Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Ikalawang Bahagi

25 Questions | Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Ikalawang Bahagi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nakasanayan na ni Caloy na turuan ang mga kaklase na nahihirapan sa kanilang leksyon. Bago siya umuwi ay naglalaan siya ng oras upang turuan ang mga ito. Ano ang birtud na nahuhubog sa kaniya sa pagsasagawa nito?
  • A. 

   Paglilingkod sa iba

  • B. 

   Pakikisalamuha sa iba

  • C. 

   Pagiging guro sa hinaharap

  • D. 

   Pagiging masipag na mag-aaral

 • 2. 
  Kumakain ng masusustansiyang pagkain si Seth at umiinom ng gatas araw-araw upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Anong katangian ng pagpapahalaga ang angkop sa sitwasyong ito?
  • A. 

   Immutable at objective

  • B. 

   Sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal

  • C. 

   Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao

  • D. 

   Lumilikha ng kung ano ang nararapat at dapat gawin

 • 3. 
  Ano ang obheto ng ating intensyunal na damdamin ayon kay Max Scheler?
  • A. 

   Gawi

  • B. 

   Birtud

  • C. 

   Karunungan

  • D. 

   Pagpapahalaga

 • 4. 
  Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang pagiging ____________.
  • A. 

   Tao

  • B. 

   Nilikha

  • C. 

   Mapagmahal

  • D. 

   Mapanagutan

 • 5. 
  Sino ang binibigyan ng karapatan na itayo ang istruktura ng pag-uugali at pagpapahalaga ng mga bata kaya sila ang nagsisilbing guro sa tahanan?
  • A. 

   Guro

  • B. 

   Magulang

  • C. 

   Mamamayan

  • D. 

   Kapwa Kabataan

 • 6. 
  Ang itinurong mga halaga ng mga magulang sa tahanan ay maaaring mawala sa isang iglap lalo na sa yugto ng kabataan.
  • A. 

   Tama, dahil nagiging malayo sila sa isa’t isa sa yugto ng kabataan

  • B. 

   Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan

  • C. 

   Mali, dahil ito ay nakatanim na sa isip at puso ng mga kabataan

  • D. 

   Mali, dahil hindi makikinig ang mga kabataan sa iba maliban sa kanilang mga magulang

 • 7. 
  Si Karina ay masunuring bata subalit nang siya ay magdalaga at matutong makihalubilo sa iba pang kabataan ay unti-unti itong nagbago. Nakakaligtaan na niya ang mga utos ng kaniyang mga magulang dahil sa pagkahumaling sa pakikipagbarkada. Ano sa mga panlabas na salik ang nakaaapekto sa kilos ni Karina?
  • A. 

   Media

  • B. 

   Kapwa Kabataan

  • C. 

   Pamana ng Kultura

  • D. 

   Katayuang Panlipunan-Pangkabuhayan

 • 8. 
  Habang lumalawak ang mundong ginagalawan ng isang kabataan, lumalawak din ang maaaring makaimpluwensiya sa paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga. Ang pahayag ay:
  • A. 

   Tama, dahil nakasalalay sa kaniyang kapwa ang paghubog na kaniyang mga pagpapahalaga.

  • B. 

   Tama, dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa iba ay natutuhan niya ang wastong pakikitungo sa kapwa.

  • C. 

   Mali, dahil nakasalalay sa kaniyang sarili ang paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga.

  • D. 

   Mali, dahil sapat na ang pakikipag-ugnayan niya sa kaniyang pamilya upang mahuhubog ang kaniyang mga pagpapahalaga.

 • 9. 
  Ang mga sumusunod ay tungkulin ng pamilya sa paghubog ng mga halaga ng kanilang anak MALIBAN sa:
  • A. 

   Ituro ang tamang pakikisalamuha sa kapwa at ang halaga ng tiwala

  • B. 

   Ituro ang magpahalaga hindi lamang sa sarili kundi mas higit sa kapwa

  • C. 

   Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali

  • D. 

   Gabayan ang isang bata na kilalanin, unawain, isapuso, iangat at isabuhay ang pangkalahatang katotohanan

 • 10. 
  Ano ang dalawang panlipunang pangkabuhayang kondisyon na maaaring nagiging hadlang sa pagtuturo ng pagpapahalaga?
  • A. 

   Labis na kahinaan at kalakasan

  • B. 

   Labis na kasamaan at kabutihan

  • C. 

   Labis na kahirapan at kahusayan

  • D. 

   Labis na kahirapan at karangyaan

 • 11. 
  Ano ang nararapat gawin sa mga positibong impluwensiya hatid ng mga panlabas na salik na ito?
  • A. 

   Paniwalaan at tanggapin

  • B. 

   Panindigan ang tamang pasya at kilos

  • C. 

   Linangin upang maisabuhay ang birtud

  • D. 

   Suriin at isabuhay ang mga pagpapahalaga

 • 12. 
  Inalok ka ng iyong kaibigan na manigarilyo. Pinagtatawanan ka nilang lahat dahil ikaw na lamang sa inyong grupo ang hindi sumusubok nito. Tatanggalin ka nila sa grupo kapag hindi mo ito ginawa. Ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Pagbibigyan sila upang hindi matanggal sa grupo

  • B. 

   Susubukang manigarilyo kahit isang beses lang upang pagbigyan sila

  • C. 

   Magdadahilan na may karamdaman kaya’t hindi mo ito pwedeng subukan

  • D. 

   Tatanggihan ang alok at ipaliliwanag ang masamang epekto nito sa kanila

 • 13. 
  Pagkagaling sa paaralan ay sumakay ka ng tricycle pauwi. Nagbayad ka sa driver at pagbaba mo ay iniabot sa iyo ang sukli. Huli na nang iyong mapansin na sobra ang perang isinukli sa iyo. Ano ang nararapat mong gawin?
  • A. 

   Itatago ang sobrang sukli dahil hindi mo naman kasalanan ito

  • B. 

   Ibibigay sa nanay ang sukli upang ipandagdag sa iyong baon

  • C. 

   Ibibigay ang sukli sa sinumang pulubi na makikita sa lansangan

  • D. 

   Itatago ang sobrang sukli at kapag muling nakit ang driver ay ibalik ito

 • 14. 
  Ang ___________________ na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao.
  • A. 

   Intelektwal

  • B. 

   Ispiritwal

  • C. 

   Moral

  • D. 

   Pisikal

 • 15. 
  Ang mga sumusunod ay hirarkiya ng pagpapahalaga MALIBAN sa:
  • A. 

   Pandamdam

  • B. 

   Intelektwal

  • C. 

   Pambuhay

  • D. 

   Banal

 • 16. 
  Ano ang pagpapahalaga na tumutukoy sa pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho?
  • A. 

   Pandamdam

  • B. 

   Pambuhay

  • C. 

   Ispiritwal

  • D. 

   Banal

 • 17. 
  Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng wastonh paggamit ng media?
  • A. 

   Panonood ng anumang palabas sa telebisyon na nais panoorin

  • B. 

   Pagli-like ng mga post sa Facebook na nagpapakita ng imoralidad

  • C. 

   Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin

  • D. 

   Pakikinig sa mga musikang uso at napapanahon kahit hindi nauunawaan ang mensahe

 • 18. 
  Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag. Ang pahayag ay:
  • A. 

   Tama, sapagkat kinakailangan ng tao ang matagal na panahon upang makapag-isip.

  • B. 

   Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ng paghubog ang mga ito.

  • C. 

   Mali, sapagkat nahuhubog ito sa madaling pamamaraan depende sa taong nagtataglay nito.

  • D. 

   Mali, sapagkat may kalayaan ang tao na piliin ang makabubuti sa kanya at sa panahon na nais niya.

 • 19. 
  Hindi sinasadya ni Dawn ang pagkakahulog ng basong kaniyang hawak dahil sa pagkagulat sa biglang pagbagsak ng pinto. Alam niya na ito ang paboritong baso ng kaniyang ina kaya't agad niyang sinabi sa ina ang totoo. Anong panloob na salik ang nahuhubog sa pagkatao ni Jessa batay sa sitwasyon?
  • A. 

   Disiplinang Pansarili

  • B. 

   Konsensiya

  • C. 

   Pagsasabuhay ng mga Birtud

  • D. 

   Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan

 • 20. 
  Ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhay ay gabay sa paggawa ng _________.
  • A. 

   Moral na Paghuhusga

  • B. 

   Obhektibong Paglalahat

  • C. 

   Matiwasay na Pamumuhay

  • D. 

   Mapangutang pasya at kilos

 • 21. 
  Upang mahubog ang disiplinang pansarili, kailangan ng taong matutuhan ang sumusunod MALIBAN sa:
  • A. 

   Tanggapin ang kalalabasan ng pasya at kilos

  • B. 

   Gamitin ang kalayaan sa kahit anong paraan

  • C. 

   Maging mapanagutan sa lahat ng kanyang kilos

  • D. 

   Magsikap na mag-isip at magpasiya nang makatwiran

 • 22. 
  Ano ang panloob na salik na kung saan ang tao ay tapat sa paggawa ng tama at nag-aalinlangan sa paggawa ng masama?
  • A. 

   Kalayaan

  • B. 

   Konsensiya

  • C. 

   Pagsasabuhay ng Birtud

  • D. 

   Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama

 • 23. 
  Bilang isang mag-aaral, ano ang pinakamainam gawin upang maisabuhay ang pagpapahalaga sa pag-aaral?
  • A. 

   Pakikinig at pakikilahok sa talakayan sa klase

  • B. 

   Pag-aaral ng aralin kapag nakatingin ang guro

  • C. 

   Pagpapataas ng marka upang bigyan ng regalo ng mga magulang

  • D. 

   Paggawa ng mga takdang-aralin sa tuwing sinasabihan ng magulang

 • 24. 
  Paano maisasabuhay ang mataas na antas ng pagpapahalaga?
  • A. 

   Sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang gawain.

  • B. 

   Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.

  • C. 

   Pag-aralan mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao.

  • D. 

   Sa pamamagitan ng pagpili sa pinakamataas na antas ng pagpapahalaga.

 • 25. 
  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?
  • A. 

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas

  • B. 

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito

  • C. 

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama

  • D. 

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.