Merenja 2 Vtest

129 Questions

Settings
Please wait...
Merenja 2 Vtest

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Efektivna vrednost složenog periodičnog signala
  • A. 

   Zavisi samo od efektivnih vrednosti njegovih harmonika, a ne zavisi od njihove početne faze Pn

  • B. 

   Zavisi od efektivnih vrednosti njegovih harmonika, i od njihove početne faze Pn

  • C. 

   Zavisi samo od početne faze njegovih harmonika Fn, a ne zavisi od njihovih efektivnih vrednosti

 • 2. 
  Efektivna vrednost prostoperiodičnog napona u(t)=U*sin(w*t+p)
  • A. 

   Uef=U√2

  • B. 

   U_ef=U/√2

  • C. 

   U_ef=0

 • 3. 
  Temena vrednost prostoperiodične veličine zove se
 • 4. 
  Merenje, u najopštijem slučaju, obuhvata
  • A. 

   Prenos mernog signala

  • B. 

   Obradu mernog signala

  • C. 

   Prenos i obradu mernog signala

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Funkcija prikazana na slici
  • A. 

   Predstavljena izrazom y(O)=sin(O)

  • B. 

   Aperiodična

  • C. 

   Neparna

  • D. 

   Periodična

  • E. 

   Predstavljena izrazom z(O)=cos(O)

  • F. 

   Parna

 • 6. 
  Periodična struja čija je srednja vrednost jednaka nuli je
  • A. 

   Pulsirajuća

  • B. 

   Naizmenična

  • C. 

   Konstanta

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Veličina koja predstavlja merenu veličinu i sa kojom je funkcionisalo povezana predstavlja
 • 8. 
  Signal koji se identično reprodukuje u jednakim intervalima nezavisno promenljive je
 • 9. 
  Promena vrednosti analogne veličine
  • A. 

   Može da bude beskonačno mala

  • B. 

   Može da bude samo neka iz ugla diskretnih vrednosti

  • C. 

   Ne može da bude beskonačno mala

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Signali čiji buduće vrednosti(promene) nisu unapred poznate zovu se nedetrministički
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 11. 
  Nosilac informacije koji mogućava njeno prenošenje kroz prostor i vreme zove se
 • 12. 
  Signali koji mogu da budu predstavljeni nekom određenom matematičkom funkcijom vremena zovu se nederminističkom
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 13. 
  Signali koji mogu da budu predstavljeni nekom određenom matematičkom funkcijom vremena zovu se determinističkom
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 14. 
  Koji je tip signala prikazan na slici
  • A. 

   Prostoperiodični

  • B. 

   Kvaziperiodični

  • C. 

   Složenoperiodični

 • 15. 
  Funkcija prikazana na slici
  • A. 

   Neparna

  • B. 

   Predstavljena izrazom z(O)=cos(O)

  • C. 

   Predstavljena izrazom y(O)=sin(O)

  • D. 

   Periodična

  • E. 

   Aperiodična

  • F. 

   Parna

 • 16. 
  Veličina koja predstavlja merenu veličinu i sa kojom je funkcionalno povezana zove se
  • A. 

   Merni signal

  • B. 

   Informacioni parametar

  • C. 

   Merni parametar

 • 17. 
  Periodična struja čija je srednja vrednost različita od nule je
  • A. 

   Naizmenična

  • B. 

   Pulsirajuća

  • C. 

   Konstantna

 • 18. 
  Ako je , funkcija je:
  • A. 

   Periodična

  • B. 

   Kvaziperiodična

  • C. 

   Aperiodična

 • 19. 
  Promena vrednosti digitalne veličine
  • A. 

   Može da bude samo neka iz skupa diskretnih vrednosti

  • B. 

   Može da bude beskonačno mala

  • C. 

   Ne može da bude beskonačno mala

 • 20. 
  Signali prema intezitetu mogu da budu
  • A. 

   Neprekidni

  • B. 

   Digitalni

  • C. 

   Analogni

  • D. 

   Diskretni

 • 21. 
  Kolika je distorzija trećeg harmonika (%D3=7) ako je napon
  • A. 

   10%

  • B. 

   0,5%

  • C. 

   5%

 • 22. 
  Izrazom određuje se
  • A. 

   Srednja vrednost

  • B. 

   Srednja apsolutna vrednost

  • C. 

   Efektivna vrednost

 • 23. 
  Izraz
  • A. 

   Pulsirajući napon

  • B. 

   Naizmenični i pulsirajući napon

  • C. 

   Naizmenični napon

 • 24. 
  Izrazom  određuje se
  • A. 

   Efektivna vrednost

  • B. 

   Srednja apsolutna vrednost

  • C. 

   Srednja vrednost

 • 25. 
  Pokazatelj usrednjavnja Kr je definisan kao količnik
  • A. 

   Temene vrednosti i efektivnih vrednosti periodične veličine

  • B. 

   Efektivne vrednosti i srednje apsolutne vrednosti periodične veličine

  • C. 

   Temene vrednosti i srednje apsolutne vrednosti periodične veličine

 • 26. 
  Izraz opisuje
  • A. 

   Naizmeničan napon

  • B. 

   Pulsirajući napon

  • C. 

   Naizmeničan i pulsirajući napon

 • 27. 
  Količnik predstavlja
  • A. 

   Pokazatelj oblika

  • B. 

   Pokazatelj vrha

  • C. 

   Pokazatelj usrednjavanja

 • 28. 
  Izrazom određuje se
  • A. 

   Efektivna vrednost

  • B. 

   Srednja vrednost

  • C. 

   Srednja apsolutna vrednost

 • 29. 
  Pokazatelj vrha Ky je definisan kao količnik
  • A. 

   Temene vrednosti i srednje apsolutne vrednosti periodične veličine

  • B. 

   Temene vrednosti i efektivne vrednosti periodične veličine

  • C. 

   Efektivne vrednosti i srednje apsolutne vrednosti periodične veličine

 • 30. 
  Kolika je srednja vrednost signala prikazanog na slici
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 31. 
  Količnik predstavlja
  • A. 

   Pokazatelj usrednjavanja

  • B. 

   Pokazatelj vrha

  • C. 

   Pokazatelj oblika

 • 32. 
  Raspodela veličine u funkciji učestalosti ili talasne dužine naziva se
 • 33. 
  Kolika je distorzija drugog harmonika (%D2=?) ako je napon
  • A. 

   10%

  • B. 

   0,1%

  • C. 

   1%

 • 34. 
  Količnik predstavlja
  • A. 

   Pokazatelj vrha

  • B. 

   Pokazatelj usrednjavanja

  • C. 

   Pokazatelj oblika

 • 35. 
  Deo mernog lanca koji jednu veličinu pretvara, u informacionom smislu, u drugu veličinu radi merenja naziva se
 • 36. 
  Pri merenju neelektričnih veličina, informacija dobijena pomoću senzora
  • A. 

   Nikada nije u obliku pogodnom za precizno merenje

  • B. 

   Najčešće je u obliku pogodnom za precizno merenje

  • C. 

   Najčešće nije u obliku pogodnom za precizno merenje

 • 37. 
  Deo mernog sistema na koji neposredno deluje veličina koju treba meriti naziva se
 • 38. 
  Pri merenjima u industrijskim uslovima (procesna merenja) najveći broj senzora, pomoću kojih se merena neelektrična veličina transformiše u električni signal, predstavlja
  • A. 

   Aktivne električne elemente

  • B. 

   Pasivne električne elemente

  • C. 

   Pasivne i aktivne električne elemente

 • 39. 
  Deo mernog lanca koji ostvaruje spregu sa senzorom naziva se
 • 40. 
  U industrijskoj metrologiji najširu primenu imaju
  • A. 

   Induktivni senzori

  • B. 

   Otpornički senzori

  • C. 

   Kapacitivni senzori

 • 41. 
  Nosilac informacije (izlazni signal) može biti napon, struja ili naelektrisanje kdo
  • A. 

   Aktivnih i pasivnih snezora

  • B. 

   Aktivnih (generatorskih) senzora

  • C. 

   Pasivnih senzora

 • 42. 
  Struktura kondicionera određena je električnim karakteristikama senzora i praktično_________________od fizičke prirodne veličine koja se meri
 • 43. 
  Prema______________ prirodi veličine koja se meri, senzori se mogu podeliti u dve osnovne grupe: senzore električnih i senzore neelektričnih veličina
 • 44. 
  Impulsno napajanje senzora se koristi da bi se eliminisao uticaj
  • A. 

   Jednosmernog ili naizmeničnog signala greške

  • B. 

   Jednosmernog signala greške

  • C. 

   Naizmeničnog signala greške

 • 45. 
  Merni pretvarač je celina koja se ____________________(može ne može) upotrebiti samostalno
 • 46. 
  ____________ senzori energiju za svoj rad uzimaju iz medijuma čije stanje održavaju(mere)
 • 47. 
  Niz elemenata mernog sistema koji čine pojedinačnu putanju signala od senzora do izlaznog elementa zove se ______________________
 • 48. 
  Sa ciljem uspešnijeg prenosa, obrade ili zapisivanja, neelektrične merene veličine se preslikavaju na _________________
 • 49. 
  Merni i upravljački uređaji različitog stepena složenosti, posredstvom kojih se ostvaruje sprega sa procesom, predstavljau_______________jedinice specijalnog računara
 • 50. 
  Senzori u kojima se ostvaruje pretvaranje merene neelektrične veličine u električnu koja predstavlja jedan od parametara električne mreže: otpornost, induktivnost ili kapacitivnost su:
  • A. 

   Pasivni i aktivni senzori

  • B. 

   Pasivni senzori

  • C. 

   Aktivni senzori

 • 51. 
  Prema_______________ osnovi načina rada, senzori se mogu klasifikovati kao:mehanički,električni,optički
 • 52. 
  Uobičajeno je da se specijalizovani računari, namenjeni za upravljanje tehnološkim procesima nazivaju________________ računari
 • 53. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 54. 
  _____________senzori zahtevaju dodatni izvor energije
 • 55. 
  __________________senzori energiju za svoj rad uzimaju iz medijuma čije stanje održavaju(mere)
 • 56. 
  Moduo razlike graničnih vrednosti nazivnog opsega naziva se________________
 • 57. 
  Svojstvo merila kojim svoja metrolo[ka svojstva održavanepromenljivim tokom vremena naziva se____________
 • 58. 
  Kod pretvarača sa izlomljenom karakteristikom prikazanom na slici postiže se bolja rezolucija u podopsegu Xg do Xmax
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 59. 
  Uslovi upotrebe koji moraju da budu ispunjeni tokom merenja da bi merni instrument ili merni sistem radio kao što je projektovan su:
  • A. 

   Nazivni uslovi

  • B. 

   Referentni sulovi

  • C. 

   Granični uslovi

 • 60. 
  Interval vremena od trenutka kada se pobuda naglo promeni do trenutka kada odziv dostigne i ostane u određenim granicama oko svoje konačne stabilne vrednosti naziva se___________________
 • 61. 
  Kada se na ulaz kondicionera dovodi signal niskog nivoa, za tačno merenje neophodna je primena_________________
 • 62. 
  Ekstremni uslovi koje merni instrument ili merni sistem treba da izdrži bez oštećenja i bez gubljenja svojih metroloških svojstava kada se kasnije upotrebi u nazivnim uslovima rada su_____________uslovi
 • 63. 
  Primenom oznaka na vremenskom dijagramu napisati čemu je jednaka vrednost konstante k pretvarača sa linearnom karakteristikom
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 64. 
  Nelinearna funkcija otpornosti
  • A. 

   PTC otporniku

  • B. 

   NTC otporniku

  • C. 

   Platinskom senzoru

 • 65. 
  Kod pretvarača sa izlomljenom karakteristikom prikazanom na slici postiže se bolja rezolucija u podopsegu 0 do Xg
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 66. 
  Ako je struja na izlazu mernog pretvarača temperature na osnovu karakteristike prikazane na slici odrediti vrednost konstante prenosa k pretvarača
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 67. 
  Nelinearna funkcija otpornosti odgovara
  • A. 

   Ntc otporniku

  • B. 

   PTC otporniku

  • C. 

   Platinskom senzoru

 • 68. 
  Ako je ulaz mernog pretvarača temperature u opsegu 500C do 700C,a izlaz naponski signal u opsegu -5V do +5V, kolika je vrednost konstante prenosa pretvarača?
  • A. 

   K=0,5v/C

  • B. 

   K=1V/C

  • C. 

   K=0,05V/C

 • 69. 
  Spora promena metrološkog svojstva merila naziva se____________________
 • 70. 
  Sposobnost merila da ne menja merenu veličinu zove se
  • A. 

   Stabilnost

  • B. 

   Tačnost

  • C. 

   Transparentnost

 • 71. 
  Algebarska razlika niže i više nazivne vrednosti izlaznog signala zove se
  • A. 

   Izlazni napon

  • B. 

   Merni opseg

  • C. 

   Granični opseg

 • 72. 
  Ako je ulaz mernog pretvarača temperature u opsegu 500C do 700C, aizlaz naponski signal u opsegu 5V do +V, koji od navedenih izraza opisuje preslikavanje temperature u napon?
  • A. 

   U0=-5V+ko(500C-O)

  • B. 

   U0=5V+ko(500C-O)

  • C. 

   U0=5V+ko(O-500C)

  • D. 

   U0=-5V+ko(O-500C)

 • 73. 
  Propusni opseg filtra je opseg učestanosti u kome
  • A. 

   Slabljenje ostaje veće od zadate vrednosti

  • B. 

   Slabljenje ostaje manje od zadate vrednosti

  • C. 

   Slabljenje ima vrednost 1 ili 0

 • 74. 
  Nepropusni opseg je opseg učestanosti u kome
  • A. 

   Slabljenje ostaje manje od zadate vrednosti

  • B. 

   Slabljenje ima vrednost 1 ili 0

  • C. 

   Slabljenje ostaje veće od zadate vrednosti

 • 75. 
  Koji je tip filtra prikazan na slici
  • A. 

   Filter propusnih visokih učestanosti

  • B. 

   Filtar prvog reda

  • C. 

   Filtar drugog reda

  • D. 

   Filtar propusnih visokih učestanosti tipa Batervort

  • E. 

   Filtar propusnih niskih učestanosti tipa Batervort

  • F. 

   Filtar propusnih niskih učestanosti

 • 76. 
  Povezati realizaciju filtra sa odgovarajućim izrazom za prenosnu funkciju i nazivom
  • A. 

   Propusnih visokih učestanosti 

  • B. 
  • C. 
  • D.