Pagtukoy Sa Pamagat Ng Talata

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rizza Limbo
R
Rizza Limbo
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,788
Questions: 5 | Attempts: 442

SettingsSettingsSettings
Pagtukoy Sa Pamagat Ng Talata - Quiz

Pagtukoy sa Pamagat ng Talata


Questions and Answers
 • 1. 

   Ano ang pinakaangkop na pamagat ng talatang ito?            Sabik na sabik si Julia na pumasok sa  paaralan ngayong araw na ito. Kagabi pa lamang  ay inihanda na niya ang kanyang uniporme.  Naka-ayos na rin ang kanyang bag at baunan.  Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Julia upang maligo na. Dali-dali siyang nagbihis  at pumunta sa silid-kainan. "Julia, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan," ang bati  ng kanyang nanay. "Opo! Sabik na po akong pumasok!" ang sagot ng bata.

  • A.

   Ang Unang Araw ng Pasukan

  • B.

   Ang Paaralan ni Julia

  • C.

   Handa ng Pumasok si Julia sa Paaralan

  Correct Answer
  A. Ang Unang Araw ng Pasukan
  Explanation
  The most appropriate title for this paragraph is "Ang Unang Araw ng Pasukan" because the paragraph talks about Julia's excitement and preparations for her first day of school. The details mentioned, such as Julia preparing her uniform, bag, and lunch, getting up early to shower, and going to the dining room, all indicate that it is the first day of school. Therefore, "Ang Unang Araw ng Pasukan" accurately captures the main idea of the paragraph.

  Rate this question:

 • 2. 

            Ano ang maaaring maging pamagat ng talata?           Ang pating ay isang uri ng karniborong isda.  Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na limandaang   uri ng pating. Karamihan ng uri ng pating ay  nananatili sa tubig-dagat ngunit may iilang   nabubuhay sa tubig tabang. Ang pinakamaliit na  pating ay may habang anim na pulgada.   Ang pinakamahaba naman ay ang butanding.  Ito ay umaabot sa haba na labindalawang metro.

  • A.

   Ang Pating

  • B.

   Ang Nakakatakot na Isda

  • C.

   Ang Iba't Ibang Uri ng Pating

  Correct Answer
  C. Ang Iba't Ibang Uri ng Pating
  Explanation
  The paragraph provides information about different types of sharks, stating that there are over 500 species of sharks, most of which live in saltwater but some can be found in freshwater. It also mentions the smallest and largest species of sharks, with the smallest measuring six inches and the largest being the whale shark, which can reach a length of 12 meters. Based on this information, the most suitable title for the paragraph would be "Ang Iba't Ibang Uri ng Pating" (The Different Types of Sharks).

  Rate this question:

 • 3. 

        Ano ang pamagat ng talatang ito?        Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba’t ibang larangan.

  • A.

   Ang mga Talento ng Pilipino

  • B.

   Ang Pagiging Malikhain ng mga Pilipino

  • C.

   Ang Magagandang Produkto ng mga Pinoy

  Correct Answer
  A. Ang mga Talento ng Pilipino
  Explanation
  The given correct answer, "Ang mga Talento ng Pilipino," is a suitable title for the paragraph because it captures the main idea of the passage, which is about the various talents and skills of Filipinos in the fields of singing, painting, and carving. The paragraph mentions that Filipinos have excelled in these areas and that their handmade products are admired by foreigners. Therefore, the title "Ang mga Talento ng Pilipino" accurately reflects the content of the paragraph.

  Rate this question:

 • 4. 

         Ano ang pamagat ng talatang ito?        Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon lalo na sa mga lalawigan.

  • A.

   Ang Bayanihan

  • B.

   Ang Kapistahan ng mga Pilipino

  • C.

   Ang Tradisyon ng mga Pilipino

  Correct Answer
  C. Ang Tradisyon ng mga Pilipino
  Explanation
  The given correct answer is "Ang Tradisyon ng mga Pilipino". This is because the paragraph talks about two traditions in the Philippines, which are the kapistahan and bayanihan. It mentions that these traditions are still being followed by some Filipinos, especially in the provinces. Therefore, the title of the paragraph is about the traditions of Filipinos in general.

  Rate this question:

 • 5. 

        Ano ang pamagat ng talatang ito?       Isa sa mga katangiang maipagmamalaki nating mga Pilipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa paghahanda. Sila’y naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang maipauuwing pasalubong ng  panauhin.

  • A.

   Ang Pagiging Magiliw sa Panauhin

  • B.

   Ang mga Panauhing Darating

  • C.

   Ang Pagpapadala ng mga Pasalubong

  Correct Answer
  A. Ang Pagiging Magiliw sa Panauhin
  Explanation
  The given correct answer, "Ang Pagiging Magiliw sa Panauhin," is the most appropriate title for the paragraph because it directly reflects the main idea of the passage, which is the Filipino trait of being hospitable towards guests. The paragraph discusses how Filipino families prepare for the arrival of guests by cleaning the house, cooking delicious food, and even thinking about what souvenirs to give to the visitors. Therefore, "Ang Pagiging Magiliw sa Panauhin" accurately captures the essence of the paragraph.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.