Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Unang Bahagi

25 Questions | Attempts: 1483

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Unang Bahagi - Quiz

Ugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga | Hirarkiya ng Pagpapahalaga | Panloob at Panlabas na Salik na Nakakaimpluwensiya sa Pagpapahalaga


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na gawin upang mahubog ang birtud ng pagiging responsableng anak?
  • A. 

   Linisin ang bahay pagkatapos manood ng telebisyon

  • B. 

   Pagkukusang maglinis ng sariling kwarto kahit hindi inuutusan

  • C. 

   Pagbabantay sa nakababatang kapatid dahil inutusan ng magulang

  • D. 

   Pagtulong sa mga kapatid sa gawaing bahay upang sa susunod ay ikaw naman ang tutulungan

 • 2. 
  Napapansin mong nagiging mainitin ang ulo ng iyong kaibigan. Sa tuwing kinakausap mo siya ay pasigaw ka niyang sinasagot. Minsan ay halos saktan ka na niya dahil sa isang pagkakataon na may nasabi kang hindi niya nagustuhan. Ano ang pinakamainam mong gawin sa ganitong sitwasyon?
  • A. 

   Isumbong sa guro upang siya ay mapagsabihan

  • B. 

   Isumbong sa iyong magulang upang siya ay kausapin

  • C. 

   Hayaan na lamang siya dahil maaaring may problema siya

  • D. 

   Magtimpi at humanap ng tamang pagkakataon upang siya ay kausapin

 • 3. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng katatagan bilang isang moral na birtud?
  • A. 

   Laging nagpapasa ng proyekto si Angel sa tamang oras

  • B. 

   Pumapasok si Anna araw-araw upang makakuha ng mataas na marka

  • C. 

   Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Markson na makapagtapos ng pag-aaral

  • D. 

   Tinutulungan ni Alex ang kaniyang mga magulang sa paghahanap-buhay

 • 4. 
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pambuhay na pagpapahalaga?
  • A. 

   Araw-araw dumadalo sa misa sa kanilang parokya si Mang Larry

  • B. 

   Ibinalik ni Lucas ang napulot niyang pitaka na may lamang malaking halaga

  • C. 

   Pinananatili ni Alexia na malusog ang kaniyang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay

  • D. 

   Nagpasalamat si Robin sa kaniyang ina dahil sa pagbibigay nito ng sapatos na kailangan niya sa paligsahan

 • 5. 
  Ayon sa hirarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheler, ano ang pagkakasunod-sunod ng mga pagpapahalaga mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na pagpapahalaga?
  • A. 

   Banal, ispiritwal, pambuhay, pandamdam

  • B. 

   Pandamdam, pambuhay, ispiritwal, banal

  • C. 

   Ispiritwal, banal, pandamdam, pambuhay

  • D. 

   Pambuhay, pandamdam, ispiritwal, banal

 • 6. 
  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pagpapahalaga. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra ang magpapakita ng hirarkiya ng pagpapahalaga? I.  Magandang sapatos II.  Pakikinig sa oras ng klase III.  Malusog na pangangatawan IV.  Pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha
  • A. 

   I,II,III,IV

  • B. 

   III,IV,I,II

  • C. 

   II,IV,III,I

  • D. 

   I,III,II,IV

 • 7. 
  Mas pinili ni Azeel na ipambili ng aklat ang perang ibinigay sa kaniya kaysa ipambili ng pagkain. Ano ang katangian ng mataas na pagpapahalaga ang nakapaloob sa sitwasyong ito?
  • A. 

   Hindi nakabatay sa organismong nakakaramdam nito

  • B. 

   Mahirap mabawasan ang kalidad ng mataas na pagpapahalaga

  • C. 

   Lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga

  • D. 

   Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga

 • 8. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na lumilikha ng iba pang pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga?
  • A. 

   Nagsasakripisyo si Aling Charo na magtrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya

  • B. 

   Sa kabila ng pagiging bulag ay nakamit ni Mateo ang pagiging summa cum laude

  • C. 

   Mas pinili ni Lorena na sumama sa prayer meeting kaysa sa maglaro ng basketball

  • D. 

   Tinuturuan ni Daniel ang mga kaklase niyang nahihirapan sa kanilang leksyon

 • 9. 
  Iniligtas ni William ang kaniyang kapatid nang masunog ang kanilang bahay. Sa kabila ng panganib sa kaniyang buhay ay pinili niyang sagipin ang kaniyang kapatid. Ano ang magpapatunay na pinili niya ang tama at mabuti?
  • A. 

   Nakasanayan na niyang gawin ito

  • B. 

   Pinili niya ang mas mataas na pagpapahalaga

  • C. 

   Ibinahagi niya ang pagpapahalaga sa ibang tao

  • D. 

   Tinanggap ng karamihan ang pagpapahalagang pinili niya

 • 10. 
  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?
  • A. 

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas

  • B. 

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito

  • C. 

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama

  • D. 

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas

 • 11. 
  Dahil sa paglalaro ng computer games ay hindi nakapagpasa ng proyekto si Luis. Masisisi ba siya sa kaniyang naging kilos?
  • A. 

   Oo, dahil mas mahalaga sa kaniya ang kaniyang hilig

  • B. 

   Oo, dahil may pananagutan siya sa kaniyang piniling kilos

  • C. 

   Hindi, dahil isang paraan lamang ito upang makapaglibang

  • D. 

   Hindi, dahil maaari pa naman siyang humabol sa pagpapasa ng proyekto

 • 12. 
  Ang pagnanais ng taong takasan ang konsekwensya ng kanyang kilos ay ang pagnanais na takasan ang __________.
  • A. 

   Kalayaan

  • B. 

   Karapatan

  • C. 

   Katungkulan

  • D. 

   Kahihinatnan

 • 13. 
  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:
  • A. 

   Layon

  • B. 

   Pamamaraan

  • C. 

   Pangyayari

  • D. 

   Kahihinatnan

 • 14. 
  Anong kakayahan ang mapalalakas kung mahuhubog mula sa pagkabata ang kakayahan ng isang bata na gamitin ang tamang konsensiya?
  • A. 

   Pagbuo ng mabuting kalooban

  • B. 

   Pagbuo ng tamang pagpapasya

  • C. 

   Pagbuo ng moral na paghuhusga

  • D. 

   Pagbuo ng matalinong paghuhusga

 • 15. 
  Nahihilig sa paggamit ng social media si Kristina kaya’t nakakaligtaan niyang mag-aral ng kaniyang mga leksyon dahil dito ay hindi natuwa ang kaniyang mga magulang at hindi na siya pinayagang gumamit ng kahit na anong gadget upang mas lalong mabigyang pansin ang kaniyang pag-aaral. Kung ikaw si Kristina, alin sa mga sumusunod na panloob na salik ang angkop niyang isabuhay upang hindi na maulit ang kaniyang pagkakamali?
  • A. 

   Disiplinang pansarili

  • B. 

   Pagsasabuhay ng mga birtud

  • C. 

   Mapanagutang paggamit ng kalayaan

  • D. 

   Pagiging sensitibo sa gawang masama

 • 16. 
  Paano mapananatili ang moral na integridad ng isang kabataang tulad mo?
  • A. 

   Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan sa kapwa

  • B. 

   Sa pamamagitan ng pagkilala sa tama at maling gawain

  • C. 

   Sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan sa lahat ng kaniyang kilos

  • D. 

   Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan

 • 17. 
  Nakiusap sa iyo ang iyong kaibigan na pakopyahin mo siya sa pagsusulit dahil kapag mababa ang kaniyang naging marka ay pagagalitan siya ng kaniyang mga magulang. Tinutulungan ka rin niya sa iyong mga proyekto kaya’t isinusumbat niya ito sa iyo. Ano ang pinakaangkop mong gawin sa ganitong sitwasyon?
  • A. 

   Pakokopyahin siya dahil may utang na loob ako sa kaniya

  • B. 

   Isusumbong ko siya sa aming guro upang siya ay mapagsabihan

  • C. 

   Hihimukin siya na sagutan ang pagsusulit sa abot ng kaniyang makakaya

  • D. 

   Hindi na lamang sasagutan ang pagsusulit upang parehas na lamang kaming walang sagot

 • 18. 
  Lumaki si Teresa na nakukuha ang lahat ng kaniyang gusto palibhasa parehong nasa ibang bansa ang kaniyang mga magulang upang magtrabaho. Mahilig siyang magpabili ng mga bagong kagamitan na kadalasan ay nagiging maluho na lamang. Kung ikaw si Teresa, ano ang maaari mong gawin upang maisabuhay mo ang disiplinang pansarili?
  • A. 

   Piliin ang mga bagay na ibibigay ng mga magulang

  • B. 

   Magpasalamat sa mga magulang dahil sa pagbibigay ng mga ito

  • C. 

   Matutong makuntento sa mga bagay na mayroon ka at pahalagahan ito

  • D. 

   Hayaan na lamang ang mga magulang total hindi mo naman ito hingi sa kanila

 • 19. 
  Ano ang panlabas na salik na hindi lamang itinuturing na pundasyon ng lipunan kundi pundasyon ng pagkatao ng isang indibidwal?
  • A. 

   Guro

  • B. 

   Kapwa

  • C. 

   Media

  • D. 

   Pamilya

 • 20. 
  Ang mga sumusunod ay panlabas na salik na nakakaimpluwensiya sa paghubog ng pagpapahalaga MALIBAN sa:
  • A. 

   Media

  • B. 

   Konsensiya

  • C. 

   Pamana ng Kultura

  • D. 

   Kapwa Kabataan

 • 21. 
  Ang mga sumusunod na pahayag ay katotohanan tungkol sa birtud MALIBAN sa:
  • A. 

   Laging nakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao ang birtud

  • B. 

   Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan

  • C. 

   Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud

  • D. 

   Ang tao at may magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na birtud

 • 22. 
  Ano ang itinuturing na ina ng mga birtud?
  • A. 

   Katatagan

  • B. 

   Pagtitimpi

  • C. 

   Katarungan

  • D. 

   Maingat na Paghuhusga

 • 23. 
  Ang mga sumusunod ay katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi MALIBAN sa:
  • A. 

   Obhetibo

  • B. 

   Panlipunan

  • C. 

   Subhetibo

  • D. 

   Sitwasyonal

 • 24. 
  Ano ang salitang Latin na pinagmulan ng salitang pagpapahalaga o values?
  • A. 

   Virtus

  • B. 

   Vivere

  • C. 

   Valore

  • D. 

   Virtuoso

 • 25. 
  Mahilig kumain ng matatamis si Romeo subalit sinisiguro niya na hindi siya lalabis sa pagkain nito dahil maaaring masira ang kaniyang mga ngipin. Anong moral na birtud ang isinasabuhay ni Romeo?
  • A. 

   Katatagan

  • B. 

   Pagtitimpi

  • C. 

   Katarungan

  • D. 

   Mapanagutang Paghuhusga

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.