მიკრობიოლოგია

40 | Total Attempts: 587

SettingsSettingsSettings
Please wait...
მიკრობიოლოგია

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ბაქტერიული უჯრედის გარეთა გარსის რომელი სტრუქტურული კომპონენტი იცავს უჯრედის შინაგან ნაწილს გარემოს მექანიკური და ოსმოსური ფაქტორების მოქმედებისგან?
  • A. 

   ციტოპლაზმური მემბრანა

  • B. 

   უჯრედის კედელი

  • C. 

   კაფსულის მაგვარი გარსი

  • D. 

   კაფსულა

 • 2. 
   ბაქტერიული უჯრედის გარეთა გარსის რომელი სტრუქტურული კომპონენტი ფლობს რეცეპტორებს ბაქტერიოფაგებისთვის?
  • A. 

   კაფსულა

  • B. 

   ციტოპლაზმური მემბრანა

  • C. 

   უჯრედის კედელი

  • D. 

   კაფსულის მაგვარი გარსი

 • 3. 
  რომელი იმუნობიოლოგიური თვისება ახასიათებს ბაქტერიული უჯრედის გარეთა გარსის პეპტიდოგლიკანს?
  • A. 

   ახდენს თ - ახდენს თ - ახდენს t - ახდენს T-ლიმფოციტების პროლიფერაციას

  • B. 

   ახდენს B-ლიმფოციტების დიფერენცირებას

  • C. 

   NK-უჯრედებს გარდაქმნის T-კილერებად

  • D. 

   შეიცავს გვარ-სპეციფიურ ანტიგენურ დეტერმინანტებს

 • 4. 
  რომელი იმუნობიოლოგიური თვისება ახასიათებს ბაქტერიული უჯრედის გარეთა გარსის პეპტიდოგლიკანს?
  • A. 

   კომპლემენტის აქტივაციის

  • B. 

   T-ლიმფოციტების პროლიფერაციის

  • C. 

   B-ლიმფოციტების დიფერენცირების

  • D. 

   NK-უჯრედების გარდაქმნის

 • 5. 
  რომელი იმუნობიოლოგიური თვისება ახასიათებს ბაქტერიული ურჯედის გარეთა გარსის პეპტიდოგლიკანს?
  • A. 

   T-ლიმფოციტების პროლიფერაციის

  • B. 

   B-ლიმფოციტების დიფერენცირების

  • C. 

   NK-უჯრედების გარდაქმნის

  • D. 

   ფაგოციტების მიგრაციის დათრგუნვის

 • 6. 
  რომელი იმუნობიოლოგიური თვისება ახასიათებს ბაქტერიული ურჯედის გარეთა გარსის პეპტიდოგლიკანს?
  • A. 

   შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობის ინდუცირებას

  • B. 

   T-ლიმფოციტების პროლიფერაციის

  • C. 

   B-ლიმფოციტების დიფერენცირების

  • D. 

   NK-უჯრედების გარდაქმნის

 • 7. 
   ბაქტერიული უჯრედის რომელი კომპონენტი წარმოადგენს კომპლემენტის სისტემის კლასიკური და ალტერნატიული გზების საწყის რგოლს?
  • A. 

   კაფსულა

  • B. 

   მეზოსომა

  • C. 

   პეპტიდოგლიკანი

  • D. 

   ნუკლეოიდი

 • 8. 
  ბაქტერიული უჯრედის რომელი კომპონენტი ამუხრუჭებს მაკროფაგების ფაგოციტურ აქტიობას?
  • A. 

   შოლტები

  • B. 

   მეზოსომა

  • C. 

   პეპტიდოგლიკანი

  • D. 

   ნუკლეოიდი

 • 9. 
  ბაქტერიული უჯრედის რომელ კომპონენეტს შეუძლია შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობის ინდუქცია?
  • A. 

   ციტოპლზმური მემბრანა

  • B. 

   ცილა ფლაგელინი

  • C. 

   ნუკლეოიდი

  • D. 

   პეპტიდოგლიკანი

 • 10. 
  რომელი ნივთიერება შედის ბაქტერიული უჯრედის კედლის პეპტიდოგლიკანის შემადგენლობაში?
  • A. 

   N-აცეტილგლუკოზამინი

  • B. 

   ფენილალანინი

  • C. 

   სტეროლი

  • D. 

   ლეიცინი

 • 11. 
  რომელი ნივთიერება შედის ბაქტერიული უჯრედის კედლის პეპტიდოგლიკანის შემადგენლობაში?
  • A. 

   N-აცეტილმურამის მჟავა

  • B. 

   დიპიკოლინის მჟავა

  • C. 

   სიალის მჟავა

  • D. 

   კარბოლის მჟავა

 • 12. 
  უჯრედის რომელი სტრუქტურული კომპონენტის არსებობით განსხვავდებიან პროკარიოტული უჯრედები ეუკარიოტული უჯრედებისგან?
  • A. 

   კარიოლემით

  • B. 

   ციტოპლაზმური მემბრანით

  • C. 

   მეზოსომებით

  • D. 

   რიბოსომებით

 • 13. 
  რომელი სტრუქტურული კომპონენტის მიხედვით დიფერენცირება გრამ-დადებითი და გრამ-უარყოფითი ბაქტერიები?
  • A. 

   კაფსულის

  • B. 

   ჯრედის კედლის

  • C. 

   კაფსულის მსგავსი შრის

  • D. 

   ციტოპლაზმური მემბრანის

 • 14. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშნის მიხედვით დიფერენცირება გრამ-დადებითი და გრამ-უარყოფითი ბაქტერიები?
  • A. 

   აქტიური მოძრაობის

  • B. 

   ზომის

  • C. 

   საღებავებისადმი დამოკიდებულების

  • D. 

   მიკროკაფსულის ა მიკროკაფსულის არსებობის

 • 15. 
  რომელი თვისებით ხასიათდება გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების უჯრედის კედელი?
  • A. 

   წარმოდგენილია 5-6 შრით

  • B. 

   უფრო თხელია ვიდრე გრამ-დადებით ბაქტერიებში

  • C. 

   მისი ცილების შემადგენლობა ცვალებადია

  • D. 

   შეიცავს თეიხოის მჟავას

 • 16. 
  ჩამოთვლილი ცვლილებებიდან, რომელი სტრუქტურული კომპონენტი სინთეზის დარღვევა იწვევს ბაქტერიების L-ფორმებად გარდაქმნას?
  • A. 

   პეპტიდოგლიკანის

  • B. 

   კაფსულის პოლისაქარიდის

  • C. 

   კაფსულიმაგვარი გარსის

  • D. 

   პერიპლაზმური სივრცის ფოსფატაზების

 • 17. 
  ბაქტერიების რომელი მორფოლოგიური ცვლილება უზრუნველყოფს მის ხანგრძლივ პერსისტირებას ორგანიზმში?
  • A. 

   L-ფორმად გარდაქმნა

  • B. 

   უჯრედის გარეთა მემბრანის ფორების დახშობა

  • C. 

   კაფსულისმაგვარი გარსის დაკარგვა

  • D. 

   მაკროკაფსულის დაკარგვა

 • 18. 
  ბაქტერიის რომელი სტრუქტურული კომპონენტის სინთეზის დარღვევა უზრუნველყოფს მის ხანგრძლივ პერსისტირებას ორგანიზმში?
  • A. 

   ლიპოპოლისაქარიდების

  • B. 

   პეპტიდოგლიკანის

  • C. 

   ფოფორლიპიდები

  • D. 

   მურეინის

 • 19. 
   რა ეწოდება გრამდადებითი ბაქტერიების იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც სრულიად დაკარგული აქვთ უჯრედის კედელი, მაგრამ გააჩნიათ ციტოპლაზმური მემ ბრანა?
  • A. 

   პლაზმიდები

  • B. 

   სფეროპლასტები

  • C. 

   პროტოპლასტები

  • D. 

   ტრანსპოზონები

 • 20. 
  რა ეწოდებათ გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც დაშლილი აქვთ მხოლოდ უჯრედის კედლის პეპტიდოგლიკანის შრე, მაგრამ გარეგანი მემბრანა (ან მისი ნაწილი) შენარჩუნებული აქვთ?
  • A. 

   ტრანსპოზონები

  • B. 

   პლაზმიდები

  • C. 

   პროტოპლასტები

  • D. 

   სფეროპლასტები

 • 21. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი საერთო ნიშანი გააჩნიათ პროტოპლასტებს და სფეროპლასტებს?
  • A. 

   ფორმა-სფერული

  • B. 

   წარმოშობა გრამ-დადებითი ბაქტერიებისგან

  • C. 

   წარმოშობა გრამ-უარყოფითი ბაქტერიებისგან

  • D. 

   წარმოშობა - მხოლოდ კოკებისგან

 • 22. 
  ჩამოთვლილი ნიშან-თვისებებიდან რომელია დამახასიათებელი L-ფორმებისთვის?
  • A. 

   მხოლოდ აერობულ პირობებში ზრდა

  • B. 

   მოთხოვნა ქოლესტერინსა და შრატის ცილებზე

  • C. 

   ვირულენტობის გაძლიერება

  • D. 

   მომატებული მგრძნობელობა ანტისხეულებისადმი

 • 23. 
  ჩამოთვლილი ნიშან-თვისებებიდან რომელია დამახასიათებელი L-ფორმებისთვის?
  • A. 

   საკვების ნიადაგისადმი მოთხონის დაქვეითება

  • B. 

   ანტიგენური თვისებების შეცვლა

  • C. 

   მგრძნობელობის გაზრდა ანტისხეულებისადმი

  • D. 

   ვირულენტობის გაძლიერება

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქცია უკავშირებდა ბაქტერიის ციტოპლაზმურ მემბრანას?
  • A. 

   ადჰეზიური

  • B. 

   გარემოდან ქიმიური ინფორმაციის მიღება

  • C. 

   უჯრედის მუდმივი ფორმის შენაერჩუნება

  • D. 

   რეცეპტორების არსებობა ბაქტერიოფაგებისადმი

 • 25. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელ ფუნქცია გააჩნია ბაქტერიის ციტოპლაზმურ მემბრანას?
  • A. 

   L-ტრანსფორმაცის

  • B. 

   ოსმოსური ბარიერის

  • C. 

   ამუხრუჭებს მაკროფაგების აქტიობას

  • D. 

   თრგუნვას მაკროფაგების მიგრაციას

 • 26. 
  უჯრედის კედელთან ერთად რომელი სტრუქტურული კომპონენტი მონაწილეობს ბაქტერიის ზრდისა და გაყოფის რეგულაციაში?
  • A. 

   კაფსულა

  • B. 

   სპორა

  • C. 

   ციტოპლაზმური მემბრანა

  • D. 

   შოლტები

 • 27. 
  ბაქტერიული უჯრედის რომელი სტრუქტურული კომპონენტის მონააწილეობს ქრომოსომებისა და პლაზმიდები რეპლიკაციისა და სეგრეგაციის პროცესის რეგულაციაში?
  • A. 

   ციტოპლაზმური მემბრანა

  • B. 

   შოლტები

  • C. 

   პილები

  • D. 

   კაფსული მაგვარი გარსი

 • 28. 
   ჩამოთვლილთაგან, რომელი ფუნქცია უკავშირდება ბაქტერიების ციტოპლაზმურ მემბრანას?
  • A. 

   შეიცავს ელექტრონების გადამტან სისტემას

  • B. 

   თრგუნავს მაკროფაგების მიგრაციას

  • C. 

   გააჩნია ბაქტერიოფაგებისადმი რეცეპტორები

  • D. 

   ამუხრუჭებს მაკროფაგების ფაგოოციტურ აქტიობას

 • 29. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ფუნქცია უკავშირდება ბაქტერიების ციტოპლაზმურ მემბრანას?
  • A. 

   მონაწილეობს უჯრედის კედლის სინთეზში

  • B. 

   გააჩნია რეცეპტორები ბაქტერიოფაგებისადმი

  • C. 

   განსაზღვრავს უჯრედის მუდმივ ფორმას

  • D. 

   განაპირობებს L-ტრანსფორმაციას

 • 30. 
  ბაქტერიული უჯრედის რომელი კომპონენტი შეიცავს ცილებს, რომლებიც მონაწილეობენ შემსუბუქებულ დიფუზიაში და აქტიურ ტრანსპორტში?
  • A. 

   ციტოპლაზმა

  • B. 

   ციტოპლაზმური მემბრანა

  • C. 

   კაფსულა

  • D. 

   კაფსულის მაგვარი გარსი

 • 31. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ფუნქცია უკავშირდება ბაქტერიების ციტოპლაზმურ მემბრანას?
  • A. 

   მონაწილეობს მეზოსომების წარმოქმნაში

  • B. 

   გააჩნია ადჰეზიური ფუნქცია

  • C. 

   გააჩნია ბაქტერიოფაგებისადმი სპეციფიური რეცეპტორები

  • D. 

   უჯრედს უნარჩუნებს მუდმივ ფორმას

 • 32. 
  ძირითადად რომელი ქიმიური ნივთიერბებ ით არის წარმოდგენილი ციტოპლაზმური მემბრანა?
  • A. 

   ფოფსფორლიპიდებით

  • B. 

   პეპტიდოგლიკანებით

  • C. 

   მუკოპოლისაქარიდებით

  • D. 

   დეზოქსირიბონუკლეატებით

 • 33. 
  რომელი ორგანოიდები გვხვდება ბაქტერიული უჯრედის ციტოპლაზმაში?
  • A. 

   მიტოქონდრიები

  • B. 

   რიბოსომები

  • C. 

   გოლჯის ფირფიტოვანი კომპლექსი

  • D. 

   პილები

 • 34. 
  რომელი ორგანოიდები გვხვდება ბაქტერიული უჯრედის ციტოპლაზმაში?
  • A. 

   მიტოქონდრიები

  • B. 

   ნუკლეუსი

  • C. 

   პილები

  • D. 

   მეზოსომები

 • 35. 
  რით განსხვავდება ბაქტერიების ნუკლეიოდი ევკარიოტული უჯრედების ბირთვისაგან?
  • A. 

   არა აქვს ბირთვის მემბრანა

  • B. 

   მასში გენეტიკური ინფორმაცია დნმ-ში არ არის ჩაწერილი

  • C. 

   იმყოფება უჯრედის კედელში და არა ციტოპლაზმაში

  • D. 

   მისი დნმ ერთ ჯაჭვიანია

 • 36. 
   რომელი ნიშნით ემსაგავსება ბაქტერიების ნუკლეოიდი ევკარიოტების ბირთვს?
  • A. 

   არა აქვს ბირთვის მემბრანა

  • B. 

   არ იყოფა მიიტოზით

  • C. 

   არა აქვთ ქრომოსომები

  • D. 

   მათ კოდირებულია უჯრედის მემკვიდრული ინფორმაცია

 • 37. 
  ჩამოთვლილი ბაქტერიული ორგანოიდებიდან, სად შეიძლება კოდირებული იყოს მემკვიდრული ინფორმაცია?
  • A. 

   მეზოსომებში

  • B. 

   რიბოსომებში

  • C. 

   პლაზმიდებიში

  • D. 

   პოლისომებში

 • 38. 
  ბაქტერიული უჯრედის რომელ კომპონენტში არის ლიკალიზირებული პლაზმიდა?
  • A. 

   ნუკლეოიდში

  • B. 

   უჯრედის კედელში

  • C. 

   ციტოპლაზმურ მემბრანაში

  • D. 

   ციტოპლაზმაში

 • 39. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ბაქტერიული პლაზმიდას არსებითი ფუნქცია?
  • A. 

   გენეტიკური ინფორმაციის კოდირება

  • B. 

   მაკროორგანიზმის უჯრედზე ადჰეზია

  • C. 

   სატრანსპორტო

  • D. 

   ფაგორეზისტენტობის ჩამოყალიბება

 • 40. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ძირითადი თვისება ახასიათებს ბაქტერიულ რიობოსომას?
  • A. 

   მონაწილეობს ადჰეზიაში

  • B. 

   დამცველობითი

  • C. 

   წარმოადგენს ცილის მასინთეზირებელ სისტემას

  • D. 

   ახდენს გენეტიკური ინფორმაციის კოდირებას