ფიზიოლოგია- გული და სისხლძარღვები 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 1,252
Questions: 51 | Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
-  2 - Quiz

ნაწილი 2


Questions and Answers
 • 1. 

  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:

  • A.

   ტაქიკარდია, ბრადიკარდია, მიოკარდიტი, მიოდისტროფია, თრთოლვა, ციმციმი.

  • B.

   ტაქიკარდია, ბრადიკარდია, სუნთქვითი არითმია, ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი

  • C.

   ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი, ასისტოლია, არითმია.

  • D.

   ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი, ასისტოლია, არითმია.

  Correct Answer
  B. ტაქიკარდია, ბრადიკარდია, სუნთქვითი არითმია, ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი
 • 2. 

  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:

  • A.

   გულის წინა შეკუმშვით გამოწვეული მამოძრავებელი ძალის ნარჩენი, სისხლის "მიწოვა" გულმკერდის მიერ, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა (ვენურიტუმბო).

  • B.

   გულის წინა დიასტოლით განპირობებული მამოძრავებელი ძალის ნარჩენი, სისხლის მაღალი სიბლანტე, გულმკერდის "მიმწოვი" მოქმედება, ვენების სარქველები.

  • C.

   გულმკერდის წინა შეკუმშვით გამოწვეული მამოძრავებელი ძალისნარჩენი, წინაგულების "ყურების" რეზერვუარული ფუნქცია, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა (ვენურიტუმბო).

  • D.

   გულის წინა შეკუმშვით განპირობებული ელექტრო მამოძრავებელი ძალა, გულმკერდის "გამწოვი" მოქმედება: ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა.

  Correct Answer
  A. გულის წინა შეკუმშვით გამოწვეული მამოძრავებელი ძალის ნარჩენი, სისხლის "მიწოვა" გულმკერდის მიერ, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა (ვენურიტუმბო).
  Explanation
  The correct answer suggests that the contraction of the heart muscle, known as systole, is responsible for pumping blood. During systole, the heart's chambers contract and push blood out into the arteries. This process is facilitated by the closing of the heart valves and the contraction of the heart muscle. The mention of "venous return" refers to the flow of blood from the veins back into the heart during diastole, when the heart muscle relaxes and fills with blood. Therefore, the correct answer indicates that the pumping action of the heart is primarily driven by the contraction of the heart muscle during systole.

  Rate this question:

 • 3. 

  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:

  • A.

   სწრაფი განდევნის პერიოდად.

  • B.

   ასინქრონული შეკუმშვის პერიოდად.

  • C.

   პროტოდიასტოლურ პერიოდად

  • D.

   პრესისტოლურ პერიოდად.

  Correct Answer
  C. პროტოდიასტოლურ პერიოდად
  Explanation
  The correct answer is "პროტოდიასტოლურ პერიოდად" which means "during the period of protodistole". This suggests that the closure of the atrioventricular valves occurs during the period of protodistole, which is the early phase of ventricular contraction.

  Rate this question:

 • 4. 

  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:

  • A.

   0,13 წმ

  • B.

   0,12 წმ

  • C.

   0,04 წმ

  • D.

   0,8 წმ

  Correct Answer
  C. 0,04 წმ
  Explanation
  The correct answer is 0,04 წმ. This is because the question asks for the duration of the cardiac protodiastolic period, which is the time between the end of the isovolumetric relaxation period and the opening of the atrioventricular valves. Out of the given options, 0,04 წმ is the closest to the typical duration of the protodiastolic period, which is around 40 milliseconds.

  Rate this question:

 • 5. 

  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?

  • A.

   65-70 მლ, 4,5-5 ლ

  • B.

   50-60 მლ, 4,5-5 ლ

  • C.

   50-60 მლ, 6,5-7 ლ

  • D.

   65-70 მლ, 6-8 ლ

  Correct Answer
  A. 65-70 მლ, 4,5-5 ლ
  Explanation
  The correct answer is 65-70 მლ, 4,5-5 ლ. This answer states that the systolic blood pressure is between 65-70 mmHg and the diastolic blood pressure is between 4.5-5 kPa.

  Rate this question:

 • 6. 

  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?

  • A.

   V ნეკნთა შუა სივრცეში, მარჯვენა ლავიწ შუა ხაზიდან 1 სმ-ით შიგნით, განპირობებულია პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვით.

  • B.

   IX ნეკნთა შუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან 4 სმ-ით შიგნით, განპირობებულია პარკუჭების განდევნის ფაზით.

  • C.

   V ნეკნთა შუა სივრცეში, მარცხენა ლავიწ შუახაზიდან 1 სმ-ისგარეთ, განპირობებულია პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვით.

  • D.

   IV ნეკნთა შუა სივრცეში, მკერდის ძვლის მარცხენა კიდესთან, განპირობებულია კარიანი სარქველების დახურვით.

  Correct Answer
  C. V ნეკნთა შუა სივრცეში, მარცხენა ლავიწ შუახაზიდან 1 სმ-ისგარეთ, განპირობებულია პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვით.
 • 7. 

  აუსკულტაციურად განირჩევა:

  • A.

   გულის I ტონი და გულის ბიძგი.

  • B.

   გულის ორი ტონი - I და II.

  • C.

   გულის ორი - I და III.

  • D.

   გულის ოთხი ტონი - I, II, III და IV.

  Correct Answer
  B. გულის ორი ტონი - I და II.
  Explanation
  The correct answer is "გულის ორი ტონი - I და II." This is because the question states that there are two tones of the heart, and it specifies that those two tones are I and II. The other options mentioned in the question are either different numbers of tones or different combinations of tones.

  Rate this question:

 • 8. 

  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:

  • A.

   წინაგულების სისხლით აქტიური ავსების დაწყება.

  • B.

   პარკუჭების დაძაბვა.

  • C.

   სისხლის განდევნა, ნამგლისებური სარქველების გაღება.

  • D.

   ატრიოვენტრიკულური სარქველების დახურვა.

  Correct Answer
  A. წინაგულების სისხლით აქტიური ავსების დაწყება.
  Explanation
  The correct answer is "წინაგულების სისხლით აქტიური ავსების დაწყება" which translates to "Initiation of active filling with blood from the atria". This answer is correct because it accurately describes the first step in the formation of the I wave in the cardiac cycle. The I wave represents the initiation of atrial contraction and corresponds to the P wave on an electrocardiogram.

  Rate this question:

 • 9. 

  გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:

  • A.

   პროტოდიასტოლური პერიოდის დროს.

  • B.

   პრესისტოლური პერიოდის დროს

  • C.

   სწრაფი განდევნის ფაზის დროს.

  • D.

   იზომეტრული შეკუმშვის ფაზის დროს.

  Correct Answer
  D. იზომეტრული შეკუმშვის ფაზის დროს.
  Explanation
  During the isovolumetric contraction phase, the ventricles of the heart contract and build up pressure without any change in volume. This occurs after the atria have completed their contraction and before the semilunar valves open to allow blood to be ejected from the ventricles. The isovolumetric contraction phase is important for maintaining the pressure needed to open the semilunar valves and propel blood into the arteries. Therefore, the correct answer is "იზომეტრული შეკუმშვის ფაზის დროს" (during the isovolumetric contraction phase).

  Rate this question:

 • 10. 

  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:

  • A.

   სისტოლური ტონია

  • B.

   I ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-T კბილის დასასრულს ემთხვევა.

  • C.

   I ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-S კბილს ემთხვევა.

  • D.

   სამ კომპონენტიანია და გრძელდება დაახლოებით 0,12წმ.

  Correct Answer
  B. I ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-T კბილის დასასრულს ემთხვევა.
  Explanation
  The central part of the I tone of the heart sound coincides with the end of the T wave on the ECG. This indicates that the I tone is caused by the closure of the atrioventricular (AV) valves, specifically the mitral valve, which occurs at the end of ventricular depolarization. The timing of the I tone in relation to the ECG-T wave supports this explanation.

  Rate this question:

 • 11. 

  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:

  • A.

   მისი ხანგრძლივობა დაახლოებით 0,08წმ-ია.

  • B.

   აღმოცენდება პროტოდიასტოლური პერიოდის ბოლოს.

  • C.

   II ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-ს S კბილს ემთხვევა.

  • D.

   დიასტოლურიტონია.

  Correct Answer
  C. II ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-ს S კბილს ემთხვევა.
  Explanation
  The explanation for the given answer is that the central component of the second heart sound (S2) is associated with the closure of the semilunar valves (pulmonary and aortic valves) during ventricular diastole. This closure produces the "dub" sound of the second heart sound. The S2 sound is best heard at the base of the heart, where the aortic and pulmonary valves are located. Therefore, the statement that the central component of S2 is heard on the ECG at the S wave of the QRS complex is correct.

  Rate this question:

 • 12. 

  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?

  • A.

   წინა გულების სისტოლის დროს

  • B.

   პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვის ფაზაში

  • C.

   პარკუჭების კედლების ვიბრაციისას მათი სისხლით ავსების ფაზის დასაწყისში.

  • D.

   პარკუჭების კედლების ვიბრაციისას მათი სისხლიდან გათავისუფლების დროს

  Correct Answer
  C. პარკუჭების კედლების ვიბრაციისას მათი სისხლით ავსების ფაზის დასაწყისში.
  Explanation
  During the vibration of the valves of the heart, blood fills the chambers at the beginning of the systolic phase.

  Rate this question:

 • 13. 

  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?

  • A.

   წინაგულების სისტოლის ბოლოს და პარკუჭების დიასტოლის დასაწყისში.

  • B.

   წინაგულების შეკუმშვისას და წინაგულების მოდუნების დასაწყიში მათში წნევის დაცემის მომენტში.

  • C.

   წინაგულების შეკუმშვისას და წინაგულების მოდუნების ბოლოს მათში წნევის მატების მომენტში.

  • D.

   წინაგულების სისხლით ავსების დასაწყისში და ბოლოს.

  Correct Answer
  B. წინაგულების შეკუმშვისას და წინაგულების მოდუნების დასაწყიში მათში წნევის დაცემის მომენტში.
  Explanation
  The IV tone of the heart is created during the diastolic phase of the ventricles, specifically at the end of the diastole and the beginning of the systole. This is when the ventricles are filled with blood and are preparing to contract. During this moment, the blood flow in the ventricles decreases, causing the IV tone to be heard.

  Rate this question:

 • 14. 

  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:

  • A.

   ფონოკარდიოგრაფია.

  • B.

   ფონოკარდიოსკოპია.

  • C.

   ვექტორკარდიოგრაფია.

  • D.

   აუსკულტაცია.

  Correct Answer
  D. აუსკულტაცია.
  Explanation
  The correct answer is "აუსკულტაცია" because it refers to the method of listening to the sounds produced by the heart using a stethoscope. The other options mentioned, such as "ფონოკარდიოგრაფია" (phonocardiography) and "ფონოსკოპია" (phonoscopy), also relate to heart sounds, but they do not specifically refer to the method of listening with a stethoscope. "ვექტორკარდიოგრაფია" (vectorcardiography) is a different diagnostic technique that measures the electrical activity of the heart.

  Rate this question:

 • 15. 

  პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:

  • A.

   20-50 მლ

  • B.

   140-180 მლ

  • C.

   65-70 მლ

  • D.

   4,5-5 მლ

  Correct Answer
  B. 140-180 მლ
 • 16. 

  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:

  • A.

   შეკუმშვათა გახშირებით და სისტოლური მოცულობის გაზრდით.

  • B.

   სისტოლური მოცულობის გაზრდით გულის შეკუმშვათა სიხშირის გაიშვიათების ფონზე.

  • C.

   სისტოლური მოცულობის გაზრდით გულის შეკუმშვათა სიხშირის შენარჩუნების ფონზე.

  • D.

   შეკუმშვათა გახშირებით სისტოლური მოცულობის შენარჩუნების ფონზე.

  Correct Answer
  A. შეკუმშვათა გახშირებით და სისტოლური მოცულობის გაზრდით.
  Explanation
  During contraction of the heart, known as systole, the blood pressure increases. This increase in blood pressure is due to the contraction of the heart muscles, which forces blood out of the heart and into the arteries. The phrase "შეკუმშვათა გახშირებით და სისტოლური მოცულობის გაზრდით" translates to "by relaxing and increasing systolic blood pressure" in English. This accurately describes the process of blood pressure regulation during the contraction phase of the heart.

  Rate this question:

 • 17. 

  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?

  • A.

   სპეციფიკური (ატიპური) მიოციტების სინციტიური ბუნება, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების ორთოგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  • B.

   წინა გულებისა და პარკუჭების მორფოლოგიური ინტეგრირება, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების რეტროგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  • C.

   წინა გულებისა და პარკუჭების მორფოლოგიური ინტეგრირება, აგზნების ორმხრივი გატარების ეფექტურობა და სისწრაფე, ჰისისკონისს ინციტიურობა.

  • D.

   სპეციფიკური (ატიპიური) მიოციტების ავტორიტმულობა, სინოატრიული კვანძის პეისმეიკერული ფუნქცია, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების რეტროგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  Correct Answer
  D. სპეციფიკური (ატიპიური) მიოციტების ავტორიტმულობა, სინოატრიული კვანძის პეისმეიკერული ფუნქცია, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების რეტროგრადული გატარების შეუძლებლობა.
 • 18. 

  რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?

  • A.

   მაღალი ავტომატური დეპოლარიზაციული აქტივობით (ავტორითმულობით) გულში აგზნების გამტარი სისტემის სხვა უბნების უჯრედებთან შედარებით.

  • B.

   მაღალი ავტომატურის წრაფი დეპოლარიზაციულ-რეპოლარიზაციული აქტივობით წინა გულში აგზნების გამტარი სისტემის სხვა უბნის უჯრედებთან შედარებით.

  • C.

   მაღალი ავტორიტმული აქტივობით (სინციტიუმით) დაჰისისკონისტოტებში აგზნების თანმიმდევრობითი გატარებით.

  • D.

   მოსვენების პოტენციალი სარასტაბილურობით და მისი სწრაფი ელექტროტონური გავრცელებით მიოკარდიუმის დანარჩენ უბნებზე.

  Correct Answer
  A. მაღალი ავტომატური დეპოლარიზაციული აქტივობით (ავტორითმულობით) გულში აგზნების გამტარი სისტემის სხვა უბნების უჯრედებთან შედარებით.
 • 19. 

  რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?

  • A.

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი ალბათობა და მისი გავრცელების მაღალი საიმედოობის ფაქტორი.

  • B.

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების დაბალი ზღურბლი და ავტომატური სიჩქარე.

  • C.

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი სიჩქარე და დაბალი სიციცაბე

  • D.

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი სიჩქარე და სიხშირე.

  Correct Answer
  D. სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი სიჩქარე და სიხშირე.
  Explanation
  The correct answer is that the high probability of spontaneous diastolic depolarization and its high frequency contribute to the high automaticity of the sinus node.

  Rate this question:

 • 20. 

  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:

  • A.

   ნატრიუმის ჟონვადი და დაბალ სელექციური ფორები, რომლებიც განვლადია სხვა ერთ- და ორ ვალენტიანი კათიონებისთვისაც.

  • B.

   ნატრიუმის სწრაფი და პოტენციალ დამოკიდებული არხები, რომლებიც განვლადია სხვა ერთ- და ორ ვალენტიანი კათიონებისთვისაც.

  • C.

   კალციუმის ნაკლებსელექციური ნელი არხები, რომლებიც გამტარია ნატრიუმის იონებისთვისაც.

  • D.

   კალციუმის მართვადი და მაღალ სელექციური ნელი არხები, რომლებიც გამტარია ნატრიუმისიონებისთვისაც.

  Correct Answer
  C. კალციუმის ნაკლებსელექციური ნელი არხები, რომლებიც გამტარია ნატრიუმის იონებისთვისაც.
  Explanation
  The correct answer is "Calcium leaky channels that also leak sodium ions." In the depolarization and repolarization phases of spontaneous neuronal depolarization and activity potential, calcium leaky channels play a role in initiating the depolarization phase by allowing the entry of sodium ions. Sodium influx and low selective forces for sodium ions, which also leak other monovalent cations, are responsible for the rapid and potential depolarization and repolarization of sodium channels. Calcium leaky channels that also leak sodium ions are involved in the maintenance and high selective leakiness of sodium ions.

  Rate this question:

 • 21. 

  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?

  • A.

   სინციტიურიშენების.მისი არსია მოქმედების პოტენციალის გადასვლა ერთი კარდიომიოციტიდან მეორეზე.

  • B.

   ავტომატიზმის. მისი საფუძველია ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაცია, რითაც კრიტიკული დონის მიღწევისას წარმოიქმნება ახალი მოქმედების პოტენციალი.

  • C.

   გახანგრძლივებული აბსოლუტური რეფრაქტერობის.ეს თვისება მიოკარდიუმს ტეტანური შეკუმშვის განიცავს.

  • D.

   ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების.მისი არსი გულის საკნების თანმიმდევრული და კოორდინირებული აგზნება და შეკუმშვაა.

  Correct Answer
  B. ავტომატიზმის. მისი საფუძველია ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაცია, რითაც კრიტიკული დონის მიღწევისას წარმოიქმნება ახალი მოქმედების პოტენციალი.
 • 22. 

  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:

  • A.

   ეკგ-ზეწინაგულების აგზნების აუცილებელ ასახვას (P კბილი), მიუხედავად დეპოლარიზაციის ამპლიტუდისა.

  • B.

   ეკგ-ზე ერთი წინაგულოვანი კბილის (P კბილის) არსებობას, რომელიც ორივე წინა გულის სუმარული აგზნების ამსახველია.

  • C.

   ეკგ-ზე ერთი წინაგულოვანი კომპონენტის (P კბილის) არსებობას, რომელიც წინა გულების სუმარულიდე- დარეპოლარიზაციის ამსახველია.

  • D.

   ეკგ-ით წინაგულებში აგზნების სუმარული გავრცელების (P კბილი) შესახებ მსჯელობის შეუძლებლობას.

  Correct Answer
  B. ეკგ-ზე ერთი წინაგულოვანი კბილის (P კბილის) არსებობას, რომელიც ორივე წინა გულის სუმარული აგზნების ამსახველია.
  Explanation
  The correct answer is that the presence of a single anterior P wave on the ECG, which represents the summation of both anterior cardiac depolarizations, indicates the abnormal conduction of premature atrial contractions generated by atypical cardiomyocytes (Bachmann's, Wenckebach's, Torreli's) and the large velocity of conduction of the anterior myocardium's syncytium.

  Rate this question:

 • 23. 

  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  

  • A.

   ვნს-ისტროფოტროპული ეფექტის გაძლიერება და ნორადრენალინის მედიატორ ჰორმონული მოქმედების ინჰიბირების მოხსნა.

  • B.

   ჰიპოთალამუსის შუა ბირთვების გამააქტივებელი აფერენტაცია სიმპათიკური განგლიებიდან.

  • C.

   ვნს-ის სიმპათიკური ნაწილის გავლენის გაძლიერება, მონოამინოოქსიდაზის აქტივობის შემცირება.

  • D.

   სიმპათიკური გავლენების გაძლიერება, ნორადრენალინის მოქმედებით დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარის გაზრდა (კალციუმის ნელი არხების აქტივაციით).

  Correct Answer
  D. სიმპათიკური გავლენების გაძლიერება, ნორადრენალინის მოქმედებით დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარის გაზრდა (კალციუმის ნელი არხების აქტივაციით).
  Explanation
  The activation of the sympathetic nervous system leads to an increase in the strength of ventricular contraction and inhibition of the mediators of norepinephrine. The activation of the hypothalamus stimulates the release of hormones that increase appetite. The strengthening of the sympathetic component of the WNS leads to a decrease in the activity of the parasympathetic nervous system. The strengthening of sympathetic activation leads to an increase in diastolic depolarization rate (due to activation of calcium channels).

  Rate this question:

 • 24. 

  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:

  • A.

   პარასიმპათიკური გავლენის გაძლიერება, აცეტილქოლინით დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების შენელება.

  • B.

   ვნს-ის ერგოტროპული ეფექტის გაძლიერება და აცეტილქოლინის პარაკრინული მოქმედების ინჰიბირების მოხსნა.

  • C.

   ჰიპოთალამუსის შუა ბირთვების პარასიმპათიკური განგლიებიდან გამოყოფილი აცეტილქოლინის სწრაფი მოქმედება.

  • D.

   ვნს-ის სიმპათიკური ნაწილის გავლენის გაძლიერება, ქოლინესთერაზას აქტივობის შემცირება.

  Correct Answer
  A. პარასიმპათიკური გავლენის გაძლიერება, აცეტილქოლინით დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების შენელება.
  Explanation
  The explanation for the given answer is that the strengthening of parasympathetic stimulation and the restoration of diastolic depolarization with acetylcholine can be a reason for the rhythm disturbance of the heart. It can also lead to the inhibition of ergotropic effect of the sympathetic nervous system and the inhibition of paracrine action of acetylcholine. Additionally, the rapid action of acetylcholine, derived from parasympathetic ganglia between the middle layers of the hypothalamus, can result in the reduction of cholinesterase activity.

  Rate this question:

 • 25. 

  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:

  • A.

   აგზნება კალიუმის კონცენტრაციის უმნიშვნელო ცვლილებების შემთხვევაშიც კი არ ვრცელდება.

  • B.

   აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე წინაგულების მიოკარდიუმში.

  • C.

   აგზნება ელექტრო ტონურად და სწრაფად ვრცელდება.

  • D.

   აგზნების გავრცელების საიმედოობის ფაქტორი დაბალია.

  Correct Answer
  B. აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე წინაგულების მიოკარდიუმში.
  Explanation
  Potassium ions (K+) are typically found in higher concentrations inside cells compared to outside. This concentration gradient is maintained by the sodium-potassium pump, which actively transports potassium ions into the cell and sodium ions out of the cell. As a result, potassium ions tend to move quickly into cells when there is a change in the concentration gradient, leading to a rapid depolarization and cell activation. This is why the statement "აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე წინაგულების მიოკარდიუმში" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 26. 

  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:   

  • A.

   ატრიოვენტრიკულურ კვანძში (დაყოვნება დაახლოებით 0,05წამია).

  • B.

   ატრიოვენტრიკულურ კონაში (დაახლოებითი დაყოვნებით 0,03-0,05 მწმ).

  • C.

   ჰისის კონის მარჯვენა ტოტის წინა ფეხში (დაახლოებით 0,03-0,05 მ/წმ).

  • D.

   ბახმანის კონაში (დაყოვნება დაახლოებით 0,05მწმ-ია).

  Correct Answer
  A. ატრიოვენტრიკულურ კვანძში (დაყოვნება დაახლოებით 0,05წამია).
  Explanation
  The correct answer is that the speed of blood circulation in the atrioventricular vein is the lowest among the given options. This is indicated by the statement that the time delay in this vein is approximately 0.05 seconds.

  Rate this question:

 • 27. 

  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:

  • A.

   წინაგულების მიოკარდიუმის ნელი შეკუმშვის დასრულებამდე, მაგრამ პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნამდე.

  • B.

   წინაგულების მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და წინაგულებიდან პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნის შემდეგ.

  • C.

   წინაგულებში აგზნებისა და შეკუმშვის დასრულებამდე დაპარკუჭების სისხლით ავსების დაწყებამდე.

  • D.

   წინაგულების მიოკარდიუმის დიასტოლის დასრულებისა და პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნის შემდეგ.

  Correct Answer
  B. წინაგულების მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და წინაგულებიდან პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნის შემდეგ.
 • 28. 

  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?

  • A.

   გულის რიტმის დამოუკიდებლობას ექსტრაკარდიალური ეფექტებისგან.

  • B.

   პარკუჭების მიოციტების თითქმის სინქრონულ შეკუმშვას.

  • C.

   წინაგულებისა და პარკუჭების შეკუმშვათა კოორდინირებულ თანმიმდევრობას.

  • D.

   იმპულსების რიტმულ გენერაციას.

  Correct Answer
  A. გულის რიტმის დამოუკიდებლობას ექსტრაკარდიალური ეფექტებისგან.
  Explanation
  The correct answer is "გულის რიტმის დამოუკიდებლობას ექსტრაკარდიალური ეფექტებისგან." This means that the physiological conditions below the heart are not affected by the irregular rhythms of the heart.

  Rate this question:

 • 29. 

  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:

  • A.

   სინუსური რიტმი იცვლება.

  • B.

   ვითარდება ექსტრა სისტოლის შემდგომი კომპენსაციური პაუზა.

  • C.

   სინუსური რიტმი არ იცვლება.

  • D.

   ეკგ-ზე ჩნდება რიგ გარეშე Q კბილი.

  Correct Answer
  A. სინუსური რიტმი იცვლება.
  Explanation
  During an extrasystole, the normal sinus rhythm is disrupted and there is an irregular beat. This means that the heart is not beating in its regular pattern and rhythm. This can be seen on an ECG as a deviation from the normal sinus rhythm. The other options mentioned, such as compensatory pause after an extrasystole and the presence of a Q wave on the ECG, are not directly related to the question and do not explain the correct answer.

  Rate this question:

 • 30. 

  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?

  • A.

   გულის კუმშვადი აქტივობის ხარისხს (გულის ელექტრო მექანიკურ აქტივობას).

  • B.

   გულის კუმშვადი აქტივობის ხარისხს (გულის ელექტრო მექანიკურ აქტივობას).

  • C.

   გულის ცალკეული უბნების აგზნების ხარისხს და ხანგრძლივობას (გულის ელექტრულ აქტივობას).

  • D.

   გულის ნაწილებს შორის აგზნების გავრცელების სიჩქარის ცვალებადობას და საიმედოობას (გულის ელექტრულ აქტივობას).

  Correct Answer
  C. გულის ცალკეული უბნების აგზნების ხარისხს და ხანგრძლივობას (გულის ელექტრულ აქტივობას).
  Explanation
  The correct answer is that an electrocardiogram shows the rhythm and duration of the heart's electrical activity. This is because an electrocardiogram measures the electrical signals produced by the heart as it beats. These signals can provide valuable information about the heart's overall health and function, including the regularity of its rhythm and the duration of each electrical impulse. By analyzing the patterns and abnormalities in the electrocardiogram, healthcare professionals can diagnose various heart conditions and monitor the effectiveness of treatments.

  Rate this question:

 • 31. 

  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?

  • A.

   გულის ექსტრაკარდიული რიტმის ცვალებადობას.

  • B.

   გულში ელექტრომექანიკური პროცესების შეუღლების ხარისხს.

  • C.

   გულის ცალკეული უბნების აგზნებადობის ხარისხს.

  • D.

   გულის ცალკეულ უბნებს შორის აგზნების გატარების სიჩქარეს.

  Correct Answer
  D. გულის ცალკეულ უბნებს შორის აგზნების გატარების სიჩქარეს.
  Explanation
  The correct answer is "გულის ცალკეულ უბნებს შორის აგზნების გატარების სიჩქარეს." This answer explains that electrocardiograms show the intervals between contractions of the heart chambers, which represents the speed of the blood flow.

  Rate this question:

 • 32. 

  რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?

  • A.

   მრუდის ყველა უბანი, რომელიც იზოდადებით და იზოუარყოფით კბილებს შორისაა, სეგმენტს წარმოადგენს.

  • B.

   მრუდის მონაკვეთს – ერთი კბილის დასრულებიდან მომდევნო კბილის დაწყებამდე. მრუდის ეს ნაწილი ნორმაში იზოელექტრულ (ნულოვან) ხაზზეა.

  • C.

   ვილსონის განხრებში კომპონენტი - სეგმენტი იდენტურია კომპონენტ – ინტერვალისა.

  • D.

   მრუდის მონაკვეთს – ერთი კბილის დასასწყისიდან მომდევნო კბილის დასასრულამდე. მრუდის ეს ნაწილი ნორმაში იზოელექტრულ (ნულოვან) ხაზზეა.

  Correct Answer
  B. მრუდის მონაკვეთს – ერთი კბილის დასრულებიდან მომდევნო კბილის დაწყებამდე. მრუდის ეს ნაწილი ნორმაში იზოელექტრულ (ნულოვან) ხაზზეა.
  Explanation
  The segment of the electrocardiogram represents the electrical activity of the heart from the completion of one heartbeat to the beginning of the next heartbeat. This portion of the waveform is typically a straight line on the ECG, known as the isoelectric (or baseline) line, indicating no electrical activity during this time.

  Rate this question:

 • 33. 

  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?

  • A.

   TP სეგმენტი. ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და გულის საკნები ივსება სისხლით.

  • B.

   PP ინტერვალი.ამ დროს გულის დიასტოლაა და იგი ივსებ ასისხლით

  • C.

   RR ინტერვალი.ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და იგი მჭირხნავი მოქმედებით იცლება სისხლისგან.

  • D.

   TP ინტერვალი.ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და გულის საკნები ივსება სისხლით.

  Correct Answer
  A. TP სეგმენტი. ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და გულის საკნები ივსება სისხლით.
  Explanation
  During the TP segment of an electrocardiogram, the heart is in a state of overall pause, and the heart chambers are filled with blood. This is the period between the end of the T wave and the beginning of the next P wave.

  Rate this question:

 • 34. 

  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:

  • A.

   ესპროცესი დროში ემთხვევა პარკუჭების დეპოლარიზაციას.

  • B.

   ეს პროცესი დროსა და სივრცეში ემთხვევა პარკუჭების რეპოლარიზაციას.

  • C.

   წინაგულების რეპოლარიზაცია პასიური პროცესია და ემთხვევა პარკუჭების რეპოლარიზაციას.

  • D.

   წინაგულების რეპოლარიზაციის ამპლიტუდა ძალიან დაბალია.

  Correct Answer
  A. ესპროცესი დროში ემთხვევა პარკუჭების დეპოლარიზაციას.
  Explanation
  The main reason for the lack of repolarization of the leads during registration using the standard method of electrocardiography is that this process interferes with the depolarization of the ventricles.

  Rate this question:

 • 35. 

  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:

  • A.

   TP სეგმენტი.

  • B.

   RR ინტერვალი.

  • C.

   TP ინტერვალი.

  • D.

   Tკბილი.

  Correct Answer
  D. Tკბილი.
  Explanation
  The correct answer is "Tკბილი" because the question asks for the most variable component of an electrocardiogram (ECG). The TP segment, RR interval, and TP interval are all fixed components of an ECG and do not vary significantly. However, the T wave, which represents ventricular repolarization, can vary in shape, amplitude, and duration, making it the most variable component of the ECG.

  Rate this question:

 • 36. 

  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:

  • A.

   დეპოლარიზაციას ყველაზე მაღალი ზღურბლი აქვს.

  • B.

   დეპოლარიზაცია უკვე დასრულდა.

  • C.

   აგზნებდობი სხარისხი ყველაზე დაბალია.

  • D.

   წინა რეპოლარიზაცია უფრო ადრე დამთავრდა.

  Correct Answer
  B. დეპოლარიზაცია უკვე დასრულდა.
  Explanation
  The correct answer is "დეპოლარიზაცია უკვე დასრულდა" (depolarization has already ended). This is because the statement "დეპოლარიზაცია უკვე დასრულდა" (depolarization has already ended) is the only one that is consistent with the given information. The other statements either contradict the information given or are unrelated to the process of depolarization.

  Rate this question:

 • 37. 

  რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?

  • A.

   პარკუჭშიდა გამტარებლობის დარღვევაზე.

  • B.

   მხოლოდ ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების გახანგრძლივებაზე.

  • C.

   მხოლოდ ჰისისკონის მარცხენა ფეხის წინა ტოტის დაზიანებაზე.

  • D.

   მხოლოდ ჰისისკონის მარჯვენა ფეხის დაზიანებაზე.

  Correct Answer
  A. პარკუჭშიდა გამტარებლობის დარღვევაზე.
  Explanation
  The QRT complex represents the depolarization of the ventricles during an electrocardiogram (ECG). The Q wave is the first downward deflection after the P wave, and it represents the depolarization of the interventricular septum. The R wave is the first upward deflection after the Q wave, and it represents the depolarization of the main mass of the ventricles. The T wave represents the repolarization of the ventricles. In this case, the QRT complex prolongation is specifically related to the delay in the depolarization of the ventricles during ventricular contraction, which can occur in conditions like bundle branch block or ventricular conduction abnormalities.

  Rate this question:

 • 38. 

  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?

  • A.

   პულსი = 60 წმ / PQ ინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

  • B.

   პულსი = 60 წმ / P კბილის ხანგრძლივობა (წმ).

  • C.

   პულსი = 60 წმ / PP ინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

  • D.

   პულსი = 60 წმ / Pღინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

  Correct Answer
  C. პულსი = 60 წმ / PP ინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).
  Explanation
  The correct answer is that the pulse is equal to 60 seconds divided by the duration of the PP interval in seconds. This means that the pulse is calculated by dividing 60 seconds by the length of time between two consecutive P waves on an electrocardiogram.

  Rate this question:

 • 39. 

  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?

  • A.

   TP ინტერვალის.

  • B.

   PP (RR) ინტერვალის.

  • C.

   QS ინტერვალის.

  • D.

   PQ ინტერვალის.

  Correct Answer
  B. PP (RR) ინტერვალის.
  Explanation
  The correct answer is PP (RR) ინტერვალის. This is because PP (RR) interval refers to the duration between the peak of one P wave and the peak of the next P wave, as well as the peak of one R wave and the peak of the next R wave on an electrocardiogram. This interval represents the atrial depolarization and ventricular depolarization, which are important for normal heart function.

  Rate this question:

 • 40. 

   გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:

  • A.

   ერთ-ერთი კიდურიდან და გულმკერდის ზედაპირიდან ერთდროულად (ბიპოლარული მეთოდი).

  • B.

   გულმკერდის ზედაპირიდან (უნიპოლარული მეთოდით).

  • C.

   კიდურებიდან (უნიპოლარული მეთოდით).

  • D.

   კიდურებიდან (ბიპოლარული მეთოდით).

  Correct Answer
  A. ერთ-ერთი კიდურიდან და გულმკერდის ზედაპირიდან ერთდროულად (ბიპოლარული მეთოდი).
  Explanation
  The correct answer states that the potentials are measured simultaneously from both ends of the heart (bipolar method). This means that the electrical potentials are recorded using two electrodes placed at different locations on the heart. By measuring the potentials from both ends, a complete and accurate registration of the potentials can be obtained. This method allows for a more comprehensive understanding of the electrical activity in the heart.

  Rate this question:

 • 41. 

  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:

  • A.

   I – მარჯვენ ახელი – მარცხენ ახელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი.

  • B.

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი.

  • C.

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარჯვენა ფეხი.

  • D.

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი II – მარჯვენა ხელი – მარჯვენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარჯვენა ფეხი.

  Correct Answer
  A. I – მარჯვენ ახელი – მარცხენ ახელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი.
  Explanation
  The correct answer is the first option, I – მარჯვენ ახელი – მარცხენ ახელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი. This is because the given text describes the standard bipolar leads of an electrocardiogram (ECG). The first option correctly represents the lead placements on the body, with the right arm (მარჯვენ ახელი) and the left leg (მარცხენა ფეხი) as the grounding electrodes, and the left arm (მარჯვენა ხელი) and the right leg (მარცხენა ხელი) as the active electrodes.

  Rate this question:

 • 42. 

  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:

  • A.

   მარჯვენა ხელი – avR მარჯვენა ფეხი – avL მარცხენა ფეხი – avF.

  • B.

   მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარჯვენა ფეხი – avF.

  • C.

   მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარცხენა ფეხი – avF.

  • D.

   მარჯვენა ხელი – avH მარცხენა ხელი – avH მარცხენა ფეხი – avL.

  Correct Answer
  C. მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარცხენა ფეხი – avF.
  Explanation
  The correct answer is the first option: "მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარცხენა ფეხი – avF." This is because the given information states that the right hand corresponds to avR, the left hand corresponds to avL, and the foot corresponds to avF. The other options do not match the given information.

  Rate this question:

 • 43. 

  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?

  • A.

   Q / R = 1/3.

  • B.

   Q / R = 1/4.

  • C.

   Q / R = 4/1.

  • D.

   Q / R = 1,3.

  Correct Answer
  B. Q / R = 1/4.
  Explanation
  The correct answer is Q / R = 1/4. This is because in a standard electrocardiogram, the normal ratio of the duration of the Q wave to the duration of the R wave is 1:4. This means that the Q wave is typically one-fourth the duration of the R wave. Therefore, the correct answer is Q / R = 1/4.

  Rate this question:

 • 44. 

  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?

  • A.

   P / T / R = 1 / 0,5 / 4,5.

  • B.

   P / T / R = 1 / 5 / 3.

  • C.

   P / T / R = 1 / 9 / 3.

  • D.

   P /T / R = 1 / 3 / 9.

  Correct Answer
  D. P /T / R = 1 / 3 / 9.
  Explanation
  The correct answer is P / T / R = 1 / 3 / 9. This is because in a standard ECG, the amplitude of the QRS complex should be approximately 1/3 of the amplitude of the P wave, and the amplitude of the T wave should be approximately 9 times the amplitude of the P wave. Therefore, the given ratio of 1 / 3 / 9 satisfies the standard amplitude ratios for the P, T, and QRS waves on an ECG.

  Rate this question:

 • 45. 

  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?

  • A.

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე დიდი სხვაობის მქონე ორ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • B.

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში ორ იზოელექტრულ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • C.

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე მცირე სხვაობის მქონე ორ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • D.

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე მეტად ავტორიტმულ ორ წერტილს მიოკარდიუმში

  Correct Answer
  A. პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე დიდი სხვაობის მქონე ორ წერტილს მიოკარდიუმში.
  Explanation
  The correct answer is "A line that connects the two points with the largest difference in potentials at any given moment." This answer accurately describes a line that connects two points with the largest potential difference at any given moment. This line is known as an electric field line, and it represents the direction of the electric field. The potential difference between two points determines the strength of the electric field, with larger differences indicating stronger fields. Therefore, the line connecting points with the largest potential difference represents the direction of the strongest electric field.

  Rate this question:

 • 46. 

  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?

  • A.

   ელექტრო კარდიოგრამაზე პარკუჭის რეპოლარიზაციის ფაზაც აისახება (განსხვავებით წინა გულებისგან), რადგან მას გულის საერთო მოსვენების პერიოდი მოსდევს.

  • B.

   ელექტული და მექანიკური პროცესები პარკუჭებში უფრო შეჭირხნულია, ვიდრე წინაგულებში.

  • C.

   პარკუჭში აგზნების გამტარი სისტემის ბოჭკოებით აგზნება 5-ჯერ უფრო სწრაფად ტარდება, ვიდრე სინციტიუმით, რაც განაპირობებს პარკუჭის სხვადასხვა მიდამოს მიოციტების არაერთდროულ დეპოლარიზაციას.

  • D.

   პარკუჭის ელექტრული სისტოლა უფრო ხანგრძლივია (0,33წმ), ვიდრე წინაგულის (0,1წმ).

  Correct Answer
  B. ელექტული და მექანიკური პროცესები პარკუჭებში უფრო შეჭირხნულია, ვიდრე წინაგულებში.
  Explanation
  The electrical and mechanical processes are more interconnected in the ventricles compared to the atria. The repolarization phase of the ventricles is represented on the electrocardiogram, as it corresponds to the period of overall ventricular relaxation. The electrical systole of the ventricles is longer (0.33s) than that of the atria (0.1s). Additionally, the depolarization of the ventricles is more rapid due to the specialized conduction system, which leads to faster propagation of electrical impulses through the ventricles compared to the atria.

  Rate this question:

 • 47. 

  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?

  • A.

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის Q კბილს.

  • B.

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილს.

  • C.

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველ იოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის S კბილს

  • D.

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის P კბილს.

  Correct Answer
  C. ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველ იოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის S კბილს
  Explanation
  The central part of the QRS complex on the phonocardiogram represents the isovolumetric contraction of the left ventricle. This is the period when the ventricles are contracting and building up pressure to push blood out of the heart. The S wave on the phonocardiogram corresponds to the closure of the aortic and pulmonic valves, marking the beginning of the isovolumetric relaxation phase. Therefore, the central part of the QRS complex on the phonocardiogram corresponds to the isovolumetric contraction of the left ventricle.

  Rate this question:

 • 48. 

  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?

  • A.

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილის დასასრულს.

  • B.

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის P კბილს.

  • C.

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილის დასაწყისს.

  • D.

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის S კბილს.

  Correct Answer
  A. ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილის დასასრულს.
 • 49. 

  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?

  • A.

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, ლავიწ შუახაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – სტერნალური ხაზიდანმ არცხნივ.

  • B.

   ორკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს; სამკარედის – V ნეკნთა შუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან მარცხნივ.

  • C.

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს.

  • D.

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, სტერნალური ხაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს.

  Correct Answer
  C. ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს.
  Explanation
  The best point of hearing for the sound of the working of the orcared and the samkared is the middle section of the V-neckline for the orcared and the end of the handle for the samkared.

  Rate this question:

 • 50. 

   რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?

  • A.

   ეს ტონები უკავშირდება გულის სარქვლების გაღებას და გულში დაჰემოდინამიკის ელექტრული გამოვლინებაა.

  • B.

   ეს ტონები არ უკავშირდება გულის სარქვლოვანი აპარატის მუშაობას.

  • C.

   ეს ტონები უკავშირდება მხოლოდ ნახევარ მთვარისებრი სარქვლებისგ აღებას და დაბალ სიხშირულია.

  • D.

   ეს ტონები უკავშირდება მხოლოდ სარქვლოვანი აპარატის მუშაობას.

  Correct Answer
  B. ეს ტონები არ უკავშირდება გულის სარქვლოვანი აპარატის მუშაობას.
  Explanation
  These tones are not related to the functioning of the cardiac apparatus.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.