Bse 2a Midterm Exam Set A

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By HELMA NORTE
H
HELMA NORTE
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 446
Questions: 25 | Attempts: 161

SettingsSettingsSettings
Bse 2a Midterm Exam Set A - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Piliin kung Pangunahing Batis o kung Sekondaryang Batis ang mga sumusunod na halimbawa. Pahayagan

  • A.

   Pangunahing Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  B. Sekondaryang Batis
  Explanation
  The given example "Pahayagan" is classified as a "Sekondaryang Batis" because it is a secondary source of information. A newspaper gathers information from various primary sources, such as interviews, research, and investigations, and presents it to the readers. It is not the original source of the information but rather a medium that disseminates it to the public.

  Rate this question:

 • 2. 

  Likhang sining

  • A.

   Pangunahing Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  A. Pangunahing Batis
  Explanation
  The given answer "Pangunahing Batis" is the correct answer because it translates to "Primary Source" in English. In the context of the given terms "Likhang sining," which means "Artistic creation," "Pangunahing Batis" refers to the original or main source of the artwork. It signifies that the artwork is created directly by the artist and is not a copy or reproduction. "Sekondaryang Batis" would mean "Secondary Source," indicating that it is derived from the primary source or is a reproduction of the original artwork.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pelikula

  • A.

   Pangunahing Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  A. Pangunahing Batis
  Explanation
  The correct answer is "Pangunahing Batis" because in the given context, "Pelikula" means "film" or "movie" in English. "Pangunahing Batis" translates to "main source" or "primary source," which suggests that the film is the main or primary source of information or entertainment. "Sekondaryang Batis" would mean "secondary source," implying that the film is of lesser importance or significance.

  Rate this question:

 • 4. 

  “Bakit ka kumakayod?” Developing a Filipino Needs Theory of Motivation

  • A.

   Pangunahing Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  B. Sekondaryang Batis
 • 5. 

  Ang Lirisistang Tagalog

  • A.

   Pangunahing Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  B. Sekondaryang Batis
  Explanation
  The given correct answer, "Sekondaryang Batis," suggests that the secondary source is the main source of information in the context of "Ang Lirisistang Tagalog." This implies that the secondary source is more reliable or comprehensive compared to the primary source. It could be inferred that the secondary source provides a deeper understanding or analysis of the topic at hand.

  Rate this question:

 • 6. 

  C. Lagyan ng tsek kung ang mga sumusunod na pahayag ay kabilang sa gawing pangkomunikasyong TSISMISAN.

  • A.

   Pinag-uusapan ang isang tao kapag wala.

  • B.

   Tinutulungan tayong matutuhan ang mga mahahalagang impormasyon nang hindi na kailangang makipag-usap sa bawat miyembro ng grupo.

  • C.

   Hinuhusgahan ang katauhan, kamalian at kasalanan ng isang tao

  • D.

   Gumagamit na rin ng social media na siyang nagdudulot ng malawakang pagkalat ng mga pekeng balita.

  • E.

   Parte na rin ito ng dynamikong interaksyon ng mga Pilipino.

  Correct Answer(s)
  A. Pinag-uusapan ang isang tao kapag wala.
  C. Hinuhusgahan ang katauhan, kamalian at kasalanan ng isang tao
  D. Gumagamit na rin ng social media na siyang nagdudulot ng malawakang pagkalat ng mga pekeng balita.
  Explanation
  The given statements are examples of gossip communication because they involve discussing someone when they are not present, judging their character, mistakes, and sins, and also using social media to spread fake news. These actions are typical of gossip communication, which involves sharing information about others without their knowledge or consent.

  Rate this question:

 • 7. 

  D. Tukuyin at isulat sa patlang ang tamang sagot.   Ito ang impormasyong nagmumula mismo sa taong may karanasan o saksi ng Isang pangyayari.

  Correct Answer(s)
  Primaryang Batis
 • 8. 

  Gawing pangkomunikasyon na tumutukoy sa pagpapangkat-pangkat upang mabigyang linaw ang isang usapin o isyu.

  Correct Answer(s)
  Umpukan
  Explanation
  The word "Umpukan" is a Filipino term that refers to a gathering or meeting where people come together to discuss and clarify a certain issue or topic. It is a form of communication that involves grouping or categorizing individuals to ensure a clear understanding of the matter at hand. In this context, "Umpukan" can be seen as a way to facilitate effective communication and promote a productive discussion among participants.

  Rate this question:

 • 9. 

  Isang malaking pagtitipon ng mga mamamayan sa kanilang mga bahay.

  Correct Answer(s)
  Pagbabahay-bahay
  Explanation
  The given statement describes a large gathering of citizens in their homes. The term "Pagbabahay-bahay" is a Filipino phrase that translates to "house-to-house." This suggests that the gathering involves people going from one house to another, possibly for a specific purpose such as a community event or celebration.

  Rate this question:

 • 10. 

  Isang malaking pagtitipon na maaaaring maglahad ng suliranin at magtalakay ng Paksa at may layang magtanong ang mga tagapakinig

  Correct Answer(s)
  Forum
  Explanation
  The given answer "Forum" is correct because it is mentioned in the question that it is a large gathering where issues can be discussed and people have the freedom to ask questions. A forum is a platform where individuals can come together to exchange ideas, express their opinions, and address problems or concerns. It provides an open and inclusive space for dialogue and conversation.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ito ay pagpupulong ng mga naninirahan sa isang bayan upang pag-usapan ang Mga suliranin, hakbang, at ang mga inaasahang pagbabago.

  Correct Answer(s)
  Pulong Bayan
  Explanation
  The correct answer is "Pulong Bayan" because it refers to a gathering or meeting of residents in a town or community to discuss issues, steps, and expected changes. "Pulong Bayan" is a Filipino term commonly used to describe such gatherings.

  Rate this question:

 • 12. 

  Paggalaw ng iba’t ibang bahagi ng kilos ng katawan na nagpapahiwatig ng Mensahe.

  Correct Answer(s)
  Kinesika
  Explanation
  Kinesika refers to the study of body language and movement. It involves the interpretation of various movements and gestures made by different parts of the body, which can convey messages or meaning. Therefore, the correct answer, "Kinesika," aligns with the given statement about the movement of different parts of the body indicating a message.

  Rate this question:

 • 13. 

  Komunikasyong di-berbal na gamit lamang ang iba’t ibang pandama upang maghatid ng mensahe.

  Correct Answer(s)
  Haptics
  Explanation
  Haptics is the communication method that involves using touch or physical sensations to convey a message. This type of non-verbal communication relies on the sense of touch to communicate and convey information.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ito ay likas at ordinaryong wika na naiiba sa anyo at gamit sa lohika at iba pang uri ng pilosopiya.

  Correct Answer(s)
  ekspresyong lokal
  Explanation
  This answer suggests that "ekspresyong lokal" is a natural and ordinary language that is different in form and usage from logical and other philosophical types. It implies that this term refers to a specific type of language that is unique to a particular locality or region.

  Rate this question:

 • 15. 

  Isang anyo ng pag-uulat sa maikling pamamaraan upang mapagsama-sama at Mapag-isa ang mga impormasyon at datos tungo sa isang malinaw na kabuuan.

  Correct Answer(s)
  Sintesis
  Explanation
  Sintesis ay isang anyo ng pag-uulat sa maikling pamamaraan na naglalayong mapagsama-sama at mapag-isa ang mga impormasyon at datos tungo sa isang malinaw na kabuuan. Ito ay isang proseso ng pagbubuo ng pangkalahatang ideya o konsepto mula sa iba't ibang sanggunian ng impormasyon. Sa pamamagitan ng sintesis, nagagawa nating maipakita ang pinakamahalagang punto at impormasyon mula sa iba't ibang pinagkunan, na nagbibigay ng mas malinaw at mas buod na pang-unawa sa isang paksa.

  Rate this question:

 • 16. 

  Isa itong pagpapaikli ng mga pangunahing punto.

  Correct Answer(s)
  Sinopsis
  Explanation
  This is a shortened version of the main points. A synopsis provides a brief summary or overview of a larger piece of work, such as a book, movie, or play. It condenses the essential elements and highlights the main plot points, characters, and themes. A synopsis is commonly used to give readers or viewers a quick understanding of the story without going into too much detail.

  Rate this question:

 • 17. 

  E. Sagutin ng OO o HINDI kung ang mga sumusunod na pahayag ay nabibilang sa korapsyon. Nagkakaroon ng korapsyon dahil sa pansariling interes at pangangailangang pinansyal.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement suggests that corruption exists because of personal interests and financial needs. It implies that individuals engage in corrupt practices to fulfill their own desires and financial requirements. Therefore, the answer "OO" (Yes) indicates that the statement is indeed a part of corruption.

  Rate this question:

 • 18. 

  Minsan kung sino pa ang mataas na opisyal sa gobyerno sila pa ang gumagawa nito.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement suggests that sometimes, it is the high-ranking government officials who are responsible for doing certain things.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ang korapsyon ay nakaugat sa tao.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given correct answer is "OO" which means "yes" in English. This answer suggests that corruption is indeed rooted in human nature.

  Rate this question:

 • 20. 

  Nasa Sistema na ng pamamahala ang korapsyon.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement suggests that corruption is present in the government system. The answer "OO" affirms this statement, indicating that corruption does indeed exist in the government.

  Rate this question:

 • 21. 

  May kapangyarihan ang mga politikong takutin ang magsusuplong sa kanila.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  Politicians have the power to intimidate whistleblowers.

  Rate this question:

 • 22. 

  F. PAG-IISA-ISA   Mga Gawing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Tsismisan
  Pagbabahay-bahay
  Umpukan
  Pulong-Bayan
 • 23. 

  Mga Uri ng Komunikasyong di-berbal ________ ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Kinesika
  Proksemika
  Haptics
  Paralanguage
  Katahimikan
  Explanation
  The correct answer includes five types of non-verbal communication: Kinesika (body movements and gestures), Proksemika (use of personal space), Haptics (touch), Paralanguage (vocal cues such as tone and pitch), and Katahimikan (silence). These forms of communication play a crucial role in conveying messages and emotions without the use of words.

  Rate this question:

 • 24. 

  Paraan ng Pagpoproseso ng Impormasyon ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Pagpili ng batis ng Impormasyon
  Pagbasa sa Pananaliksik ng Impormasyon
  Pagbubuo, Pagbubuod, at Pag-uugnay ng Impormasyon
  Pagsusuri
  Explanation
  The correct answer is the sequential process of information processing, which includes selecting the source of information, reading and researching the information, organizing and summarizing the information, and analyzing it. This process allows individuals to gather and make sense of information effectively.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 13, 2020
  Quiz Created by
  HELMA NORTE
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.