Functional Literacy Test-pagbabasa

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Davaocityeskwela
D
Davaocityeskwela
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 13,245
Questions: 24 | Attempts: 1,101

SettingsSettingsSettings
Functional Literacy Test-pagbabasa - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Ano ang iniutos kay Bonie ng kaniyang tiyo?

  • A.

   Manguha ng puno

  • B.

   Umakyat sa puno

  • C.

   Manguha ng papaya

  • D.

   Magtanim ng papaya

  Correct Answer
  C. Manguha ng papaya
  Explanation
  Bonie's uncle ordered him to pick papayas.

  Rate this question:

 • 2. 

  Bakit natakot si Bonie?

  • A.

   Biglang sumigaw ang kanyang tiyo

  • B.

   Bumagsak ang hinog na papaya

  • C.

   Biglang lumakas ang hangin

  • D.

   Bumagsak ang malakas na ulan

  Correct Answer
  C. Biglang lumakas ang hangin
  Explanation
  Bonie got scared because the wind suddenly became strong.

  Rate this question:

 • 3. 

  Paano nakuha ng tiyo ang papaya?

  • A.

   Inakyat niya.

  • B.

   Singungkit niya

  • C.

   Pinulot niya

  • D.

   Ibinigay ni Bonie sa kanya

  Correct Answer
  D. Ibinigay ni Bonie sa kanya
  Explanation
  The correct answer is "Ibinigay ni Bonie sa kanya" which means "Bonie gave it to him". This suggests that the uncle obtained the papaya as a gift from Bonie.

  Rate this question:

 • 4. 

  Mahusay bang manungkit ng bunga ng papaya si Bonie?

  • A.

   Oo, dahil wala siyang takot.

  • B.

   Oo at kusang bumagsak na lang ang mga hinog na papaya

  • C.

   Oo kung inuutusan siya.

  • D.

   Hindi matiyak dahil hindi natuloy ang panunungkit ng papaya

  Correct Answer
  D. Hindi matiyak dahil hindi natuloy ang panunungkit ng papaya
  Explanation
  The correct answer is "Hindi matiyak dahil hindi natuloy ang panunungkit ng papaya." This answer suggests that we cannot determine if Bonie is good at picking papaya fruits because the act of picking the fruits did not happen or was not completed.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ano ang dapat gawin upang pangalagaan ang balat pagkatapos gumamit ng pestisidyo?

  • A.

   Gumamit ng guwantes.

  • B.

   Ilayo ito sa pagkain at inumin.

  • C.

   Hugasang mabuti ang braso at mga kamay.

  • D.

   Ilagay ang pestisidyo sa boteng may takip.

  Correct Answer
  C. Hugasang mabuti ang braso at mga kamay.
  Explanation
  To take care of the skin after using pesticides, it is important to wash the arms and hands thoroughly. This is because pesticides can be harmful if they come into contact with the skin, and washing helps to remove any residue and minimize the risk of absorption. Using gloves is also a good practice to protect the skin from direct contact with pesticides. Keeping pesticides away from food and drink, as well as storing them in a container with a lid, are also important safety measures to prevent accidental ingestion.

  Rate this question:

 • 6. 

  Paano dapat itago ang pestisidyo?

  • A.

   Sa loob ng guwantes

  • B.

   Sa maaabot ng mga bata at alagang hayop.

  • C.

   Sa boteng hindi natatakpan.

  • D.

   Sa malamig at tuyong lugar.

  Correct Answer
  D. Sa malamig at tuyong lugar.
  Explanation
  Pestisidyo should be stored in a cool and dry place to maintain its effectiveness. Extreme temperatures and moisture can degrade the chemicals in the pesticide, rendering it less potent or ineffective. Storing it in a cool and dry place helps to prolong its shelf life and ensures that it remains effective when needed.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ano ang mangyayari kapag hindi natin sinunod ang tagubilin?

  • A.

   Maiiwasan ang mga sakit.

  • B.

   Makakapinsala sa katawan at maaaring ikamatay.

  • C.

   Magdudulot ngkaginhawaan sa buhay.

  • D.

   Makabubuti sa ating kalusugan.

  Correct Answer
  B. Makakapinsala sa katawan at maaaring ikamatay.
  Explanation
  Not following instructions can be harmful to our body and may even cause death. It is important to follow instructions, especially when it comes to matters concerning our health and safety. Disregarding instructions can lead to negative consequences and put our well-being at risk. It is crucial to understand the importance of following instructions to avoid potential harm and ensure our overall well-being.

  Rate this question:

 • 8. 

  Paano nakuha ni Dalis ang niyog?

  • A.

   Sinungkit niya.

  • B.

   Ibinaba niya.

  • C.

   Pinulot niya.

  • D.

   Pinitas niya.

  Correct Answer
  D. Pinitas niya.
  Explanation
  Dalis was able to get the coconut by picking it from the tree.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ano ang ginawa ng matandang babae?

  • A.

   Pinuri niya ang kasipagan ni Dalis.

  • B.

   Pinayuhan niya si Dalis.

  • C.

   Pinagalitan niya si Dalis.

  • D.

   Pinagmamadali niya si Dalis.

  Correct Answer
  B. Pinayuhan niya si Dalis.
  Explanation
  The correct answer is "Pinayuhan niya si Dalis." This means that the old woman advised Dalis.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ang sinabi ng matanda ay isang:

  • A.

   Kawikaan

  • B.

   Pabula

  • C.

   Tula

  • D.

   Bugtong

  Correct Answer
  A. Kawikaan
  Explanation
  The correct answer is "Kawikaan" because kawikaan refers to a proverb or saying that imparts wisdom or a moral lesson. In this context, the statement made by the old person is likely to be a kawikaan because it is a concise and memorable expression of a general truth or advice.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bakit inabot ng dilim si Dalis?

  • A.

   Naligaw siya.

  • B.

   Mabagal tumakbo ang kabayo.

  • C.

   Nakipag-usap siya sa matanda.

  • D.

   Nangalaglag ang niyog sa bilis ng takbo ng kabayo.

  Correct Answer
  D. Nangalaglag ang niyog sa bilis ng takbo ng kabayo.
  Explanation
  Dalis got caught in the dark because the coconut fell due to the horse's fast speed.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ano ang mahalagang mensahe ng kwento?

  • A.

   May kinabukasan ang taong masikap.

  • B.

   Kung minsan ang pagiging mabilis ay di nagbubunga ng maganda.

  • C.

   Magbigay ka at ikaw ay pagbibigyan.

  • D.

   Hindi naiiwan ng oras ang mabilis.

  Correct Answer
  B. Kung minsan ang pagiging mabilis ay di nagbubunga ng maganda.
  Explanation
  The important message of the story is that being fast or quick does not always lead to good results.

  Rate this question:

 • 13. 

  Anong sakit mayroon si Agnes?

  • A.

   Lagnat

  • B.

   Sipon

  • C.

   Ubo

  • D.

   Trangkaso

  Correct Answer
  C. Ubo
  Explanation
  Agnes has a cough.

  Rate this question:

 • 14. 

  Kung si Agnes ay isang taong gulang, ilang kutsaritang gamot ang dapat niyang inumin?

  • A.

   1 kutsarita bawat 6 na oras

  • B.

   2 kutsarita bawsat anim na oras

  • C.

   2 kutsarita bawat apat na oras

  • D.

   3 kutsarita bawat 3 oras

  Correct Answer
  A. 1 kutsarita bawat 6 na oras
  Explanation
  If Agnes is one year old, she should take 1 teaspoon of medicine every 6 hours.

  Rate this question:

 • 15. 

  Binigyan ng gamot si Agnes. Pagkaraan ng isang linggo, siya ay nanatiling may sakit. Ano ang dapat gawin ng kanyang ina?

  • A.

   Komunsulta sa albularyo.

  • B.

   Magpatingin sa doktor.

  • C.

   Sumangguni sa kapitbahay.

  • D.

   Dagdagan ang dosis ng pag-inom ng gamot.

  Correct Answer
  B. Magpatingin sa doktor.
  Explanation
  The correct answer is "Magpatingin sa doktor" because Agnes was given medicine but still remained sick after a week. This suggests that the medicine may not be effective or there may be an underlying issue that needs to be addressed by a medical professional. Consulting a doctor would be the most appropriate course of action in this situation to determine the cause of Agnes' ongoing illness and to receive proper medical advice and treatment.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ano ang ipinahihiwatig ng poster?

  • A.

   Nagsasabi kung saan bibili ng sepilyo

  • B.

   Ginaganyak na magsepilyo ng ngipin

  • C.

   Ipinapakita ang tamang paraan ng pagsesepilyo ng ngipin

  • D.

   Nabibigay ng babala kung ano ang mangyayari kung hindi magsesepilyo ng ngipin

  Correct Answer
  B. Ginaganyak na magsepilyo ng ngipin
  Explanation
  The correct answer suggests that the poster is encouraging or motivating people to brush their teeth.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kailan dapat gumamitt ng malambot na tangkay ng bayabas?

  • A.

   Kapag masakit ang ngipin

  • B.

   Bago magsepilyo ng ngipin

  • C.

   Pagkatapos magsepilyo ng ngipin

  • D.

   Kung walang sepilyo

  Correct Answer
  D. Kung walang sepilyo
  Explanation
  The correct answer is "Kung walang sepilyo". This is because using a soft guava twig can be an alternative to a toothbrush when there is no toothbrush available. It can help in cleaning the teeth and gums and removing food particles.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ang tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga ay nabanggit sapagkat?

  • A.

   Ang mga ito ay nakasasama sa ngipin.

  • B.

   Ang mga ito ay mas mabuti kaysa sa sepilyo.

  • C.

   Kailangang ang mga ito ay sabay-sabay na nguyain.

  • D.

   Alin man sa mga ito ay makatutulong sa paglinis ng ngipin.

  Correct Answer
  D. Alin man sa mga ito ay makatutulong sa paglinis ng ngipin.
  Explanation
  The correct answer is "Alin man sa mga ito ay makatutulong sa paglinis ng ngipin" because it is the only option that directly relates to the topic of cleaning teeth. The other options do not mention anything about dental hygiene or the benefits of the guava stem and fruit peel in cleaning teeth.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ang larawan ba sa poster ay mabuting gamitin bilang pagganyak sa pagsesepilyo?Ipaliwanag ang sagot.

  • A.

   Hindi, dahill di na kailangan ang sepilyo.

  • B.

   Hindi, sapagkat mayroon nang mas mabuti pa kaysa sepilyo.

  • C.

   Oo, dahil mahalaga ang pagsesepilyo ng ngipin araw-araw.

  • D.

   Oo, sapagkat nakakasama sa ngipin ang pagngunguya ng tubo, malambot na tangkay ng bayabas at balat ng bunga.

  Correct Answer
  C. Oo, dahil mahalaga ang pagsesepilyo ng ngipin araw-araw.
  Explanation
  The correct answer is "Oo, dahil mahalaga ang pagsesepilyo ng ngipin araw-araw." This is because brushing our teeth daily is important for maintaining good oral hygiene and preventing dental problems such as cavities and gum disease.

  Rate this question:

 • 20. 

  Alin sa mga insekto ang may matigas na balat na nakabalot sa kanyang pakpak?

  • A.

   Paru-paro

  • B.

   Langaw

  • C.

   Salagubang

  • D.

   Pulgas

  Correct Answer
  C. Salagubang
  Explanation
  Ang salagubang ang may matigas na balat na nakabalot sa kanyang pakpak. Ito ay isang katangiang pangkalikasan ng salagubang na nagbibigay proteksyon sa kanyang mga pakpak mula sa anumang pinsala o panganib. Ang matigas na balat na ito ay nagbibigay rin ng dagdag na tibay at lakas sa salagubang habang ito ay lumilipad o umaakyat sa mga halaman.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang gagamba ba ay isang insekto? Paano mo nalaman?

  • A.

   Oo, sapagkat wala itong paa.

  • B.

   Oo, sapagkat wala itong pakpak

  • C.

   Hindi, dahil may apat na pares ang paa nito.

  • D.

   Hindi, dahil marami itong pakpak.

  Correct Answer
  C. Hindi, dahil may apat na pares ang paa nito.
  Explanation
  The correct answer is "Hindi, dahil may apat na pares ang paa nito." This is because the question asks if a spider is an insect, and the statement correctly states that it is not because spiders have eight legs, which is four pairs of legs, while insects have six legs.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ilang paa mayroon ang isang paru-paro?

  • A.

   Wala

  • B.

   Dalawa

  • C.

   Apat

  • D.

   Anim

  Correct Answer
  D. Anim
  Explanation
  The correct answer is anim, which means six in English. This implies that a butterfly has six legs.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ang lahat ba ng insekto ay may pakpak? Paano mo nalaman?

  • A.

   Oo, dahil magkapares ang kanilang pakpak.

  • B.

   Oo, dahil magkapares ang kanilang mga paa.

  • C.

   Hindi, sapagkat ang gagamba ay walang pakpak.

  • D.

   Hindi, sapagkat ang pulgas ay walang pakpak.

  Correct Answer
  D. Hindi, sapagkat ang pulgas ay walang pakpak.
  Explanation
  Insects are characterized by having six legs and wings. The statement "Hindi, sapagkat ang pulgas ay walang pakpak" means "No, because fleas do not have wings." This is a correct answer because fleas are indeed a type of insect that does not have wings. Therefore, not all insects have wings, and this statement accurately reflects that fact.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ang insektong ito ay isang

  • A.

   Paru-paro

  • B.

   Langaw

  • C.

   Salagubang

  • D.

   Pulgas

  Correct Answer
  B. Langaw
  Explanation
  The correct answer is "langaw" because the question asks for the insect's name and "langaw" is the only option that corresponds to an insect. A "paru-paro" is a butterfly, a "salagubang" is a beetle, and "pulgas" is a flea, none of which are insects.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 24, 2010
  Quiz Created by
  Davaocityeskwela
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.