რუკა

34 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Please wait...
რუკა

 რუკა


Questions and Answers
 • 1. 
  რუკებზე დატანილი ყველა ობიექტის დასახელებას ანბანური თანამიმდევრობით ჰქვია 
  • A. 

   რეგისტრი

  • B. 

   რეგულაცია

  • C. 

   დანართი

  • D. 

   ცნობარი

 • 2. 
  რა არის რუკა 
  • A. 

   დედამიწის ზედაპირის გადიდებული და განზოგადებული გამოსახულება სიბრტყეზე

  • B. 

   დედამიწის ზედაპირის შემცირებული და განზოგადებული გამოსახულება სიბრტყეზე

  • C. 

   დედამიწის ზედაპირის გადიდებული ან შემცირებული გამოსახულება სიბრტყეზე

  • D. 

   დედამიწისწ ზედაპირის განზოგადებული გამოსახულება სიბრტყეზე

 • 3. 
  ჩამოთვგლილთაგან რომელი  არ არის თემატური რუკა 
  • A. 

   ჰიდროგრაფიული

  • B. 

   ფიზიკური

  • C. 

   ბუნებრივი რესურსების

  • D. 

   გეოლოგიური

 • 4. 
  რუკები შინაარსის მიხედვით შეიძლება იყოს 
  • A. 

   თემატური

  • B. 

   სასწავლო

  • C. 

   გეოლოგიური

  • D. 

   პოლიტიკური

 • 5. 
   რომელ რუკაზე არის მოცემული ტერიტორიის ყველა ძირითადი მახასიათებელი (მთები, მდინარეები, ტბები, სოფლები, ქალაქები, მინდვრები და სხვა)?
  • A. 

   ფიზიკურზე

  • B. 

   ტოპოგრაფიულზე 

  • C. 

   პოლიტიკურ ადმინისტრაციულზე

  • D. 

   კლიმატურზე

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება სოციალურ ეკონომიკური-ობიექტებისა და მოვლენების ამსახველ თემატურ რუკას ? 
  • A. 

   გეოლოგიური

  • B. 

   ტრანსპორტის

  • C. 

   ნიადაგების

  • D. 

   მცენარეულობის

 • 7. 
  რას უწოდებენ რუკებს, რომელზეც აღნიშნულია სტიქიური მოვლენების გავრცელების რაიონები და დაბინძურების კერები ? 
  • A. 

   ანალიზური რუკები

  • B. 

   პროგნოზირების რუკები

  • C. 

   რისკების რუკები

  • D. 

   გეოლოგიურ რუკებს

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება ამინდის შესახებ მიღებული ცნობების საფუძველზე შედგენილ რუკებს?
  • A. 

   მეტეოროლოგიური

  • B. 

   ჰიდროლოგიური

  • C. 

   სინოპტიკური

  • D. 

   კლიმატური

 • 9. 
  სიბრტყეზე დედამიწის ზედაპირის გამოსახვის მათემატიკურ ხერხებს ეწოდება
  • A. 

   ტოლშორისი პროექციები

  • B. 

   კარტოგრაფიული პროექციები

  • C. 

   ტოლფართი პროექციები

  • D. 

   ტოლკუთხა პროექციები

 • 10. 
  რომელ პროექციაშია შედგენილი ანტარქტიდის რუკა 
  • A. 

   კონუსურში

  • B. 

   ცილინდრულში

  • C. 

   აზიმუტურში

  • D. 

   პრიზმულში

 • 11. 
  რომელ პროექციაშია შედგენილი მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა ? 
  • A. 

   პრიზმულში

  • B. 

   კონუსურში

  • C. 

   აზიმუტურში

  • D. 

   ცილინდრულში

 • 12. 
  აეროკოსმოსურ სურათზე ობიექტის ამოცნობა არის 
  • A. 

   რეგისტრი

  • B. 

   დეშიფრირება

  • C. 

   გაშიფვრა

  • D. 

   შიფრირება

 • 13. 
  მასშტაბის რომელი სახე არ არსებობს?  
  • A. 

   რიცხვითი

  • B. 

   სახელდებული (სიტყვიერი)

  • C. 

   ფართობლივი

  • D. 

   ხაზოვანი

 • 14. 
  რას უწოდებენ მსხვილმასშტაბიან რუკას ? 
  • A. 

   ტოპოგრაფიულს

  • B. 

   ცილინდრულს

  • C. 

   აზიმუტურს

  • D. 

   ადგილის გეგმას

 • 15. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი (მასშტაბის) შეიძლება იყოს წვრილმასშტაბიანი რუკა 
  • A. 

   1:5000

  • B. 

   1:200 000

  • C. 

   1:600 000

  • D. 

   1:20 000 000

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი (მასშტაბის) შეიძლება იყოს საშუალომასშტაბიანი რუკა ? 
  • A. 

   1:3000

  • B. 

   1:10 000

  • C. 

   1: 800 000

  • D. 

   1:45 000 000

 • 17. 
  ვის მიერაა შექმნილი ჩვენამდე მოღწეული პირველი რუკა ?
  • A. 

   ჰერარდ მერკატორის

  • B. 

   კლავდიუს პტოლემეს

  • C. 

   ერატოსთენეს

  • D. 

   არისტოტელეს

 • 18. 
  ვის უწოდებენ „კარტოგრაფიის მეფეს“? 
  • A. 

   კლავდიუს პტოლემეს

  • B. 

   ერატოსთენეს

  • C. 

   ჰერარდ მერკატორს

  • D. 

   არისტოტელეს

 • 19. 
  რა ჰქვია რუკის პირობითი ნიშნების  განთავსების ადგილს, რომელიც გვეხმარება რუკის შინაარსის წაკითხვაში ?
  • A. 

   რუკის ლეგენდა

  • B. 

   რუკის არეალი

  • C. 

   რუკის საძიებელი

  • D. 

   რუკის სარჩევი

 • 20. 
  როგორ პირობით ნიშნებს იყენებენ რუკაზე  საზღვრების, გზების, მდინარეებისა და მილსადენების აღნიშვნისათვის ? 
  • A. 

   ფართობლივს

  • B. 

   წერტილოვანს

  • C. 

   მოძრაობის ხაზებს

  • D. 

   ხაზობრივს

 • 21. 
  როგორ პირობით ნიშნებს იყენებენ რუკაზე დასახლებული პუნქტების, მოსახლეობის რაოდენობის, სასარგებლო წიაღისეულის ან აბსოლუტური სიმაღლეების  აღნიშვნისათვის ? 
  • A. 

   ფართობლივს

  • B. 

   წერტილოვანს

  • C. 

   მოძრაობის ხაზებს

  • D. 

   ხაზობრივს

 • 22. 
  როგორ პირობით ნიშნებს იყენებენ რუკაზე ტყეების, დამუშავებული მიწების ან ტბების აღნიშვნისათვის ? 
  • A. 

   ფართობლივს

  • B. 

   წერტილოვანს

  • C. 

   მოძრაობის ხაზებს

  • D. 

   ხაზობრივს

 • 23. 
  რომელი ხელსაწყო გამოიყენება რუკაზე მდინარეთა სიგრძეების და სახელმწიფოთა საზღვრების ხაზების გასაზომად ? 
  • A. 

   ანემომეტრი

  • B. 

   ექოლოტი

  • C. 

   ნიველირი

  • D. 

   კურვიმეტრი

 • 24. 
  რა გამოისახება  რუკაზე პუნსონით 
  • A. 

   მდინარე

  • B. 

   ტბები

  • C. 

   ოკეანური დინებები

  • D. 

   დასახსლებული პუნქტი

 • 25. 
  რა გამოისახება რუკაზე მოძრაობის ხაზებით 
  • A. 

   სახელმწიფოების საზღვრები

  • B. 

   ოკეანური დინებები

  • C. 

   გაზსადენები და ნავთობსადენები

  • D. 

   საავტომობილო გზები და სარკინიგზო მაგისტრალები