Kiểm Tra 15 pHút (Lần 1) Học Kỳ 1 - Lớp 11

20 cu hi | Total Attempts: 125

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kiểm Tra 15 pHút (Lần 1) Học Kỳ 1 - Lớp 11

Questions and Answers
 • 1. 
  Chương trình dịch là:
  • A. 

   Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.

  • B. 

   Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.

  • C. 

   Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

  • D. 

   Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao.

 • 2. 
  Trong quá trình dịch chương trình ta sử dụng chương trình nào để phát hiện lỗi ngữ nghĩa
  • A. 

   Trình hợp dịch

  • B. 

   Trình biên dịch

  • C. 

   Trình thông dịch

  • D. 

   Trình diễn dịch

 • 3. 
  Input của chương trình dịch là:
  • A. 

   Chương trình đích

  • B. 

   Chương trình nguồn

  • C. 

   Chương trình dịch

  • D. 

   Chương trình hợp dịch

 • 4. 
  Biên dịch là:
  • A. 

   Các đại lượng của Pascal

  • B. 

   Dịch toàn bộ chương trình nguồn

  • C. 

   Dịch từng lệnh trong chương trình nguồn

  • D. 

   Chạy chương trình nguồn

 • 5. 
  Trong Turbo Pascal, chiều dài tối đa của tên đối tượng là :
  • A. 

   255

  • B. 

   256

  • C. 

   127

  • D. 

   128

 • 6. 
  Tên trong chương trình thì không được đặt bắt đầu bằng?
  • A. 

   Chữ cái và dấu gạch dưới

  • B. 

   Chữ cái

  • C. 

   Chữ số

  • D. 

   Dấu gạch dưới

 • 7. 
  Tên nào trong các loại tên của ngôn ngữ lập trình được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nhất định nào đó?
  • A. 

   Tên do người lập trình tự đặt

  • B. 

   Tên chương trình

  • C. 

   Tên chuẩn

  • D. 

   Tên dành riêng

 • 8. 
  Tên nào trong các loại tên của ngôn ngữ lập trình được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định?
  • A. 

   Tên chuẩn

  • B. 

   Tên dành riêng

  • C. 

   Tên do người lập trình tự đặt

  • D. 

   Tên chương trình

 • 9. 
  Trong Free Pascal, chiều dài tối đa của tên đối tượng là:
  • A. 

   255

  • B. 

   127

  • C. 

   128

  • D. 

   256

 • 10. 
  Các tên sau đây, tên nào là sai:
  • A. 

   Hoten1

  • B. 

   Ho_ten

  • C. 

   Hoten

  • D. 

   Ho-ten

 • 11. 
  Thành phần nào không được dùng đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
  • A. 

   Chữ cái

  • B. 

   Chữ số

  • C. 

   Dấu gạch dưới

  • D. 

   Kí tự đặc biệt

 • 12. 
  Trong các tên sau tên nào là tên dành riêng?
  • A. 

   Program

  • B. 

   Loading

  • C. 

   Star

  • D. 

   Work

 • 13. 
  Dựa vào khái niệm tên khi đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Hãy giải thích vì sao tên  20_THANG_11  sai?
  • A. 

   Chứa kí tự đặt biệt

  • B. 

   Bắt đầu bằng chữ số

  • C. 

   Chứa dấu gạch dưới

  • D. 

   Kết thúc bằng chữ số

 • 14. 
  Tên nào sai trong các tên sau?
  • A. 

   11_TinHọc

  • B. 

   _Tin_hoc11

  • C. 

   __Tinhoc11

  • D. 

   Tin_hoc_11

 • 15. 
  Loại tên nào sau đây không thuộc loại tên trong ba loại tên của một ngôn ngữ lập trình?
  • A. 

   Tên do người lập trình tự đặt

  • B. 

   Tên dành riêng

  • C. 

   Tên chương trình

  • D. 

   Tên chuẩn

 • 16. 
  Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình
  • A. 

   Ngữ pháp

  • B. 

   Bảng chữ cái

  • C. 

   Cú pháp

  • D. 

   Ngữ nghĩa

 • 17. 
  Biểu diễn hằng nào không phải là biểu diễn hằng trong pascal?
  • A. 

   12 + 20

  • B. 

   FALSE

  • C. 

   A12B

  • D. 

   ‘TRUE’

 • 18. 
  Hằng nào sau đây là hằng xâu  trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
  • A. 

   123

  • B. 

   TRUE

  • C. 

   ‘123’

  • D. 

   “123”

 • 19. 
  Biểu diễn hằng nào sau đây là đúng?
  • A. 

   10,05

  • B. 

   20.65

  • C. 

   ‘10E

  • D. 

   5D + A

 • 20. 
  Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:
  • A. 

   Hằng

  • B. 

   Hằng và biến

  • C. 

   Hằng xâu

  • D. 

   Biến

Back to Top Back to top