Latihan Soal Bab Tentang Zakat

10 Pertanyaan | Total Attempts: 23226

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Bab Tentang Zakat - Quiz

Kerjakan Soal-soal pada kuis berikut dengan baik dan benar. Tulislah Namamu terlebih dahulu pada kolom kotak berikut, kemudian Klik START untuk memulai!


Questions and Answers
 • 1. 
  Zakat yang dikeluarkan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah …
  • A. 

   Zakat mal

  • B. 

   Zakat fitrah

  • C. 

   Zakat profesi

  • D. 

   Zakat perniagaan

 • 2. 
  Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap jiwa sebesar …
  • A. 

   2,5 persen

  • B. 

   2,5 liter

  • C. 

   2,5 kg

  • D. 

   2,5 ons

 • 3. 
  Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah …
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Makruh

 • 4. 
  Zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta adalah  …
  • A. 

   Zakat mal

  • B. 

   Zakat fitrah

  • C. 

   Zakat profesi

  • D. 

   Zakat rikaz

 • 5. 
  Berikut yang bukan merupakan harta yang wajib dizakati adalah …
  • A. 

   Binatang ternak

  • B. 

   Harta perniagaan

  • C. 

   Emas dan perak

  • D. 

   Semua jawaban salah

 • 6. 
  Keluarga Khalid terdiri dari 10 orang, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan sebanyak …. liter beras
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   31

 • 7. 
  Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat disebut …
  • A. 

   Musadiq zakat

  • B. 

   Mustahik zakat

  • C. 

   Muzakki

  • D. 

   Amil zakat

 • 8. 
  Nisab untuk zakat harta yang berupa emas adalah …. gram
  • A. 

   93,1

  • B. 

   100,9

  • C. 

   93,6

  • D. 

   91,2

 • 9. 
  Pak Ahmad memiliki sebuah peternakan kambing yang berjumlah 100 ekor, maka Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat sebesar …
  • A. 

   2 ekor kambing betina umur 2 tahun

  • B. 

   2 ekor domba betina umur 2 tahun

  • C. 

   1 ekor kambing betina umur 2 tahun

  • D. 

   1 ekor domba betina umur 2 tahun

 • 10. 
  Membersihkan diri dan harta yang dimiliki dengan mengeluarkannya adalah pengertian dari  …
  • A. 

   Puasa

  • B. 

   Zakat

  • C. 

   Infak

  • D. 

   Sedekah

Back to Top Back to top