Komparativ Politikk, øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

48 Questions | Attempts: 85
Share

SettingsSettingsSettings
Komparativ Politikk, velse Til Eksamen (Nrstegrd) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke ideologier er reaksjoner på Liberalisme, fordi de setter fellesskapet før individet? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Sosialisme/Kommunisme

  • B. 

   Fascisme

  • C. 

   Konservatisme

  • D. 

   Religiøs Fundamentalisme

  • E. 

   Globalisme

  • F. 

   Feminisme

  • G. 

   Økologisme

 • 2. 
  Hvilke politiske skillelinjer fokuserer Rokkan og Lipset på? (mer enn et svar)
  • A. 

   Høyre-Venstre

  • B. 

   Senter-Perferie

  • C. 

   Stat-Kirke

  • D. 

   Rural-Urban

  • E. 

   Arbeidstaker-Arbeidsgiver

  • F. 

   Tradisjon-Forandring

  • G. 

   Kvinner-Menn

  • H. 

   Unge-Gamle

 • 3. 
  Hvilke av følgende er fordeler ved proposjonal representasjon (kontra pluralistisk representasjon [de resterende er altså fordeler ved pluralistisk representasjon])? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Antall stemmer korresponderer "bedre" til støtte i folket

  • B. 

   Mindre partier blir hørt

  • C. 

   Typisk høyere valgdeltakelse, fordi man føler stemmer betyr mer

  • D. 

   Ingen stemmer blir "sløst"

  • E. 

   Man slipper å endre valgkretsene for å få dem til å være i relativt lik "størrelse"

  • F. 

   Ved benyttelse av listesystem trenger ikke individuelle representanter å bruke penger på sin personlige kampanje

  • G. 

   Mer effektivt (en valgt president/regjering kan få gjort mer)

  • H. 

   Enklere logistisk

  • I. 

   Folk forstår seg lettere på det

  • J. 

   Mindre partier har vanskeligere for å "sabotere" for de store - som tross alt har flere stemmer.

  • K. 

   Gjør det i prinsippet enklere for velgerne å vite hvem som er deres representant, pga. én representant per valgkrets

 • 4. 
  Hva er komponentene i en ideologi? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Kritikk av eksisterende system

  • B. 

   Visjon om fremtidig samfunn

  • C. 

   Teori om hvordan forandring skal foregå

  • D. 

   Hvordan verden har vært tidligere

  • E. 

   Hvem som må være med å bidra

 • 5. 
  Hva blir forandret i en revolusjon ifølge S. Huntington (de andre er altså ifølge et marxistisk perspektiv)? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Dominante verdier og "myter"

  • B. 

   Politiske institusjoner

  • C. 

   Sosiale Struktur

  • D. 

   Lederskap

  • E. 

   Klasse som styrer

 • 6. 
  Hvilke av disse har uskrevne grunnlover? (mer enn ett svar)
  • A. 

   UK

  • B. 

   USA

  • C. 

   Norge

 • 7. 
  Hvem skrev "Om låvenes ånd"/"The spirit of the laws" ?
  • A. 

   Charles de Montesquieu

  • B. 

   John Locke

  • C. 

   James Madison

  • D. 

   James Lorimer

  • E. 

   Jean Jaques Rousseau

 • 8. 
  Hvilke av disse er karakteristikker ved et Parlamentarisk demokrati? (de andre er altså "Presidental") (mer enn ett svar)
  • A. 

   Regjeringen/Presidenten kommer via parlimentet

  • B. 

   Utøvende og Lovgivende makt mer avhengige av hverandre

  • C. 

   Et maks antall år "in office"

  • D. 

   Ingen overlapp mellom utøvende og lovgivende makt

 • 9. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Alle demokratier har grunnlover

  • B. 

   Alle grunnlover er demokratiske

 • 10. 
  Hvem sa?"If men were angels, no government would be necessary." "You must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself."
  • A. 

   James Madison

  • B. 

   James Lorimer

  • C. 

   James Bentham

  • D. 

   John Locke

  • E. 

   Jean Jaques Rousseau

 • 11. 
  Hvilke av disse lister Sodero som de demokratiske verdiene ("The "Spirit of Democracy")?
  • A. 

   Freedom

  • B. 

   Inclusion

  • C. 

   Equality

  • D. 

   Equity

  • E. 

   Tolerance

  • F. 

   Welfare

  • G. 

   Cooperation

  • H. 

   Peaceful resolution of conflict

  • I. 

   Open-mindness

  • J. 

   Positivism

  • K. 

   Rationalism

  • L. 

   Moral consensus

  • M. 

   Creativity

 • 12. 
  Hvilke av disse regnes som et slags "Upper House"? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Senat

  • B. 

   Bundesrat

  • C. 

   Council of States (india)

  • D. 

   House of Councilors (Japan)

  • E. 

   Hose of Lords

  • F. 

   Odelstinget

  • G. 

   Parlament

  • H. 

   Stortinget

 • 13. 
  I hvilke land var eliten med på skrive grunnlovene/rettighetene, noe som bidro til at demokratiseringsprosessen gikk lettere enn i land hvor eliten ikke samarbeidet?
  • A. 

   Norge

  • B. 

   Frankrike

  • C. 

   USA

  • D. 

   Tyskland

  • E. 

   Japan

  • F. 

   England

 • 14. 
  Hva er kjerneverdiene til Fascismen ifølge Heywood? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Anti-rasjonalisme

  • B. 

   "Struggle"/Kamp (sosial-Darwinisme)

  • C. 

   Lederskap/Elitisme

  • D. 

   Sosialisme

  • E. 

   Nasjonalisme

  • F. 

   Rasjonalisme

  • G. 

   Liberalisme

  • H. 

   Kapitalisme

  • I. 

   Religion

 • 15. 
  Hva er demokratiets kjerneverdier, ifølge Sodaro? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Demokratiske verdier

  • B. 

   Rule of Law

  • C. 

   Folkesuverenitet (popular sovereignty)

  • D. 

   Rettigheter og friheter (rights and liberties)

  • E. 

   Økonomisk velstand

  • F. 

   Liberalisme

  • G. 

   Konsensus

  • H. 

   Alfabetisme

  • I. 

   Enighet innad i folket

  • J. 

   Variasjon innad i folket

  • K. 

   Kapitalisme

  • L. 

   Korporatisme

  • M. 

   Protestantisme

 • 16. 
  Hva kjennetegner kontrollogikk? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Lage kausale linker mellom uavhengig og avhengig variabel

  • B. 

   Nødvendig for å påsi kausalitet

  • C. 

   Holde bakgrunnsvariabler konstante, og variere den uavhengige variablen

  • D. 

   Et konsept omtalt av Møller

  • E. 

   Et konsept utviklet av Sodaro

  • F. 

   Et konsept utviklet av John Locke

  • G. 

   Et konsept utviklet av liberalister

  • H. 

   Eliminere ideologier som ikke er "vanntette"

  • I. 

   Ikke nødvendig for å påsi kausalitet, men til stor nytte

 • 17. 
  Hvem sa ""War made the state, and the state made war"?
  • A. 

   Charles Tilly

  • B. 

   Max Weber

  • C. 

   Jørgen Møller

  • D. 

   Perry Anderson

  • E. 

   John Locke

  • F. 

   Karl Marx

 • 18. 
  Hvilke av følgende definisjoner på ideologi er Heywoods? (de andre er mer eller mindre legite definisjoner - de er i hvert fall ment å være objektive/korrekte av dem som lagde dem)
  • A. 

   An all-embracing political doctrine that claims monopoly of the truth

  • B. 

   A political belief system

  • C. 

   The ideas of the ruling class

  • D. 

   The world view of a particular social class or social group

  • E. 

   Ideas that propagate false consciousness amongst the exploitet or oppressed

 • 19. 
  Hvem sa "Where there is no law, there is no freedom"?
  • A. 

   John Locke

  • B. 

   Charles Tilly

  • C. 

   James Madison

  • D. 

   Karl Marx

  • E. 

   Perry Anderson

  • F. 

   Max Weber

  • G. 

   Jørgen Møller

 • 20. 
  Hvem av følgende var med på å utvikle konseptet om samfunnskontrakten? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Niccoló Machiavelli

  • B. 

   John Locke

  • C. 

   Jean J. Rousseau

  • D. 

   Thomas Hobbes

  • E. 

   James Madison

  • F. 

   Charles Tilly

  • G. 

   Perry Anderson

  • H. 

   Max Weber

  • I. 

   Jørgen Møller

  • J. 

   Karl Marx

 • 21. 
  Både Thomas Hobbes og John Locke mente at det var nødvendig med en "samfunnskontrakt". Hvem av dem mente at man likevel skulle ha en form for frihet - regulert av lov? (Den andre mente at lederen/ledelsen skulle ha fullstendig autoritet)
  • A. 

   John Locke

  • B. 

   Thomas Hobbes

 • 22. 
  Kan man studere politikk på en vitenskapelig måte?
  • A. 

   Ja, man kan generalisere ved bruk av vitenskaplig forskningsmetode

  • B. 

   Ja, man kan finne lovmessigheter ved bruk av vitenskaplig forskningsmetode

  • C. 

   Nei, siden man ikke kan finne lovmessigheter

  • D. 

   Nei, en forsker vil alltid være subjektiv, og en forklaring vil være deretter

 • 23. 
  Hva er deduktiv metode? (den andre er induktiv)
  • A. 

   Å avlede hypoteser fra teori

  • B. 

   Å formulere teori basert på erfaring

 • 24. 
  Hva er Møllers krav til kontrollogikk? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Må være teoretisk sammenheng mellom årsak og virkning

  • B. 

   Må være empirisk sammenheng mellom årsak og virkning

  • C. 

   Årsaken må komme før virkningen i tid

  • D. 

   Må kontrollere for andre årsaker

  • E. 

   Må være statistisk sammenheng mellom årsak og virkning

  • F. 

   Virkningen må komme før årsaken i tid

  • G. 

   Det kan ikke finnes alternative forklaringer

 • 25. 
  Hvem sin definisjon på demokrati lyder slik:"Konkret styreform på bredeste vis; et beslutningssystem med utstrakt deltakelse gjennom allmenn og lik stemmerett, og med politiske rettigheter som gjør opposisjon og konkurranse mellom organiserte alternativer mulig"?(Den andres lyder slik:"​Demokrati er et styringssystem består av gitte kjerneverdier; rettsikkerhet, folkesuverenitet, garanterte rettigheter og friheter, samt økonomisk velstand for befolkningen")
  • A. 

   Østerud

  • B. 

   Sodaro

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.