Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Ikalawang Bahagi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1428 | Total Attempts: 5,984,636
Questions: 25 | Attempts: 262

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Ikalawang Bahagi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Nakasanayan na ni Caloy na turuan ang mga kaklase na nahihirapan sa kanilang leksyon. Bago siya umuwi ay naglalaan siya ng oras upang turuan ang mga ito. Ano ang birtud na nahuhubog sa kaniya sa pagsasagawa nito?

  • A.

   Paglilingkod sa iba

  • B.

   Pakikisalamuha sa iba

  • C.

   Pagiging guro sa hinaharap

  • D.

   Pagiging masipag na mag-aaral

  Correct Answer
  A. Paglilingkod sa iba
  Explanation
  Caloy's act of teaching his classmates who are struggling with their lessons shows his virtue of serving others. He willingly spends his time and effort to help his classmates understand their lessons, which demonstrates his selflessness and willingness to assist others in their learning. Caloy's actions exemplify the virtue of paglilingkod sa iba or serving others.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kumakain ng masusustansiyang pagkain si Seth at umiinom ng gatas araw-araw upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Anong katangian ng pagpapahalaga ang angkop sa sitwasyong ito?

  • A.

   Immutable at objective

  • B.

   Sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal

  • C.

   Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao

  • D.

   Lumilikha ng kung ano ang nararapat at dapat gawin

  Correct Answer
  C. Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao
  Explanation
  The given situation describes Seth's habit of eating nutritious food and drinking milk daily in order to have a healthy body. This shows that Seth values the importance of taking care of his health and prioritizes it in his life. Therefore, the characteristic of valuing that is appropriate in this situation is "Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao" which means "Provides direction in a person's life".

  Rate this question:

 • 3. 

  Ano ang obheto ng ating intensyunal na damdamin ayon kay Max Scheler?

  • A.

   Gawi

  • B.

   Birtud

  • C.

   Karunungan

  • D.

   Pagpapahalaga

  Correct Answer
  D. Pagpapahalaga
  Explanation
  According to Max Scheler, the object of our intentional feelings is "Pagpapahalaga" or values. Values are the things or concepts that we consider important, desirable, or worthwhile. They guide our actions, choices, and judgments, and they play a significant role in shaping our behavior and character. Scheler believed that values are not just subjective preferences, but they have an objective reality and can be discovered and recognized by individuals. Therefore, our intentional feelings are directed towards the recognition, understanding, and pursuit of these values.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang pagiging ____________.

  • A.

   Tao

  • B.

   Nilikha

  • C.

   Mapagmahal

  • D.

   Mapanagutan

  Correct Answer
  A. Tao
  Explanation
  The word "virtue" comes from the Latin word "virtus" which means "being human" or "humanity". This suggests that virtue is closely associated with the qualities and characteristics that make us human, such as compassion, empathy, and moral responsibility.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sino ang binibigyan ng karapatan na itayo ang istruktura ng pag-uugali at pagpapahalaga ng mga bata kaya sila ang nagsisilbing guro sa tahanan?

  • A.

   Guro

  • B.

   Magulang

  • C.

   Mamamayan

  • D.

   Kapwa Kabataan

  Correct Answer
  B. Magulang
  Explanation
  Ang mga magulang ang binibigyan ng karapatan na itayo ang istruktura ng pag-uugali at pagpapahalaga ng mga bata sa tahanan. Sila ang mga unang guro ng mga bata at ang mga itinuturo nila sa kanila ay magiging pundasyon ng kanilang pag-uugali at pagpapahalaga sa buhay. Ang mga magulang ang responsable sa paghubog ng mga anak nila at sa pagturo sa kanila ng tamang mga kaugalian at pag-uugali.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang itinurong mga halaga ng mga magulang sa tahanan ay maaaring mawala sa isang iglap lalo na sa yugto ng kabataan.

  • A.

   Tama, dahil nagiging malayo sila sa isa’t isa sa yugto ng kabataan

  • B.

   Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan

  • C.

   Mali, dahil ito ay nakatanim na sa isip at puso ng mga kabataan

  • D.

   Mali, dahil hindi makikinig ang mga kabataan sa iba maliban sa kanilang mga magulang

  Correct Answer
  B. Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan
  Explanation
  The correct answer is "Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan." This is because during the stage of youth, individuals are influenced by their peers and may adopt different values and beliefs that differ from those taught by their parents. These influences can shape their perspectives and cause them to deviate from the values taught at home.

  Rate this question:

 • 7. 

  Si Karina ay masunuring bata subalit nang siya ay magdalaga at matutong makihalubilo sa iba pang kabataan ay unti-unti itong nagbago. Nakakaligtaan na niya ang mga utos ng kaniyang mga magulang dahil sa pagkahumaling sa pakikipagbarkada. Ano sa mga panlabas na salik ang nakaaapekto sa kilos ni Karina?

  • A.

   Media

  • B.

   Kapwa Kabataan

  • C.

   Pamana ng Kultura

  • D.

   Katayuang Panlipunan-Pangkabuhayan

  Correct Answer
  B. Kapwa Kabataan
  Explanation
  The correct answer is "Kapwa Kabataan". This is because Karina's change in behavior, specifically neglecting her parents' instructions, can be attributed to her newfound interest in socializing with her peers (pakikipagbarkada). The term "Kapwa Kabataan" refers to the influence and impact of fellow youth or peers on an individual's actions and decisions. In this case, Karina's desire to fit in and be accepted by her friends has led her to disregard her parents' authority and rules.

  Rate this question:

 • 8. 

  Habang lumalawak ang mundong ginagalawan ng isang kabataan, lumalawak din ang maaaring makaimpluwensiya sa paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga. Ang pahayag ay:

  • A.

   Tama, dahil nakasalalay sa kaniyang kapwa ang paghubog na kaniyang mga pagpapahalaga.

  • B.

   Tama, dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa iba ay natutuhan niya ang wastong pakikitungo sa kapwa.

  • C.

   Mali, dahil nakasalalay sa kaniyang sarili ang paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga.

  • D.

   Mali, dahil sapat na ang pakikipag-ugnayan niya sa kaniyang pamilya upang mahuhubog ang kaniyang mga pagpapahalaga.

  Correct Answer
  A. Tama, dahil nakasalalay sa kaniyang kapwa ang paghubog na kaniyang mga pagpapahalaga.
  Explanation
  The statement is correct because the values of an individual are shaped by the influence of others, particularly their peers. As the youth interacts with different people in the expanding world, their values are influenced by their interactions and relationships with others. This means that the values they develop are not solely dependent on themselves but are also influenced by the people around them.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ang mga sumusunod ay tungkulin ng pamilya sa paghubog ng mga halaga ng kanilang anak MALIBAN sa:

  • A.

   Ituro ang tamang pakikisalamuha sa kapwa at ang halaga ng tiwala

  • B.

   Ituro ang magpahalaga hindi lamang sa sarili kundi mas higit sa kapwa

  • C.

   Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali

  • D.

   Gabayan ang isang bata na kilalanin, unawain, isapuso, iangat at isabuhay ang pangkalahatang katotohanan

  Correct Answer
  C. Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali
  Explanation
  The given answer is the exception because it states that teaching moral principles through personal thoughts, words, and actions is not a responsibility of the family in shaping their child's values. The other options all emphasize the importance of teaching values such as proper social interaction, trust, valuing others, and recognizing and understanding the general truth.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ano ang dalawang panlipunang pangkabuhayang kondisyon na maaaring nagiging hadlang sa pagtuturo ng pagpapahalaga?

  • A.

   Labis na kahinaan at kalakasan

  • B.

   Labis na kasamaan at kabutihan

  • C.

   Labis na kahirapan at kahusayan

  • D.

   Labis na kahirapan at karangyaan

  Correct Answer
  D. Labis na kahirapan at karangyaan
  Explanation
  The correct answer is "Labis na kahirapan at karangyaan" because extreme poverty and excessive wealth can both be obstacles to teaching values. Extreme poverty can lead to a lack of resources and opportunities for learning, while excessive wealth can create a sense of entitlement and disregard for the values of hard work and empathy. Both extremes can hinder the development of values in education.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ano ang nararapat gawin sa mga positibong impluwensiya hatid ng mga panlabas na salik na ito?

  • A.

   Paniwalaan at tanggapin

  • B.

   Panindigan ang tamang pasya at kilos

  • C.

   Linangin upang maisabuhay ang birtud

  • D.

   Suriin at isabuhay ang mga pagpapahalaga

  Correct Answer
  A. Paniwalaan at tanggapin
 • 12. 

  Inalok ka ng iyong kaibigan na manigarilyo. Pinagtatawanan ka nilang lahat dahil ikaw na lamang sa inyong grupo ang hindi sumusubok nito. Tatanggalin ka nila sa grupo kapag hindi mo ito ginawa. Ano ang gagawin mo?

  • A.

   Pagbibigyan sila upang hindi matanggal sa grupo

  • B.

   Susubukang manigarilyo kahit isang beses lang upang pagbigyan sila

  • C.

   Magdadahilan na may karamdaman kaya’t hindi mo ito pwedeng subukan

  • D.

   Tatanggihan ang alok at ipaliliwanag ang masamang epekto nito sa kanila

  Correct Answer
  D. Tatanggihan ang alok at ipaliliwanag ang masamang epekto nito sa kanila
  Explanation
  The correct answer is to refuse the offer and explain the harmful effects of smoking to them. This is the best course of action because it prioritizes one's own health and well-being, as well as the well-being of others. By refusing to smoke and educating them about the negative consequences, it promotes a healthier lifestyle and discourages the habit among friends.

  Rate this question:

 • 13. 

  Pagkagaling sa paaralan ay sumakay ka ng tricycle pauwi. Nagbayad ka sa driver at pagbaba mo ay iniabot sa iyo ang sukli. Huli na nang iyong mapansin na sobra ang perang isinukli sa iyo. Ano ang nararapat mong gawin?

  • A.

   Itatago ang sobrang sukli dahil hindi mo naman kasalanan ito

  • B.

   Ibibigay sa nanay ang sukli upang ipandagdag sa iyong baon

  • C.

   Ibibigay ang sukli sa sinumang pulubi na makikita sa lansangan

  • D.

   Itatago ang sobrang sukli at kapag muling nakit ang driver ay ibalik ito

  Correct Answer
  D. Itatago ang sobrang sukli at kapag muling nakit ang driver ay ibalik ito
  Explanation
  You should hide the excess change and return it to the driver if you see him again.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ang ___________________ na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao.

  • A.

   Intelektwal

  • B.

   Ispiritwal

  • C.

   Moral

  • D.

   Pisikal

  Correct Answer
  C. Moral
  Explanation
  The correct answer is "Moral." Moral virtue refers to the principles and values that guide a person's behavior and decision-making. It relates to the ethical standards and sense of right and wrong that individuals possess. This virtue influences how individuals interact with others, make choices, and live their lives. It is concerned with the development of good character and the cultivation of virtues such as honesty, kindness, fairness, and empathy. Moral virtue plays a crucial role in shaping human behavior and determining the morality of actions.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ang mga sumusunod ay hirarkiya ng pagpapahalaga MALIBAN sa:

  • A.

   Pandamdam

  • B.

   Intelektwal

  • C.

   Pambuhay

  • D.

   Banal

  Correct Answer
  B. Intelektwal
  Explanation
  The given options represent a hierarchy of values, with "Intelektwal" being the exception. It suggests that "Intelektwal" does not fit into the hierarchy of values being discussed.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ano ang pagpapahalaga na tumutukoy sa pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho?

  • A.

   Pandamdam

  • B.

   Pambuhay

  • C.

   Ispiritwal

  • D.

   Banal

  Correct Answer
  A. Pandamdam
 • 17. 

  Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng wastonh paggamit ng media?

  • A.

   Panonood ng anumang palabas sa telebisyon na nais panoorin

  • B.

   Pagli-like ng mga post sa Facebook na nagpapakita ng imoralidad

  • C.

   Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin

  • D.

   Pakikinig sa mga musikang uso at napapanahon kahit hindi nauunawaan ang mensahe

  Correct Answer
  C. Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin
  Explanation
  The correct answer is "Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin" which means "Evaluating the quality of any information to be accepted or supported." This action demonstrates the proper use of media as it promotes critical thinking and discernment in choosing the information to consume or endorse. It emphasizes the importance of being mindful and responsible media users by not blindly accepting or promoting information without considering its credibility, accuracy, and ethical implications.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag. Ang pahayag ay:

  • A.

   Tama, sapagkat kinakailangan ng tao ang matagal na panahon upang makapag-isip.

  • B.

   Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ng paghubog ang mga ito.

  • C.

   Mali, sapagkat nahuhubog ito sa madaling pamamaraan depende sa taong nagtataglay nito.

  • D.

   Mali, sapagkat may kalayaan ang tao na piliin ang makabubuti sa kanya at sa panahon na nais niya.

  Correct Answer
  B. Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ng paghubog ang mga ito.
  Explanation
  The correct answer is "Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ng paghubog ang mga ito." This answer is correct because it acknowledges that values are not developed overnight but rather go through a careful and lengthy process of shaping and molding. It implies that values are not innate but are acquired and refined over time through various experiences, influences, and reflections.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hindi sinasadya ni Dawn ang pagkakahulog ng basong kaniyang hawak dahil sa pagkagulat sa biglang pagbagsak ng pinto. Alam niya na ito ang paboritong baso ng kaniyang ina kaya't agad niyang sinabi sa ina ang totoo. Anong panloob na salik ang nahuhubog sa pagkatao ni Jessa batay sa sitwasyon?

  • A.

   Disiplinang Pansarili

  • B.

   Konsensiya

  • C.

   Pagsasabuhay ng mga Birtud

  • D.

   Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan

  Correct Answer
  B. Konsensiya
  Explanation
  Jessa's conscience is shaped by the situation because she immediately told her mother the truth about accidentally dropping the favorite glass. This shows that she has a strong sense of right and wrong and feels guilty when she does something unintentionally. She values honesty and takes responsibility for her actions, which reflects a well-developed conscience.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhay ay gabay sa paggawa ng _________.

  • A.

   Moral na Paghuhusga

  • B.

   Obhektibong Paglalahat

  • C.

   Matiwasay na Pamumuhay

  • D.

   Mapangutang pasya at kilos

  Correct Answer
  D. Mapangutang pasya at kilos
  Explanation
  The correct answer is "Mapangutang pasya at kilos". This is because the application of internal factors in daily life guides decision-making and actions that involve borrowing or lending. These internal factors may include personal values, beliefs, and moral judgments, which influence the choices and behaviors related to borrowing and lending money.

  Rate this question:

 • 21. 

  Upang mahubog ang disiplinang pansarili, kailangan ng taong matutuhan ang sumusunod MALIBAN sa:

  • A.

   Tanggapin ang kalalabasan ng pasya at kilos

  • B.

   Gamitin ang kalayaan sa kahit anong paraan

  • C.

   Maging mapanagutan sa lahat ng kanyang kilos

  • D.

   Magsikap na mag-isip at magpasiya nang makatwiran

  Correct Answer
  B. Gamitin ang kalayaan sa kahit anong paraan
  Explanation
  The given correct answer is "Gamitin ang kalayaan sa kahit anong paraan" (Use freedom in any way). This answer is incorrect because using freedom in any way can lead to irresponsible actions and disregard for the rights and well-being of others. To shape personal discipline, one needs to learn to accept the consequences of their decisions and actions, be accountable for their actions, and strive to think and decide reasonably.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ano ang panloob na salik na kung saan ang tao ay tapat sa paggawa ng tama at nag-aalinlangan sa paggawa ng masama?

  • A.

   Kalayaan

  • B.

   Konsensiya

  • C.

   Pagsasabuhay ng Birtud

  • D.

   Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama

  Correct Answer
  B. Konsensiya
  Explanation
  The correct answer is "Konsensiya." The term "konsensiya" refers to a person's moral conscience or sense of right and wrong. It is the internal factor that guides individuals to do what is morally upright and hesitate when faced with the temptation to do wrong. Konsensiya serves as a moral compass, leading individuals to make ethical decisions and act in accordance with their values and beliefs.

  Rate this question:

 • 23. 

  Bilang isang mag-aaral, ano ang pinakamainam gawin upang maisabuhay ang pagpapahalaga sa pag-aaral?

  • A.

   Pakikinig at pakikilahok sa talakayan sa klase

  • B.

   Pag-aaral ng aralin kapag nakatingin ang guro

  • C.

   Pagpapataas ng marka upang bigyan ng regalo ng mga magulang

  • D.

   Paggawa ng mga takdang-aralin sa tuwing sinasabihan ng magulang

  Correct Answer
  A. Pakikinig at pakikilahok sa talakayan sa klase
  Explanation
  To effectively live out the value of education as a student, it is important to actively listen and participate in class discussions. This allows for a deeper understanding of the topics being taught and encourages critical thinking. By engaging in class discussions, students can also learn from their peers and gain different perspectives on the subject matter. This active involvement in the learning process fosters a positive attitude towards education and enhances overall academic performance.

  Rate this question:

 • 24. 

  Paano maisasabuhay ang mataas na antas ng pagpapahalaga?

  • A.

   Sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang gawain.

  • B.

   Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.

  • C.

   Pag-aralan mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao.

  • D.

   Sa pamamagitan ng pagpili sa pinakamataas na antas ng pagpapahalaga.

  Correct Answer
  B. Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.
  Explanation
  The answer "Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon" suggests that in order to live up to a high level of values, one must consistently choose to do what is right and good in every situation. This implies making ethical decisions, considering the consequences of one's actions, and prioritizing moral principles. By consistently choosing to do what is right, individuals can maintain a high level of values and integrity in their lives.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?

  • A.

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas

  • B.

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito

  • C.

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama

  • D.

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas

  Correct Answer
  C. Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama
  Explanation
  To increase the level of your values, it is important to strive to have sufficient knowledge and readiness in making the right choices. This means that in order to elevate your values, you should make an effort to educate yourself and be prepared when it comes to making decisions. By doing so, you will be better equipped to make choices that align with your values and ultimately increase the level of importance you place on them.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 06, 2019
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.