Ik1074

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Somebeas
S
Somebeas
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 627
Questions: 22 | Attempts: 627

SettingsSettingsSettings
Ik1074 - Quiz

.Bea for queen of the world All hail Bea


Questions and Answers
 • 1. 

  Vilket eller vilka påståenden är sanna:

  • A.

   Datamodellen måste skapas innan vi kan beskriva verksamhetens affärsprocesser.

  • B.

   Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.

  • C.

   Datamodeller och affärsprocesser har inget med varandra att göra!

  Correct Answer
  B. Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.
  Explanation
  The correct answer is that the business processes must be described before we can create a data model because the data model is intended to support the business processes. This means that the data model should be based on and aligned with the way the business operates, so understanding the business processes is necessary in order to design an effective data model.

  Rate this question:

 • 2. 

  Studera nedanstående bild som föreställer en ofylld blankett från skatteverket. Vad representerar bilden?

  • A.

   Data

  • B.

   Metadata

  • C.

   Information

  Correct Answer
  B. Metadata
  Explanation
  The image represents metadata. Metadata refers to the information about the data, such as the date it was created, the author, or the file size. In this case, the image is a blank form from the tax authorities, and the metadata would include details about the form, such as its purpose or the version number.

  Rate this question:

 • 3. 

  Vilken av följande constraints kallas även för referensintegritet:

  • A.

   Primary key

  • B.

   Foreign key

  • C.

   Check

  • D.

   Unique

  • E.

   Not null

  Correct Answer
  B. Foreign key
  Explanation
  A foreign key is a constraint that ensures referential integrity in a relational database. It is used to establish a link between two tables by referencing the primary key of one table as a foreign key in another table. This constraint ensures that the values in the foreign key column of the referencing table match the values in the primary key column of the referenced table. By enforcing this constraint, it guarantees that the data in the referencing table is consistent and maintains the integrity of the relationship between the two tables.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hur ska vi använda oss av commit när vi jobbar med SQL? Vilket av nedanstående alternativ är rätt?

  • A.

   Alter table kund modify yrke varchar2(50); commit;

  • B.

   Update kund set enamn = 'Ekholm' where knr = 199; commit;

  • C.

   Både alternativ a och b är rätt

  Correct Answer
  B. Update kund set enamn = 'Ekholm' where knr = 199; commit;
  Explanation
  Both alternatives a and b are correct.

  Rate this question:

 • 5. 

  Om vi vill se artnr, artnamn, pris för de artiklar som har ett pris som är högre än medelpriset för alla artiklar. Vilken av följande SQL-satser är då korrekt?

  • A.

   Select artnr,artnamn,pris from artikel where pris > (select avg(pris) from artikel);

  • B.

   Select artnr,artnamn,pris from artikel where pris > avg(pris);

  • C.

   Select artnr,artnamn,pris from artikel having pris > avg(pris);

  • D.

   S select artnr,artnamn,pris from artikel having pris > (select avg(pris) from artikel);

  Correct Answer
  A. Select artnr,artnamn,pris from artikel where pris > (select avg(pris) from artikel);
  Explanation
  The correct answer is "select artnr,artnamn,pris
  from artikel
  where pris > (select avg(pris)
  from artikel);"

  This answer correctly uses the WHERE clause to filter the rows based on the condition that the price (pris) is greater than the average price (avg(pris)) of all the articles in the table. It retrieves the columns artnr, artnamn, and pris from the artikel table.

  Rate this question:

 • 6. 

  Om vi vill se knr och antalet ordrar som varje kund har. Vilken av följande SQL-satser kommer att hämta korrekt information?

  • A.

   Select knr,count(ordnr) from kundorder;

  • B.

   Select knr,sum(ordnr) from kundorder;

  • C.

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by ordnr;

  • D.

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by count(ordnr);

  • E.

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by knr;

  • F.

   Select knr,sum(ordnr) from kundorder group by knr;

  Correct Answer
  E. Select knr,count(ordnr) from kundorder group by knr;
  Explanation
  The correct answer is "select knr,count(ordnr) from kundorder group by knr;". This query will retrieve the customer number (knr) and the count of orders (ordnr) for each customer from the table "kundorder". The "group by knr" clause ensures that the count is calculated per customer, rather than for the entire table.

  Rate this question:

 • 7. 

  Vilket av följande påståenden är sant vad gäller referensintegritet?

  • A.

   En främmande nyckel får aldrig vara NULL.

  • B.

   En främmande nyckel får aldrig innehålla dubbletter.

  • C.

   En främmande nyckel som inte tillåts vara NULL, måste matcha ett exakt värde i primärnyckeln i den tabell den främmande nyckeln refererar till.

  Correct Answer
  C. En främmande nyckel som inte tillåts vara NULL, måste matcha ett exakt värde i primärnyckeln i den tabell den främmande nyckeln refererar till.
  Explanation
  The correct answer states that a foreign key that is not allowed to be NULL must match an exact value in the primary key of the table it refers to. This means that when a foreign key is used to establish a relationship between two tables, the value of the foreign key in one table must exist as a primary key value in the referenced table. This ensures that the integrity of the relationship is maintained and prevents any inconsistencies or orphaned records.

  Rate this question:

 • 8. 

  Vilket av följande alternativ gällande NULL är sant?

  • A.

   NULL = NULL

  • B.

   NULL + 100 < 200

  • C.

   NULL – NULL = 0

  • D.

   NULL + 564 blir NULL

  Correct Answer
  D. NULL + 564 blir NULL
  Explanation
  The given statement is true because any arithmetic operation involving NULL will result in NULL. In this case, adding 564 to NULL will still result in NULL.

  Rate this question:

 • 9. 

  Nedanstående PLSQL kod har en inbyggd felhanteringsdel: declare  x number(5);begin  select count(knr)  into x  from kund  where 1 = 4;    dbms_output.put_line('Olle');exception  when no_data_found then <- Kommer aldrig kastas    dbms_output.put_line('Kalle');end; Vad skrivs ut?

  • A.

   Olle

  • B.

   Kalle

  Correct Answer
  A. Olle
  Explanation
  The code will raise a "no_data_found" exception because the condition "1 = 4" in the WHERE clause will never be true. Therefore, the select statement will not return any rows and the exception block will be executed. As a result, the message "Olle" will be printed using the dbms_output.put_line function. The message "Kalle" will not be printed because the exception block will handle the exception and the code will not continue to execute after the exception block.

  Rate this question:

 • 10. 

  Påstående: Alla databasservrar består av:Memory (minne)Processes (bakgrundsprocesser)Storage (lagring, filer på disk) Påståendet är:

  • A.

   Sant

  • B.

   Falskt

  Correct Answer
  A. Sant
  Explanation
  The given statement is true. It states that all database servers consist of memory, processes, and storage. This means that in order for a database server to function properly, it needs memory to store data and perform operations, processes to handle background tasks and queries, and storage to store data on disk.

  Rate this question:

 • 11. 

  I dokumentet A framework for analysing, modelling, and designing business processes, beskriver Bo Sundgren en affärsprocess ur tre olika perspektiv. Vilka är dessa tre perspektiv? Besvara frågan genom att ange vilket av nedanstående alternativ som är korrekt:

  • A.

   Vad processen gör, hur detta går till och varför man gör på det sättet.

  • B.

   Analysperspektivet, designperspektivet och förvaltningsperspektivet.

  • C.

   Framgångsfaktorer, målstyrning och gemensamma begrepp.

  • D.

   Processmodellering, begreppsmodellering och informationsmodellering.

  Correct Answer
  A. Vad processen gör, hur detta går till och varför man gör på det sättet.
  Explanation
  The three perspectives described by Bo Sundgren in the document are: what the process does, how it is carried out, and why it is done in that way.

  Rate this question:

 • 12. 

  Är nedanstående tabellen RÄNTEÄNDRING en implementation av Langefors elementarmeddelande (e-message)? 

  • A.

   Ja

  • B.

   Nej

  Correct Answer
  A. Ja
  Explanation
  The given correct answer is "Ja" which means "Yes" in Swedish. However, without any context or information about the table "RÄNTEÄNDRING" or the Langefors elementarmeddelande (e-message) implementation, it is difficult to provide a specific explanation. It is possible that the table "RÄNTEÄNDRING" is indeed an implementation of the Langefors elementarmeddelande and the answer "Ja" indicates that it is correct. Without further information, this is the best explanation that can be provided.

  Rate this question:

 • 13. 

  Följande påstående: ” tillåter alltid DML-operationer mot underliggande bastabell” gäller för:

  • A.

   Enkla vyer

  • B.

   Komplexa vyer

  Correct Answer
  A. Enkla vyer
  Explanation
  Enkla vyer tillåter alltid DML-operationer mot underliggande bastabell.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vilket av följande påståenden är sant:

  • A.

   Datamodellen måste skapas innan vi kan beskriva verksamhetens affärsprocesser.

  • B.

   Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.

  • C.

   Datamodeller och affärsprocesser har inget med varandra att göra!

  Correct Answer
  B. Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.
  Explanation
  The correct answer states that the business processes need to be described before creating a data model because the data model is intended to support the business processes. This means that understanding the business processes is essential in order to design a data model that accurately represents and supports those processes.

  Rate this question:

 • 15. 

  Om vi skapar flera olika rowtriggers till en tabell som ska starta before insert på tabellen. Hur vet vi i vilken ordning dessa triggrar kommer att exekvera? Vilket av nedanstående påstående om detta är korrekt? Triggrarna kommer att exekvera:

  • A.

   I den ordning som de blev skapade.

  • B.

   I en slumpvis ordning.

  • C.

   I stigande bokstavsordning, a-ö, med avseende på triggerns namn.

  Correct Answer
  B. I en slumpvis ordning.
  Explanation
  The correct answer is that the triggers will execute in a random order. This means that there is no guarantee of the sequence in which the triggers will be executed when multiple row triggers are created for a table with a before insert action.

  Rate this question:

 • 16. 

  PK, Primary key eller primärnyckelNär man i praktiken väljer eller utformar identifierande variabler, kan man välja mellan helt konstruerade, artificiella identifikationsbegrepp och mer eller mindre naturliga. Vilket av följande påståenden är korrekt gällande entitetsintegritet (= Primary key):

  • A.

   Det viktigt att identifierare (PK) är stabila på instansnivå. D.v.s. att de inte behöver förändras under objektens (radernas) livsförlopp.

  • B.

   Exempel på bra konstruktioner är informationsbärande identifikationsbegrepp, (t.ex. personnummer).

  • C.

   Exempel på dåliga konstruktioner är nuvarande registreringsnummer för bilar, som är informationslöst (t.ex. AKM445).

  Correct Answer
  A. Det viktigt att identifierare (PK) är stabila på instansnivå. D.v.s. att de inte behöver förändras under objektens (radernas) livsförlopp.
  Explanation
  The correct answer states that it is important for primary keys (PK) to be stable at the instance level, meaning that they should not need to be changed throughout the lifespan of the objects or rows. This is important for maintaining entity integrity, as the primary key is used to uniquely identify each record in a database table. If the primary key were to change, it could lead to inconsistencies and errors in the data. Therefore, having stable primary keys ensures the integrity and reliability of the database.

  Rate this question:

 • 17. 

  Vilket av följande påståenden om relations-vyer är sant?

  • A.

   Vi kan aldrig göra update på ett vyobjekt.

  • B.

   Ett vyobjekt kan inte användas för att förenkla en SQL-sats. Detta då vyns resultat inte lagras i databasen.

  • C.

   En vy kan användas som en mekanism för att upprätthålla säkerhet. Detta då olika roller endast kan få rätt att komma åt vyobjekten och inte underliggande bastabeller.

  Correct Answer
  C. En vy kan användas som en mekanism för att upprätthålla säkerhet. Detta då olika roller endast kan få rätt att komma åt vyobjekten och inte underliggande bastabeller.
  Explanation
  The statement states that a view can be used as a mechanism to maintain security by granting different roles access to view objects instead of underlying base tables. This means that users with different roles can be restricted from accessing the underlying data directly but can still access the data through the view. This helps in controlling and managing the security of the database.

  Rate this question:

 • 18. 

  I en databas finns en kundorder som har orderdatum = 2015-02-65. Hur kan detta vara möjligt? Vilken av nedanstående förklaringar kan vara rätt:

  • A.

   Det är fel datatyp på kolumnen orderdatum

  • B.

   Det saknas Javascript som validerar indata i formulär på HTML-sidor. Detta medför att man kan skriva in vad som helst och skicka iväg till databasen.

  • C.

   Ledningen på företaget har inte varit tydliga med att beskriva rutiner för datainsamling.

  Correct Answer
  A. Det är fel datatyp på kolumnen orderdatum
  Explanation
  The given answer suggests that the reason for the incorrect order date in the database is that there is a wrong data type assigned to the "orderdatum" column. This means that the column is not properly configured to accept and store the correct format of the date, resulting in an invalid date being stored.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kan man säga att datatyper är constraints?

  • A.

   Ja, då de medför begränsningar för den data som kan lagras i en tabell.

  • B.

   Nej, det kan man inte. Constraints har inget med datatyper att göra.

  Correct Answer
  A. Ja, då de medför begränsningar för den data som kan lagras i en tabell.
  Explanation
  The correct answer is "Ja, då de medför begränsningar för den data som kan lagras i en tabell." This is because datatyper (data types) in a database define the type of data that can be stored in a table column, and they impose constraints on the values that can be entered. For example, a column with a data type of "integer" can only store whole numbers, while a column with a data type of "varchar" can store character strings of a certain length. Therefore, datatyper can be considered as constraints because they restrict the type and format of data that can be stored in a table.

  Rate this question:

 • 20. 

  Studera följande funktion som används för inloggning: Den jobbar mot kundtabellen på sid. 2. create or replace procedure loggaInreturn numberisv_kontroll number(1);beginselect count(knr)into v_kontrollfrom kundwhere knr = p_knr and password = p_password;  return v_kontroll;end;/ Kommer funktionen loggaIn att exekvera utan problem vid nedanstående proceduranrop? Select loggaIn(101,'qwerty')From dual;

  • A.

   Ja, det kommer att fungera.

  • B.

   Nej, det kommer inte att fungera.

  Correct Answer
  B. Nej, det kommer inte att fungera.
  Explanation
  The given function loggaIn is a procedure that takes two parameters, p_knr and p_password, and returns a number. It selects the count of knr from the kund table where knr is equal to p_knr and password is equal to p_password. The result is stored in v_kontroll variable and returned. However, in the provided procedure call loggaIn(101, 'qwerty') from dual, the values 101 and 'qwerty' are not declared or defined as the parameters p_knr and p_password. Therefore, the function will not execute successfully.

  Rate this question:

 • 21. 

  Vad kan vi åstadkomma med DDL-satser?

  • A.

   Förändringar av datainnehållet i tabeller

  • B.

   Vi kan förändra själva tabellobjektets egenskaper

  • C.

   Styra olika behörigheter för användare till databasens olika objekt (tabeller, vyer, funktioner, procedurer etc.)

  • D.

   Kontrollera effekter av databastransaktioner.

  Correct Answer
  B. Vi kan förändra själva tabellobjektets egenskaper
  Explanation
  The correct answer states that with DDL statements, we can change the properties of the table object. DDL (Data Definition Language) statements are used to define and modify the structure of database objects such as tables, views, functions, procedures, etc. These statements allow us to add, modify, or delete columns, constraints, indexes, and other properties of a table. Therefore, the answer accurately describes one of the capabilities of DDL statements.

  Rate this question:

 • 22. 

  Vilket/vilka av följande påståenden är sanna för datatypen date:

  • A.

   Date + number = date

  • B.

   Date - date = number

  • C.

   Date - number = date

  Correct Answer(s)
  A. Date + number = date
  B. Date - date = number
  C. Date - number = date
  Explanation
  The given answer is correct. In the data type "date", adding a number to a date will result in a new date. Similarly, subtracting one date from another will give the difference in terms of a number, representing the number of days between the two dates. Lastly, subtracting a number from a date will again result in a new date.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.