Functional Literacy Test-pagbabasa

24 Questions | Total Attempts: 1096

SettingsSettingsSettings
Functional Literacy Test-pagbabasa - Quiz

Questions and Answers
  • 1. 
    Ano ang iniutos kay Bonie ng kaniyang tiyo?
    • A. 

      Manguha ng puno

    • B. 

      Umakyat sa puno

    • C. 

      Manguha ng papaya

    • D. 

      Magtanim ng papaya

  • 2. 
    Bakit natakot si Bonie?
    • A. 

      Biglang sumigaw ang kanyang tiyo

    • B. 

      Bumagsak ang hinog na papaya

    • C. 

      Biglang lumakas ang hangin

    • D. 

      Bumagsak ang malakas na ulan

  • 3. 
    Paano nakuha ng tiyo ang papaya?
    • A. 

      Inakyat niya.

    • B. 

      Singungkit niya

    • C. 

      Pinulot niya

    • D. 

      Ibinigay ni Bonie sa kanya

  • 4. 
    Mahusay bang manungkit ng bunga ng papaya si Bonie?
    • A. 

      Oo, dahil wala siyang takot.

    • B. 

      Oo at kusang bumagsak na lang ang mga hinog na papaya

    • C. 

      Oo kung inuutusan siya.

    • D. 

      Hindi matiyak dahil hindi natuloy ang panunungkit ng papaya

  • 5. 
    Ano ang dapat gawin upang pangalagaan ang balat pagkatapos gumamit ng pestisidyo?
    • A. 

      Gumamit ng guwantes.

    • B. 

      Ilayo ito sa pagkain at inumin.

    • C. 

      Hugasang mabuti ang braso at mga kamay.

    • D. 

      Ilagay ang pestisidyo sa boteng may takip.

  • 6. 
    Paano dapat itago ang pestisidyo?
    • A. 

      Sa loob ng guwantes

    • B. 

      Sa maaabot ng mga bata at alagang hayop.

    • C. 

      Sa boteng hindi natatakpan.

    • D. 

      Sa malamig at tuyong lugar.

  • 7. 
    Ano ang mangyayari kapag hindi natin sinunod ang tagubilin?
    • A. 

      Maiiwasan ang mga sakit.

    • B. 

      Makakapinsala sa katawan at maaaring ikamatay.

    • C. 

      Magdudulot ngkaginhawaan sa buhay.

    • D. 

      Makabubuti sa ating kalusugan.

  • 8. 
    Paano nakuha ni Dalis ang niyog?
    • A. 

      Sinungkit niya.

    • B. 

      Ibinaba niya.

    • C. 

      Pinulot niya.

    • D. 

      Pinitas niya.

  • 9. 
    Ano ang ginawa ng matandang babae?
    • A. 

      Pinuri niya ang kasipagan ni Dalis.

    • B. 

      Pinayuhan niya si Dalis.

    • C. 

      Pinagalitan niya si Dalis.

    • D. 

      Pinagmamadali niya si Dalis.

  • 10. 
    Ang sinabi ng matanda ay isang:
    • A. 

      Kawikaan

    • B. 

      Pabula

    • C. 

      Tula

    • D. 

      Bugtong

  • 11. 
    Bakit inabot ng dilim si Dalis?
    • A. 

      Naligaw siya.

    • B. 

      Mabagal tumakbo ang kabayo.

    • C. 

      Nakipag-usap siya sa matanda.

    • D. 

      Nangalaglag ang niyog sa bilis ng takbo ng kabayo.

  • 12. 
    Ano ang mahalagang mensahe ng kwento?
    • A. 

      May kinabukasan ang taong masikap.

    • B. 

      Kung minsan ang pagiging mabilis ay di nagbubunga ng maganda.

    • C. 

      Magbigay ka at ikaw ay pagbibigyan.

    • D. 

      Hindi naiiwan ng oras ang mabilis.

  • 13. 
    Anong sakit mayroon si Agnes?
    • A. 

      Lagnat

    • B. 

      Sipon

    • C. 

      Ubo

    • D. 

      Trangkaso

  • 14. 
    Kung si Agnes ay isang taong gulang, ilang kutsaritang gamot ang dapat niyang inumin?
    • A. 

      1 kutsarita bawat 6 na oras

    • B. 

      2 kutsarita bawsat anim na oras

    • C. 

      2 kutsarita bawat apat na oras

    • D. 

      3 kutsarita bawat 3 oras

  • 15. 
    Binigyan ng gamot si Agnes. Pagkaraan ng isang linggo, siya ay nanatiling may sakit. Ano ang dapat gawin ng kanyang ina?
    • A. 

      Komunsulta sa albularyo.

    • B. 

      Magpatingin sa doktor.

    • C. 

      Sumangguni sa kapitbahay.

    • D. 

      Dagdagan ang dosis ng pag-inom ng gamot.

  • 16. 
    Ano ang ipinahihiwatig ng poster?
    • A. 

      Nagsasabi kung saan bibili ng sepilyo

    • B. 

      Ginaganyak na magsepilyo ng ngipin

    • C. 

      Ipinapakita ang tamang paraan ng pagsesepilyo ng ngipin

    • D. 

      Nabibigay ng babala kung ano ang mangyayari kung hindi magsesepilyo ng ngipin

  • 17. 
    Kailan dapat gumamitt ng malambot na tangkay ng bayabas?
    • A. 

      Kapag masakit ang ngipin

    • B. 

      Bago magsepilyo ng ngipin

    • C. 

      Pagkatapos magsepilyo ng ngipin

    • D. 

      Kung walang sepilyo

  • 18. 
    Ang tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga ay nabanggit sapagkat?
    • A. 

      Ang mga ito ay nakasasama sa ngipin.

    • B. 

      Ang mga ito ay mas mabuti kaysa sa sepilyo.

    • C. 

      Kailangang ang mga ito ay sabay-sabay na nguyain.

    • D. 

      Alin man sa mga ito ay makatutulong sa paglinis ng ngipin.

  • 19. 
    Ang larawan ba sa poster ay mabuting gamitin bilang pagganyak sa pagsesepilyo?Ipaliwanag ang sagot.
    • A. 

      Hindi, dahill di na kailangan ang sepilyo.

    • B. 

      Hindi, sapagkat mayroon nang mas mabuti pa kaysa sepilyo.

    • C. 

      Oo, dahil mahalaga ang pagsesepilyo ng ngipin araw-araw.

    • D. 

      Oo, sapagkat nakakasama sa ngipin ang pagngunguya ng tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga.

  • 20. 
    Alin sa mga insekto ang may matigas na balat na nakabalot sa kanyang pakpak?
    • A. 

      Paru-paro

    • B. 

      Langaw

    • C. 

      Salagubang

    • D. 

      Pulgas

  • 21. 
    Ang gagamba ba ay isang insekto? Paano mo nalaman?
    • A. 

      Oo, sapagkat wala itong paa.

    • B. 

      Oo, sapagkat wala itong pakpak

    • C. 

      Hindi, dahil may apat na pares ang paa nito.

    • D. 

      Hindi, dahil marami itong pakpak.

  • 22. 
    Ilang paa mayroon ang isang paru-paro?
    • A. 

      Wala

    • B. 

      Dalawa

    • C. 

      Apat

    • D. 

      Anim

  • 23. 
    Ang lahat ba ng insekto ay may pakpak? Paano mo nalaman?
    • A. 

      Oo, dahil magkapares ang kanilang pakpak.

    • B. 

      Oo, dahil magkapares ang kanilang mga paa.

    • C. 

      Hindi, sapagkat ang gagamba ay walang pakpak.

    • D. 

      Hindi, sapagkat ang pulgas ay walang pakpak.

  • 24. 
    Ang insektong ito ay isang
    • A. 

      Paru-paro

    • B. 

      Langaw

    • C. 

      Salagubang

    • D. 

      Pulgas

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.