Drustvene Mreze Prvi Kol. Viser

128 Questions | Total Attempts: 725

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Drustvene Mreze Prvi Kol. Viser


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Od ponuđenog, sajt društvenog umrežavanja je:
  • A. 

   Youtube

  • B. 

   Facebook

  • C. 

   Second Life

  • D. 

   Wiki

 • 2. 
  Kietzmann je predstavio metodu saća (honeycomb framework) koja:
  • A. 

   Definiše 4 segmenta društvenih medija

  • B. 

   Definiše 7 segmenata društvenih medija

  • C. 

   Definiše 8 segmenata društvenih medija

  • D. 

   Definiše 5 segmenata društvenih medija

 • 3. 
  1.  Koliko ima faktora koji motivišu korisnike da kreiraju i uređuju sadržaje na webu?
  • A. 

   4 - tehnološki, socijalni, ekonomski i institucionalni

  • B. 

   2 - tehnološki i socijalni

  • C. 

   5 - tehnološki, socijalni, ekonomski, institucionalni i lični

  • D. 

   3 - tehnološki, socijalni i ekonomski

 • 4. 
  Od ponuđenog, saradnički društveni projekat (collaborative project) je:
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Wiki

  • C. 

   Facebook

  • D. 

   Youtube

 • 5. 
  1. Šta je čet (chat)?
  • A. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • B. 

   Web katalog/informator

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1  

  • D. 

   Sistem za razmenu instant poruka

 • 6. 
  1. Po Kaplan-u i Haenlein-u koliko osnovnih tipova društvenih medija postoji:
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 7. 
  1. Od ponuđenog,  zajednica društvenog sadržaja (content communities) je:
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Wiki

  • C. 

   Youtube

  • D. 

   Facebook

 • 8. 
  1. Web 3.0 se drugačije naziva i:
  • A. 

   Write & execute web

  • B. 

   Read & write web

  • C. 

   Read web

  • D. 

   Read, write & execute web

 • 9. 
  Zajedničko za društvene i tradicionalne medije:
  • A. 

   Mogućnost dostizanja kruga aktivnih korisnika manjeg ili većeg obima

  • B. 

   Informacije se mogu lako ponovo iskoristiti

  • C. 

   Za publikaciju informacija potrebni su značajni resursi

  • D. 

   Informacije su jeftine i dostupne bilo kome za publikaciju

 • 10. 
  1. Šta od ponuđenog pripada svetu društvenih igara (virtual game world)?
  • A. 

   Second Life

  • B. 

   Google +

  • C. 

   World of Warcraft

  • D. 

   Facebook

 • 11. 
  1. Šta je tačno:
  • A. 

   Kod tradicionalnih medija komunikacija je tipa „više ka više“, a kod društvenih tipa „1 na 1“ i „1 na više“

  • B. 

   Kod društvenih medija komunikacija je tipa „više ka više“, a kod tradicionalnih tipa „1 na 1“ i „1 na više“

  • C. 

   Društveni mediji često zahtevaju posebnu obuku

  • D. 

   Sadržaji kod društvenih medija se ne mogu menjati ni komentarisati

 • 12. 
  1. Šta je tačno:
  • A. 

   Online društvena mreža nije virtuelna zajednica nije sajt društvenog umrežavanja

  • B. 

   Onlilne društvena mreža = virtuelna zajednica = sajt društvenog umrežavanja

  • C. 

   Online društvena mreža = virtuelna zajednica nije sajt društvenog umrežavanja

  • D. 

   Online društvena mreža = sajt društvenog umrežavanja nije virtuelna zajednica

 • 13. 
  1. Cilj društvene mreže:
  • A. 

   Distribuiranje ideja i poslova

  • B. 

   Širenje skupa zainteresovanih

  • C. 

   Održanje i jačanje veza izmedju članova

  • D. 

   Razmena mišljanja i stavova preko poruka

 • 14. 
  1. Forum je:
  • A. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • B. 

   Web katalog / informatory

  • C. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • D. 

   Sistem za razmenu poruka tipa 1 ka svima

 • 15. 
  Elektronska pošta je:
  • A. 

   Web servis za pretraživanje

  • B. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1, ili 1 na više

  • C. 

   Web katalog/informator

  • D. 

   Web servis za povezivanje korisnika

 • 16. 
  1. Servis za postavljanje, pretraživanje, gledanje, preuzimanje i komentarisanje određene vrste sadržaja je:
  • A. 

   Zajednica društvenih sadržaja (content communities)

  • B. 

   Saradnički društveni projekat (collaborative projects)

  • C. 

   Sajt društvenog umrežavanja

  • D. 

   Sistem za razmenu poruka 1 ka više

 • 17. 
  1. Wiki je:
  • A. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • B. 

   Sistem web strana otvorenim za uređivanje

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • D. 

   Web katalog/informatory

 • 18. 
  1. Blog se uglavno koristi kao:
  • A. 

   Servis za društveno umrežavanje

  • B. 

   Sredstvo kratkog informisanja

  • C. 

   Servis za razmenu poruka

  • D. 

   Platforma za učenje

 • 19. 
  Šta je tačno :
  • A. 

   Online prijateljstvo često se bazira na offline prijateljstvu

  • B. 

   Offline prijateljstvo ne utiče na online prijateljstvo

  • C. 

   Offline prijateljstvo često se bazira na online prijateljstvu

  • D. 

   Online i offline prijateljstvo se baziraju na potpuno drugačijim konceptima

 • 20. 
  1. Skup internet aplikacija koje su izgrađene na ideološkim i tehnološkim osnovama web 2.0 tehnologija koje omogućavaju kreiranje i razmenu korisnički generisanog sadržaja je definicija:
  • A. 

   Društvenih medija

  • B. 

   Web servisa

  • C. 

   Wikipedije

  • D. 

   Društvenog računarstva

 • 21. 
  1. Koja se mreža klasifikuje kao microblog platforma:
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   LinkedIn

  • C. 

   Twitter

  • D. 

   MySpace

 • 22. 
  1. Avatar je:
  • A. 

   Član online društvene mreže

  • B. 

   Kratka poruka

  • C. 

   Grafička predstava korisnika (člana)

  • D. 

   Moderator društvenog web servisa

 • 23. 
  Mashup je:
  • A. 

   Kombinacija više društvenih medija

  • B. 

   Web strana otvorena za uređivanje

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • D. 

   Web servis za povezivanje korisnika

 • 24. 
  1. Šta od ponuđenog pripada virtuelnom društvenom svetu (virtual social world)?
  • A. 

   Second Life

  • B. 

   Google +

  • C. 

   World of Warcraft

  • D. 

   Facebook

 • 25. 
  1. Blog je:
  • A. 

   Web sajt kod koga se sadržaj prikazuje u hronološkom redu obrnutom od kreiranog

  • B. 

   Zajednica društvenog sadržaja

  • C. 

   Virtuelni svet

  • D. 

   Web servis koji omogućava kreiranje i slanje kratkih poruka od jedan ka više

 • 26. 
  1. Društvena mreža je:
  • A. 

   Skup web aplikacija / web servisa, koji omogućavaju povezivanje korisnika, kreiranje i razmenu korisnički generisanih sadržaja

  • B. 

   Medij razvijen na bazi web tehnologija

  • C. 

   Web strana otvorena za uređivanje

  • D. 

   Društvena struktura koja je određena društvenim interakcijama između individua, grupa, organizacija ili kompletnih društava

 • 27. 
  1. Dobra komunikacija između članova na društvenoj mreži je bitna jer:
  • A. 

   Se članovi bolje promovišu

  • B. 

   Se širi krug prijatelja

  • C. 

   Se na taj način povećava zadovoljstvo članova i zadržavanje na mreži

  • D. 

   Se dobijaju informacije veće upotrebne vrednosti (kvallitetnije)

 • 28. 
  1. Šta se nalazi u osnovi svih sajtova društvenih mreža:
  • A. 

   Konvertovanje offline veze u online veze

  • B. 

   Mehanizam za razmenu poruka između članova

  • C. 

   Prikazivanje stranice profila

  • D. 

   Definisanje više tipova veza između članova

 • 29. 
  1. Šta je kritična komponenta sajta društvenih mreža?
  • A. 

   Priroda veza koje se formiraju

  • B. 

   Mehanizam javnih poruka

  • C. 

   Vidljivost profila

  • D. 

   Javno prikazivanje veza

 • 30. 
  1.  Za ostvarivanje kvalitetnije komunikacije na društvenim mrežama upotreba izvora informacija velike pouzdanosti je:
  • A. 

   Podrazumeva se

  • B. 

   Zavisi od teme

  • C. 

   Bitno

  • D. 

   Nebitno

 • 31. 
  1. Servis slanja privatnih i javnih poruka drugim članovima društvene mreže:
  • A. 

   Spada u obaveznu uslugu samo kod društvenih mreža baziranih na profilu

  • B. 

   Spada u obaveznu uslugu

  • C. 

   Svaki korisnik odlučuje sam da li će da svom profilu doda tu uslugu

  • D. 

   Ne spada u obaveznu uslugu

 • 32. 
  1. Društvena mreža u okviru koje članovi komuniciraju preko avatara spadaju u?
  • A. 

   Korisnički kreirane društvene mreže

  • B. 

   Društvene mreže bazirane na profilu

  • C. 

   Bilo koju od navedenih  

  • D. 

   Višekorisničke virtuelne društvene mreže

 • 33. 
  1. Web servisi koji omogućavaju da se kreira javni ili polujavni profil kao celovit sistem, naziva se:
  • A. 

   Sajt društvenih mreža

  • B. 

   Društvene mreže

  • C. 

   LMS

  • D. 

   Virtuelni svet

 • 34. 
  1. Google + spada u:
  • A. 

   Specijalizovanu mrežu baziranu na profilu

  • B. 

   Specijalizovanu mrežu baziranu na sadržaju

  • C. 

   Društvenu mrežu opšteg tipa baziranu na profilu

  • D. 

   Društvenu mrežu opšteg tipa baziranu na sadržaju

 • 35. 
  1. Koliko različitih tipova društvenih mreža postoji?
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   5

 • 36. 
  1. Korisnički kreirane društvene mreže su:
  • A. 

   Grupa koju čine članovi društvene mreže čiji profili nisu javno vidljivi

  • B. 

   Grupa unutar bilo koje društvene mreže u okviru koje su svi članovi međusobno eksplicitno povezani

  • C. 

   Društvene mreže koju korisnik kreira prema svojim potrebama uz pomoć odgovarajućeg alata

  • D. 

   Zatvorena grupa unutar bilo koje društvene mreže

 • 37. 
  1. Teoretičari koji YouTube smatraju društvenom mrežom navode ga kao primer društvene mreže:
  • A. 

   Bazirane na profilu

  • B. 

   Korisnički kreirane

  • C. 

   Bazirane na sadržaju

  • D. 

   Virtuelne višekorisničke

 • 38. 
  1. LinkedIn spada u:
  • A. 

   Specijalizovanu mrežu baziranu na profilu

  • B. 

   Specijalizovanu mrežu baziranu na sadržaju

  • C. 

   Društvenu mrežu opšteg tipa baziranu na profilu

  • D. 

   Društvenu mrežu opšteg tipa baziranu na sadržaju

 • 39. 
  1. U kontekstu društvenih mreža, SNS je skraćenica:
  • A. 

   Social Network Standard

  • B. 

   Social Network Sites

  • C. 

   Social Network Structure

  • D. 

   Standard Network Site

 • 40. 
  Prednost sajtova društvenih mreža u odnosu na offline upravljanje društvenom mrežom je to što:
  • A. 

   Veze između članova nisu eksplicitno kreirane

  • B. 

   Su veze svim članovima vidljive

  • C. 

   Su veze između članova eksplicitno kreirane

  • D. 

   Što su podržane sve vrste veza

 • 41. 
  1. Nedostatak sajtova društvenih mreža je:
  • A. 

   Što se veze lako uspostavljaju

  • B. 

   Što se veze eksplicitno kreiraju

  • C. 

   Što se eksplicitno vide sve aktivnosti članova

  • D. 

   Što predstavljaju samo parcijalnu sliku nečijeg društvenog umrežavanja

 • 42. 
  1. Izdvojiti nestruktuirani format podataka:
  • A. 

   Pdf

  • B. 

   JSON

  • C. 

   Xlsx

  • D. 

   Csv

 • 43. 
  1. Koja od navedenih licenci za publikovanje otvorenih podataka je sa najopštijim pravima (podaci mogu da se koriste, menjaju i distribuiraju bez ikakvih ograničenja):
  • A. 

   Open Database Licence

  • B. 

   Creative Commons

  • C. 

   Public Domain Dedication Licence

  • D. 

   Atributtion Licence

 • 44. 
  1. Otvoreni podatak i sadržaj može svako slobodno da:
  • A. 

   Koristi, menja i deli samo u nekomercijalne svrhe

  • B. 

   Koristi i delu u bilo koju svrhu

  • C. 

   Koristi, menja i deli u bilo koju svrhu

  • D. 

   Koristi, menja i deli ali samo u edukativne svrhe

 • 45. 
  1. Ako resurs na web-u ima tri zvezdice, po 5 star open data to znači da:
  • A. 

   Koristi ne-vlasničke formate

  • B. 

   Je samo dostupan na web-u(u bilo kom formatu), pod otvorenom licencom

  • C. 

   Samo koristi URI za označavanje stvari, tako da može da se ukaže na njega

  • D. 

   Je samo dostupan kao struktuirani podatak

 • 46. 
  1. Common Crawl je:
  • A. 

   Format otvorenih podataka

  • B. 

   Tip licence za publikovanje otvorenih podataka

  • C. 

   Neprofitna organizacija koja se zalaže za to da baze sa indeksima weba budu otvorene (open data)

  • D. 

   Baza znanja dostupna za direktno preuzimanje

 • 47. 
  1. RDF-a je:
  • A. 

   Vokabular za opis podataka

  • B. 

   Primer specifikacije koja se koristi za umetanje podataka u web stranice

  • C. 

   Primer personalnog asistenta

  • D. 

   Alat za uvid u podatke umetnute u web stranice

 • 48. 
  1. Web servisi pomoću kojih se pristupa podacima koji se nalaze u udaljenim bazama podataka su:
  • A. 

   CSV

  • B. 

   Microdata

  • C. 

   JSON

  • D. 

   RESTfull

 • 49. 
  1. DBPEDIA predstavlja:
  • A. 

   Struktuirane podatke ekstrahovane iz Wikipedije

  • B. 

   Templejt za generisanje HTML koda sa umetnutim podacima

  • C. 

   Alat za ekstrakciju podataka iz web stranica

  • D. 

   Otvorenu, globalnu geografsku bazu znanja

 • 50. 
  1. Pojam kojim se označava odsustvo autorskih i srodnih ograničenja bilo nepostojanjem ili odricanjem svih takvih uslova je:
  • A. 

   Otvorena licenca

  • B. 

   Javno vlasništvo

  • C. 

   Otvoreno delo

  • D. 

   Otvoreni podatak

 • 51. 
  1. Koja od navedenih licenci za publikovanje otvorenih podataka dozvoljava distribuciju preuzetih podataka ali pod istim uslovima pod kojima su preuzeti:
  • A. 

   Creative Commons

  • B. 

   Open Database Licence

  • C. 

   Public Domain Dedication Licence

  • D. 

   Atributtion Licence

 • 52. 
  1. Creative Commons je:
  • A. 

   Semantika sadržaja

  • B. 

   Sistem licenci koji omogućuje autorima da sadržaje koje kreiraju otvoreno publikuju na web-u, ali da ipak zadrže određeni stepen kontrole nad tim sadržajima

  • C. 

   Definisanje načina prikaza informacija, postavljanje linkova ka srodnim sadržajima

  • D. 

   Aplikacije razvijene za korišćenje otvorenih podataka

 • 53. 
  1. JSON je:
  • A. 

   Microdata

  • B. 

   Format koji se koristi za prenos struktuiranih podataka između servera i web aplikacija

  • C. 

   Format koji se koristi za prenos nestruktuiranih podataka između servera i web aplikacije

  • D. 

   RESTfull

 • 54. 
  1. Koja od navedenih licenci za publikovanje otvorenih podataka dozvoljava da se podaci preuzimaju, menjaju i distribuiraju ali uz obavezu da se naglasi izvor tih podataka:
  • A. 

   Open Database Licence

  • B. 

   Creative Commons

  • C. 

   Public Domain Dedication Licence

  • D. 

   Atributtion Licence

 • 55. 
  1. RDF je:
  • A. 

   Primer podataka umetnutih u web stranice

  • B. 

   Alat za preuzimanje podataka sa web-a

  • C. 

   Nestruktuirani format podataka

  • D. 

   Podaci u bazama podataka i bazama znanja dostupni za direktno preuzimanje

 • 56. 
  1. Koji je format otvorenih podataka najmanje pogodan za dalju obradu:
  • A. 

   Csv

  • B. 

   Json

  • C. 

   Xml

  • D. 

   Pdf

 • 57. 
  1. Microdata, RDF-a i microformats su:
  • A. 

   Formati podataka koji se direktno umeću u html kod internet stranice

  • B. 

   Formati nestruktuiranih podataka

  • C. 

   Formati podataka u otvorenim bazama podataka

  • D. 

   Formati otvorenih podataka slični xlsx(Excel) formatu

 • 58. 
  1. Ako podatak na web-u po 5 star open data ima tri zvezdice, to znači:
  • A. 

   Da je nestruktuiran i u vlasničkom formatu

  • B. 

   Da je struktuiran ali u vlasničkom formatu

  • C. 

   Da je nestruktuiran ali otvoren

  • D. 

   Da je struktuiran i u nevlasničkom formatu

 • 59. 
  1. Šta je „data-driven“ aplikacija?
  • A. 

   To je aplikacija koja se u potpunosti bazira na podacima i pristupu podacima

  • B. 

   To je aplikacija koja umeće podatke u web stranice

  • C. 

   To je aplikacija koja „čisti“ podatke

  • D. 

   To je aplikacija koja služi kao personalni asistent

 • 60. 
  1. Globalna neprofitna organizacija koja ima za cilj da ukaže na značaj otvaranja podataka se naziva:
  • A. 

   Common Crawl

  • B. 

   Open Data Charter

  • C. 

   OpenGlam

  • D. 

   Open Knowledge International

 • 61. 
  1. Termin otvoreni podatak se odnosi na:
  • A. 

   Isključivo na struktuirane otvorene sadržaje

  • B. 

   Na sve oblike otvorenih sadržaja

  • C. 

   Samo na nestruktuirane otvorene sadržaje

  • D. 

   Samo na one koji su zaštićeni otvorenom licencom

 • 62. 
  1. Inicijativa koju vodi Open Knowledge Foundation i koja promoviše otvoreni i besplatni pristup digitalnom kulturnom nasleđu koje se nalazi u galerijama, bibliotekama, arhivima i muzejima je:
  • A. 

   Music brainz

  • B. 

   Open GLAM Europeana

  • C. 

   Wikipedia

  • D. 

   Open street map

 • 63. 
  1. Umetanje podataka koji nisu vidljivi korisnicima (ljudima) u web stranice:
  • A. 

   Definiše se samo stil prikaza informacija

  • B. 

   Semantika sadržaja postaje dostupna i programima

  • C. 

   Sprečava se preuzimanje sadržaja sa web-a

  • D. 

   Sprečava se da te podatke koriste sistemi preporuka

 • 64. 
  1. Ako podatak na web-u po 5 star open data ima dve zvezdice, to znači:
  • A. 

   Da je nestruktuiran i u vlasničkom formatu

  • B. 

   Da je struktuiran ali u vlasničkom formatu

  • C. 

   Da je nestruktuiran ali otvoren

  • D. 

   Da je struktuiran i u nevlasničkom formatu

 • 65. 
  1. Format csv po Five stars Open Data Engagement ima:
  • A. 

   Dve zvezdice

  • B. 

   Tri zvezdice

  • C. 

   Jednu zvezdicu

  • D. 

   Četiri zvezdice

 • 66. 
  1. Html specifikacija koja se koristi za direktno umetanje podataka u kod je:
  • A. 

   RDF-a

  • B. 

   JSON

  • C. 

   Microformats

  • D. 

   Microdata

 • 67. 
  1. Na prikazanoj slici, u centru se nalazi:
  • A. 

   DBpedia

  • B. 

   Common Crawl

  • C. 

   Tag cloud

  • D. 

   Wikipedia

 • 68. 
  1. Open Graph protokol je definisao:
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Microsoft

  • C. 

   W3C

  • D. 

   Google

 • 69. 
  1. Alati koji se koriste za analizu niza znakova radi utvrđivanja gramatičke strukture nazivaju se:
  • A. 

   Open Graph Protocol i Google Knowledge Graph

  • B. 

   Mikroformati

  • C. 

   Parseri

  • D. 

   Destileri

 • 70. 
  1. Šta je tačno?
  • A. 

   Shema.org je prevaziđen i nije opšte prihvaćen vokabular za opis entiteta na web-u

  • B. 

   Shema.org predstavlja format za umetanje podataka

  • C. 

   Shema.org vokabular ne može lako da se proširi

  • D. 

   Shema.org omogućava da se napravi mreža stranica i podataka na web-u

 • 71. 
  1. Struktuirani format podataka na web-u koji je osmišljen kao proširenje html koda na nivou atributa je:
  • A. 

   Microdata

  • B. 

   RDF-a(Resource Description Framework In Attributes)

  • C. 

   JSON(JavaScript Object Notation)

  • D. 

   Mikroformati(Microformats)

 • 72. 
  1. Struktuirani format podataka na web-u koji podržava Google je:
  • A. 

   Mikroformati(microformats)

  • B. 

   RDF-a (Resource Description Framework In Attributes)

  • C. 

   JSON(JavaScript Object Notation)

  • D. 

   Microdata

 • 73. 
  1. Snippet je:
  • A. 

   Mali segment teksta koji pretraživač daje u listi rezultata

  • B. 

   Alata za ekstrahovanje podataka

  • C. 

   Sistem za vrednovanje podataka na web-u

  • D. 

   Format podataka koji se umeću u web stranice

 • 74. 
  1. WHATWG je skraćenica od:
  • A. 

   Web Host Applications Technology World Group

  • B. 

   Web Hypertext Application Technology Working Group

  • C. 

   Web Hypertext Advanced Technology World Group

  • D. 

   Web High Applicable Technology Working Group

 • 75. 
  1. Šta je tačno?
  • A. 

   Mikroformati (microformats) su opšte prihvaćeni

  • B. 

   Google koristi mikroformate

  • C. 

   Shema.org preporučuje mikroformate

  • D. 

   Mikroformati (microformats) nisu opšte zaživeli

 • 76. 
  1. „Web za sve“ je:
  • A. 

   Princip kojim se propagira pristup internetu sa različitih uređaja

  • B. 

   Princip kojim se propagira distribucija podataka na internetu bez bilo kakvih ograničenja

  • C. 

   Propagira važnost struktuiranja podataka na web-u

  • D. 

   Princip kojim se propagira slobodna upotreba interneta

 • 77. 
  1. „Web za sve“ i „Web na svemu“ su principi koje propagira:
  • A. 

   WHATWG

  • B. 

   IMDb

  • C. 

   Microsoft

  • D. 

   W3C

 • 78. 
  1. Definisani segmenti HTML koda koji predstavljaju šablone za opis entiteta na webu se nazivaju:
  • A. 

   Microdata

  • B. 

   Miktoformati(microformats)

  • C. 

   RDF-a

  • D. 

   JSON

 • 79. 
  1. WHATWG je:
  • A. 

   Organizacija koja se bavi standardima i tehnologijama na internetu

  • B. 

   Format umetnutih podataka

  • C. 

   Alat za umetanje podataka na web-u

  • D. 

   Alata za ekstrakciju podataka na web-u

 • 80. 
  1. Faceted Search je:
  • A. 

   Sistem za vrednovanje podataka na web-u

  • B. 

   Tehnika koja omogućava upoređivanje sadržaja dve ili više web stranica

  • C. 

   Alat za ekstrahovanje podataka

  • D. 

   Tehnika koja omogućava napredniji način pretrage weba preko umetnutih podataka

 • 81. 
  1. Meta tagovi su:
  • A. 

   Sistem vrednovanja podataka na web-u

  • B. 

   Tehnika naprednog pretraživanja web-a

  • C. 

   Vokabular za opis entiteta na web-u

  • D. 

   Umetnuti podaci koji se smeštaju u head prostor web stranice

 • 82. 
  1. Drupal8 je:
  • A. 

   Alat za umetanje podataka na web-u

  • B. 

   Vokabular za opis entiteta na web-u

  • C. 

   Alat za ekstrakciju podataka

  • D. 

   Standard za umetanje podataka na web-u

 • 83. 
  1. Shema.org sadrži:
  • A. 

   Manje od 300 tipova

  • B. 

   Između 400 i 500 tipova

  • C. 

   Između 300 i 400 tipova

  • D. 

   Više od 500 tipova

 • 84. 
  1. Kolaboracijski projekat koji ima za cilj da kreira, održava i promoviše šeme za struktuirane podatke na internetu se naziva:
  • A. 

   Shema.org

  • B. 

   Open Graph

  • C. 

   Dbpedia

  • D. 

   Microformats

 • 85. 
  1. Najveća međunarodna organizacija zadužena za izradu standarda i preporuka vezanih za internet je:
  • A. 

   Shema.org

  • B. 

   RDF

  • C. 

   ERCIM

  • D. 

   W3C

 • 86. 
  1. Koji od navedenih alata se koristi za izvlačenje podataka umetnutih u web stranice:
  • A. 

   Google’s Structured Data Testing Tool

  • B. 

   Drupal8

  • C. 

   Schema.org

  • D. 

   Microdata

 • 87. 
  1. Microdata je:
  • A. 

   Facebook-ov standard

  • B. 

   W3C standard

  • C. 

   Google-ov standard

  • D. 

   WHATWG standard

 • 88. 
  1. Za izdvajanje podataka umetnutih u web stranice koriste se:
  • A. 

   Mikroformati

  • B. 

   Destileri

  • C. 

   Parseri

  • D. 

   Open Graph Protocol i Google Knowledge Graph

 • 89. 
  1. WHATWG je formiran od ljudi:
  • A. 

   Iz W3C kao posebna radna grupa

  • B. 

   Koji su radili u Apple, Mozilla Foundation i Opera Software

  • C. 

   Koji su radili u Facebook-u

  • D. 

   Koji su radili u Google, Microsoft i Yahoo

 • 90. 
  1. Open Graph je:
  • A. 

   Tehnika naprednog pretraživanja web-a

  • B. 

   Protokol za razmenu poruka na web-u

  • C. 

   Protokol pomoću koga se opisuju sadržaji na web-u

  • D. 

   Sistem vrednovanja podataka na web-u

 • 91. 
  1. RDF Translator je:
  • A. 

   Alat za umetanje podataka ne web-u

  • B. 

   Alat za ekstrahovanje podataka

  • C. 

   Alat za konvertovanje formata struktuiranih podataka na web-u

  • D. 

   Alat za parsiranje podataka

 • 92. 
  1. Struktuirani format podataka na web-u koji se bazira na tripletima (subjekat, predikat, objekat) je:
  • A. 

   Microdata

  • B. 

   RDF-a

  • C. 

   Mikroformati

  • D. 

   JSON

 • 93. 
  1. Da bi se odredilli ključni akteri u mreži:
  • A. 

   Potrebno je posmatrati sve 4 mere centralnosti

  • B. 

   Prvo je potrebno odrediti koja je mera cenralnosti najbitnija za datu mrežu

  • C. 

   Treba posmatrati samo meru sopstvene centralnosti (eigenvector)

  • D. 

   Dovoljno je da se posmataju bilo koje 3 od 4 mere centralnosti

 • 94. 
  1. Ukoliko grafu društvene mreže želi da se doda i podatak o broju razmenjenih poruka između 2 čvora u nekom vremenskom periodu, onda se on dodaje preko:
  • A. 

   Težine ivice

  • B. 

   Izlaznog stepena čvora

  • C. 

   Zbira ulaznog i izlaznog stepena čvora

  • D. 

   Reciprociteta

 • 95. 
  1. Most je (u analizi društvenih mreža grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji povezuje 2 klastera

  • C. 

   Veza koja povezuje 2 klastera

  • D. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

 • 96. 
  1. U usmerenoj mreži od n čvorova broj mogućih ivica je:
  • A. 

   N*(n-1)

  • B. 

   N*(n-1)/2

  • C. 

   2 n*(n-1)/2

  • D. 

   2*n*(n-1)

 • 97. 
  1. Dijametar mreže je:
  • A. 

   Najduža moguća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Najduža najkraća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži

  • C. 

   Ukupan broj veza u datoj mreži

  • D. 

   Broj klastera u datoj mreži

 • 98. 
  1. Broker je (u analizi društvenih mreža-grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

  • C. 

   Čvor koji povezuje dva klastera

  • D. 

   Veza koja povezuje dva klastera

 • 99. 
  1. Prosečna dužina najkraćih putanja između svaka dva čvora u mreži je metrika koja se koristi kada se:
  • A. 

   U mreži dužine najkraćih putanja znatno razlikuju

  • B. 

   U mreži dužina najkraćih putanja približno ista

  • C. 

   Određuje dijametar mreže

  • D. 

   Određuje gustina mreže

 • 100. 
  1. Tranzitivnost zajedno sa homofilijom dovodi do:
  • A. 

   Pucanja ključnih veza u mreži

  • B. 

   Stvaranja gustih mreža

  • C. 

   Stvaranja strukturnih rupa

  • D. 

   Stvaranja klikova

 • 101. 
  1. Putanja je:
  • A. 

   Sekvenca čvorova koja povezuje čvorove A i B, a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Broj drugih čvorova sa kojima je dati čvor povezan

  • C. 

   Broj ivica koje uviru u dati čvor

  • D. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog čvora

 • 102. 
  1. Kako bi glasila interpretacija sopstvene centralnosti (eigenvector centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 103. 
  1. Klikovi su:
  • A. 

   Slabo povezane mreže

  • B. 

   Slabo povezani klasteri

  • C. 

   Potpuno povezani klasteri

  • D. 

   Trijade

 • 104. 
  1. Kako bi glasila interpretacija betweenness centrality (broj čvorova između kojih se čvor nalazi) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 105. 
  1. Blizina čvora(closeness centrality) označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

  • D. 

   Broj čvorova između koji se posmatrani čvor nalazi

 • 106. 
  1. Ako postoji bar jedna putanja između bilo koja dva čvora mreže, onda je ta mreža:
  • A. 

   Gusta

  • B. 

   Zatvorena

  • C. 

   Povezana

  • D. 

   Tranzitivna

 • 107. 
  1. Gustina mreže se definiše kao količnik:
  • A. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • B. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • C. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj čvorova u mreži

  • D. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj stvarnih veza u mreži

 • 108. 
  1. Betweenness centrality označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Broj čvorova između kojih se posmatrani čvor nalazi

  • D. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

 • 109. 
  1. Fenomen malog sveta je teza koja kaže da:
  • A. 

   Se do svake osobe može doći preko lanca društvenih poznanstava dužine 6

  • B. 

   Se do svake osobe može doći preko kratkog lanca društvenih poznanstava

  • C. 

   Da se do svake osobe može doći preko neke društvene mreže

  • D. 

   Je svaka društvena mreža gusta

 • 110. 
  1. Kako bi glasila interpretacija blizine čvora (closeness centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 111. 
  1. Simelijeve veze:
  • A. 

   Su veze koje su slabe

  • B. 

   Opisuju međusobne veze između tri čvora

  • C. 

   Su tranzitivne veze

  • D. 

   Su veze koje su jake

 • 112. 
  1. Izlazni stepen čvora (outdegree) je:
  • A. 

   Predstavlja broj izlaznih veza za posmatrani čvor

  • B. 

   Sabran sa ulaznim stepenom čini ukupan stepen čvora

  • C. 

   Je uvek veći od ulaznog stepena čvora

  • D. 

   Uvek manji ili jednak ulaznom stepenu čvora

 • 113. 
  1. Kada dva odvojena klastera poseduju neredudantne informacije onda nastaju: klikovi
  • A. 

   Klikovi

  • B. 

   Strukturne rupe

  • C. 

   Mostovi

  • D. 

   Brokeri

 • 114. 
  1. Ukoliko je prosečan stepen realne (online) društvene mreže onda, za nasumično izabrani čvor, očekivani stepen:
  • A. 

   Je manji od n

  • B. 

   Je jednak n

  • C. 

   Je veći od n

  • D. 

   Ne zavisi od stepena mreže

 • 115. 
  1. Kako bi glasila interpretacija stepena čvora (degree centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 116. 
  1. Rastojanje između dva čvora je:
  • A. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora ali koja prolazi kroz prethodno određeni centralni čvor

  • B. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora

  • C. 

   Prosečna dužina svih putanja između posmatrana dva čvora

  • D. 

   Dužina najduže putanje između posmatrana dva čvora a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

 • 117. 
  1. Tendencija čvorova da se spajaju sa čvorovima sličnih karakteristika naziva se:
  • A. 

   Homofilija

  • B. 

   Tranzitivnost

  • C. 

   Reciprocitet

  • D. 

   Simelijeve veze

 • 118. 
  1. Koja je tvrdnja tačna:
  • A. 

   Čvorovi grafa predstavljaju relacije koje važe u društvenoj mreži

  • B. 

   Ivice društvenog grafa su čvorovi koji su slabo povezani

  • C. 

   Ne može svakom grafu da se pridruži matrica sesedstva

  • D. 

   Čvorovi grafa predstavljaju entitete između kojih posmatramo veze

 • 119. 
  1. Grafove realnih (online) društvenih mreža karakteriše:
  • A. 

   Postojanje malog broja velikih slabo povezanih grupa

  • B. 

   Postojanje velikog broja malih slabo povezanih grupa

  • C. 

   Postojanje malog broja velikih jako povezanih grupa

  • D. 

   Postojanje velikog broja malih dobro povezanih grupa

 • 120. 
  1. Stepen čvora (degree centrality) označava:
  • A. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

  • B. 

   Broj čvorova između kojih se posmatrani čvor nalazi

  • C. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • D. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

 • 121. 
  1. Šta je na slici označeno znakom pitanja (?)?
  • A. 

   Čvor

  • B. 

   Ivica

  • C. 

   Graf

  • D. 

   Stepen čvora

 • 122. 
  1. Na slici se nalazi:
  • A. 

   Lista ivica grafa

  • B. 

   Matrica susedstva

  • C. 

   Graf

  • D. 

   Stepen čvora

 • 123. 
  Za ostvarivanje što boljih rezultata u komunikaciji, bitna je:
  • A. 

   Upotreba izvora velike pouzdanosti

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 124. 
  Otvoreni tip podataka i sadrzaja moze svako slobodno da:
  • A. 

   Koristi menja i deli u bilo koju svrhu

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 125. 
  Freebase, GeoNames su primer
  • A. 

   Podataka u bazama podataka i bazama znanja koji su postupni za direktno preuzimanje

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 126. 
  Ako podatak na Webu po 5 star open data ima cetiri zvezdice to znaci:
  • A. 

   Da su opisani i da imaju svoj URL

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 127. 
  Oblik otvorenih podataka koji je slicas xlsx(excel) formatu je:
  • A. 

   Csv

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 128. 
  Ako resurs na Webu ima pet zvezdica, po 5 star open data to znaci da:
  • A. 

   Podaci mogu da se povezu sa ostalim podacima na Webu

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)