STD 5 Th History

14 Questions | Attempts: 132

SettingsSettingsSettings
STD 5 Th History - Quiz

इयत्ता ५ वी इतिहास


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १ अ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. १)भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला ----- म्हणतात.
  • A. 

   अ) इतिहास 

  • B. 

   ब)शास्त्रीय पद्धत 

  • C. 

   क)भूतकाळ 

  • D. 

   क)शास्त्र.

 • 2. 
  २)१५ ऑगस्ट----- रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला.
  • A. 

   अ)१९४७                            

  • B. 

   ब)१९४४  

  • C. 

   क)१९५९  

  • D. 

   ड)१८४७.

 • 3. 
  ४) मानवाच्या शारीरिक आणि------ विकासाच्या जोडीनेच तंत्रज्ञानही विकसित होत गेले.
  • A. 

   अ)बौद्धिक  

  • B. 

   ब)मानसिक 

  • C. 

   क)ज्ञान 

  • D. 

   ड)प्रक्रिया

 • 4. 
  ५) इतिहास ------घटनांचा अभ्यास करतो.
  • A. 

   अ)वर्तमानकाळ 

  • B. 

   ब) भविष्यकाळ 

  • C. 

   क)भूतकाळ 

  • D. 

   ड) पुरातन काळ

 • 5. 
  प्र २ अ) खालील विधाने चूक की बरोबर ते तोंडी सांगा. १)प्रत्येक पुरावा वेगळा कसोट्यांवर तपासून तो विश्वास ठेवण्याजोगा आहे की नाही हे ठरवण्याच्या पद्धतीला शास्त्रीय पद्धत असे म्हणतात.
  • A. 

   बरोबर

  • B. 

   चूक

 • 6. 
  एखाद्या गावातील लोक एकजुटीने एकमेकांच्या साहाय्याने सगळी कामे पार पाडतात तेव्हा गावाच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात.
  • A. 

   बरोबर

  • B. 

   चूक 

 • 7. 
  ३) प्रत्यक्षात त्याचा स्वतःचा इतिहास नसतो.
  • A. 

   बरोबर

  • B. 

   चूक 

 • 8. 
  ४)भूतकाळ वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ हे विविध घटनांचा अखंड साखळीने जोडलेले असतात.
  • A. 

   बरोबर

  • B. 

   चूक 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  ब) गटात न बसणारे शब्द ओळखा. १)  अ)भौतिक साधने ब)लिखित साधने  क)मौखिक साधने ड) ऐतिहासिक साधने
  • A. 

    अ)भौतिक साधने 

  • B. 

   ब)लिखित साधने  

  • C. 

   क)मौखिक साधने             

  • D. 

   ड) ऐतिहासिक साधने

 • 10. 
  २)  अ)नाणी ब) ताम्रपट  क)भांडी  ड) किल्ले      
  • A. 

    अ)नाणी       

  • B. 

   ब) ताम्रपट 

  • C. 

   क) भांडी  

  • D. 

   ड) किल्ले

 • 11. 
  ३) अ)जात्यावरील ओव्या ब)लोकगीते क)लोककथा ड) चरित्रग्रंथ
  • A. 

   अ)जात्यावरील ओव्या 

  • B. 

   ब)लोकगीते 

  • C. 

   क)लोककथा 

  • D. 

   ड) चरित्रग्रंथ

 • 12. 
  ४) अ) काल    ब)आज    क) यावर्षी      ड) आत्ता      
  • A. 

   अ) काल       

  • B. 

   ब)आज 

  • C. 

   क)यावर्षी       

  • D. 

   ड) आत्ता

 • 13. 
  ५) अ)प्राचीन वस्तू  ब) वास्तु   क) स्मारके  ड) शिल्प
  • A. 

   अ)प्राचीन वस्तू 

  • B. 

   ब)वास्तु 

  • C. 

   क) स्मारके 

  • D. 

   ड) शिल्प

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.