Bình Ngô đại Cáo

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Hao
H
Hao
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 358
Questions: 7 | Attempts: 358

SettingsSettingsSettings
Bình Ngô đại Cáo - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hoàn cảnh sáng tác của Bình Ngô đại cáo là:

  • A.

   Năm 1428, sau chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  • B.

   Năm 1427, sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

  • C.

   Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi vua

  • D.

   Năm 1427, sau chiến thắng trận Chi Lăng - Xương Giang

  Correct Answer
  A. Năm 1428, sau chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
  Explanation
  The correct answer is "Năm 1428, sau chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn." This is because the given context mentions the victories of the Lam Son uprising and the Battle of Chi Lang - Xuong Giang in 1427. The answer states that Binh Ngo Dai Cao's creative context occurred after the victory of the Lam Son uprising in 1428, which aligns with the information provided.

  Rate this question:

 • 2. 

  Trong bài Bình Ngô đại cáo, “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi là gì?

  • A.

   Mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người trên cơ sở tình thương và đạo lí.

  • B.

   Tiêu trừ tham tàn bạo ngược, bảo đảm cuộc sống yên ổn cho dân.

  • C.

   Tiêu trừ bọn cướp nước, bán nước, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

  • D.

   Là tình yêu thương nhân dân như con

  Correct Answer
  C. Tiêu trừ bọn cướp nước, bán nước, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
  Explanation
  The correct answer is "Tiêu trừ bọn cướp nước, bán nước, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân." This answer refers to the concept of "nhân nghĩa" in Nguyễn Trãi's poem. It means that the poet aims to eliminate those who betray and sell the country, in order to bring a peaceful and happy life to the people.

  Rate this question:

 • 3. 

  Khí thế của quân ta càng mạnh, tướng giặc nào đã “nghe hơi mà mất vía”?

  • A.

   Lí An, Phương Chính.

  • B.

   Vương Thông, Mã Anh.

  • C.

   Trần Trí, Sơn Thọ.

  • D.

   Mộc Thạnh, Liễu Thăng.

  Correct Answer
  C. Trần Trí, Sơn Thọ.
  Explanation
  The correct answer is Trần Trí, Sơn Thọ. The question is asking which enemy general lost the battle as soon as they heard the sound of our troops. This implies that our troops were very strong and intimidating, causing the enemy general to lose morale and surrender without even engaging in battle. Trần Trí and Sơn Thọ are the names of the enemy generals, and Trần Trí, Sơn Thọ is the correct answer because they were the ones who lost the battle immediately upon hearing the sound of our troops.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trận đánh nào mà quân giặc thất bại “máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm”?

  • A.

   Tốt Động.

  • B.

   Ninh Kiều.

  • C.

   Trà Lân.

  • D.

   Bồ Đằng.

  Correct Answer
  C. Trà Lân.
  Explanation
  The correct answer is Trà Lân. This is because the phrase "máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm" is often used to describe the Battle of Trà Lân, which took place during the Sino-Vietnamese War in 1979. The battle was a major victory for the Vietnamese forces, causing heavy casualties for the Chinese troops and ultimately leading to their retreat.

  Rate this question:

 • 5. 

  Câu văn nào mang ý nghĩa khái quát nhất về tội ác trời không dung đất không tha của quân Minh?

  • A.

   Bại nhân nghĩa nát cả đất trời – Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

  • B.

   Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ - Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

  • C.

   Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

  • D.

   Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội – Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rữa sạch mùi.

  Correct Answer
  C. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
  Explanation
  This sentence suggests that the crime committed by the Ming army is so heinous that it can be compared to burning innocent people on a cruel fire and burying the remains in a pit of shame. It implies that the Ming army has committed unspeakable atrocities and shows the extent of their cruelty and disregard for human life.

  Rate this question:

 • 6. 

  Mục đích sáng tác Đại cáo bình Ngô là:

  • A.

   Ca ngợi Lê Lợi, chủ soái của khởi nghĩa Lam Sơn.

  • B.

   Tố cáo tội ác của quân xâm lược

  • C.

   Tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống quân Minh

  • D.

   Biểu dương sức mạnh, công trạng của nghĩa quân Lam Sơn

  Correct Answer
  C. Tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống quân Minh
  Explanation
  The purpose of creating the Dai Cao Binh Ngô is to comprehensively summarize the resistance war against the Ming army. The Dai Cao Binh Ngô aims to provide a comprehensive overview of the entire resistance campaign, highlighting the achievements and valor of the Lam Son army. It does not focus on praising Le Loi, the leader of the Lam Son uprising, or accusing the crimes of the invading army.

  Rate this question:

 • 7. 

  “Thông qua các tác phẩm văn học chúng ta có thể học được lịch sử dân tộc”. Bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này?

  • A.

   Đồng ý

  • B.

   Không đồng ý

  Correct Answer
  A. Đồng ý
  Explanation
  The given statement suggests that through literature, we can learn about the history of our nation. The correct answer "Đồng ý" means "Agree" in English, indicating that the individual agrees with this viewpoint. The explanation supports the idea that literature can serve as a valuable tool for understanding and studying the history and culture of a nation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.