Komunikasyon I - First Departmental Exam Reviewer

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Phtwentytwo
P
Phtwentytwo
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 4,098
Questions: 82 | Attempts: 3,949

SettingsSettingsSettings
Komunikasyon I - First Departmental Exam Reviewer - Quiz

BASIC: A short reviewer/quiz on Komunikasyon I - Syllabus under Prof. Rose Roque (2009)


Questions and Answers
 • 1. 

  Ito ay ang sistema ng arbitrayong simbolo ng patunog na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao.

  • A.

   Wika

  • B.

   Domain

  • C.

   Varayti

  • D.

   Varyasyon

  Correct Answer
  A. Wika
  Explanation
  The correct answer is "wika". The given explanation is that it is the system of arbitrary symbols used in human communication.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ito ang wikang ginagamit sa estado sa kanyang mga instumentalidad at maging sa komunikasyon sa mga mamamayan.

  • A.

   Wikang pambansa

  • B.

   Wikang opisyal

  • C.

   Wikang panturo

  • D.

   Wikang kinagisnan

  Correct Answer
  B. Wikang opisyal
  Explanation
  The correct answer is "wikang opisyal". This is because the phrase "ginagamit sa estado sa kanyang mga instumentalidad at maging sa komunikasyon sa mga mamamayan" suggests that the language being referred to is the official language used by the government and its agencies, as well as in communication with the citizens. "Wikang opisyal" translates to "official language" in English, which aligns with the given context.

  Rate this question:

 • 3. 

  May batayang biblical kaugnay ng kaganapan sa lumang testamento nang ginawaran ng diyos ng iba't ibang wika ang mga taong noo'y may iisang wika nang magtangka sila magtayo ng tore ng Babel.

  • A.

   Wikang vernakular

  • B.

   Wikang internasyonal

  • C.

   Wikang global

  • D.

   Wikang unibersal

  Correct Answer
  D. Wikang unibersal
  Explanation
  The term "wikang unibersal" refers to a universal language that is understood and spoken by all people. In the context of the biblical story of the Tower of Babel, it suggests that before the event, all people spoke the same language. However, as punishment for their pride and attempt to build a tower to reach the heavens, God confused their languages, resulting in the development of different languages and the inability to understand one another. Therefore, "wikang unibersal" is the correct answer as it aligns with the biblical narrative of a single language being spoken before the Tower of Babel incident.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ang wika at varayti dito  ay dinidikta kapwa pasulat at pasalita; dito nangangahulugan ng katiyakan at wastong gamit ng mga salita at kadalasan itong ginagamit sa matataas na antas ng karunungan.

  • A.

   Domain

  • B.

   Non-controlling domain

  • C.

   Semi-controlling domain

  • D.

   Controlling domain

  Correct Answer
  D. Controlling domain
  Explanation
  This answer is correct because it accurately describes the characteristics of the language and variety being discussed. It states that both written and spoken forms of the language are dictated, meaning that there are rules and standards that govern its use. It also mentions that this language is used to convey certainty and is commonly used in higher levels of knowledge or education. This aligns with the definition of a controlling domain, where there is a high level of control and regulation over the language used.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ito ay ang varayti ng wika batay sa lugar.

  • A.

   Dayalek

  • B.

   Sosyolek

  • C.

   Ekolek

  • D.

   Rehistro o rejister

  Correct Answer
  A. Dayalek
  Explanation
  The correct answer is "dayalek". The given statement is in Filipino and it translates to "This is the variety of language based on the place." The term "dayalek" refers to a dialect or regional variation of a language. Therefore, it is the appropriate term to describe the variety of language based on the place mentioned in the statement.

  Rate this question:

 • 6. 

  "Ilang tala sa Estado at Direksiyon ng Intelekluwalisasyon ng Wikang Filipino" ay inilikha ni ____________________.

  Correct Answer
  Galileo S. Zafra, Galileo Zafra, galileo zafra
  Explanation
  The correct answer for this question is Galileo S. Zafra, Galileo Zafra, galileo zafra. This person is the one who created the "Ilang tala sa Estado at Direksiyon ng Intelekluwalisasyon ng Wikang Filipino".

  Rate this question:

 • 7. 

  "Saan Tutungo and wikang Filipino Ngayong Binubura ito ng Globalisasyon?" ay isang essay na likha ni ____________________.

  Correct Answer
  Bienvenido L. Lumbera, Ph.D, Bienvenido Lumbera, Bienvenido L. Lumbera, bienvenido lumbera
  Explanation
  The correct answer for this question is "Bienvenido L. Lumbera, Ph.D". This is because the essay "Saan Tutungo and wikang Filipino Ngayong Binubura ito ng Globalisasyon?" was written by Bienvenido L. Lumbera, who holds a Ph.D degree.

  Rate this question:

 • 8. 

  "Maraming Wika, Matatag na Bansa" ay likha ni ___________________.

  Correct Answer
  Ricardo Ma. Nolasco, Ricardo Nolasco, Ricardo Ma. Nolasco, Ph. D., ricardo nolasco
  Explanation
  The correct answer is Ricardo Ma. Nolasco.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ano ang konsepto/konsept na tinutukoy sa sumusunod na talata: "Ang isang nagsasalita ng "Filipino" at isang nagsasalita ng Tagalog ay magkakaunawaan. Kung gayon, nagsasalita sila ng isang wika."

  Correct Answer
  mutual intelligibility
  Explanation
  The concept referred to in the given paragraph is mutual intelligibility. It states that if a person speaking "Filipino" and another person speaking Tagalog can understand each other, then they are speaking the same language. Mutual intelligibility refers to the ability of speakers of different but related languages to understand each other to some extent. In this case, since the two languages are mutually intelligible, they can be considered as dialects of the same language.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ayon sa Kartilya ng Wikang Filipino bilang Wika ng Edkasyon: Ipinapanukala sa ___________ na "the medium of instruction in all curricular levels beginning in Gade I should be English, provided that in Grades I and II, the regional language may be used as an auxillary language of instruction."

  Correct Answer
  Gullas Bill, HB 1652, House Bill 1652
 • 11. 

  Sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino: Ito ay ang pagpili ng isang buhay na katutubong wika bilang batayan ng wikang pambansa.

  • A.

   Estandardisasyon

  • B.

   Kodipikasyon

  • C.

   Seleksyon

  • D.

   Diseminasyon

  Correct Answer
  C. Seleksyon
  Explanation
  The given passage discusses the "Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino" which refers to the intellectualization of the Filipino language. It states that it involves selecting a native language as the basis for the national language. Therefore, the correct answer is "seleksyon" which means selection in English.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino: Dumaraan ang estandardisadong wika sa ganitong proseso sa pamamagitan ng pagpili at diseminasyon ng impormasyon mula sa disiyonaryo, manwal at gramatika.

  • A.

   Estandardisasyon

  • B.

   Kodipikasyon

  • C.

   Seleksyon

  • D.

   Diseminasyon

  Correct Answer
  B. Kodipikasyon
  Explanation
  The correct answer is "kodipikasyon" because the passage mentions that the standardization of the Filipino language goes through a process of selecting and disseminating information from dictionaries, manuals, and grammar. "Kodipikasyon" refers to the process of codifying or compiling information into a standardized form, which aligns with the mentioned process of selecting and disseminating information.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ayon kay ______________, "ang kultura ay isang partikular na gawi ng pamumuhay".

  • A.

   Raymond Williams

  • B.

   Pamela Constantino

  • C.

   Mario Miclat

  • D.

   Teresa Aggabao

  Correct Answer
  A. Raymond Williams
  Explanation
  Raymond Williams is the correct answer because he is the one who stated that "culture is a particular way of life." This suggests that culture refers to the specific habits and customs that people have in their daily lives.

  Rate this question:

 • 14. 

  Noong 1937, Ito ang nagpasya na ang wikang pambansa ay ibabatay sa wikang Tagalog.

  • A.

   National Translation Program

  • B.

   Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

  • C.

   Sanggunian sa Filipino (SANGFIL)

  • D.

   Institute of National Language

  Correct Answer
  D. Institute of National Language
  Explanation
  The correct answer is "Institute of National Language." The Institute of National Language is the organization that decided in 1937 to base the national language on the Tagalog language.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ang Sikolohiyang Filipino ni ___________ ay bunga ng kanyang paggamit sa disiplina ng sikolohiya upang arukin ang nilalaman sa wikang pambansa at makabuo ng teoryang Filipino.

  • A.

   Alberto Alejo

  • B.

   Prospero Covar

  • C.

   Vergilio Almario

  • D.

   Vergilio Enriquez

  Correct Answer
  D. Vergilio Enriquez
  Explanation
  Vergilio Enriquez is the correct answer because his work in the field of psychology contributed to the development of Sikolohiyang Filipino. He utilized the discipline of psychology to analyze and understand the content of the national language and to formulate theories in Filipino. Enriquez's contributions helped in the localization and indigenization of psychology in the Philippines, making it more relevant to the Filipino culture and context.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ano ang pag-aaral ng mga tunog sa isang wika?

  Correct Answer
  ponolohiya, phonology, phonetics
  Explanation
  The correct answer is "ponolohiya, phonology, phonetics". These terms refer to the study of sounds in a language. Ponolohiya is the Filipino term for phonology, which is the study of the organization and patterns of sounds in a language. Phonetics is the study of the physical sounds of human speech. All three terms are used interchangeably to describe the study of sounds in a language.

  Rate this question:

 • 17. 

  Aling alpapeto ang may sumusunod na letra: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Correct Answer
  pinasimpleng alpabeto, 1987 alpabeto, pinasimple, 2001 alpabeto
 • 18. 

  Ano ang sining ng ispeling ayon sa tamang gamit?

  Correct Answer
  ortograpiya
  Explanation
  The correct answer is "ortograpiya" because it refers to the art or practice of correct spelling. In the context of the question, it is asking for the art or practice of spelling according to the correct usage. Therefore, "ortograpiya" is the appropriate term that fits this description.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ano ang tawag sa mga kambal-patinig?

  Correct Answer
  diptonggo
  Explanation
  Ang tawag sa mga kambal-patinig ay "diptonggo".

  Rate this question:

 • 20. 

  Ano ang tawag sa pangkat ng dalawang letrang may iisang tunog?

  Correct Answer
  digrapo
  Explanation
  Ang tawag sa pangkat ng dalawang letrang may iisang tunog ay "digrapo." Ang digrapo ay isang uri ng pagkakasunud-sunod ng mga letra na nagbibigay ng iisang tunog o tunog na kumakatawan sa isang katinig. Sa kaso ng "digrapo," ang "di" ay nagbibigay ng tunog ng /d/ at ang "gra" ay nagbibigay ng tunog ng /g/.

  Rate this question:

 • 21. 

  Sinimulan ang estandardisasyon sa pamamagitan ng popularisasyon ng bilinggual word list at ito na likha ni Lope K. Santos noong 1939.

  • A.

   Daluyan

  • B.

   Balarila

  • C.

   Diksyunariyong Bilinggual

  • D.

   Sibayan

  Correct Answer
  B. Balarila
  Explanation
  The correct answer is "Balarila." The given statement mentions that the standardization began with the popularization of a bilingual word list created by Lope K. Santos in 1939. "Balarila" is a term related to grammar and language usage, which aligns with the idea of standardization and language rules. Therefore, it is likely that the word "Balarila" is associated with the process of standardization mentioned in the statement.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ipinagpatuloy ng Surian ng Wikang Pambansa ang estandadisasyon sa pamamagitan ng paglalathala ng bilinggual at multilinggual na word list at popularisasyon ng bilinggual na diksyonaryo tulad ng likha ni _____ noong 1978.

  • A.

   Vito C. Santos

  • B.

   Lope K. Santos

  • C.

   Andrew Gonzales

  • D.

   Nilo Ocampo

  Correct Answer
  A. Vito C. Santos
  Explanation
  The correct answer is Vito C. Santos. The Surian ng Wikang Pambansa continued the standardization through the publication of bilingual and multilingual word lists and the popularization of bilingual dictionaries like the one created by Vito C. Santos in 1978.

  Rate this question:

 • 23. 

  Nagsimula ang pormal na paglalaganap ng wikang pambasa sa taong ____, sa pagtuturo nito sa ikaapat na taon ng hayskul.

  • A.

   1946

  • B.

   1939

  • C.

   1973

  • D.

   1940

  Correct Answer
  D. 1940
  Explanation
  The correct answer is 1940. This is because the formal dissemination of the national language began in 1940, specifically in the fourth year of high school.

  Rate this question:

 • 24. 

  Noong dekada 1960, ang wikang pambansa ay kinikilala bilang ______.

  • A.

   Tagalog

  • B.

   Pilipino

  • C.

   Filipino

  • D.

   Wala sa nauna

  Correct Answer
  B. Pilipino
  Explanation
  In the 1960s, the national language in the Philippines was recognized as "Pilipino." This was a standardized version of the Tagalog language, which was chosen as the basis for the national language to promote unity and communication among the diverse regions and languages in the country. The term "Filipino" was later adopted in the 1973 constitution to further emphasize the inclusivity of the language, encompassing not just Tagalog but also other regional languages.

  Rate this question:

 • 25. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Maipang-patag

  • B.

   Maipanpatag

  • C.

   Maipampatag

  • D.

   Maipangpatag

  Correct Answer
  C. Maipampatag
  Explanation
  The correct answer is "maipampatag." This is the correct spelling and usage of the word, which means "to be able to smooth or level something."

  Rate this question:

 • 26. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Sing-dilaw

  • B.

   Singdilaw

  • C.

   Simdilaw

  • D.

   Sindilaw

  Correct Answer
  D. Sindilaw
  Explanation
  The correct answer is "sindilaw" because it follows the correct spelling and structure of the Filipino word for "yellow." The prefix "sin-" is used to indicate the color yellow, and the root word "dilaw" means yellow. Therefore, "sindilaw" correctly combines these elements to form the word for "yellow."

  Rate this question:

 • 27. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Kataling-puso

  • B.

   Katalingpuso

  • C.

   Katalinpuso

  • D.

   Katalin-puso

  Correct Answer
  A. Kataling-puso
  Explanation
  The correct answer is "kataling-puso" because it follows the correct spelling and hyphenation pattern for the word. The word "kataling-puso" is a compound word in Filipino, with "kataling" meaning "sympathy" and "puso" meaning "heart". The hyphen is used to connect the two parts of the word, indicating that they are separate but related.

  Rate this question:

 • 28. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Sino daw?

  • B.

   Sino raw?

  Correct Answer
  B. Sino raw?
  Explanation
  The correct answer is "Sino raw?" because "raw" is a Filipino word that is used to express uncertainty or doubt. It is commonly used when relaying information that may not be completely accurate or when quoting someone else's words. In this case, the question is asking for the correct way to express uncertainty or doubt, and "Sino raw?" is the appropriate choice.

  Rate this question:

 • 29. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Mahirap daw.

  • B.

   Mahirap raw.

  Correct Answer
  A. Mahirap daw.
  Explanation
  The correct answer is "Mahirap daw." The word "daw" is a Filipino particle used to indicate that the information being relayed is not firsthand but rather hearsay or based on someone else's account. In this case, using "daw" implies that the statement "Mahirap" is not the speaker's personal opinion but rather something they heard from someone else. On the other hand, using "raw" would imply that the speaker is expressing their own belief or observation that it is difficult.

  Rate this question:

 • 30. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Hari din.

  • B.

   Hari rin.

  Correct Answer
  A. Hari din.
  Explanation
  The correct answer is "Hari din" because the phrase "din" is used to express similarity or agreement. In this case, it is used to show that the second person mentioned is also a king, just like the first person.

  Rate this question:

 • 31. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Ikaw din.

  • B.

   Ikaw rin.

  Correct Answer
  B. Ikaw rin.
  Explanation
  The correct answer is "Ikaw rin." Both "Ikaw din" and "Ikaw rin" mean "You too" in English. However, "Ikaw rin" is the more appropriate response in this context because it emphasizes a reciprocal feeling or action. It implies that the person being spoken to is also included in the statement or action mentioned. "Ikaw din" is a more general response that simply acknowledges the other person's statement without emphasizing reciprocity.

  Rate this question:

 • 32. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Narito

  • B.

   Nadito

  • C.

   Nandito

  Correct Answer
  A. Narito
  Explanation
  The correct answer is "narito" because it is the correct spelling of the word "here" in Filipino. "Nadito" and "nandito" are not correct spellings and do not exist in the Filipino language.

  Rate this question:

 • 33. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Marami

  • B.

   Madami

  Correct Answer
  A. Marami
  Explanation
  The correct answer is "marami". "Marami" is the correct spelling in Filipino for the word "many" in English. "Madami" is an incorrect spelling and is not recognized in the Filipino language.

  Rate this question:

 • 34. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Sumakay ako ____ sa may Pedro Gil.

  • A.

   Doon

  • B.

   Roon

  Correct Answer
  B. Roon
  Explanation
  The correct answer is "roon". In Filipino, "roon" is used to indicate a location that is far from both the speaker and the listener. In this case, the speaker is saying that they rode somewhere near Pedro Gil, but far from both the speaker and the listener.

  Rate this question:

 • 35. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   May dangal

  • B.

   May rangal

  Correct Answer
  A. May dangal
  Explanation
  The correct answer is "may dangal." This phrase means "has honor" or "has dignity" in English. It suggests that the person or thing being described possesses a sense of pride, integrity, and self-respect. The term "may rangal" is not a commonly used phrase and does not have a clear meaning in Filipino. Therefore, "may dangal" is the more appropriate and accurate choice.

  Rate this question:

 • 36. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: ________ si Din. Biro lang; nainis na.:(

  • A.

   Madamdamin

  • B.

   Maramdamin

  Correct Answer
  B. Maramdamin
  Explanation
  The correct answer is "Maramdamin". The phrase "Biro lang; nainis na" suggests that Din's mood shifted from joking to being annoyed. The word "maramdamin" means emotional or sensitive, which aligns with Din's change in mood.

  Rate this question:

 • 37. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Kumain ang Block 22 ng malamig at matamis na __________.

  • A.

   Halo-halo

  • B.

   Halohalo

  • C.

   Halu-halo

  • D.

   Haluhalo

  Correct Answer
  D. Haluhalo
  Explanation
  The correct answer is "haluhalo." The given sentence mentions that Block 22 ate something that is cold and sweet. "Haluhalo" is a popular Filipino dessert that fits this description. It is a mixture of various ingredients such as crushed ice, sweetened fruits, beans, and jellies.

  Rate this question:

 • 38. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Hindi lahat ng Block 22 ang dumalo sa _____ ng CpH.

  • A.

   Salo-salo

  • B.

   Salosalo

  • C.

   Salu-salo

  • D.

   Salusalo

  Correct Answer
  D. Salusalo
  Explanation
  The correct answer is "salusalo". The sentence states that not all of Block 22 attended the "salusalo" of CPH. "Salusalo" is a Filipino term that refers to a gathering or feast where people come together to share a meal.

  Rate this question:

 • 39. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Tinanong ni Ate Ja kung ____ ang sasama sa block lunch.

  • A.

   Sino-sino

  • B.

   Sinu-sino

  • C.

   Sinosino

  • D.

   Sinusino

  Correct Answer
  A. Sino-sino
  Explanation
  The correct answer is "sino-sino." In Filipino grammar, the phrase "sino-sino" is used to refer to multiple people or individuals. In this context, Ate Ja is asking who among the group will join the block lunch. The repetition of "sino" indicates that there are more than one person involved.

  Rate this question:

 • 40. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Buksan mo ang ____ para kay Ena.

  • A.

   Pintoan

  • B.

   Pintuan

  • C.

   Pintohan

  • D.

   Pintuhan

  Correct Answer
  B. Pintuan
  Explanation
  The correct answer is "pintuan" because it is the correct Filipino word for "door". The sentence is asking someone to open the door for Ena.

  Rate this question:

 • 41. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Sosyal ang _____ sa ConyOrg.

  • A.

   Mga kakabaihan

  • B.

   Kababaihan

  • C.

   Mga dalawang kababaihan

  • D.

   Dalawang kababaihan

  Correct Answer
  B. Kababaihan
  Explanation
  The correct answer is "kababaihan". This is because the word "kababaihan" is the correct Filipino term for "women" or "females". The word "mga" is unnecessary in this context since it is already implied that the term refers to a group of women. The other options either include unnecessary words or do not accurately represent the term "women".

  Rate this question:

 • 42. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Maglilibre ng tiket para sa ______ si Elli dahil nakapasa siya sa MKule...Burger rin.

  • A.

   Sinihan

  • B.

   Sinehan

  Correct Answer
  B. Sinehan
  Explanation
  Elli will be given a free ticket for the cinema because she passed MKule...Burger.

  Rate this question:

 • 43. 

  Ano ang ginamit na proseso sa pagtitipil sa sumusunod: amerikano > merkano

  • A.

   Pagkakaltas

  • B.

   Paglilipat

  • C.

   Pagpupugos

  • D.

   Pagsusugpong

  Correct Answer
  C. Pagpupugos
  Explanation
  The correct answer is "pagpupugos." This is because the word "amerikano" was changed to "merkano" through a process of forcing or exerting pressure, which is what "pagpupugos" means.

  Rate this question:

 • 44. 

  Ano ang ginamit na proseso sa pagtitipil sa sumusunod:tamnan < taniman < tanim + -an

  • A.

   Pagkakaltas

  • B.

   Paglilipat

  • C.

   Pagpupungos

  • D.

   Pagsusugpong

  Correct Answer
  B. Paglilipat
  Explanation
  The correct answer is "paglilipat." The given words "tamnan," "taniman," and "tanim + -an" all refer to the act of planting or gardening. The word "paglilipat" means transferring or moving something from one place to another. In the context of gardening, it can be understood as the process of transplanting or relocating plants from one area to another. This process is commonly done to ensure proper growth and spacing of plants.

  Rate this question:

 • 45. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: _______ si Io dahil malapit na ang kaarawan niya. Kahati niya sa bayad si Elli.

  • A.

   Magblo-blow out

  • B.

   Magbo-blow out

  • C.

   Magbloblow out

  • D.

   Magboblow out

  Correct Answer
  B. Magbo-blow out
  Explanation
  The correct answer is "Magbo-blow out." This is the correct form of the verb phrase "magbo-blow out" which means "to treat someone to a blowout" or "to celebrate by throwing a blowout party." The prefix "magbo-" indicates future tense, while the root word "blow out" is borrowed from English. The sentence suggests that Io will be treating Elli to a blowout because her birthday is approaching.

  Rate this question:

 • 46. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: _______ si Cez kasi iniwan na siya ng LRT.

  • A.

   Magtratraysikel

  • B.

   Magtra-traysikel

  • C.

   Magtatraysikel

  • D.

   Magtratraysikel

  Correct Answer
  C. Magtatraysikel
  Explanation
  The correct answer is "Magtatraysikel" because it follows the correct spelling and grammar rules in Filipino. The prefix "mag-" is used to indicate the future tense, and the word "traysikel" is spelled correctly. The sentence means "Cez will ride a tricycle because he was left by the LRT."

  Rate this question:

 • 47. 

  Piliin ang tama sa sumusunod: Kaya ni Adie ______.

  • A.

   Magisplit

  • B.

   Magi-split

  • C.

   Mag-isplit

  • D.

   Mag-i-split

  Correct Answer
  D. Mag-i-split
  Explanation
  Adie is capable of "mag-i-split".

  Rate this question:

 • 48. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Sapagkat

  • B.

   Sapagka't

  Correct Answer
  A. Sapagkat
  Explanation
  The correct answer is "sapagkat." Both "sapagkat" and "sapagka't" are conjunctions in Filipino that mean "because" or "since." However, "sapagkat" is the more commonly used and accepted form. It is the standard spelling of the conjunction and is widely used in formal and written Filipino. "Sapagka't," on the other hand, is an older and less frequently used variant. While both words have the same meaning and can be used interchangeably, "sapagkat" is the preferred choice in modern Filipino language usage.

  Rate this question:

 • 49. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Datapwat

  • B.

   Datapwa't

  Correct Answer
  A. Datapwat
  Explanation
  The correct answer is "datapwat." This is the correct spelling of the Filipino conjunction "datapwat," which means "but" or "however" in English. It is used to connect contrasting ideas or clauses in a sentence. The alternative spelling "datapwa't" is incorrect and does not exist in the Filipino language.

  Rate this question:

 • 50. 

  Piliin ang tama sa sumusunod:

  • A.

   Bagamat

  • B.

   Bagama't

  Correct Answer
  B. Bagama't
  Explanation
  The correct answer is "bagama't." This is the correct way to abbreviate the word "bagamat." The apostrophe replaces the missing letters "ga" to form the contraction.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 09, 2009
  Quiz Created by
  Phtwentytwo
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.