Figury Podobne

20 Questions | Attempts: 543
Share

SettingsSettingsSettings
Figury Podobne - Quiz

Zadania testowe (pytania z jedną prawidłową odpowiedzią) dla klasy 3 gimnazjum, sprawdzające wiedzę z działu "Figury podobne".20 pytań.


Questions and Answers
 • 1. 
  Figurami podobnymi są:
  • A. 

   Każde dwa kwadraty

  • B. 

   Każde dwa kąty

  • C. 

   Każde dwa trapezy prostokątne

  • D. 

   Każde dwa deltoidy

 • 2. 
  Dwa trójkąty są podobne. Miary dwóch kątów wewnętrznych jednego z nich są równe 35°, 62°. Miary kątów wewnętrznych drugiego trójkąta są równe:
  • A. 

   53°, 26°, 101°

  • B. 

   83°, 26°, 71°

  • C. 

   62°, 35°, 83°

  • D. 

   35°, 38°, 107°

 • 3. 
  Trójkąt A'B'C' jest podobny do trójkąta ABC w skali k=3. Obwód trójkąta A'B'C' jest równy 36 cm. Obwód trójkąta ABC jest równy:
  • A. 

   1,2 dm

  • B. 

   1,2 cm

  • C. 

   108 cm

  • D. 

   1,08 m

 • 4. 
  Prostokąt A'B'C'D' o wymiarach 6 cm x 14 cm jest podobny do prostokąta ABCD w skalik = 0,5 . Obwód prostokąta ABCD jest równy:
  • A. 

   20 cm

  • B. 

   4 dm

  • C. 

   10 cm

  • D. 

   8 dm

 • 5. 
  Stosunek boków dwóch figur podobnych wynosi 0,25 zatem stosunek ich obwodów jest równy
 • 6. 
  Skala podobieństwa trójkąta o polu 4 do trójkąta o polu 16 jest równa:
  • A. 

   0,5

  • B. 

   0,25

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 7. 
  Skala podobieństwa trapezu A'B'C'D' o polu 4 do trapezu ABCD o polu 16 jest równa:
  • A. 

   0,5

  • B. 

   0,25

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 8. 
  Oceń prawdziwość zdania:Kwadrat A'B'C'D' o polu 100 jest podobny do kwadratu ABCD w skali k = 2.Zatem długość boku kwadratu ABCD jest równa 5.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 9. 
  Jeśli figura F1 o polu P jest podobna do figury F2 o polu D w skali 0,75, to:
  • A. 

   P=0.75 D

  • B. 

   P=1,(3) D

  • C. 

   P=0,5625 D

  • D. 

   P=1,(7) D

 • 10. 
  Kwadrat ABCD o polu 64 jest podobny do kwadratu A'B'C'D' w skali k = 4. Obwód kwadratu A'B'C'D' jest równy:
  • A. 

   32

  • B. 

   8

  • C. 

   128

  • D. 

   16

 • 11. 
  Trójkąt prostokątny A'B'C' o przyprostokątnych długości 3 dm i 40 cm jest podobny do trójkąta prostokątnego ABC w skali k = 0,5. Przeciwprostokątna trójkąta ABC ma długość:
  • A. 

   5 cm

  • B. 

   1 dm

  • C. 

   2,5 cm

  • D. 

   10 dm

 • 12. 
  Jakie pole ma zakreskowany trójkąt?
  • A. 

   12

  • B. 

   18

  • C. 

   24

  • D. 

   6

 • 13. 
  Jeżeli stosunek długości dwóch boków figur podobnych wynosi 3, to stosunek ich pól wynosi też 3.
  • A. 

   Nie

  • B. 

   Tak

 • 14. 
  Jeżeli stosunek długości obwodów dwóch figur podobnych wynosi 6, to stosunek ich pól wynosi 6.
  • A. 

   Fałsz

  • B. 

   Prawda

 • 15. 
  Na planie miasta w skali 1: 20 000 ogród zoologiczny jest prostokątem o bokach 4 cm i 5 cm. Ogród w rzeczywistości ma wymiary:
 • 16. 
  Oceń prawdziwość zdania.Trójkąt równoboczny o boku 3,5 cm jest podobny do trójkąta równobocznego o boku 4,5 cmw skali 7 : 9.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 17. 
  Dwa czworokąty są podobne. Stosunek pól tych czworokątów wynosi 2,25. Stosunek obwodów tych czworokątów jest równy:
  • A. 

   1,5

  • B. 

   2,25

  • C. 

   1,125

  • D. 

   4,5

 • 18. 
  Jeżeli dwa trójkąty prostokątne mają takie same ................., to stosunek długości boków w jednym z trójkątów jest taki sam jak stosunek odpowiednich boków w drugim trójkącie.
 • 19. 
  Oceń prawdziwość zdania.Trójkąt o kątach 30°, 60°, 90° jest podobny do trójkąta o katach 45°, 45°, 90°.
  • A. 

   Fałsz

  • B. 

   Prawda

 • 20. 
  Na planie miasta w skali 1 : 15 000 ogród botaniczny jest prostokątem o bokach długości 6 cm i 8 cm. Powierzchnia ogrodu w rzeczywistości wynosi:
  • A. 

   108 ha

  • B. 

   108 a

  • C. 

   1081,05 a

  • D. 

   1080 a

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.