Unang Buwanang Pagsusulit Sa Araling Panlipunan

30 Questions | Total Attempts: 87

SettingsSettingsSettings
Unang Buwanang Pagsusulit Sa Araling Panlipunan - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Komunidad ang tawag sa pangkat ng mga taong nakatira sa isang lugar.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 2. 
  Komunidad ang tawag sa pangkat ng mga taong nakatira sa isang lugar.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 3. 
  May dalawang uri ang komunidad; ang urban at rural.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 4. 
  Isang halimbawa ng komunidad na urban ay ang bundok.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 5. 
  Ang mga rural na komunidad ay malayo sa siyudad.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 6. 
  Iba-iba ang komunidad kung kaya’t nagkakaiba rin ang mga wikang ginagamit dito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
  Ang iyong pamilya, mga kaibigan, at mga kaklase ay hindi kabilang sa iisang komunidad.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 8. 
  Sa mga komunidad na urban marami ang mga taong naninirahan, makikitang gusali at mga sasakyan dito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 9. 
  Ang mga halimbawa ng mga rural na komunidad ay ang kabundukan, taniman, at tabing-dagat.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 10. 
  Filipino ang tawag sa ating wikang pambansa.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 11. 
  Ito ang pundasyon ng komunidad. Anong pangkat ng institusyon ito?
  • A. 

   Paaralan

  • B. 

   Pamilya

  • C. 

   Pulisya

 • 12. 
  Ang institusyong ito ang nagbibigay ng edukasyon sa mga tao sa komunidad.
  • A. 

   Paaralan

  • B. 

   Pamilya

  • C. 

   Pulisya

 • 13. 
  Tungkulin nito ang protektahan ang kapayapaan sa komunidad. Anong institusyon ito?
  • A. 

   Pamahalaan

  • B. 

   Pook-sambahan

  • C. 

   Pulisya

 • 14. 
  Ang institusyong ito ay pinamumunuan ng mayor o barangay captain.
  • A. 

   Pamahalaan

  • B. 

   Pook-sambahan

  • C. 

   Health Center

 • 15. 
  Ang institusyong ito ang tumitiyak na mabuti ang kalusugan ng mga tao sa komunidad. Saan matatagpuan ito?
  • A. 

   Pamahalaan

  • B. 

   Pook-sambahan

  • C. 

   Health Center

 • 16. 
  Ito ang nangangalaga sa pananampalataya ng mga miyembro ng komunidad.
  • A. 

   Pamahalaan

  • B. 

   Pook-sambahan

  • C. 

   Health Center

 • 17. 
  Ang institusyong ito ang nagbibigay ng hanapbuhay sa mga miyembro ng komunidad.
  • A. 

   Institusyon

  • B. 

   Institusyong Pangkabuhayan

  • C. 

   Pamahalaan

 • 18. 
  Ito ang tawag sa mga pangkat ng taong nagsisilbi para sa kabutihan ng komunidad.
  • A. 

   Institusyon

  • B. 

   Institusyong Pangkabuhayan

  • C. 

   Pamahalaan

 • 19. 
  Ito ang institusyong nagtataguyod ng kaayusan at kapayapaan sa buong komunidad
  • A. 

   Institusyon

  • B. 

   Institusyong Pangkabuhayan

  • C. 

   Pamahalaan

 • 20. 
  Bilang isang bata, ano ang iyong tungkulin na dapat gampanan sa iyong komunidad?
  • A. 

   Gumawa ng kabutihan para umunlad ang iyong komunidad.

  • B. 

   Mag-aral ng mabuti.

  • C. 

   Lahat ng nabanggit.

 • 21. 
  Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakatala sa ibaba.
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Ospital

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Palikuran

  • E. 

   Palengke

 • 22. 
  Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakatala sa ibaba.
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Ospital

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Palikuran

  • E. 

   Palengke

 • 23. 
  Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakatala sa ibaba.
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Ospital

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Palikuran

  • E. 

   Palengke

 • 24. 
  Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakatala sa ibaba.
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Ospital

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Palikuran

  • E. 

   Palengke

 • 25. 
  Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakatala sa ibaba.
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Ospital

  • C. 

   Paaralan

  • D. 

   Palikuran

  • E. 

   Palengke

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.