K5 Jawa Semester 2

48 Questions | Total Attempts: 760

SettingsSettingsSettings
K5 Jawa Semester 2 - Quiz

Kanti kaca 104 no 8


Questions and Answers
 • 1. 
  Gancaran kang isine njelentrehake kedadean kanthi urutan wektu diarain teks gancaran... 
  • A. 

   Narasi 

  • B. 

   Dheskripsi 

  • C. 

   Eksposisi 

  • D. 

   Argumentasi 

 • 2. 
  Saben lewat tanduran sinawang ijo ...
  • A. 

   Royo-royo

  • B. 

   Memplak 

  • C. 

   Mbranang

  • D. 

   Gadhing 

 • 3. 
  Gancaran kang isine njlentrehake kedadean kanthi urutan wektu diarani teks gancaran ...
  • A. 

   Narasi 

  • B. 

   Dheskrisi 

  • C. 

   Eksposisi 

  • D. 

   Persuasi 

 • 4. 
  Teks kang di tulis kanti tujaun ngandharake samubarang, jlentreh saengga sing maca kaya-kaya ngamati , ngrasakake utawa ngalami dewe 
  • A. 

   Teks dheskripsi 

  • B. 

   Teks narasi 

  • C. 

   Teks persuasi 

  • D. 

   Teks argumentasi 

 • 5. 
  Teks kang nerangake saweneh kegiatan kanthi runtut lan jelas, nganti sing maca kaya ngalami tenan diarani teks...
  • A. 

   Narasi 

  • B. 

   Dheskripsi 

  • C. 

   Argumentasi 

  • D. 

   Persuasi 

 • 6. 
  Teks kang njelentrehake saweneh kedadean manut urutan waktune diarani teks...
  • A. 

   Eskposisi 

  • B. 

   Narasi 

  • C. 

   Dheskripsi 

  • D. 

   Argumentasi 

 • 7. 
  Njelentrehake saweneh bab kanthi  bukti-bukti kuwat, nganti kang maca melu mbenerake lan yakin marang  bab kasebut. diarani teks ...
  • A. 

   Argumentasi 

  • B. 

   Narasi 

  • C. 

   Dheskripsi 

  • D. 

   Persuasi 

 • 8. 
  Jlentrehake saweneh bab kanthi cetha, nganti wong liya percaya lan manut marang isine.diarani teks ...
  • A. 

   Persuasi 

  • B. 

   Narasi 

  • C. 

   Argumentasi 

  • D. 

   Dheskripsi 

 • 9. 
  Saben liwat, tanduran sinawang ijo .... 
  • A. 

   Royo-royo 

  • B. 

   Memplak 

  • C. 

   Mbranang 

  • D. 

   Gadhing 

 • 10. 
  Kanggo nglestareake lingkungan, bocah bocah kudu mbuwang uwuh ing...
  • A. 

   Panggon uwuh 

  • B. 

   Kali 

  • C. 

   Ngarep omah 

  • D. 

   Pasar 

 • 11. 
  Gancaran kang isine njelentrehake kedadean kanthi urutan wektu diarain teks gancaran... 
  • A. 

   Narasi 

  • B. 

   Dheskripsi 

  • C. 

   Eksposisi 

  • D. 

   Argumentasi 

 • 12. 
  Saben preian akeh wisatawan kang padha plesiran. plesiran  tegese...
  • A. 

   Reksreasi 

  • B. 

   Sekolah 

  • C. 

   Liburan 

  • D. 

   Dolan 

 • 13. 
  Saben sore simbah lungguh ing teras ngarep.  ukara kasebut yen di owahi nganggo tembung krama inggil .... 
  • A. 

   Saben sonten simbah lenggah ing griya ngajeng 

  • B. 

   Saben sonten simbah lungguh ing teras ngajeng 

  • C. 

   Saben sonten simbah lenggah ing teras ngajeng 

  • D. 

   Saben sonten simbah lungguh ing ing griya ngajeng 

 • 14. 
  Sampun jam sekawan ibu dereng rawuh saking kantor.  tembung rawuh ngoko aluse. ...
  • A. 

   Teka 

  • B. 

   Dugi 

  • C. 

   Mulih 

  • D. 

   Wangsul

 • 15. 
  Salah sijine titikane teks dheskripsi ... 
  • A. 

   Nggambarake samubarang kanthi cetha 

  • B. 

   Pamaca ora bisa nggambarake kedadean 

  • C. 

   Kabeh kedadean diurut kanthi urutan wektu 

  • D. 

   Pamaca ora bisa ngrasakake utawa ngangen ngangen  kedadean  kang ana. 

 • 16. 
  Tetembung utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembana diarani 
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 17. 
  Tetembung utawa ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya ( kaya, pindha ) diarani ...
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 18. 
  Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni/ nacad diarani ...
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 19. 
  Ukara kang kedadean saka sampiran lan isi diarai 
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 20. 
  Alise nanggal sapisan ukara ing dhuwur kalebu basa rinengga ....
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 21. 
  Nggenthong umos ukara ing dhuwur kalebu basa rinengga ....
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 22. 
  Polahe kaya gabah den interi  ukara ing dhuwur kalebu basa rinengga ....
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 23. 
  Abang-abang ora  legi, klambi abang merak ati ukara ing dhuwur kalebu basa rinengga ....
  • A. 

   Panyandra

  • B. 

   Panyendhu

  • C. 

   Pepindhan 

  • D. 

   Parikan 

 • 24. 
  Wenehana tanda centang tembung tembung ing ngisor iki sing kalebu jinise basa rinengga panyandra.
  • A. 

   Godhong waru bolong-bolong, bocah ayu moblong-moblong 

  • B. 

   Tandange kaya bantheng ketaton

  • C. 

   Bangkekane nawon kemit 

  • D. 

   Gandane arum jamban

  • E. 

   Polahe kaya sikatan nyamber walang

  • F. 

   Cipir mrembat kawat, ora mampir pokok liwat

  • G. 

   Lambene guwing 

  • H. 

   Pipine nduren sajuring 

  • I. 

   Enthenge kaya kapuk 

  • J. 

   Tangane cekot

  • K. 

   Lembehane mblarak sempal 

  • L. 

   Cilik-cilik gelange karet, isih cilik aja kesed

  • M. 

   Rambute ngembang bakung 

  • N. 

   Santen toya klapa, cekap semanten atur kula

  • O. 

   Lakune kaya macan luwe

 • 25. 
  Rambute ...
  • A. 

   Ngandhan-ngandhan

  • B. 

   Nawon kemit

  • C. 

   Nanggal sapisan 

  • D. 

   Blarak sempal

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.