Makharij Revision Quiz - Beginners Level Tajweed Course 2017-2018

10 Questions | Attempts: 2061
Share

SettingsSettingsSettings
Makharij Revision Quiz - Beginners Level Tajweed Course 2017-2018 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Jahan say makhraj ada kiya jata hai , woh jaga ___________ kehlai jati hai ?
  • A. 

   Tajweed

  • B. 

   Tarteel

  • C. 

   Makhraj

  • D. 

   Huroof

 • 2. 
  ع غ ka makhraj wasatul halaq hai .
  • A. 

   Sahi

  • B. 

   Nahi

  • C. 

   Koi option sahi nahin

  • D. 

   ع ka makhrah hai wasatul halaq lekin غ ka nahin

 • 3. 
  ج ش ی ka makhraj Zaban ki jar hai.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  ق ki adaigi k liye zaban ki jar ko talu k _______ hissay per lagatay hain .
  • A. 

   Naram Hissay per

  • B. 

   Sakht Hissay per

  • C. 

   Aagay k hissay per

  • D. 

   Kahin nahin lagatay

 • 5. 
  Zaban ki nok or ooper k saamnay walay do daanton k kinaray per lagnay say ت د ط ada kiye jatay hain.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Is lafz main say Huroof Ash Shafawiyyah kon say hain ? الزلزلة
  • A. 

   ل

  • B. 

   ز

  • C. 

   ت

  • D. 

   None of these

 • 7. 
  ض ka makhraj zaban ka aagay ka hissa hai.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Kon say huroof Zaban ki nook or ooper neechay k daanton k qareeb a janay say ada hote hain ?
  • A. 

   ل ن ر

  • B. 

   ت د ط

  • C. 

   ز س ص

  • D. 

   ء ہ

 • 9. 
  Monh k khali hissay say ada kiye janay walay huroof __________ hain .
  • A. 

   Huroof Al halaqiyyah

  • B. 

   Huroof Al Maddiyyah

  • C. 

   Huroof Al Lahatiyah

  • D. 

   Huroof Ash Shafawiyyah

 • 10. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.