Generell Innføring I Dynamisk

13 Questions | Total Attempts: 1126

SettingsSettingsSettings
Generell Innfring I Dynamisk - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva er dynamisk tingsrett? Hvilke av de følgende påstandene er passende beskrivelser av hele eller deler av faget?
  • A. 

   Dynamisk tingsrett omhandler regler om konsekvensene av rettighetskollisjoner i samme formuesgode

  • B. 

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilket vern kontraktsbaserte rettigheter til formuesgoder har overfor tredjepersoner

  • C. 

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hva som skal til for at en kontrakt er ugyldig

  • D. 

   Dynamisk tingsrett handler blant annet om hvilken rett en servitutthaver i en fast eiendom har i forholdet til eieren

  • E. 

   Dynamisk tingsrett omhandler tingsrettslige tvister hvor partene beveger seg

 • 2. 
  Hva er et formuesgode? Vi har ingen generell definisjon av formuesgodebegrepet, men formuesgoder har typiske 3 kjennetegn. Hvilke er disse?
  • A. 

   Formuesgoder har typisk økonomisk verdi

  • B. 

   Formuesgoder kan som regel disponeres over ved avtale

  • C. 

   Formuesgoder kan som oftest overføres til andre

  • D. 

   Formuesgoder er fysiske objekter

  • E. 

   Formuesgoder kan alltid pantsettes

  • F. 

   Formuesgoder kan typisk registreres i et rettsregister

  • G. 

   Formuesgoder er typisk noe man kan ha i banken

 • 3. 
  Hvilke av de følgende alternativene er typiske vilkår for avtaleekstinksjon ifølge ekstinksjonslovene?
  • A. 

   B må være i god tro mht S eller H's rett

  • B. 

   B må gjennomføre en sikringsakt

  • C. 

   A må være legitimert

  • D. 

   S må være legitimert

  • E. 

   A må være i god tro mht H's rett

  • F. 

   H må gjennomføre en sikringsakt

  • G. 

   B må ha betalt vederlag til A

  • H. 

   S må ha rettsvern

 • 4. 
  Hvilke hensyn kan sies å begrunne reglene om kreditorekstinksjon?
  • A. 

   Notoritetshensyn

  • B. 

   Publisitetshensyn

  • C. 

   Legitimasjonshensyn

  • D. 

   Hensynet til sikker omsetning av formuesgoder

  • E. 

   Rimelighetshensyn

  • F. 

   Kontradiksjonshensyn

  • G. 

   Forutberegnelighetshensyn

  • H. 

   Hensynet til å unngå kreditorsvik

 • 5. 
  A er alltid legitimert til å disponere over et formuesgode hvis han har besittelsen over dette. Sant eller usant?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Hvilke hensyn begrunner reglene om avtaleekstinksjon?
  • A. 

   Hensynet til sikker omsetning av formuesgoder

  • B. 

   Legitimasjonshensynet

  • C. 

   Notoritetshensynet

  • D. 

   Hensynet til å unngå kreditorsvik

 • 7. 
  Hvilke av følgende påstander om kreditorekstinksjon er riktige?
  • A. 

   S må som hovedregel ha gjennomført en rettsvernsakt for å ha vern mot A's kreditorer

  • B. 

   Kreditor må som hovedregel være i god tro for å ekstingvere tidligere rettigheter i et formuesgode

  • C. 

   Hovedregelen ved salg av enkle krav er at debitor må notifiseres for at S skal ha rettsvern mot B

  • D. 

   Det er et vilkår for kreditorekstinksjon at A er legitimert som eier

  • E. 

   A's kreditorer kan ta beslag i formuesgoder som A er pro-forma eier av

 • 8. 
  Spørsmålet om selgeren av et formuesgode har mistet stansnings- og hevingsretten i forholdet til kjøperen er viktige spørsmål i hvilken konflikttype:
  • A. 

   Kreditorekstinksjon, hjemmelspersonskonflikt

  • B. 

   Kreditorekstinksjon, suksesjonskonflikt

  • C. 

   Godtroerverv, hjemmelspersonskonflikt

  • D. 

   Godtroerverv, suksesjonskonflikt

 • 9. 
  En viktig grunn til å skille mellom hjemmelspersons- og suksesjonskonflikten er at S gjennomgående har bedre vern mot B enn H
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Når konkurs åpnes blir skyldneren "uberettiget til å forføye over boets eiendeler", jf kkl § 100. Men hva skjer hvis skyldneren rent faktisk klarer å selge unna noen av eiendelene til en godtroende kjøper? Kan kjøperen vinne rett overfor konkursboet?
  • A. 

   Det kommer an på hvilken type formuesgode som selges. Feks kan kjøperen vinne rett hvis det er tale om uregistrert løsøre, finansielle instrumenter og omsetningsgjeldsbrev

  • B. 

   Nei, avtalen mellom skyldneren og kjøperen er ugyldig, jf kkl § 100

  • C. 

   Nei, jf deknl § 2-2. Eiendelene "tilhører" fortsatt skyldneren

  • D. 

   Ja, men bare ved fast eiendom, verdipapirer og omsetningsgjeldsbrev

 • 11. 
  Hva er hovedregelen hvis det ved rettighetsovergang oppstår to eller flere uforenelige rettigheter til samme formuesgodet?
  • A. 

   Ingen kan overføre større rett enn hen selv har

  • B. 

   Først stiftet i tid, er best i rett

  • C. 

   Først tinglyst i tid, er best i rett

  • D. 

   Det oppstår sameie mellom rettighetshaverne

  • E. 

   Den som er i god tro vinner rett

 • 12. 
  Hvilke av de følgende alternativene er ikke formuesgoder?
  • A. 

   Kvinnekroppen

  • B. 

   Ytringsfriheten

  • C. 

   En isbjørn

  • D. 

   Teip

  • E. 

   En aksje som ikke er registrert i verdipapirregisteret

  • F. 

   Selgers krav mot kjøperen på betaling av kjøpesummen

  • G. 

   Gjeldsbrev

 • 13. 
  Er dynamisk tingsrett lættis?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Det kjem an på auge som ser. Vi kan ikkje svare generelt på så subjektivt betingede spørsmål

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.