emphasized to foster collaboration, feedback, and quick decision-making. These principles enable agile teams to be flexible, adaptive, and responsive to customer requirements throughout the development process.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ktoré premenné vývoja v XP definuje zákazník ?

  • A.

   Ani jednu

  • B.

   Všetky naraz: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

  • C.

   Ľubovolné tri z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

  • D.

   Ľubovolné dve z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

  Correct Answer
  C. Ľubovolné tri z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas
  Explanation
  The correct answer is "Ľubovolné tri z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas" which means "Any three of: quality, cost, scope, time". This means that the customer in XP (Extreme Programming) can prioritize any three factors out of quality, cost, scope, and time for the development. The customer has the flexibility to choose which aspects are most important for their project.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ktoré z nasledujúcich tvrdení o metodike SCRUM sú pravdivé?

  • A.

   Tím je tvorený 10 - 15 členmi

  • B.

   Podobne ako pri XP musí byť zástupca zákazníka členom vývojového tímu priamo na pracovisku

  • C.

   Kladie dôraz na analýzu rizík

  • D.

   Čas dodania výsledného softvéru sa nemusí zhodovať s pôvodným plánom

  Correct Answer(s)
  C. Kladie dôraz na analýzu rizík
  D. Čas dodania výsledného softvéru sa nemusí zhodovať s pôvodným plánom
  Explanation
  SCRUM methodology emphasizes risk analysis and recognizes that the delivery time of the final software may not always align with the original plan. It is formed by a team of 10-15 members and, similar to XP, it requires a representative of the customer to be a member of the development team directly at the workplace.

  Rate this question:

 • 4. 

  Na akých hodnotách je založené XP ?

  • A.

   Komunikácia, jednoduchosť, spätná väzba, odvaha

  • B.

   Komunikácia, jednoduchosť, odvaha, čas

  • C.

   Jednoduchosť, spätná väzba, odvaha, čas

  • D.

   Komunikácia, spätná väzba, odvaha, čas

  Correct Answer
  A. Komunikácia, jednoduchosť, spätná väzba, odvaha
  Explanation
  The values on which XP (Extreme Programming) is based are communication, simplicity, feedback, and courage. These values are essential for the successful implementation of XP methodology. Effective communication among team members helps in sharing information and resolving any issues that arise during the development process. Simplicity ensures that the code and design are kept as simple as possible, making it easier to understand and maintain. Feedback allows for continuous improvement by incorporating suggestions and learning from previous experiences. Courage is necessary to take risks, make decisions, and adapt to changes in the project.

  Rate this question:

 • 5. 

  Párové programovanie v XP znamená :

  • A.

   Na jednom PC pracujú súčasne dvaja vývojári

  • B.

   Na jednom PC sa striedajú dvaja vývojári

  • C.

   Každý kód je zdieľaný vždy dvomi programátormi

  • D.

   Každej funkcionalite je priradený kód čo ju implementuje a kód čo ju testuje

  Correct Answer
  A. Na jednom PC pracujú súčasne dvaja vývojári
  Explanation
  Pair programming in XP means that two developers work simultaneously on one PC.

  Rate this question:

 • 6. 

  Extrémne programovanie od vývojárov vyžaduje:

  • A.

   Zakazuje pracovať dlhšie ako 8hod za deň.

  • B.

   Nijak neobmedzuje čas.

  • C.

   8 hodinový pracovný čas, ale príležitostne jeho prekročenie

  • D.

   Nepretržitú prácu na projekte bez ohľadu na odpracovaný čas

  Correct Answer
  A. Zakazuje pracovať dlhšie ako 8hod za deň.
  Explanation
  The correct answer is "Zakazuje pracovať dlhšie ako 8 hod za deň." This means that Extreme Programming (XP) requires developers to not work more than 8 hours per day. This restriction is in place to promote work-life balance and prevent burnout. By setting a limit on the number of hours worked, XP aims to ensure that developers have enough time for rest and rejuvenation, which can ultimately lead to better productivity and quality of work.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ako sa mení úloha zákazníka pri vývoji softvéru v XP programovaní na rozdiel od klasických metód ?

  • A.

   Je súčasťou tímu priamo na pracovisku

  • B.

   Píše testy funkcionality systému

  • C.

   úloha zákazníka sa nemení

  • D.

   špecifikuje požiadavky na systém

  Correct Answer(s)
  A. Je súčasťou tímu priamo na pracovisku
  B. Píše testy funkcionality systému
  Explanation
  In XP programming, the customer is directly involved in the development process and is part of the team working on the project. They are present at the workplace and actively contribute to the development by writing tests for the system's functionality. Additionally, the customer's role remains consistent throughout the process, and they are responsible for specifying the requirements for the system.

  Rate this question:

 • 8. 

  Čo je to SCRUM meeting :

  • A.

   Každodenné stretnutie tímu na 30-60 min

  • B.

   Každodenné stretnutie tímu na 15-30 min

  • C.

   Týždenné stretnutie tímu na 30-60 min

  • D.

   Týždenné stretnutie tímu na 15-30 min

  Correct Answer
  B. Každodenné stretnutie tímu na 15-30 min
  Explanation
  The correct answer is "Každodenné stretnutie tímu na 15-30 min." This is because a Scrum meeting, also known as a daily stand-up or daily scrum, is a short daily meeting that typically lasts 15-30 minutes. It is a time for the team to come together, discuss progress, and plan for the day ahead. These meetings are meant to be brief and focused, allowing team members to quickly share updates and identify any obstacles or issues that need to be addressed.

  Rate this question:

 • 9. 

  Agilné metodiky majú zvyčajne fixné:

  • A.

   Čas

  • B.

   Procesy

  • C.

   Funkcionalita

  • D.

   Zdroje

  Correct Answer(s)
  A. Čas
  D. Zdroje
  Explanation
  Agile methodologies typically have fixed time and resource constraints. This means that the duration of each iteration or sprint is predetermined and cannot be extended. Additionally, the amount of resources available for the project is also fixed, including the number of team members and their skills. This allows for better planning and prioritization of tasks. The other two options, processes and functionality, may vary and adapt during the project based on feedback and changing requirements.

  Rate this question:

 • 10. 

  Aplikačný kód v XP je :

  • A.

   Výhradne vlastnený autorom

  • B.

   Vlastnený autorom a firmou platiacou vývoj

  • C.

   Plne zdieľaný všetkými členmi tímu, majú plné právo na jeho zmenu

  • D.

   Plne zdieľaný všetkými členmi tímu na čítanie, práve jeden aj na zmenu

  Correct Answer
  C. Plne zdieľaný všetkými členmi tímu, majú plné právo na jeho zmenu
  Explanation
  The correct answer is "Plne zdieľaný všetkými členmi tímu, majú plné právo na jeho zmenu." This means that the application code in XP is fully shared among all team members, and they have the full right to make changes to it. This promotes collaboration and allows for continuous improvement of the codebase by leveraging the collective knowledge and expertise of the team.

  Rate this question:

 • 11. 

  Metodika SCRUM využíva Backlog na :

  • A.

   Základný nosič informácií o reakciách zákazníkov na používaný systém

  • B.

   Základný nosič informácií o funkciách, ktoré je potrebné realizovať

  • C.

   Základný nosič informácií o chybách nájdených v sys´tme

  • D.

   Základný nosič informácií výstupných logov zo systému

  Correct Answer
  B. Základný nosič informácií o funkciách, ktoré je potrebné realizovať
  Explanation
  The correct answer is "Základný nosič informácií o funkciách, ktoré je potrebné realizovať." This is because the Scrum methodology uses a Backlog to prioritize and track the functionalities that need to be implemented in a system. The Backlog serves as a central repository of information about the features and requirements that the system should have, allowing the team to plan and prioritize their work accordingly.

  Rate this question:

 • 12. 

  Aké sú silné stránky XP ?

  • A.

   Vhodná metodika pre každého

  • B.

   Ľahké zavedenie metodiky

  • C.

   Bez zbytočných formalít

  • D.

   Iteratívna a inkrementálna metodika

  Correct Answer(s)
  C. Bez zbytočných formalít
  D. Iteratívna a inkrementálna metodika
  Explanation
  The correct answer is "Bez zbytočných formalít, Iteratívna a inkrementálna metodika." This answer suggests that the strong points of XP (Extreme Programming) are the absence of unnecessary formalities and the use of iterative and incremental methodology. This means that XP focuses on practicality and adaptability, allowing for flexibility and continuous improvement in the development process.

  Rate this question:

 • 13. 

  Čo je to SCRAMS v SI ?

  • A.

   Agilná metodika

  • B.

   Klasická metodika

  • C.

   špeciálna metodika, ale nepatri ani medzi agilné ani klasické

  • D.

   Nie je to žiadna metodika

  Correct Answer
  D. Nie je to žiadna metodika
  Explanation
  "nie je to žiadna metodika" means "it is not any methodology" in Slovak. This indicates that SCRAMS is not classified as any specific methodology, whether it be agile or traditional. Therefore, it is not considered a methodology at all.

  Rate this question:

 • 14. 

  XP tvrdí : Jediným exaktným, jednoznačným, zmerateľným, overiteľným a nezpochybniteľným zdrojom informácií je zdrojový kód. Je to pravda ?

  • A.

   Pravda

  • B.

   Nepravda

  Correct Answer
  A. Pravda
  Explanation
  The given answer is correct because it agrees with the statement in the question. The statement says that the only exact, unambiguous, measurable, verifiable, and unquestionable source of information is the source code. The answer "Pravda" translates to "True" in English, indicating that the statement is true.

  Rate this question:

 • 15. 

  Čo NEpatrí medzi základné postupy XP ?

  • A.

   Párové programovanie

  • B.

   Backlog

  • C.

   Plánovacia hra

  • D.

   Test driven development

  Correct Answer
  B. Backlog
  Explanation
  Backlog is not a basic practice in Extreme Programming (XP). XP focuses on short development cycles and continuous feedback, and the backlog is a concept commonly used in agile methodologies like Scrum, not specifically in XP. The other options, such as Pair Programming, Test Driven Development, and Planning Game, are all fundamental practices in XP.

  Rate this question:

 • 16. 

  Aké sú výhody XP ?

  • A.

   Bez formalít

  • B.

   Práca v súlade s inštinktmi

  • C.

   Jednoduché zavedenie metodiky

  • D.

   Inkrementálny a iteratívny vývoj

  Correct Answer(s)
  A. Bez formalít
  B. Práca v súlade s inštinktmi
  D. Inkrementálny a iteratívny vývoj
  Explanation
  The advantages of XP (Extreme Programming) include the absence of formalities, working in alignment with instincts, easy implementation of methodology, and incremental and iterative development.

  Rate this question:

 • 17. 

  Aké sú slabé stránky XP ?

  • A.

   Nie je to iteratívna a inrementačná metodika

  • B.

   Veľa zbytočných formalít

  • C.

   Nie ej vhodná pre každého

  • D.

   Ťažké zavedenie metodiky

  Correct Answer(s)
  C. Nie ej vhodná pre každého
  D. Ťažké zavedenie metodiky
  Explanation
  The answer "Nie ej vhodná pre každého, Ťažké zavedenie metodiky" suggests that one of the weak points of XP (Extreme Programming) is that it is not suitable for everyone and implementing the methodology can be challenging. This implies that XP may not be a good fit for all teams or projects, and the process of adopting XP practices may require significant effort and resources.

  Rate this question:

 • 18. 

  Čo nepatrí medzi základné tézy agilných metodík :

  • A.

   Vzájomná komunikácia je lepšia ako komunikácia prostredníctvom rôznych dokumentov

  • B.

   Párové programovanie

  • C.

   Udržateľný vývoj

  • D.

   Krátke iterácie

  Correct Answer
  B. Párové programovanie
  Explanation
  The given statement "Párové programovanie" (Pair Programming) does not belong to the basic principles of agile methodologies. Pair programming is a practice in which two programmers work together at one workstation, with one typing and the other reviewing, in order to improve code quality, knowledge sharing, and collaboration. While pair programming can be used in agile development, it is not considered a fundamental principle of agile methodologies.

  Rate this question:

 • 19. 

  Čo najlepšie charakterizuje agilné metodiky ?

  • A.

   Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre zajtrajšok.

  • B.

   Navrhujeme pre zajtrajšok, implementujeme pre zajtrajšok.

  • C.

   Implementujeme a navrhujeme zajtrajšok.

  • D.

   Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre implementáciu.

  Correct Answer
  D. Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre implementáciu.
  Explanation
  The correct answer is "Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre implementáciu." This answer best characterizes agile methodologies because it emphasizes the importance of implementing solutions quickly and efficiently, while also prioritizing ongoing planning and design for future iterations or implementations. This approach aligns with the principles of agility, which emphasize adaptability, collaboration, and iterative development.

  Rate this question:

 • 20. 

  Čo uprednostňujú agilné metodiky oproti tradičným ?

  • A.

   Procesy a nástroje

  • B.

   Striktné plnenie plánu

  • C.

   Individuality a komunikácia

  • D.

   Reakcia na zmenu

  Correct Answer(s)
  C. Individuality a komunikácia
  D. Reakcia na zmenu
  Explanation
  Agile methodologies prioritize individuality and communication because they emphasize the importance of collaboration and teamwork. Agile teams value the input and ideas of each team member, encouraging individuality and diverse perspectives. Effective communication is essential for agile teams to share information, discuss progress, and address any issues or challenges that arise during the project. Additionally, agile methodologies prioritize the ability to adapt and respond to change quickly. This flexibility allows teams to adjust their plans and strategies based on new information or changing requirements, ensuring that the project stays on track and delivers the desired outcomes.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.