Ik1074

22 Questions | Total Attempts: 489

SettingsSettingsSettings
Ik1074 - Quiz

.Bea for queen of the world All hail Bea


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket eller vilka påståenden är sanna:
  • A. 

   Datamodellen måste skapas innan vi kan beskriva verksamhetens affärsprocesser.

  • B. 

   Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.

  • C. 

   Datamodeller och affärsprocesser har inget med varandra att göra!

 • 2. 
  Studera nedanstående bild som föreställer en ofylld blankett från skatteverket. Vad representerar bilden?
  • A. 

   Data

  • B. 

   Metadata

  • C. 

   Information

 • 3. 
  Vilken av följande constraints kallas även för referensintegritet:
  • A. 

   Primary key

  • B. 

   Foreign key

  • C. 

   Check

  • D. 

   Unique

  • E. 

   Not null

 • 4. 
  Hur ska vi använda oss av commit när vi jobbar med SQL? Vilket av nedanstående alternativ är rätt?
  • A. 

   Alter table kund modify yrke varchar2(50); commit;

  • B. 

   Update kund set enamn = 'Ekholm' where knr = 199; commit;

  • C. 

   Både alternativ a och b är rätt

 • 5. 
  Om vi vill se artnr, artnamn, pris för de artiklar som har ett pris som är högre än medelpriset för alla artiklar. Vilken av följande SQL-satser är då korrekt?
  • A. 

   Select artnr,artnamn,pris from artikel where pris > (select avg(pris) from artikel);

  • B. 

   Select artnr,artnamn,pris from artikel where pris > avg(pris);

  • C. 

   Select artnr,artnamn,pris from artikel having pris > avg(pris);

  • D. 

   S select artnr,artnamn,pris from artikel having pris > (select avg(pris) from artikel);

 • 6. 
  Om vi vill se knr och antalet ordrar som varje kund har. Vilken av följande SQL-satser kommer att hämta korrekt information?
  • A. 

   Select knr,count(ordnr) from kundorder;

  • B. 

   Select knr,sum(ordnr) from kundorder;

  • C. 

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by ordnr;

  • D. 

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by count(ordnr);

  • E. 

   Select knr,count(ordnr) from kundorder group by knr;

  • F. 

   Select knr,sum(ordnr) from kundorder group by knr;

 • 7. 
  Vilket av följande påståenden är sant vad gäller referensintegritet?
  • A. 

   En främmande nyckel får aldrig vara NULL.

  • B. 

   En främmande nyckel får aldrig innehålla dubbletter.

  • C. 

   En främmande nyckel som inte tillåts vara NULL, måste matcha ett exakt värde i primärnyckeln i den tabell den främmande nyckeln refererar till.

 • 8. 
  Vilket av följande alternativ gällande NULL är sant?
  • A. 

   NULL = NULL

  • B. 

   NULL + 100 < 200

  • C. 

   NULL – NULL = 0

  • D. 

   NULL + 564 blir NULL

 • 9. 
  Nedanstående PLSQL kod har en inbyggd felhanteringsdel: declare  x number(5);begin  select count(knr)  into x  from kund  where 1 = 4;    dbms_output.put_line('Olle');exception  when no_data_found then <- Kommer aldrig kastas    dbms_output.put_line('Kalle');end; Vad skrivs ut?
  • A. 

   Olle

  • B. 

   Kalle

 • 10. 
  Påstående: Alla databasservrar består av:Memory (minne)Processes (bakgrundsprocesser)Storage (lagring, filer på disk) Påståendet är:
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  I dokumentet A framework for analysing, modelling, and designing business processes, beskriver Bo Sundgren en affärsprocess ur tre olika perspektiv. Vilka är dessa tre perspektiv? Besvara frågan genom att ange vilket av nedanstående alternativ som är korrekt:
  • A. 

   Vad processen gör, hur detta går till och varför man gör på det sättet.

  • B. 

   Analysperspektivet, designperspektivet och förvaltningsperspektivet.

  • C. 

   Framgångsfaktorer, målstyrning och gemensamma begrepp.

  • D. 

   Processmodellering, begreppsmodellering och informationsmodellering.

 • 12. 
  Är nedanstående tabellen RÄNTEÄNDRING en implementation av Langefors elementarmeddelande (e-message)? 
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 13. 
  Följande påstående: ” tillåter alltid DML-operationer mot underliggande bastabell” gäller för:
  • A. 

   Enkla vyer

  • B. 

   Komplexa vyer

 • 14. 
  Vilket av följande påståenden är sant:
  • A. 

   Datamodellen måste skapas innan vi kan beskriva verksamhetens affärsprocesser.

  • B. 

   Eftersom datamodellen ska utgöra ett stöd för verksamhetens affärsprocesser så måste affärsprocesserna beskrivas innan vi kan tillverka en datamodell.

  • C. 

   Datamodeller och affärsprocesser har inget med varandra att göra!

 • 15. 
  Om vi skapar flera olika rowtriggers till en tabell som ska starta before insert på tabellen. Hur vet vi i vilken ordning dessa triggrar kommer att exekvera? Vilket av nedanstående påstående om detta är korrekt? Triggrarna kommer att exekvera:
  • A. 

   I den ordning som de blev skapade.

  • B. 

   I en slumpvis ordning.

  • C. 

   I stigande bokstavsordning, a-ö, med avseende på triggerns namn.

 • 16. 
  PK, Primary key eller primärnyckelNär man i praktiken väljer eller utformar identifierande variabler, kan man välja mellan helt konstruerade, artificiella identifikationsbegrepp och mer eller mindre naturliga. Vilket av följande påståenden är korrekt gällande entitetsintegritet (= Primary key):
  • A. 

   Det viktigt att identifierare (PK) är stabila på instansnivå. D.v.s. att de inte behöver förändras under objektens (radernas) livsförlopp.

  • B. 

   Exempel på bra konstruktioner är informationsbärande identifikationsbegrepp, (t.ex. personnummer).

  • C. 

   Exempel på dåliga konstruktioner är nuvarande registreringsnummer för bilar, som är informationslöst (t.ex. AKM445).

 • 17. 
  Vilket av följande påståenden om relations-vyer är sant?
  • A. 

   Vi kan aldrig göra update på ett vyobjekt.

  • B. 

   Ett vyobjekt kan inte användas för att förenkla en SQL-sats. Detta då vyns resultat inte lagras i databasen.

  • C. 

   En vy kan användas som en mekanism för att upprätthålla säkerhet. Detta då olika roller endast kan få rätt att komma åt vyobjekten och inte underliggande bastabeller.

 • 18. 
  I en databas finns en kundorder som har orderdatum = 2015-02-65. Hur kan detta vara möjligt? Vilken av nedanstående förklaringar kan vara rätt:
  • A. 

   Det är fel datatyp på kolumnen orderdatum

  • B. 

   Det saknas Javascript som validerar indata i formulär på HTML-sidor. Detta medför att man kan skriva in vad som helst och skicka iväg till databasen.

  • C. 

   Ledningen på företaget har inte varit tydliga med att beskriva rutiner för datainsamling.

 • 19. 
  Kan man säga att datatyper är constraints?
  • A. 

   Ja, då de medför begränsningar för den data som kan lagras i en tabell.

  • B. 

   Nej, det kan man inte. Constraints har inget med datatyper att göra.

 • 20. 
  Studera följande funktion som används för inloggning: Den jobbar mot kundtabellen på sid. 2. create or replace procedure loggaInreturn numberisv_kontroll number(1);beginselect count(knr)into v_kontrollfrom kundwhere knr = p_knr and password = p_password;  return v_kontroll;end;/ Kommer funktionen loggaIn att exekvera utan problem vid nedanstående proceduranrop? Select loggaIn(101,'qwerty')From dual;
  • A. 

   Ja, det kommer att fungera.

  • B. 

   Nej, det kommer inte att fungera.

 • 21. 
  Vad kan vi åstadkomma med DDL-satser?
  • A. 

   Förändringar av datainnehållet i tabeller

  • B. 

   Vi kan förändra själva tabellobjektets egenskaper

  • C. 

   Styra olika behörigheter för användare till databasens olika objekt (tabeller, vyer, funktioner, procedurer etc.)

  • D. 

   Kontrollera effekter av databastransaktioner.

 • 22. 
  Vilket/vilka av följande påståenden är sanna för datatypen date:
  • A. 

   Date + number = date

  • B. 

   Date - date = number

  • C. 

   Date - number = date

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.