Ikaapat Na Markahang Pagsusulit (Filipino 10)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Denverblopez
D
Denverblopez
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,407
Questions: 66 | Attempts: 1,407

SettingsSettingsSettings
Ikaapat Na Markahang Pagsusulit (Filipino 10) - Quiz

Ika-5 ng Marso, 2018 Sa inyong mga mag-aaral ng ika-sampung Baitang, Binabati ko kayo at kayo'y nakarating sa puntong ito kung saan susukatin ang inyong kaalaman sa asignaturang Filipino. Manatiling tapat at pairalin ang husay sa pagsagot ng mga katanungan sapagkat dito'y maaaring masukat ang inyong kakayahang mentalidad sa ikaapat na markahan.  Bigyang pansin ang oras at pag-ibayuhin ang konsentrasyon sa pagkuha ng pagsusulit. Nawa'y magbigay sa inyo ng panibagong karanasan ang uri ng pagsusulit na ito upang lalong mapayabong ang inyong pangkalahatang karanasan sa pag-aaral sa ating butihing paaralan. Sumasainyo, G. Denver B. Lopez Guro sa Filipino


Questions and Answers
 • 1. 

  BONUS: Pansinin ang mga nasa larawan. Isipin ang awiting kabataang inilalarawan ng mga larawan. Isulat ang titik (lyrics) nito sa kahon. 

 • 2. 

  Isulat ang pinakabuod ng "El Filibusterismo". Ingatang mawaglit ang mahahalagang pangyayari at karakter sa pagsasalaysay. Gumamit ng mga salitang pangtransisyon at mga salitang naghuhudyat upang maging maayos ang pagpapahayag at paglalahad ng mga pangyayari. Isulat ang buod nito na hindi bababa sa 200 na salita.

 • 3. 

  Sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng El FIlibusterismo habang siya ay nag aaral ng _____________ sa Calamba noong 

  • A. 

   Oktubre 1887

  • B. 

   Oktubre 1897

  • C. 

   Oktubre 1879

  • D. 

   Disyembre 1897

  Correct Answer
  A. Oktubre 1887
  Explanation
  Rizal started writing El Filibusterismo while he was studying medicine in Calamba in October 1887.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kung ang Noli Me Tangere ay nagangahulugang “Huwag mo akong Salingin” ang El FIlibusterismo naman ay 

  Correct Answer
  Ang Paghahari ng Sakim
  Explanation
  The correct answer is "Ang Paghahari ng Sakim". This answer is correct because it accurately translates the title "El Filibusterismo" into Filipino, which means "The Reign of Greed" or "The Reign of the Greedy". The title reflects the theme of the novel, which focuses on the corruption, greed, and oppression prevalent during the Spanish colonial era in the Philippines.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa ___________ noong 1890.

  • A. 

   London, England

  • B. 

   Paris

  • C. 

   Brussels, Belgium

  • D. 

   Ghent, Belgium

  Correct Answer
  A. London, England
  Explanation
  Rizal continued writing his novel in London, England in 1890.

  Rate this question:

 • 6. 

  Natagpuan ni Rizal ng pinakamurang palimbagan na pumayag sa paunti-unti pagbabayad. Ano ang pangalan ng palimbagang ito?

  • A. 

   JF. Freyer-Lee Press

  • B. 

   Van Lee Press

  • C. 

   F. Meyer Press

  • D. 

   F. Meyer-Van Loo Press

  Correct Answer
  D. F. Meyer-Van Loo Press
  Explanation
  The correct answer is F. Meyer-Van Loo Press.

  Rate this question:

 • 7. 

  Natapos ni Jose Rizal ang huling bahagi ng El Filibusterismo  sa Ghent, Belgium.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  Jose Rizal finished writing the last part of El Filibusterismo in Ghent, Belgium.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sino ang kaibigan ni RIzal na nagpadala ng kinakailangang pera upang maipalimbag ang kanyang nobela.

  • A. 

   Valentin Ventura

  • B. 

   Jose Alejandrino

  • C. 

   Jose Maria Basa

  • D. 

   Ferdinand Blumentrit

  Correct Answer
  A. Valentin Ventura
  Explanation
  Valentin Ventura is the correct answer because he was the friend of Rizal who sent him the necessary funds to publish his novel.

  Rate this question:

 • 9. 

  Inialay ni Rizal ang nobela sa tatlong pari na sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora o mas kilala bilang ________.

  Correct Answer
  GOMBURZA
  Explanation
  The correct answer is GOMBURZA. GOMBURZA is an acronym for the Filipino priests Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. They were executed in 1872 due to their involvement in the Cavite Mutiny, which was a significant event in Philippine history. Rizal dedicated his novel to them as a tribute to their sacrifice and as a call for justice and reform in the Spanish colonial system.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ang ______________ ay isang miyembro ng mamamayang hindi sang-ayon sa pamamalakad ng simbahan.

  Correct Answer
  Erehe
  Explanation
  The correct answer is "Erehe". An "erehe" is a term used to describe a member of the community who disagrees with or opposes the practices of the church. This person may hold different beliefs or interpretations of religious teachings, leading to a divergence from the mainstream church.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ang amain ni Isagani na siyang nag-tapon ng mga alahas ni Simoun sa dagat.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is correct because it states that the grandfather of Isagani is the one who threw Simoun's jewelry into the sea.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ilang taon na ang nakalipas mula sa huling pangyayari ng Noli Me Tangere hanggang sa simula ng El Filibusterismo.

  • A. 

   Labing-isa

  • B. 

   Labing-tatlo

  • C. 

   Labing-dalawa

  • D. 

   Sampu

  Correct Answer
  B. Labing-tatlo
  Explanation
  The correct answer is "Labing-tatlo". The question is asking for the number of years that have passed between the last event of Noli Me Tangere and the beginning of El Filibusterismo. "Labing-tatlo" means thirteen in Filipino, indicating that thirteen years have passed.

  Rate this question:

 • 13. 

   Ang mapagpanggap na mag-aalahas na nakasalaming may kulay.

  Correct Answer
  Simoun, Simon
  Explanation
  The given correct answer "Simoun, Simon" suggests that the person being referred to is someone who is deceitful or pretentious and wears glasses with a colored lens. The names Simoun and Simon are similar, indicating that they may be the same person but with different personas or disguises. The mention of the colored lens suggests that this person may be trying to hide their true intentions or identity.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli ay si Isagani

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement states that the medical student and Juli's partner is Isagani, which is incorrect.

  Rate this question:

 • 15. 

  Si Maria Clara ang orihinal na nagmamay-ari ng relikaryong nais ibenta ni Juli para may pangtubos sa kanyang ama na si Kabesang Tales.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is true because it states that Maria Clara is the original owner of the reliquary that Juli wants to sell in order to have money to pay for her father's release. This implies that Maria Clara has possession of the reliquary and is willing to sell it for a specific purpose.

  Rate this question:

 • 16. 

  Anong buwan kung kailan nagsimula ang nobelang El Filibusterismo?

  Correct Answer
  Disyembre, December
  Explanation
  The correct answer is Disyembre, December. The novel El Filibusterismo began in the month of December.

  Rate this question:

 • 17. 

  Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa mga alamat na inilahad sa Kabanata III ng El Filibusterismo?

  • A. 

   Alamat ng Malapad na Bato

  • B. 

   Himala ni San Nicolas

  • C. 

   Alamat ng Batong Buwaya

  • D. 

   Alamat ni DOnya Geronima

  • E. 

   Alamat ni Donya Victorina

  Correct Answer(s)
  A. Alamat ng Malapad na Bato
  B. Himala ni San Nicolas
  D. Alamat ni DOnya Geronima
  Explanation
  The correct answer is Alamat ng Malapad na Bato, Himala ni San Nicolas, Alamat ni DOnya Geronima. These three legends are mentioned in Chapter III of El Filibusterismo.

  Rate this question:

 • 18. 

  Aling dalawang pahayag sa mga sumusunod ang tama? Piliin ang dalawang ito.

  • A. 

   Hindi nahimok ni Simoun si Basilio sa kanyang planong maghiganti.

  • B. 

   Naghimala ang Mahal na Birhen kay Juli.

  • C. 

   Nakumbinsi ni Simoun si Tales na maghiganti gamit ang kanyang rebolber.

  • D. 

   Maganda ang puwesto ng bahay ni Tales upang magbenta ng alahas.

  Correct Answer(s)
  A. Hindi nahimok ni Simoun si Basilio sa kanyang planong maghiganti.
  D. Maganda ang puwesto ng bahay ni Tales upang magbenta ng alahas.
  Explanation
  The correct answer is "Hindi nahimok ni Simoun si Basilio sa kanyang planong maghiganti." and "Maganda ang puwesto ng bahay ni Tales upang magbenta ng alahas." These two statements are the only ones that are true. The first statement states that Simoun was not able to persuade Basilio to join his plan for revenge, which is true based on the given information. The fourth statement states that Tales' house is in a good location for selling jewelry, which is also true based on the given information. The second and third statements are not mentioned in the given text, so they cannot be determined as true.

  Rate this question:

 • 19. 

  ____________ang pananaliksik kapag sumusunod ito sa mga hakbang o yugto na nagsisimula, pagtulong sa mga suliranin, pag-uugnay ng mga suliranin sa mga umiiral na teorya.

  • A. 

   Kritikal

  • B. 

   Emperikal

  • C. 

   Kontrolado

  • D. 

   Sistematiko

  Correct Answer
  D. Sistematiko
  Explanation
  The correct answer is "Sistematiko". The given statement describes a research that follows a systematic approach, starting with identifying and addressing problems, and connecting these problems to existing theories. This implies that the research is conducted in a methodical and organized manner, ensuring that all necessary steps and procedures are followed.

  Rate this question:

 • 20. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI layunin ng panananliksik?

  • A. 

   Makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon sa dati nang ideya

  • B. 

   Makabuo ng pananaliksik na maaaring batayan ng isa pang pag-aaral.

  • C. 

   Makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto

  • D. 

   Mabigyang – linaw ang isang mahalagang isyu o paksa

  Correct Answer
  B. Makabuo ng pananaliksik na maaaring batayan ng isa pang pag-aaral.
  Explanation
  The correct answer is "Makabuo ng pananaliksik na maaaring batayan ng isa pang pag-aaral." This option states that the purpose of research is to create a study that can serve as a basis for another study. However, the other options all describe valid aims of research. They include providing new interpretations of existing ideas, discovering new information, ideas, and concepts, and clarifying important issues or topics.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang pananaliksik ay itinuturing na emperikal kung

  • A. 

   Walang kinikilingan at lohikal

  • B. 

   Sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso.

  • C. 

   Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta.

  • D. 

   Ang lahat ng mga datos ay kumpleto na, ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hipotesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat.

  Correct Answer
  D. Ang lahat ng mga datos ay kumpleto na, ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hipotesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat.
  Explanation
  The correct answer is that all the data is complete, and the evidence is ready to prove or disprove the formulated hypothesis from the beginning of the investigation. This means that in empirical research, all the necessary information and evidence are available to support or refute the initial hypothesis, ensuring a thorough and logical process without any bias. The research is well-planned, and each step is carefully considered, eliminating the possibility of guessing or speculating the results.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik. Ipinapakita nito na ang pananaliksik ay

  • A. 

   Isang Pagsusuri

  • B. 

   Emperika

  • C. 

   Kontrolado

  • D. 

   Obhektibo

  Correct Answer
  D. Obhektibo
  Explanation
  The correct answer is "Obhektibo" because the statement in the question suggests that any research result should have a sufficient basis and should not rely on the researcher's personal opinion. This indicates that research should be objective, unbiased, and based on facts rather than subjective viewpoints.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ang pananaliksik ay hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The given statement states that research is not an ordinary problem that can be easily solved. This implies that research requires a certain level of complexity and difficulty. Therefore, the correct answer is "Tama" or "True" as it agrees with the statement provided.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ito ay tuwirang paggamit ng orihinal na termino o salita na hindi ginamitan ng bantas na panipi at hindi binanggit ang pinaghanguan.

  Correct Answer
  Plagiarism, plagiarismo
  Explanation
  This answer suggests that the correct term for "tuwirang paggamit ng orihinal na termino o salita na hindi ginamitan ng bantas na panipi at hindi binanggit ang pinaghanguan" is "plagiarism" or "plagiarismo." Plagiarism refers to the act of using someone else's work or ideas without giving them proper credit. In this context, it implies that the given term is describing the act of plagiarism without directly using the word itself.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ang tawag sa larong baraha sa Kabanata 11 o Los Banos ay

  Correct Answer
  tresilyo
  Explanation
  The correct answer is "tresilyo." In the context of the given question, "tresilyo" refers to a card game played in Chapter 11 or Los Banos.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ang paring inis na inis sa pagkapanalo ng Kapitan Heneral sa larong baraha dahil sa pagpapaubaya nina Padre Sybila at Padre Irene.

  • A. 

   Padre Florentino

  • B. 

   Padre Millon

  • C. 

   Padre Camorra

  • D. 

   Padre Salvi

  Correct Answer
  C. Padre Camorra
  Explanation
  The correct answer is Padre Camorra. The passage states that the priest is very annoyed by the Captain General's victory in a card game because of the surrender of Padre Sybila and Padre Irene. Since Padre Camorra is the only priest mentioned in the options, it can be inferred that he is the one being referred to in the passage.

  Rate this question:

 • 27. 

  Napagpasyahan ng Kapitan Heneral na sang-ayunan ang kahilingan ng mga kabataan sa pagtatatag ng Akademiya ng Wikang Kastila.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement is incorrect because it states that the Captain General agreed to the request of the youth to establish the Academy of the Spanish Language. However, based on the given information, it does not mention anything about the Captain General agreeing to the request. Therefore, the correct answer is "Mali" or "False".

  Rate this question:

 • 28. 

  Anak ni Kabesang Tales at katipan naman ni Basilio.

  • A. 

   Juli

  • B. 

   Juanita Pelaez

  • C. 

   Maria Clara

  • D. 

   Pepay

  Correct Answer
  A. Juli
  Explanation
  The given answer, "Juli," is the correct answer because it is stated in the sentence that "Anak ni Kabesang Tales at katipan naman ni Basilio." This means that Juli is the child of Kabesang Tales and the partner of Basilio.

  Rate this question:

 • 29. 

  SInu-sino ang mga itinuturing na Pilato sa Kabanata 9. 

  • A. 

   Padre Clemente

  • B. 

   Hermana Penchang

  • C. 

   Bagong asendero nglupain ni Kabesang Tales

  • D. 

   Guwardiya sibil

  Correct Answer(s)
  A. Padre Clemente
  B. Hermana Penchang
  C. Bagong asendero nglupain ni Kabesang Tales
  D. Guwardiya sibil
  Explanation
  The correct answer includes four individuals who are considered as "Pilato" or oppressors in Chapter 9. These individuals are Padre Clemente, Hermana Penchang, the new overseer appointed by Kabesang Tales, and the civil guard. Each of these characters plays a role in the oppression or mistreatment of the people in the chapter.

  Rate this question:

 • 30. 

  Siya ang abogadong tagapayo ni Don Custodio na Kaibigan ni Padre Florentino.

  • A. 

   Ginoong Pasta

  • B. 

   Quiroga

  • C. 

   Mr. Leeds

  • D. 

   Buena Tinta

  Correct Answer
  A. Ginoong Pasta
  Explanation
  Ginoong Pasta is the correct answer because the statement mentions that he is the lawyer and advisor of Don Custodio, who is a friend of Padre Florentino. The other options, Quiroga, Mr. Leeds, and Buena Tinta, are not mentioned in the given statement and therefore cannot be the correct answer.

  Rate this question:

 • 31. 

  Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan kay Placido Penitente? Pumili lamang ng dalawa.

  • A. 

   SIya ay matalinong bata at itinuturing na pinakamahusay sa Tanauan na nawalan ng ganang mag-aral at ang nais ay magtrabaho na lamang.

  • B. 

   Siya ay pilyo, bolero, mapanukso at paborito ng mga propesor.

  • C. 

   Siya ang napagdiskitahan ng propesor sa klase ng Pisika sa kadahilanan ng pagbulong sa kaklase ng sagot.

  • D. 

   Siya ay pumapasok lamang upang alamin kung may pasok o wala.

  Correct Answer(s)
  A. SIya ay matalinong bata at itinuturing na pinakamahusay sa Tanauan na nawalan ng ganang mag-aral at ang nais ay magtrabaho na lamang.
  C. Siya ang napagdiskitahan ng propesor sa klase ng Pisika sa kadahilanan ng pagbulong sa kaklase ng sagot.
  Explanation
  Placido Penitente is described as a smart child who is considered the best in Tanauan but has lost interest in studying and only wants to work. He is also the target of the professor in the Physics class for whispering the answer to a classmate.

  Rate this question:

 • 32. 

   ________ ay isang Kastila ngunit kaiba sa kanyang mga kalahi, nagsusuot siya ng gula-gulanit na damit. Kabaligtaran naman si  ________ na isang Pilipinong higit na mas maayos ang bihis, nakasuot ng lebita atsombrerong de-kopa. Ilan lamang ito sa mga anyo ng mga taga-Maynila na tinutukoy sa Kabanata 21.

  Correct Answer(s)
  Camaroncocido
  Tiyo Kiko
  Explanation
  The correct answer is Camaroncocido and Tiyo Kiko. The passage mentions that Camaroncocido is a Spaniard who wears ragged clothes, while Tiyo Kiko is a Filipino who dresses more neatly, wearing a jacket and a hat. These are just two examples of the different appearances of the people from Manila described in Chapter 21.

  Rate this question:

 • 33. 

  ________ ay ang Intsik na humihiling sa pagtatatag ng Konsulado ng Tsina sa Pilipinas para sa ikabubuti ng kanyang negosyo.

  Correct Answer(s)
  Quiroga
  Explanation
  Quiroga is the name of the person who is requesting the establishment of the Chinese Consulate in the Philippines for the benefit of his business.

  Rate this question:

 • 34. 

  Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag tungkol sa pag-ibigO, pag-ibig na ________Sampung mag-aama'y iyong ________Kapag ikaw ang ________ sa puso ninuman________ ang lahat, masunod ka lamang. 

  Correct Answer(s)
  makapangyarihan
  nasasaklaw
  nasok
  Hahamakin, hahamakin
  Explanation
  The correct answer choices fill in the blanks in the given statement about love. The statement is saying that love is powerful (makapangyarihan), it covers everything (nasasaklaw), it enters (nasok), and it is willing to sacrifice (Hahamakin, hahamakin). This explanation provides a clear understanding of the meaning conveyed by the correct answer choices.

  Rate this question:

 • 35. 

  Siya ay ang pesimistang kabataan na nakikipagtalo kila Isagani at Sandoval ukol sa pagtatatag ng Akademiya ng Wikang Kastila.

  • A. 

   Makaraig

  • B. 

   Pecson

  • C. 

   Juanito

  • D. 

   Tadeo

  Correct Answer
  B. Pecson
 • 36. 

  Siya ay mas kilala sa bansag na Buena Tinta o mapagkakatiwalaan ang lahat ng sabihin.

  • A. 

   Ginoong Pasta

  • B. 

   Don Custodio

  • C. 

   Mr. Leeds

  • D. 

   Quiroga

  Correct Answer
  B. Don Custodio
  Explanation
  The given passage states that Siya is known as Buena Tinta, meaning that she is trustworthy and reliable in everything she says. The options provided are Ginoong Pasta, Don Custodio, Mr. Leeds, and Quiroga. Among these options, the most suitable one that aligns with the description of Siya being trustworthy and reliable is Don Custodio. Therefore, Don Custodio is the correct answer.

  Rate this question:

 • 37. 

  Si ________ ay ang namuno sa palabas ng isang pugot na ulo na nagsasalita sa perya.

  Correct Answer
  Mr. Leeds
  Explanation
  Mr. Leeds is the correct answer because the question states that "Si [Blank] ay ang namuno sa palabas ng isang pugot na ulo na nagsasalita sa perya." This translates to "Mr. Leeds is the one who led the show with a talking severed head at the fair." Therefore, Mr. Leeds is the person who was in charge of the show with the talking severed head.

  Rate this question:

 • 38. 

  ________ ang pakilala ng pugot na ulo sa perya sa kanyang sarili na nagsalaysay ng kanyang karanasan, mga pinagdaanan at kasawian.

  Correct Answer
  Imuthis
 • 39. 

  Ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan.

  Correct Answer
  Makaraig, Macaraig
 • 40. 

  Punan ang patlang upang mabuo ang nilalaman ng Paskin sa Kabanata 26 ng El FIlibusterismo. Luwalhati kay ________ sa kaitaasan at ________  sa lupa sa mga ________ may magandang kalooban.

  Correct Answer
  Custodio
  pansit, pancit
  binatang, kabataang
 • 41. 

  Si Kabesang Tales ay kilala rin na Matang Lawin na siyang isinalaysay ng nahuling tulisan na lumusob kay Padre Camorra.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is correct because it states that Kabesang Tales is also known as Matang Lawin, and it is mentioned that he was the one who narrated the story about the captured bandit who attacked Padre Camorra.

  Rate this question:

 • 42. 

  Nabaril ng mga sundalo ang isang lalaki sa may batuhan at bumagsak ito. May isang lalaking lumitaw mula sa ibabaw ng isang malapad na bato at iwinawasiwas ang dalang sibat. Inasinta ni Tano ang lalaki hanggang sa magpagulong-gulong ito sa batuhan. Huli na nang malaman niyang ang lalaking naghihingalo ay walang iba kundi si

  • A. 

   Kabesang Tales, ang kanyang ama.

  • B. 

   Tandang Selo, ang kanyang lolo.

  • C. 

   Juli, ang kanyang kapatid.

  • D. 

   Simoun.

  Correct Answer
  B. Tandang Selo, ang kanyang lolo.
 • 43. 

  Uminom ng lason ang mag-aalahas na si Simoun sa huling bahagi ng El FIlibusterismo dahil

  • A. 

   Wala na siyang mapupuntahan pa upang magtago.

  • B. 

   Bilin ito ni Padre Florentino.

  • C. 

   Ayaw nitong magpahuli ng buhay.

  • D. 

   Mas mdaling mamatay sa paraang gayon kaysa sa mabaril ng mga guwardiya sibil.

  Correct Answer
  C. Ayaw nitong magpahuli ng buhay.
  Explanation
  Simoun drank poison in the final part of El Filibusterismo because he did not want to be captured alive. This suggests that he preferred to die on his own terms rather than be apprehended by the civil guards.

  Rate this question:

 • 44. 

  Kumpletuhin ang huling pahayag ni Padre Florentino matapos niyang ihagis sa dagat Pasipiko ang isang maletang puno ng alahas na naiwan ni Simoun.“Itago ka nawa ng k________ sa kailalim-laliman ng dagat , na kasama ng mga korales at ng mga p________  sa walang katapusang dagat. Kung sa isang banal at dakilang l________  ay kakailanganin ka ng tao, matutunan kang kunin ng Diyos  sa s________  ng mga alon . Samantala, diyan ay hindi ka maghahasik ng kasamaan , hindi mo ililiko ang k________ , at hindi ka mag-uudyok ng k________ .”

  Correct Answer
  alikasan, kalikasan
  erlas, perlas
  ayunin, layunin
  inapupunan, sinapupunan
  atwiran, katwiran, katuwiran, atuwiran
  asakiman, kasakiman
  Explanation
  The correct answer is "alikasan, kalikasan, erlas, perlas, ayunin, layunin, inapupunan, sinapupunan, atwiran, katwiran, katuwiran, atuwiran, asakiman, kasakiman." This is because these words complete the statement of Padre Florentino after he threw a suitcase full of jewelry into the Pacific Ocean. The statement talks about hiding the suitcase deep in the ocean, along with the corals and pearls, where it cannot be used for evil purposes. It also mentions that if someone needs it in a holy and noble cause, God will teach them to take it from the waves. Therefore, the words provided in the answer options fit well in the context of the statement.

  Rate this question:

 • 45. 

  Kinakatawan ng antas ng wikang ito ang identidad ng isang bansa.

  • A. 

   Panretorika

  • B. 

   Lalawiganin

  • C. 

   Balbal

  • D. 

   Pambansa

  Correct Answer
  D. Pambansa
  Explanation
  The correct answer is "pambansa". This is because the phrase "Kinakatawan ng antas ng wikang ito ang identidad ng isang bansa" translates to "This level of language represents the identity of a nation." The word "pambansa" means national, so it is the most fitting choice to represent the language of a nation.

  Rate this question:

 • 46. 

  Ang balbal ay uri ng wika na impormal na tinatawag ding slang sa Ingles.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The given statement is true. Balbal is a type of language that is informal and is also known as slang in English.

  Rate this question:

 • 47. 

  Andyan na ba yung manliligaw mong tisoy? Ang salitang tisoy ay halimbawa ng salitang

  • A. 

   Balbal

  • B. 

   Lalawiganin

  • C. 

   Retorika

  • D. 

   Pambansa

  Correct Answer
  A. Balbal
  Explanation
  The word "tisoy" is an example of balbal, which refers to slang or colloquial words that are commonly used in informal conversations. In this context, "tisoy" is used to describe someone who has mixed Filipino and foreign ancestry, particularly with Caucasian features. Balbal words are often used to add color and informality to conversations, and they may not be recognized or understood by everyone.

  Rate this question:

 • 48. 

  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang ginamitan ng panretorikang wika?

  • A. 

   Hihingi na lang ako ng pera sa aking ermat upang makabili ng pagkain.

  • B. 

   Bunga ng kanilang pag-ibig ang kanilang dalawang supling.

  • C. 

   Sige na nga ngarud. May nanalo na. Ginalingan e.

  • D. 

   Si titser ang tagapatnubay namin sa aming paaralan.

  Correct Answer
  B. Bunga ng kanilang pag-ibig ang kanilang dalawang supling.
  Explanation
  The sentence "Bunga ng kanilang pag-ibig ang kanilang dalawang supling" is an example of the use of rhetorical language because it utilizes figurative language to convey a deeper meaning. The phrase "Bunga ng kanilang pag-ibig" (fruit of their love) is a metaphor that symbolizes the result or outcome of their love, which is their two children. This use of figurative language adds emphasis and evokes emotions, making it an effective example of rhetorical language.

  Rate this question:

 • 49. 

  Ang anluwage ay darating bukas upang gawin ang bubong natin. Ang salitang anluwage ay nasa antas ng wikang pormal na pambansa. Ano ang ibig sabihin nito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap.

  • A. 

   Inhinyero

  • B. 

   Arkitekto

  • C. 

   Karpintero

  • D. 

   Mekaniko

  Correct Answer
  C. Karpintero
  Explanation
  The correct answer is "karpintero" because the sentence states that the "anluwage" will come tomorrow to work on the roof. "Anluwage" is a term used in the context of construction or carpentry work, which is the job of a "karpintero".

  Rate this question:

 • 50. 

  Ano ang katumbas na balbal na salita ng Pilipino?

  Correct Answer
  Pinoy
  Explanation
  The correct answer is "Pinoy." "Pinoy" is a colloquial term used to refer to Filipinos. It is derived from the word "Filipino" and is commonly used in informal conversations and social media.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.