Functional Literacy Test-pagbabasa

24 Questions | Total Attempts: 1034

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Functional Literacy Test-pagbabasa

Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang iniutos kay Bonie ng kaniyang tiyo?
  • A. 

   Manguha ng puno

  • B. 

   Umakyat sa puno

  • C. 

   Manguha ng papaya

  • D. 

   Magtanim ng papaya

 • 2. 
  Bakit natakot si Bonie?
  • A. 

   Biglang sumigaw ang kanyang tiyo

  • B. 

   Bumagsak ang hinog na papaya

  • C. 

   Biglang lumakas ang hangin

  • D. 

   Bumagsak ang malakas na ulan

 • 3. 
  Paano nakuha ng tiyo ang papaya?
  • A. 

   Inakyat niya.

  • B. 

   Singungkit niya

  • C. 

   Pinulot niya

  • D. 

   Ibinigay ni Bonie sa kanya

 • 4. 
  Mahusay bang manungkit ng bunga ng papaya si Bonie?
  • A. 

   Oo, dahil wala siyang takot.

  • B. 

   Oo at kusang bumagsak na lang ang mga hinog na papaya

  • C. 

   Oo kung inuutusan siya.

  • D. 

   Hindi matiyak dahil hindi natuloy ang panunungkit ng papaya

 • 5. 
  Ano ang dapat gawin upang pangalagaan ang balat pagkatapos gumamit ng pestisidyo?
  • A. 

   Gumamit ng guwantes.

  • B. 

   Ilayo ito sa pagkain at inumin.

  • C. 

   Hugasang mabuti ang braso at mga kamay.

  • D. 

   Ilagay ang pestisidyo sa boteng may takip.

 • 6. 
  Paano dapat itago ang pestisidyo?
  • A. 

   Sa loob ng guwantes

  • B. 

   Sa maaabot ng mga bata at alagang hayop.

  • C. 

   Sa boteng hindi natatakpan.

  • D. 

   Sa malamig at tuyong lugar.

 • 7. 
  Ano ang mangyayari kapag hindi natin sinunod ang tagubilin?
  • A. 

   Maiiwasan ang mga sakit.

  • B. 

   Makakapinsala sa katawan at maaaring ikamatay.

  • C. 

   Magdudulot ngkaginhawaan sa buhay.

  • D. 

   Makabubuti sa ating kalusugan.

 • 8. 
  Paano nakuha ni Dalis ang niyog?
  • A. 

   Sinungkit niya.

  • B. 

   Ibinaba niya.

  • C. 

   Pinulot niya.

  • D. 

   Pinitas niya.

 • 9. 
  Ano ang ginawa ng matandang babae?
  • A. 

   Pinuri niya ang kasipagan ni Dalis.

  • B. 

   Pinayuhan niya si Dalis.

  • C. 

   Pinagalitan niya si Dalis.

  • D. 

   Pinagmamadali niya si Dalis.

 • 10. 
  Ang sinabi ng matanda ay isang:
  • A. 

   Kawikaan

  • B. 

   Pabula

  • C. 

   Tula

  • D. 

   Bugtong

 • 11. 
  Bakit inabot ng dilim si Dalis?
  • A. 

   Naligaw siya.

  • B. 

   Mabagal tumakbo ang kabayo.

  • C. 

   Nakipag-usap siya sa matanda.

  • D. 

   Nangalaglag ang niyog sa bilis ng takbo ng kabayo.

 • 12. 
  Ano ang mahalagang mensahe ng kwento?
  • A. 

   May kinabukasan ang taong masikap.

  • B. 

   Kung minsan ang pagiging mabilis ay di nagbubunga ng maganda.

  • C. 

   Magbigay ka at ikaw ay pagbibigyan.

  • D. 

   Hindi naiiwan ng oras ang mabilis.

 • 13. 
  Anong sakit mayroon si Agnes?
  • A. 

   Lagnat

  • B. 

   Sipon

  • C. 

   Ubo

  • D. 

   Trangkaso

 • 14. 
  Kung si Agnes ay isang taong gulang, ilang kutsaritang gamot ang dapat niyang inumin?
  • A. 

   1 kutsarita bawat 6 na oras

  • B. 

   2 kutsarita bawsat anim na oras

  • C. 

   2 kutsarita bawat apat na oras

  • D. 

   3 kutsarita bawat 3 oras

 • 15. 
  Binigyan ng gamot si Agnes. Pagkaraan ng isang linggo, siya ay nanatiling may sakit. Ano ang dapat gawin ng kanyang ina?
  • A. 

   Komunsulta sa albularyo.

  • B. 

   Magpatingin sa doktor.

  • C. 

   Sumangguni sa kapitbahay.

  • D. 

   Dagdagan ang dosis ng pag-inom ng gamot.

 • 16. 
  Ano ang ipinahihiwatig ng poster?
  • A. 

   Nagsasabi kung saan bibili ng sepilyo

  • B. 

   Ginaganyak na magsepilyo ng ngipin

  • C. 

   Ipinapakita ang tamang paraan ng pagsesepilyo ng ngipin

  • D. 

   Nabibigay ng babala kung ano ang mangyayari kung hindi magsesepilyo ng ngipin

 • 17. 
  Kailan dapat gumamitt ng malambot na tangkay ng bayabas?
  • A. 

   Kapag masakit ang ngipin

  • B. 

   Bago magsepilyo ng ngipin

  • C. 

   Pagkatapos magsepilyo ng ngipin

  • D. 

   Kung walang sepilyo

 • 18. 
  Ang tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga ay nabanggit sapagkat?
  • A. 

   Ang mga ito ay nakasasama sa ngipin.

  • B. 

   Ang mga ito ay mas mabuti kaysa sa sepilyo.

  • C. 

   Kailangang ang mga ito ay sabay-sabay na nguyain.

  • D. 

   Alin man sa mga ito ay makatutulong sa paglinis ng ngipin.

 • 19. 
  Ang larawan ba sa poster ay mabuting gamitin bilang pagganyak sa pagsesepilyo?Ipaliwanag ang sagot.
  • A. 

   Hindi, dahill di na kailangan ang sepilyo.

  • B. 

   Hindi, sapagkat mayroon nang mas mabuti pa kaysa sepilyo.

  • C. 

   Oo, dahil mahalaga ang pagsesepilyo ng ngipin araw-araw.

  • D. 

   Oo, sapagkat nakakasama sa ngipin ang pagngunguya ng tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga.

 • 20. 
  Alin sa mga insekto ang may matigas na balat na nakabalot sa kanyang pakpak?
  • A. 

   Paru-paro

  • B. 

   Langaw

  • C. 

   Salagubang

  • D. 

   Pulgas

 • 21. 
  Ang gagamba ba ay isang insekto? Paano mo nalaman?
  • A. 

   Oo, sapagkat wala itong paa.

  • B. 

   Oo, sapagkat wala itong pakpak

  • C. 

   Hindi, dahil may apat na pares ang paa nito.

  • D. 

   Hindi, dahil marami itong pakpak.

 • 22. 
  Ilang paa mayroon ang isang paru-paro?
  • A. 

   Wala

  • B. 

   Dalawa

  • C. 

   Apat

  • D. 

   Anim

 • 23. 
  Ang lahat ba ng insekto ay may pakpak? Paano mo nalaman?
  • A. 

   Oo, dahil magkapares ang kanilang pakpak.

  • B. 

   Oo, dahil magkapares ang kanilang mga paa.

  • C. 

   Hindi, sapagkat ang gagamba ay walang pakpak.

  • D. 

   Hindi, sapagkat ang pulgas ay walang pakpak.

 • 24. 
  Ang insektong ito ay isang
  • A. 

   Paru-paro

  • B. 

   Langaw

  • C. 

   Salagubang

  • D. 

   Pulgas

Back to Top Back to top