Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Unang Bahagi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1452 | Total Attempts: 5,818,250
Questions: 25 | Attempts: 1,521

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 9-12 | Pagbabalik-tanaw | Unang Bahagi - Quiz

Ugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga | Hirarkiya ng Pagpapahalaga | Panloob at Panlabas na Salik na Nakakaimpluwensiya sa Pagpapahalaga


Questions and Answers
 • 1. 

  Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na gawin upang mahubog ang birtud ng pagiging responsableng anak?

  • A.

   Linisin ang bahay pagkatapos manood ng telebisyon

  • B.

   Pagkukusang maglinis ng sariling kwarto kahit hindi inuutusan

  • C.

   Pagbabantay sa nakababatang kapatid dahil inutusan ng magulang

  • D.

   Pagtulong sa mga kapatid sa gawaing bahay upang sa susunod ay ikaw naman ang tutulungan

  Correct Answer
  B. Pagkukusang maglinis ng sariling kwarto kahit hindi inuutusan
  Explanation
  The best way to cultivate the virtue of being a responsible child is by voluntarily cleaning one's own room without being told to do so. This shows initiative, independence, and a sense of personal responsibility. It demonstrates that the child understands the importance of cleanliness and takes ownership of their own space. It also relieves the burden on the parents, as they don't have to constantly remind or instruct the child to clean their room.

  Rate this question:

 • 2. 

  Napapansin mong nagiging mainitin ang ulo ng iyong kaibigan. Sa tuwing kinakausap mo siya ay pasigaw ka niyang sinasagot. Minsan ay halos saktan ka na niya dahil sa isang pagkakataon na may nasabi kang hindi niya nagustuhan. Ano ang pinakamainam mong gawin sa ganitong sitwasyon?

  • A.

   Isumbong sa guro upang siya ay mapagsabihan

  • B.

   Isumbong sa iyong magulang upang siya ay kausapin

  • C.

   Hayaan na lamang siya dahil maaaring may problema siya

  • D.

   Magtimpi at humanap ng tamang pagkakataon upang siya ay kausapin

  Correct Answer
  D. Magtimpi at humanap ng tamang pagkakataon upang siya ay kausapin
  Explanation
  In this situation, the best course of action would be to remain calm and find the right opportunity to talk to your friend. It is important to approach the situation with understanding and empathy, as it is possible that your friend may be going through some personal issues or experiencing stress. By waiting for the right moment to have a conversation, you can address the problem in a more peaceful and constructive manner, allowing for better communication and resolution.

  Rate this question:

 • 3. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng katatagan bilang isang moral na birtud?

  • A.

   Laging nagpapasa ng proyekto si Angel sa tamang oras

  • B.

   Pumapasok si Anna araw-araw upang makakuha ng mataas na marka

  • C.

   Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Markson na makapagtapos ng pag-aaral

  • D.

   Tinutulungan ni Alex ang kaniyang mga magulang sa paghahanap-buhay

  Correct Answer
  C. Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Markson na makapagtapos ng pag-aaral
  Explanation
  The given answer demonstrates resilience as a moral virtue because it shows that Markson persevered and made an effort to finish his studies despite facing difficulties. This implies that he possesses the strength and determination to overcome obstacles and achieve his goals, which is a characteristic of resilience.

  Rate this question:

 • 4. 

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pambuhay na pagpapahalaga?

  • A.

   Araw-araw dumadalo sa misa sa kanilang parokya si Mang Larry

  • B.

   Ibinalik ni Lucas ang napulot niyang pitaka na may lamang malaking halaga

  • C.

   Pinananatili ni Alexia na malusog ang kaniyang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay

  • D.

   Nagpasalamat si Robin sa kaniyang ina dahil sa pagbibigay nito ng sapatos na kailangan niya sa paligsahan

  Correct Answer
  C. Pinananatili ni Alexia na malusog ang kaniyang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay
  Explanation
  The correct answer shows a demonstration of valuing one's health by maintaining a healthy body through eating vegetables.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ayon sa hirarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheler, ano ang pagkakasunod-sunod ng mga pagpapahalaga mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na pagpapahalaga?

  • A.

   Banal, ispiritwal, pambuhay, pandamdam

  • B.

   Pandamdam, pambuhay, ispiritwal, banal

  • C.

   Ispiritwal, banal, pandamdam, pambuhay

  • D.

   Pambuhay, pandamdam, ispiritwal, banal

  Correct Answer
  B. Pandamdam, pambuhay, ispiritwal, banal
  Explanation
  According to Max Scheler's hierarchy of values, the correct order of values from lowest to highest is pandamdam, pambuhay, ispiritwal, banal. Pandamdam refers to sensory or emotional values, pambuhay refers to vital or life values, ispiritwal refers to spiritual values, and banal refers to ultimate or highest values.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pagpapahalaga. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra ang magpapakita ng hirarkiya ng pagpapahalaga? I.  Magandang sapatos II.  Pakikinig sa oras ng klase III.  Malusog na pangangatawan IV.  Pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha

  • A.

   I,II,III,IV

  • B.

   III,IV,I,II

  • C.

   II,IV,III,I

  • D.

   I,III,II,IV

  Correct Answer
  D. I,III,II,IV
  Explanation
  The correct answer is "I,III,II,IV" because it follows a hierarchy of values. The first value is having good shoes, which is a personal preference and not as important as the other values. The second value is having a healthy body, which is more important than having good shoes. The third value is listening in class, which is important for personal growth and education. And the fourth value is helping those affected by floods, which is the most important value as it involves helping others in need. Therefore, the correct order of values in terms of hierarchy is I,III,II,IV.

  Rate this question:

 • 7. 

  Mas pinili ni Azeel na ipambili ng aklat ang perang ibinigay sa kaniya kaysa ipambili ng pagkain. Ano ang katangian ng mataas na pagpapahalaga ang nakapaloob sa sitwasyong ito?

  • A.

   Hindi nakabatay sa organismong nakakaramdam nito

  • B.

   Mahirap mabawasan ang kalidad ng mataas na pagpapahalaga

  • C.

   Lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga

  • D.

   Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga

  Correct Answer
  D. Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga
  Explanation
  In this situation, Azeel chose to prioritize buying a book over buying food with the money given to him. This implies that Azeel values the book more than he values food. The characteristic of high value that is evident in this situation is that high values tend to last longer than low values. This means that Azeel's preference for the book is likely to persist over time, indicating a higher level of value compared to his value for food, which may be more temporary.

  Rate this question:

 • 8. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na lumilikha ng iba pang pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga?

  • A.

   Nagsasakripisyo si Aling Charo na magtrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya

  • B.

   Sa kabila ng pagiging bulag ay nakamit ni Mateo ang pagiging summa cum laude

  • C.

   Mas pinili ni Lorena na sumama sa prayer meeting kaysa sa maglaro ng basketball

  • D.

   Tinuturuan ni Daniel ang mga kaklase niyang nahihirapan sa kanilang leksyon

  Correct Answer
  A. Nagsasakripisyo si Aling Charo na magtrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya
  Explanation
  Ang pagpapahalaga sa pamilya at pagiging handa na mag-sakripisyo para sa kanila ay isang halimbawa ng pagpapahalaga na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga. Sa sitwasyong ito, ipinapakita ni Aling Charo ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa kahit na ito ay may kalakip na mga pagsubok at kahirapan. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya at ang kanyang kahandaan na magsakripisyo para sa kanilang kapakanan.

  Rate this question:

 • 9. 

  Iniligtas ni William ang kaniyang kapatid nang masunog ang kanilang bahay. Sa kabila ng panganib sa kaniyang buhay ay pinili niyang sagipin ang kaniyang kapatid. Ano ang magpapatunay na pinili niya ang tama at mabuti?

  • A.

   Nakasanayan na niyang gawin ito

  • B.

   Pinili niya ang mas mataas na pagpapahalaga

  • C.

   Ibinahagi niya ang pagpapahalaga sa ibang tao

  • D.

   Tinanggap ng karamihan ang pagpapahalagang pinili niya

  Correct Answer
  B. Pinili niya ang mas mataas na pagpapahalaga
 • 10. 

  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?

  • A.

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas

  • B.

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito

  • C.

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama

  • D.

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas

  Correct Answer
  C. Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama
  Explanation
  To increase the level of one's values, it is important to strive to have sufficient knowledge and preparedness in making the right choices. This means that one should make an effort to educate themselves and be well-informed about different values and their implications. By having a strong understanding of what is right and wrong, one can make more informed decisions and ultimately raise their level of values.

  Rate this question:

 • 11. 

  Dahil sa paglalaro ng computer games ay hindi nakapagpasa ng proyekto si Luis. Masisisi ba siya sa kaniyang naging kilos?

  • A.

   Oo, dahil mas mahalaga sa kaniya ang kaniyang hilig

  • B.

   Oo, dahil may pananagutan siya sa kaniyang piniling kilos

  • C.

   Hindi, dahil isang paraan lamang ito upang makapaglibang

  • D.

   Hindi, dahil maaari pa naman siyang humabol sa pagpapasa ng proyekto

  Correct Answer
  B. Oo, dahil may pananagutan siya sa kaniyang piniling kilos
  Explanation
  Luis can be blamed for not being able to submit the project because he has a responsibility for his chosen actions.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang pagnanais ng taong takasan ang konsekwensya ng kanyang kilos ay ang pagnanais na takasan ang __________.

  • A.

   Kalayaan

  • B.

   Karapatan

  • C.

   Katungkulan

  • D.

   Kahihinatnan

  Correct Answer
  A. Kalayaan
  Explanation
  The desire to escape the consequences of one's actions is the desire to escape freedom.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:

  • A.

   Layon

  • B.

   Pamamaraan

  • C.

   Pangyayari

  • D.

   Kahihinatnan

  Correct Answer
  D. Kahihinatnan
  Explanation
  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay maaaring masukat sa pamamagitan ng mga sumusunod: layon, pamamaraan, at pangyayari. Ang kahihinatnan ay hindi isang sukatan ng kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao, sapagkat ito ay tumutukoy sa resulta o bunga ng isang kilos. Ang kahihinatnan ay hindi direktang nagpapakita ng intensyon o kalidad ng pagkilos ng isang tao.

  Rate this question:

 • 14. 

  Anong kakayahan ang mapalalakas kung mahuhubog mula sa pagkabata ang kakayahan ng isang bata na gamitin ang tamang konsensiya?

  • A.

   Pagbuo ng mabuting kalooban

  • B.

   Pagbuo ng tamang pagpapasya

  • C.

   Pagbuo ng moral na paghuhusga

  • D.

   Pagbuo ng matalinong paghuhusga

  Correct Answer
  C. Pagbuo ng moral na paghuhusga
  Explanation
  The correct answer is "Pagbuo ng moral na paghuhusga" because the ability to use the right conscience involves the development of moral judgment. Moral judgment refers to the ability to distinguish between right and wrong and make decisions based on ethical principles. This ability is strengthened as a person grows and matures, allowing them to make morally sound choices and act in accordance with their values and beliefs.

  Rate this question:

 • 15. 

  Nahihilig sa paggamit ng social media si Kristina kaya’t nakakaligtaan niyang mag-aral ng kaniyang mga leksyon dahil dito ay hindi natuwa ang kaniyang mga magulang at hindi na siya pinayagang gumamit ng kahit na anong gadget upang mas lalong mabigyang pansin ang kaniyang pag-aaral. Kung ikaw si Kristina, alin sa mga sumusunod na panloob na salik ang angkop niyang isabuhay upang hindi na maulit ang kaniyang pagkakamali?

  • A.

   Disiplinang pansarili

  • B.

   Pagsasabuhay ng mga birtud

  • C.

   Mapanagutang paggamit ng kalayaan

  • D.

   Pagiging sensitibo sa gawang masama

  Correct Answer
  A. Disiplinang pansarili
  Explanation
  If Kristina wants to avoid repeating her mistake of neglecting her studies due to excessive use of social media, she should practice self-discipline. This means being able to control her impulses and prioritize her responsibilities, such as focusing on her schoolwork instead of spending too much time on social media. By developing self-discipline, she will be able to manage her time effectively and give proper attention to her studies without getting distracted by social media.

  Rate this question:

 • 16. 

  Paano mapananatili ang moral na integridad ng isang kabataang tulad mo?

  • A.

   Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan sa kapwa

  • B.

   Sa pamamagitan ng pagkilala sa tama at maling gawain

  • C.

   Sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan sa lahat ng kaniyang kilos

  • D.

   Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan

  Correct Answer
  D. Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan
  Explanation
  By being steadfast in the fight for truth and goodness, one can maintain moral integrity. This means standing up for what is right and actively working towards promoting truth and goodness in all actions. It requires strength and determination to resist temptations and pressures that may compromise one's moral values. By staying true to these principles, a young person can uphold their moral integrity and be a positive influence on others.

  Rate this question:

 • 17. 

  Nakiusap sa iyo ang iyong kaibigan na pakopyahin mo siya sa pagsusulit dahil kapag mababa ang kaniyang naging marka ay pagagalitan siya ng kaniyang mga magulang. Tinutulungan ka rin niya sa iyong mga proyekto kaya’t isinusumbat niya ito sa iyo. Ano ang pinakaangkop mong gawin sa ganitong sitwasyon?

  • A.

   Pakokopyahin siya dahil may utang na loob ako sa kaniya

  • B.

   Isusumbong ko siya sa aming guro upang siya ay mapagsabihan

  • C.

   Hihimukin siya na sagutan ang pagsusulit sa abot ng kaniyang makakaya

  • D.

   Hindi na lamang sasagutan ang pagsusulit upang parehas na lamang kaming walang sagot

  Correct Answer
  C. Hihimukin siya na sagutan ang pagsusulit sa abot ng kaniyang makakaya
  Explanation
  In this situation, the most appropriate action to take would be to encourage your friend to answer the exam to the best of their ability. It is important to support your friend and remind them to take responsibility for their actions. By encouraging them to do their best, you are helping them learn the value of hard work and personal accountability.

  Rate this question:

 • 18. 

  Lumaki si Teresa na nakukuha ang lahat ng kaniyang gusto palibhasa parehong nasa ibang bansa ang kaniyang mga magulang upang magtrabaho. Mahilig siyang magpabili ng mga bagong kagamitan na kadalasan ay nagiging maluho na lamang. Kung ikaw si Teresa, ano ang maaari mong gawin upang maisabuhay mo ang disiplinang pansarili?

  • A.

   Piliin ang mga bagay na ibibigay ng mga magulang

  • B.

   Magpasalamat sa mga magulang dahil sa pagbibigay ng mga ito

  • C.

   Matutong makuntento sa mga bagay na mayroon ka at pahalagahan ito

  • D.

   Hayaan na lamang ang mga magulang total hindi mo naman ito hingi sa kanila

  Correct Answer
  C. Matutong makuntento sa mga bagay na mayroon ka at pahalagahan ito
  Explanation
  To cultivate self-discipline, Teresa should learn to be content with the things she already has and value them. This means not constantly seeking new and extravagant possessions, but instead appreciating and making the most out of what she already possesses. This will help Teresa develop a sense of gratitude and reduce her materialistic tendencies, ultimately leading to a more disciplined and balanced lifestyle.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ano ang panlabas na salik na hindi lamang itinuturing na pundasyon ng lipunan kundi pundasyon ng pagkatao ng isang indibidwal?

  • A.

   Guro

  • B.

   Kapwa

  • C.

   Media

  • D.

   Pamilya

  Correct Answer
  D. Pamilya
  Explanation
  The correct answer is "Pamilya". Pamilya is not only considered as the foundation of society but also the foundation of an individual's identity and character. It is within the family that individuals learn values, traditions, and social norms. The family provides emotional support, love, and care which shapes an individual's personality and behavior. Additionally, the family plays a crucial role in the socialization process, teaching individuals how to interact and behave in society.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang mga sumusunod ay panlabas na salik na nakakaimpluwensiya sa paghubog ng pagpapahalaga MALIBAN sa:

  • A.

   Media

  • B.

   Konsensiya

  • C.

   Pamana ng Kultura

  • D.

   Kapwa Kabataan

  Correct Answer
  B. Konsensiya
  Explanation
  The given options are all external factors that influence the formation of values, except for "Konsensiya" which refers to an individual's conscience. While media, cultural heritage, and peer influence can shape a person's values, conscience is an internal moral compass that guides one's decision-making and behavior. Therefore, conscience is not an external factor, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay katotohanan tungkol sa birtud MALIBAN sa:

  • A.

   Laging nakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao ang birtud

  • B.

   Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan

  • C.

   Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud

  • D.

   Ang tao at may magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na birtud

  Correct Answer
  C. Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud
  Explanation
  All beings created by God, including animals, possess virtues.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ano ang itinuturing na ina ng mga birtud?

  • A.

   Katatagan

  • B.

   Pagtitimpi

  • C.

   Katarungan

  • D.

   Maingat na Paghuhusga

  Correct Answer
  D. Maingat na Paghuhusga
  Explanation
  Maingat na paghuhusga ang itinuturing na ina ng mga birtud dahil ito ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa at kahusayan sa pagpapasya. Ang paghuhusga na may pag-iingat at pagmamalasakit ay nagpapakita ng katapatan, integridad, at katarungan. Ito ay nagpapakita rin ng pagiging responsable at maalam sa paggamit ng kapangyarihan na mayroon tayo upang magpasiya at magpahayag ng mga desisyon. Sa pamamagitan ng maingat na paghuhusga, nagiging posible ang pagkilala at pagsunod sa mga moral na prinsipyo at pagpapahalaga.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ang mga sumusunod ay katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi MALIBAN sa:

  • A.

   Obhetibo

  • B.

   Panlipunan

  • C.

   Subhetibo

  • D.

   Sitwasyonal

  Correct Answer
  A. Obhetibo
  Explanation
  The given answer, "Obhetibo," is not a characteristic of cultural values. The other three options, "Panlipunan," "Subhetibo," and "Sitwasyonal," all refer to different aspects of cultural values. "Panlipunan" refers to values that are socially constructed and shared by a group of people. "Subhetibo" refers to values that are subjective and based on personal beliefs and opinions. "Sitwasyonal" refers to values that are context-dependent and can change depending on the situation. "Obhetibo," on the other hand, does not align with any specific characteristic of cultural values.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ano ang salitang Latin na pinagmulan ng salitang pagpapahalaga o values?

  • A.

   Virtus

  • B.

   Vivere

  • C.

   Valore

  • D.

   Virtuoso

  Correct Answer
  C. Valore
  Explanation
  The correct answer is "Valore." Valore is the Latin word that means "values" or "worth." It is derived from the Latin word "valere," which means "to be strong" or "to be worth." This word is used to describe the principles or beliefs that are important to a person or society.

  Rate this question:

 • 25. 

  Mahilig kumain ng matatamis si Romeo subalit sinisiguro niya na hindi siya lalabis sa pagkain nito dahil maaaring masira ang kaniyang mga ngipin. Anong moral na birtud ang isinasabuhay ni Romeo?

  • A.

   Katatagan

  • B.

   Pagtitimpi

  • C.

   Katarungan

  • D.

   Mapanagutang Paghuhusga

  Correct Answer
  B. Pagtitimpi
  Explanation
  Romeo's practice of moderation in eating sweets demonstrates his virtue of self-control. He is aware of the potential harm that excessive consumption of sweets can cause to his teeth, so he exercises restraint and limits his intake. This shows his ability to resist temptations and make responsible choices for his well-being.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.