Kviz Znanja Za 7. Razred

45 Questions | Total Attempts: 11479

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Znanja Za 7. Razred

UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja država nije apsolutistička monarhija u 18. stoljeću:
  • A. 

   Habsburška Monarhija

  • B. 

   Pruska

  • C. 

   Engleska

  • D. 

   Francuska

  • E. 

   Osmansko Carstvo

 • 2. 
  Koja država nije bila kolonijalna sila u vremenu od 16. do 18. stoljeća?
  • A. 

   Španjolska

  • B. 

   Engleska

  • C. 

   Portugal

  • D. 

   Nizozemska

  • E. 

   Habsburška Monarhija

 • 3. 
  U hrvatskom staleškom saboru glavnu riječ imalo je:
  • A. 

   Kmetstvo

  • B. 

   Svećenstvo

  • C. 

   Plemstvo

  • D. 

   Građanstvo

 • 4. 
  Dalmacija i Istra se sredinom 18. stoljeća nalaze pod vlašću:
  • A. 

   Habsburške Monarhije

  • B. 

   Venecije

  • C. 

   Francuske

  • D. 

   Osmanskog Carstva

 • 5. 
  Rijeka je u 18. stoljeću bila zasebna politička oblast podređena:
  • A. 

   Banskoj Hrvatskoj

  • B. 

   Vojnoj krajini

  • C. 

   Bečkom dvoru

  • D. 

   Ugarskom namjesničkom vijeću

  • E. 

   Veneciji

 • 6. 
  Ban u Banskoj Hrvatskoj je imao funkcije vrhovnog upravitelja, vojnog zapovjednika i:
  • A. 

   Velikog župana

  • B. 

   Gradskog kapetana

  • C. 

   Suca

  • D. 

   Bankara

 • 7. 
  Marija Terezija (1740. - 1780.) je uredila odnose između kmetova i feudalaca donošenjem:
  • A. 

   Zlatne bule

  • B. 

   Povelje o pravima

  • C. 

   Urbara

  • D. 

   Ustava

  • E. 

   Deklaracije o pravima čovjeka i građanina

 • 8. 
  Sjedište Kraljevskog vijeća za Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju do 1776. godine bio je:
  • A. 

   Zagreb

  • B. 

   Rijeka

  • C. 

   Karlovac

  • D. 

   Varaždin

  • E. 

   Osijek

 • 9. 
  Najpoznatiji predstavnici prosvjetiteljstva u Francuskoj su bili Rousseau i:
  • A. 

   Napoleon Bonaparte

  • B. 

   Robespierre

  • C. 

   Luj XVI.

  • D. 

   Marmont

  • E. 

   Voltaire

 • 10. 
  Najznačajniji vladari prosvijećenog apsolutizma bili su Katarina II., Josip II. i:
  • A. 

   Fridrik II.

  • B. 

   Luj XVI.

  • C. 

   Luj XVIII.

  • D. 

   George Washington

  • E. 

   Napoleon Bonaparte

 • 11. 
  Koja od ovih reformi nije reforma Josipa II.:
  • A. 

   Vjerska sloboda

  • B. 

   Osobna sloboda kmetova

  • C. 

   Ograničavanje moći Crkve i ukidanje velikog broja samostana

  • D. 

   Njemački jezik postaje jedini službeni jezik

  • E. 

   Opća školska obveza za djecu od 6 do 13 godina

 • 12. 
  Tijekom 17. i 18. stoljeća u Sjevernu Ameriku su se najviše doseljavali Englezi, Francuzi i:
  • A. 

   Portugalci

  • B. 

   Španjolci

  • C. 

   Nizozemci

  • D. 

   Talijani

  • E. 

   Rusi

 • 13. 
  Povod američkom ratu za neovisnost bio je:
  • A. 

   Pamuk

  • B. 

   čaj

  • C. 

   Duhan

  • D. 

   Kukuruz

  • E. 

   Kava

 • 14. 
  SAD su ustavom iz 1787. godine uređene kao republika, a organizirane kao federacija gdje je postojala trodioba vlasti između Kongresa, Vrhovnog suda i:
  • A. 

   Predsjednika vlade

  • B. 

   Kralja

  • C. 

   Cara

  • D. 

   Predsjednika

 • 15. 
  Indija se u 18. stoljeću kolonizira od strane Engleske preko:
  • A. 

   Indoeuropske kompanije

  • B. 

   Zapadnoindijske kompanije

  • C. 

   Istočnoindijske kompanije

  • D. 

   Britanske kompanije

  • E. 

   Londonske kompanije

 • 16. 
  U 18. stoljeću na prostoru Sjeverne Amerike postojala je snažna indijanska država:
  • A. 

   Siouxa

  • B. 

   Irokeza

  • C. 

   Maja

  • D. 

   Eskima

  • E. 

   Azteka

 • 17. 
  Australija je za Europljanje postala kontinent nakon istraživačkih putovanja:
  • A. 

   Beringa

  • B. 

   Vespuccija

  • C. 

   Barentsa

  • D. 

   Cooka

  • E. 

   Magellana

 • 18. 
  Prva industrijska revolucija je započela izumom:
  • A. 

   Električne struje

  • B. 

   Baruta

  • C. 

   Motora s unutarnjim izgaranjem

  • D. 

   Penkale

  • E. 

   Parnog stroja

 • 19. 
  Izumitelj parne lokomotive koja je postigla poslovni uspjeh bio je:
  • A. 

   James Watt

  • B. 

   George Stephenson

  • C. 

   Robert Fulton

  • D. 

   Nicolas Cugnot

  • E. 

   Samuel Morse

 • 20. 
  Izumitelj telefona bio je:
  • A. 

   Samuel Morse

  • B. 

   Guglielmo Marconi

  • C. 

   Ignaz Semmelweis

  • D. 

   Wilhelm Röntgen

  • E. 

   Alexander Graham Bell

 • 21. 
  Uzročnike tuberkuloze i kolere otkrio je:
  • A. 

   Robert Koch

  • B. 

   Louis Pasteur

  • C. 

   Charles Darwin

  • D. 

   Maria Sklodowska - Curie

  • E. 

   Wilhelm Röntgen

 • 22. 
  Druga industrijska revolucija je započela primjenom električne struje i:
  • A. 

   Ugljena

  • B. 

   Parnog stroja

  • C. 

   Nafte

  • D. 

   Vode

  • E. 

   Električne žarulje

 • 23. 
  Prva transkontinentalna željeznička pruga je sagrađena 1869. u:
  • A. 

   Rusiji

  • B. 

   Kanadi

  • C. 

   Australiji

  • D. 

   SAD-u

  • E. 

   Velikoj Britaniji

 • 24. 
  Tko nije činio treći stalež u Francuskoj uoči revolucije:
  • A. 

   Svećenstvo

  • B. 

   Seljaci

  • C. 

   Bankari

  • D. 

   Trgovci

  • E. 

   Obrtnici

 • 25. 
  Sredinom 1789. godine francuski kralj je sazvao Skupštinu državnih staleža zbog:
  • A. 

   Rata s Engleskom

  • B. 

   Gradnje dvorca Versailles

  • C. 

   ženidbe s Marijom Antoanetom

  • D. 

   Uvođenja novih poreza

  • E. 

   Davanja povlastica trećem staležu

 • 26. 
  Francuska revolucija je započela 14. srpnja 1789. napadom na:
  • A. 

   Dvorac Versailles

  • B. 

   Zatvor

  • C. 

   Vojarnu

  • D. 

   Skupštinu

  • E. 

   Narodni konvent

 • 27. 
  Od 1791. godine Francuska je:
  • A. 

   Carstvo

  • B. 

   Republika

  • C. 

   Parlamentarna monarhija

  • D. 

   Ustavna monarhija

  • E. 

   Federacija

 • 28. 
  Zastupnici bogatijih građana u francuskoj Skupštini bili su:
  • A. 

   Jakobinci

  • B. 

   Republikanci

  • C. 

   Prosvjetitelji

  • D. 

   žirondinci

  • E. 

   Liberali

 • 29. 
  Predvodnik jakobinaca u Skupštini zvao se:
  • A. 

   Voltaire

  • B. 

   Robespierre

  • C. 

   Rousseau

  • D. 

   Marmont

  • E. 

   Napoleon Bonaparte

 • 30. 
  Francuska prestaje biti kraljevstvo i postaje republika:
  • A. 

   1789.

  • B. 

   1795.

  • C. 

   1792.

  • D. 

   1791.

  • E. 

   1804.

 • 31. 
  Nakon jakobinskog terora vlast su opet preuzeli žirondinci, a izvršnu vlast imao(la) je:
  • A. 

   Direktorij

  • B. 

   Narodni konvent

  • C. 

   Konzulat

  • D. 

   Ustavotvorna skupština

  • E. 

   Kongres

 • 32. 
  1797. godine Napoleon Bonaparte ukinuo je:
  • A. 

   Habsburšku Monarhiju

  • B. 

   Dubrovačku Republiku

  • C. 

   Mletačku Republiku

  • D. 

   Ilirske pokrajine

 • 33. 
  Napoleon Bonaparte je 1799. državnim udarom preuzeo vlast i uveo:
  • A. 

   Narodni konvent

  • B. 

   Konzulat

  • C. 

   Kongres

  • D. 

   Ustavotvornu skupštinu

 • 34. 
  Od 1804. godine Francuska je:
  • A. 

   Republika

  • B. 

   Carstvo

  • C. 

   Ustavna monarhija

  • D. 

   Parlamentarna monarhija

 • 35. 
  1804. godine Napoleon je uveo jedan od najnaprednijih zakonika u Europi koji se zvao:
  • A. 

   Napoleonov zakonik

  • B. 

   Pariški zakonik

  • C. 

   Povelja o pravima

  • D. 

   Građanski zakonik

 • 36. 
  1805. godine engleska mornarica je teško porazila francusku mornaricu kod rta Trafalgar zahvaljujući engleskom admiralu:
  • A. 

   Jamesu Cooku

  • B. 

   Georgeu Washingtonu

  • C. 

   Thomasu Jeffersonu

  • D. 

   Horatiju Nelsonu

  • E. 

   Orvilleu Wrightu

 • 37. 
  Koji događaj je označio početak Napoleonovog sloma?
  • A. 

   Bitka kod Austerlitza

  • B. 

   Pohod u Rusiji

  • C. 

   Bitka kod Waterlooa

  • D. 

   Bitka kod rta Trafalgar

 • 38. 
  Ukidanjem Mletačke Republike 1797. godine Istra i Dalmacija pripale su:
  • A. 

   Habsburškoj Monarhiji

  • B. 

   Osmanskom Carstvu

  • C. 

   Francuskoj

 • 39. 
  Ilirske pokrajine su obuhvaćale slovenske i hrvatske zemlje južno od Save uključujući Istru i Dalmaciju, a sjedište se nalazilo u:
  • A. 

   Splitu

  • B. 

   Rijeci

  • C. 

   Ljubljani

  • D. 

   Dubrovniku

  • E. 

   Zadru

 • 40. 
  Upravitelj Ilirskih pokrajina zvao se:
  • A. 

   Metternich

  • B. 

   Robespierre

  • C. 

   Nelson

  • D. 

   Marmont

 • 41. 
  Prve novine na hrvatskom jeziku zvale su se:
  • A. 

   Hrvatski Dalmatin

  • B. 

   Hrvatske novine

  • C. 

   Zagrebačke novine

  • D. 

   Kraljski Dalmatin

  • E. 

   Narodne novine

 • 42. 
  "Bitka naroda" je bitka kod:
  • A. 

   Trafalgara

  • B. 

   Leipziga

  • C. 

   Waterlooa

  • D. 

   Austerlitza

 • 43. 
  1814. godine Napoleon se odrekao vlasti u korist Luja XVIII. te je prognan na otok:
  • A. 

   Siciliju

  • B. 

   Korziku

  • C. 

   Sardiniju

  • D. 

   Elbu

  • E. 

   Svetu Helenu

 • 44. 
  Vodeću ulogu na Bečkom kongresu (1814.-1815.) imao je:
  • A. 

   Robespierre

  • B. 

   Marmont

  • C. 

   Nelson

  • D. 

   Voltaire

  • E. 

   Metternich

 • 45. 
  Koja država nije osnovala Svetu alijansu 1815. u Parizu:
  • A. 

   Engleska

  • B. 

   Rusija

  • C. 

   Pruska

  • D. 

   Habsburška Monarhija