Quis Wawacan Xi Lina

10 Questions | Total Attempts: 178

SettingsSettingsSettings
Quis Wawacan Xi Lina - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naon nu disebut wawacan?
  • A. 

   Hikayat nu ditulis dina wangun puisi

  • B. 

   Carita rakyat anu ngalegenda

  • C. 

   Panjang caritana anu dihaleuangkeun

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Saha anu netelakeun yen kecap wawacan teh asal tina kecap wawacaan ?
  • A. 

   R.H Moehamad Moesa

  • B. 

   R. Soeriadireja

  • C. 

   Ajip Rosidi

  • D. 

   Suryaningrat

 • 3. 
  Naon judul wawacan anu rea medarkeun kaum priyayi?
  • A. 

   Wawacan Anggling darma

  • B. 

   Wawacan Batara Rama

  • C. 

   Wawacan amir hamzah

  • D. 

   Wawacan anjing Ulung

 • 4. 
  Salah sahiji struktur wawacan nyaeta?
  • A. 

   Awal carita

  • B. 

   Eusi

  • C. 

   Lalakon

  • D. 

   Judul

 • 5. 
  "Dangding Sunda sakajudi, titisan ti pupuhunan, bebenangan soson-soson, kekel kana tatarosan, ti banagsa nu budiman, prabujangga juru lagu, nu paham kadongkarian". kalimah wawacan diluhur kaasup kana struktur wawacan nu di sebut
  • A. 

   Bagian awal carita

  • B. 

   Poko carita tina wawacan

  • C. 

   Panutup carita

  • D. 

   Point of view

 • 6. 
  Kecap "diwowoy' saruajeung kecap...
  • A. 

   Diogo

  • B. 

   Digawe

  • C. 

   Diambek

  • D. 

   Dikawitan

 • 7. 
  Kecap "nelah" nu hartina...
  • A. 

   Dipikawanoh

  • B. 

   Dipikangewa

  • C. 

   Pantas

  • D. 

   Dimanja

 • 8. 
  Kecap "payus" hartina...
  • A. 

   Lantaran

  • B. 

   Awal

  • C. 

   Pantes

  • D. 

   Goreng

 • 9. 
  Kecap "Tepiswiring" nyaeta...
  • A. 

   Pilemburan nu deket ka leuweung

  • B. 

   Wewengkon anu loba tatangkalan

  • C. 

   Kebon sisi leuweung

  • D. 

   Tanah anu pinuh ku jukut

 • 10. 
  Kecap "Mumunggang" nyaeta....
  • A. 

   Tanah anu mucunghul kacida luhurna

  • B. 

   Pasir antara jeung tutuganna

  • C. 

   Bagian gunung anu pangluhurna

  • D. 

   Suku gunung

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.