Kviz Baza Podataka Za Početnike

48 Questions | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Kviz Baza Podataka Za Poetnike - Quiz

Jako jednostavan i poučan kviz za one koji tek počinju da se bave izgradnjom baza podataka! U kvizu su spomenute neke od osnovnih funkcija Access programa kao i osnovne stvari kod svake baze podataka!


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja je skracenica za upravljanje bazom podataka?
  • A. 

   SDBM

  • B. 

   DMSB

  • C. 

   DBMS

  • D. 

   DBSM

 • 2. 
  Kada imamo jedan atribut onda je to - prost ključ, a kada imamo grupu atributa onda je to - složen ključ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Funkcionalnost veze moze biti:
  • A. 

   Jedan-prema-jedan

  • B. 

   Jedan-prema--vise

  • C. 

   Vise--prema-jedan

  • D. 

   Vise--prema--vise

 • 4. 
  Relaciona baza podataka je kolekcija vremenski ne promenljivih relacija?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Termin "nula vrednost" se koristi da označi poznatu vrijednost za neki atribut ili primenljivo svojstvo za neki objekat ili vezu koje predstavlja tabela ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Kako se naziva presjek reda i kolone?
  • A. 

   Celija

  • B. 

   Obrazac

  • C. 

   Kursor

  • D. 

   Zapis

 • 7. 
  Izvestaj je efikasan način predstavljanja podataka u organizovanom formatu?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Upiti nam omogucavaju da postavljate pitanja o podacima u tabeli baze podataka ili drugim upiti za izvlacenje informacija?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Koji od sledecih pojmova NIJE dio prozora dizajna upita?
  • A. 

   Data type

  • B. 

   Or

  • C. 

   Field

  • D. 

   Criteria

 • 10. 
  Koji od sledecih pojmova nije objekat baze podataka?
  • A. 

   Design View

  • B. 

   Tables

  • C. 

   Queries

  • D. 

   Forms

  • E. 

   Reports

 • 11. 
  Koji tip podataka se koristi za polje "Ime i Prezime"?
  • A. 

   Text

  • B. 

   Memo

  • C. 

   Number

  • D. 

   Curency

  • E. 

   Yes/No

 • 12. 
  Koji je prvi korak pri kreiranju nove baze podataka?
  • A. 

   Planiranje tabela

  • B. 

   Pravljenje upita

  • C. 

   Stampanje izvjestaja

  • D. 

   Unosenje podataka

 • 13. 
  Koji tip podataka se koristi za polje "PLATA"?
  • A. 

   Curency

  • B. 

   Yes/No

  • C. 

   Memo

  • D. 

   Number

  • E. 

   Text

 • 14. 
  Koji objekti se mogu koristiti za kreiranje forme?
  • A. 

   Tabele i upiti

  • B. 

   Samo tabele

  • C. 

   Upiti i izvjestaji

  • D. 

   Tabele i izvjestaji

 • 15. 
  U upitu "IMENA KOJA POCINJU NA SLOVO K", koja komanda ce ispisati imena koja počinju slovom "K"?
  • A. 

   Like "K*"

  • B. 

   Like "K"

  • C. 

   Like "&K"

  • D. 

   First "K*"

 • 16. 
  Koja vrsta polja se "inkrementira" automatski?
  • A. 

   AutoNumber

  • B. 

   AutoElevate

  • C. 

   AutoIncrement

  • D. 

   AutoValue

 • 17. 
  Koje polje se pojavljuje kao kvadratić u tabeli?
  • A. 

   Yes/No Field

  • B. 

   Number Field

  • C. 

   Text Field

  • D. 

   Memo Field

  • E. 

   OLE Object Field

 • 18. 
  Koji simbol se moze koristiti za pronalazenje zapisa kada poznajete samo dio unosa polja?
  • A. 

   *

  • B. 

   @

  • C. 

   #

  • D. 

   &

  • E. 

   ?

 • 19. 
  Baza podataka je uredjeni skup entiteta i relacionih veza izmedju njih?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  U kom modelu je baza podataka predstavljena usmjerenim grafovima?
  • A. 

   Mreznom modelu

  • B. 

   Relacionom modelu

  • C. 

   Objektnom modelu

  • D. 

   Hijerarhiskom modelu

 • 21. 
  Koji od ciljeva se nastoje postici koristenjem bate podataka?
  • A. 

   Fizicka nezavisnost podataka

  • B. 

   Logicka nezavisnost podataka

  • C. 

   Cuvanje integriteta

  • D. 

   Cuvanje identiteta

  • E. 

   Struktura nezavisnosti podataka

 • 22. 
  Baza podataka ne dozvoljava da vise korisnika istovremeno pristupa podacima?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Koji su slojevi arhitekture baze podataka?
  • A. 

   Fizicka razina

  • B. 

   Tehnicka razina

  • C. 

   Globalno-logicka razina

  • D. 

   Lokalno-logicka razina

 • 24. 
  Uvodjenje baze podataka u neku ustanovu ili radnju se dijeli u PET faza:
  • A. 

   Analiza podataka

  • B. 

   Modelovanje podataka

  • C. 

   Implementacija

  • D. 

   Testiranje

  • E. 

   Transakcija

  • F. 

   Odrzavanje

  • G. 

   Kontrolisanje podataka

 • 25. 
  Testiranje baze podataka se odnosi na _________?
  • A. 

   Razvijanje prototipova baze

  • B. 

   Popravku gresaka

  • C. 

   Podesavanje parametara u DBMS

  • D. 

   I uvodjenje promjena na zahtjev korisnika

Back to Top Back to top