Generell Innføring I Dynamisk

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Knutsern_32
K
Knutsern_32
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,828
Questions: 13 | Attempts: 1,475

SettingsSettingsSettings
Generell Innf�ring I Dynamisk - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hva er dynamisk tingsrett? Hvilke av de følgende påstandene er passende beskrivelser av hele eller deler av faget?

  • A.

   Dynamisk tingsrett omhandler regler om konsekvensene av rettighetskollisjoner i samme formuesgode

  • B.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilket vern kontraktsbaserte rettigheter til formuesgoder har overfor tredjepersoner

  • C.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva som skal til for at en kontrakt er ugyldig

  • D.

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilken rett en servitutthaver i en fast eiendom har i forholdet til eieren

  • E.

   Dynamisk tingsrett omhandler tingsrettslige tvister hvor partene beveger seg

  Correct Answer(s)
  A. Dynamisk tingsrett omhandler regler om konsekvensene av rettighetskollisjoner i samme formuesgode
  B. Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilket vern kontraktsbaserte rettigheter til formuesgoder har overfor tredjepersoner
  Explanation
  Dynamisk tingsrett is a branch of law that deals with the rules regarding the consequences of conflicting rights in the same property. It also focuses on the protection of contractual rights to property against third parties.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hva er et formuesgode? Vi har ingen generell definisjon av formuesgodebegrepet, men formuesgoder har typiske 3 kjennetegn. Hvilke er disse?

  • A.

   Formuesgoder har typisk økonomisk verdi

  • B.

   Formuesgoder kan som regel disponeres over ved avtale

  • C.

   Formuesgoder kan som oftest overføres til andre

  • D.

   Formuesgoder er fysiske objekter

  • E.

   Formuesgoder kan alltid pantsettes

  • F.

   Formuesgoder kan typisk registreres i et rettsregister

  • G.

   Formuesgoder er typisk noe man kan ha i banken

  Correct Answer(s)
  A. Formuesgoder har typisk økonomisk verdi
  B. Formuesgoder kan som regel disponeres over ved avtale
  C. Formuesgoder kan som oftest overføres til andre
  Explanation
  Se Lilleholt s. 20

  Rate this question:

 • 3. 

  Hvilke av de følgende alternativene er typiske vilkår for avtaleekstinksjon ifølge ekstinksjonslovene?

  • A.

   B må være i god tro mht S eller H's rett

  • B.

   B må gjennomføre en sikringsakt

  • C.

   A må være legitimert

  • D.

   S må være legitimert

  • E.

   A må være i god tro mht H's rett

  • F.

   H må gjennomføre en sikringsakt

  • G.

   B må ha betalt vederlag til A

  • H.

   S må ha rettsvern

  Correct Answer(s)
  A. B må være i god tro mht S eller H's rett
  B. B må gjennomføre en sikringsakt
  C. A må være legitimert
  Explanation
  In order for a contract to be terminated according to the extinction laws, B must act in good faith regarding S or H's rights, B must carry out a security act, and A must be legitimate. This means that B must have a genuine belief that S or H's rights are valid, B must take necessary actions to secure the contract, and A must have the necessary legal authority. The other options mentioned in the question do not meet the typical conditions required for contract termination according to the extinction laws.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hvilke hensyn kan sies å begrunne reglene om kreditorekstinksjon?

  • A.

   Notoritetshensyn

  • B.

   Publisitetshensyn

  • C.

   Legitimasjonshensyn

  • D.

   Hensynet til sikker omsetning av formuesgoder

  • E.

   Rimelighetshensyn

  • F.

   Kontradiksjonshensyn

  • G.

   Forutberegnelighetshensyn

  • H.

   Hensynet til å unngå kreditorsvik

  Correct Answer(s)
  A. Notoritetshensyn
  B. Publisitetshensyn
  G. Forutberegnelighetshensyn
  H. Hensynet til å unngå kreditorsvik
  Explanation
  The rules on creditor's extinction can be justified based on several considerations. Notoritetshensyn refers to the need for public knowledge and awareness of the rules to ensure transparency and fairness. Publisitetshensyn emphasizes the importance of making the rules publicly available to promote accountability and prevent abuse. Forutberegnelighetshensyn relates to the need for predictability and stability in legal transactions. Hensynet til å unngå kreditorsvik highlights the importance of protecting creditors from fraudulent activities.

  Rate this question:

 • 5. 

  A er alltid legitimert til å disponere over et formuesgode hvis han har besittelsen over dette. Sant eller usant?

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Besittelse gir legitimasjon over løsøre og omsetningsgjeldsbrev, men ikke feks fast eiendom og enkle krav

  Rate this question:

 • 6. 

  Hvilke hensyn begrunner reglene om avtaleekstinksjon?

  • A.

   Hensynet til sikker omsetning av formuesgoder

  • B.

   Legitimasjonshensynet

  • C.

   Notoritetshensynet

  • D.

   Hensynet til å unngå kreditorsvik

  Correct Answer(s)
  A. Hensynet til sikker omsetning av formuesgoder
  B. Legitimasjonshensynet
  Explanation
  The rules on agreement extinction are justified by the consideration of ensuring secure transactions of assets. This means that the rules are in place to protect parties involved in a transaction from any risks or uncertainties that may arise. Legitimacy is another consideration, meaning that the rules aim to establish the legitimacy of the transaction and the parties involved.

  Rate this question:

 • 7. 

  Hvilke av følgende påstander om kreditorekstinksjon er riktige?

  • A.

   S må som hovedregel ha gjennomført en rettsvernsakt for å ha vern mot A's kreditorer

  • B.

   Kreditor må som hovedregel være i god tro for å ekstingvere tidligere rettigheter i et formuesgode

  • C.

   Hovedregelen ved salg av enkle krav er at debitor må notifiseres for at S skal ha rettsvern mot B

  • D.

   Det er et vilkår for kreditorekstinksjon at A er legitimert som eier

  • E.

   A's kreditorer kan ta beslag i formuesgoder som A er pro-forma eier av

  Correct Answer(s)
  A. S må som hovedregel ha gjennomført en rettsvernsakt for å ha vern mot A's kreditorer
  C. Hovedregelen ved salg av enkle krav er at debitor må notifiseres for at S skal ha rettsvern mot B
  Explanation
  The correct answer states that as a general rule, S must have completed a legal protection act in order to be protected against A's creditors. This means that S needs to take specific legal actions to ensure that their rights are protected against any claims or actions from A's creditors. Additionally, the answer mentions that the general rule when selling simple claims is that the debtor must be notified in order for S to have legal protection against B. This implies that S needs to inform the debtor about the sale of the claim in order to establish legal protection against any claims or actions from B.

  Rate this question:

 • 8. 

  Spørsmålet om selgeren av et formuesgode har mistet stansnings- og hevingsretten i forholdet til kjøperen er viktige spørsmål i hvilken konflikttype:

  • A.

   Kreditorekstinksjon, hjemmelspersonskonflikt

  • B.

   Kreditorekstinksjon, suksesjonskonflikt

  • C.

   Godtroerverv, hjemmelspersonskonflikt

  • D.

   Godtroerverv, suksesjonskonflikt

  Correct Answer
  A. Kreditorekstinksjon, hjemmelspersonskonflikt
  Explanation
  The question asks about the conflict type in which the seller of an asset has lost the right to terminate the agreement and rescind the contract with the buyer. The correct answer is "Kreditorekstinksjon, hjemmelspersonskonflikt." This means that the conflict type is related to the creditor's extinction (loss of rights) and a conflict regarding ownership (hjemmelspersonskonflikt). In other words, it refers to a situation where the seller's rights as a creditor are extinguished, and there is a dispute over the ownership of the asset.

  Rate this question:

 • 9. 

  En viktig grunn til å skille mellom hjemmelspersons- og suksesjonskonflikten er at S gjennomgående har bedre vern mot B enn H

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement suggests that there is a significant reason to distinguish between the conflicts related to the legal basis of ownership and the inheritance conflict. It implies that the party referred to as S generally has better protection against the party referred to as B compared to the party referred to as H.

  Rate this question:

 • 10. 

  Når konkurs åpnes blir skyldneren "uberettiget til å forføye over boets eiendeler", jf kkl § 100. Men hva skjer hvis skyldneren rent faktisk klarer å selge unna noen av eiendelene til en godtroende kjøper? Kan kjøperen vinne rett overfor konkursboet?

  • A.

   Det kommer an på hvilken type formuesgode som selges. Feks kan kjøperen vinne rett hvis det er tale om uregistrert løsøre, finansielle instrumenter og omsetningsgjeldsbrev

  • B.

   Nei, avtalen mellom skyldneren og kjøperen er ugyldig, jf kkl § 100

  • C.

   Nei, jf deknl § 2-2. Eiendelene "tilhører" fortsatt skyldneren

  • D.

   Ja, men bare ved fast eiendom, verdipapirer og omsetningsgjeldsbrev

  Correct Answer
  A. Det kommer an på hvilken type formuesgode som selges. Feks kan kjøperen vinne rett hvis det er tale om uregistrert løsøre, finansielle instrumenter og omsetningsgjeldsbrev
  Explanation
  The correct answer states that the outcome depends on the type of asset being sold. If the asset is unregistered movable property, financial instruments, or negotiable debt instruments, the buyer can gain rights over the asset. This means that if the debtor sells these types of assets to a good faith buyer, the buyer can keep the assets even in a bankruptcy situation.

  Rate this question:

 • 11. 

  Hva er hovedregelen hvis det ved rettighetsovergang oppstår to eller flere uforenelige rettigheter til samme formuesgodet?

  • A.

   Ingen kan overføre større rett enn hen selv har

  • B.

   Først stiftet i tid, er best i rett

  • C.

   Først tinglyst i tid, er best i rett

  • D.

   Det oppstår sameie mellom rettighetshaverne

  • E.

   Den som er i god tro vinner rett

  Correct Answer(s)
  A. Ingen kan overføre større rett enn hen selv har
  B. Først stiftet i tid, er best i rett
  Explanation
  The correct answer is "Ingen kan overføre større rett enn hen selv har" and "Først stiftet i tid, er best i rett". This means that when there are two or more conflicting rights to the same property, the person transferring the right cannot transfer a greater right than they themselves have, and the right that was established first in time takes priority. This principle ensures that rights are not transferred beyond what the original owner possessed and that the first person to establish a right has the strongest claim.

  Rate this question:

 • 12. 

  Hvilke av de følgende alternativene er ikke formuesgoder?

  • A.

   Kvinnekroppen

  • B.

   Ytringsfriheten

  • C.

   En isbjørn

  • D.

   Teip

  • E.

   En aksje som ikke er registrert i verdipapirregisteret

  • F.

   Selgers krav mot kjøperen på betaling av kjøpesummen

  • G.

   Gjeldsbrev

  Correct Answer(s)
  A. Kvinnekroppen
  B. Ytringsfriheten
  Explanation
  The correct answer is Kvinnekroppen and Ytringsfriheten because they are not material possessions or assets that can be owned. Kvinnekroppen refers to the female body, which is a biological entity and not a form of wealth or property. Ytringsfriheten, or freedom of speech, is a fundamental human right and principle rather than a tangible asset. The other options listed, such as En isbjørn (a polar bear), Teip (tape), En aksje som ikke er registrert i verdipapirregisteret (a share that is not registered in the securities register), Selgers krav mot kjøperen på betaling av kjøpesummen (seller's claim against the buyer for payment of the purchase price), and Gjeldsbrev (promissory note), can all be considered as formuesgoder or assets that have monetary or material value.

  Rate this question:

 • 13. 

  Er dynamisk tingsrett lættis?

  • A.

   Ja

  • B.

   Nei

  • C.

   Det kjem an på auge som ser. Vi kan ikkje svare generelt på så subjektivt betingede spørsmål

  Correct Answer
  A. Ja
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.