Esp7 | Pagsasanay Na Pagtataya

45 Questions | Total Attempts: 742

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Gamitin ang isip para sa wastong paggawa ng desisyon dahil tayong mga tao ay may kalayaan upang isakatuparan ang ating kilos-loob na naaayon sa Likas na Batas Moral dahil tayo ay may dignidad.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang mga sumusunod ay tumutukoy sa tatlong mahahalagang sangkap ng tao ayon kay Dr. Manuel Dy:
  • A. 

   Isip, Puso Ispiritu o Kaluluwa

  • B. 

   Isip, Puso, Kamay o Katawan

  • C. 

   Isip, Bibig, Kamay o Katawan

  • D. 

   Isip, Pandama, Kamay o Katawan

 • 2. 
  ANALOHIYA Isip: Katotohanan ; Kilos-Loob: _____________
  • A. 

   Kabutihan

  • B. 

   Kalayaan

  • C. 

   Karangyaan

  • D. 

   Katarungan

 • 3. 
  Ang tao ay masasabi natin na nilikhang kawangis ng Diyos sa kadahilanang siya ay:
  • A. 

   Sinusunod ng iba pang nilikha ng Diyos

  • B. 

   Nararapat na paglingkuran ng ibang nilikha

  • C. 

   May kakayahang makaalam at magpasya ng malaya

  • D. 

   Tagapamahala ng lahat ng nilikha ng Diyos sa mundo

 • 4. 
  Ano ang pangunahing gamit ng isip ng tao?
  • A. 

   Umunawa sa mga bagay

  • B. 

   Magpasya ng mga bagay

  • C. 

   Mag-isip tungkol sa mga bagay

  • D. 

   Magtimbang ng esensiya ng mga bagay

 • 5. 
  Ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapakita na ang tunay na tunguhin ng isip ay katotohanan MALIBAN sa:
  • A. 

   Sumasang-ayon sa pasya ng mas nakararami

  • B. 

   Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay patuloy na nagsasaliksik

  • C. 

   Ginagamit ang pandamdam upang masuri ang mga bagay na nasaliksik

  • D. 

   Sa pamamagitan ng kaalamang natuklasan, maaari siyang gumawa para sa ikabubuti ng kanyang kapwa

 • 6. 
  Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan” subalit may mga pagkakataon na nagaganap ang pagpili sa kasamaan. Ito ay nangyayari sa kadahilanang ito ay:
  • A. 

   Pinakamadaling gawin

  • B. 

   Nababalot ng kabutihan

  • C. 

   Hindi napag-isipan ng mabuti

  • D. 

   Sinasang-ayunan ng nakararami

 • 7. 
  Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng wastong tunguhin ng isip at kilos-loob?
  • A. 

   Pagkamit ng pansariling kabutihan

  • B. 

   Pagkakaroon ng lubos na kalayaan

  • C. 

   Pagsang-ayon sa kagustuhan ng nakararami

  • D. 

   Pagkilos nang naaayon sa kung ano ang totoo at mabuti

 • 8. 
  Ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng wastong paggamit ng isip at kilos-loob MALIBAN sa:
  • A. 

   Ipinagtanggol ni Ronnie ang kanyang kaklase na may kapansanan

  • B. 

   Inako ni Casey ang kasalanan ni Marga upang hindi na sila mag-away

  • C. 

   Ipinaalam ni Amber sa kanyang kaibigan na hindi na niya ito mapapakopya ng assignment

  • D. 

   Sinabi ni Britney sa kanyang guro ang nasaksihan niyang pambubulas ng kanyang kaklase

 • 9. 
  Ano ang maaaring mangyari kung mabigo ang tao na sanayin, paunlarin at gawing ganap ang isip at kilos-loob?
  • A. 

   Mararanasan niya ang hirap ng kalooban.

  • B. 

   Mahihirapan siyang magkaroon ng kaibigan.

  • C. 

   Mabibigo siyang maranasan ang ganap na kalayaan.

  • D. 

   Masisira ang tunay na layunin kung bakit ipinagkakaloob ito sa tao.

 • 10. 
  Paano nakaaapekto sa kilos-loob ang pagkalap ng isip ng kaalaman at karunungan upang makaunawa?
  • A. 

   Hinahayaan ang iba na gumawa para sa kanilang sarili

  • B. 

   Paggawa ng kabutihan tungo sa pag-unlad ng pagkatao

  • C. 

   Gumagawa ng kilos na makapagbibigay ng kaligayahn sa sarili

  • D. 

   Nagtutulak sa tao na gumawa ng kabutihan para sa sarili lamang

 • 11. 
  Paano nasusukat ang katalinuhan ng tao?
  • A. 

   Sa dami ng kanyang nalalaman at sa taas ng kanyang pinag-aralan

  • B. 

   Sa paggamit niya nito sa pagpili ng kung sino ang kanyang magiging kaibigan

  • C. 

   Sa pagkakamit ng maraming karangalan na nakapagpapataas ng tingin ng iba sa kanya

  • D. 

   Sa paggamit ng kanyang kaalaman upang ilaan ang sarili sa pagpapaunlad ng kanyang pagkatao, paglilingkod sa kapwa at pamayanan

 • 12. 
  Sa oras ng recess, ikaw ay nakaramdam ng matinding gutom subalit napakahaba ng linya sa canteen. Ano ang pinakanararapat mong gawin?
  • A. 

   Pumila ng naaayon sa patakaran

  • B. 

   Manghingi ng pagkain sa kaklase

  • C. 

   Tiisin ang gutom at huwag na lang kumain

  • D. 

   Magpabili sa kaklaseng nasa unahan ng pila

 • 13. 
  Nakita mo na may patalim na dala ang iyong kaklase sa loob ng inyong silid-aralan. Ano ang pinakanararapat mong gawin?
  • A. 

   Hiramin ito at subukang paglaruan

  • B. 

   Pagkwentuhan ninyong magkakaklase

  • C. 

   Sabihin sa iyong guro upang di na ito makapaminsala

  • D. 

   Iwasan ang iyong kamag-aral na may dala ng patalim

 • 14. 
  Nabasa mo sa inyong group chat na ang isa sa iyong kaklaseng may kapansanan ay pinagtutulungan awayin ng iba mong mga kaklase. Ano ang pinakanararapat mong gawin?
  • A. 

   Mananahimik at magpapanggap na walang alam

  • B. 

   Hahayaan na lamang dahil hindi naman ako ang kanilang inaaway

  • C. 

   Isasangguni sa inyong guro para mabigyan ng nararapat na aksyon

  • D. 

   Makikisali rin sa kanilang away para di masabing di marunong makisama

 • 15. 
  Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang paglalapat ng kaalaman ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:
  • A. 

   Sa tulong ng konsensya, nakikilala ng tao na may bagay siyang ginawa o hindi ginawa

  • B. 

   Dahil sa konsensya ay nakapagpapayo tayo sa ating mga kaibigan ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanila

  • C. 

   Gamit ang konsensya, nahuhusgahan kung ang bagay na ginawa ay nagawa nang maayos at tama o nagawa nang di-maayos o mali

  • D. 

   Sa pamamagitan ng konsensya, nahuhusgahan ng tao kung may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa

 • 16. 
  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapaliwanag kung bakit ang tao ang natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos?
  • A. 

   Nilalang ng Diyos ang tao upang pangalagaan ang Kaniyang mga nilikha.

  • B. 

   Ang tao lamang ang may kapangyarihang pasunurin ang sinumang kanyang naisin.

  • C. 

   Mula pa nang siya ay likhain ay nakatadhana na kung ano ang kanyang magiigng misyon sa mundo

  • D. 

   Kailangan niyang pamahalaan ang kaniyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kaniyang kalayaan at kilos-loob

 • 17. 
  Ano ang pinakalayon ng pagkakaloob ng Likas na Batas Moral sa tao?
  • A. 

   Iparamdam sa tao kung gaano siya kamahal ng Diyos

  • B. 

   Ipaunawa ang mga katangian ng tao na may pagkatulad sa Diyos

  • C. 

   Bigyan ang tao ng kapangyarihan na pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos

  • D. 

   Pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos

 • 18. 
  Palaging iginagawa ng assignment ni Lea si Sarah dahil itinuturing niya ito na matalik na kaibigan. Subalit idinidikta ng konsensya ni Lea na hindi nararapat na hayaan niya ang ganitong gawain ni Sarah. Ano ang pinakanararapat niyang gawin?
  • A. 

   Balewalain ang idinidikta ng konsensiya

  • B. 

   Kausapin si Sarah at ipaliwanag ang kanyang nararamdaman

  • C. 

   Patuloy na lang na pakopyahin para hindi na lang mag-away

  • D. 

   Sabihin kay Sarah na hindi rin siya nakagawa ng assignment

 • 19. 
  Inabot ng gabi sa pag-eensayo para sa kanilang class presentation ang grupo nila Archie. Nakaligtaan nila ang oras dahil sila ay naglaro pa ng computer games sa bahay ng kanyang kaklase. Nang umuwi siya sa kanilang tahanan ay napagalitan siya ng kanyang ama’t ina. Ano ang pinakamainam na gawin ni Archie sa sitwasyon?
  • A. 

   Ibaling ang sisi sa mga kagrupo na nag-ayang maglaro ng computer games

  • B. 

   Sabihin ang totoo sa mga magulang kahit na mapagalitan at huwag na lang ulitin

  • C. 

   Sabihin sa magulang na ang class presentation ay may malaking bahagi sa iyong grade

  • D. 

   Sabihin na maraming idinagdag na gawain para sa class presentation kaya’t gabi na itong natapos

 • 20. 
  Alam ni Jake na nabu-bully ang kanyang kaibigan na si Robby. Subalit pinakiusapan siya nito na huwag sasabihin kahit kanino dahil baka madamay pa siya rito. Ano ang unang dapat gawin ni Jake?
  • A. 

   Lalayo kay Robby para hindi na madamay

  • B. 

   Komprontahin ang mga nambu-bully kay Robby para layuan sila

  • C. 

   Lalapit sa guro at sasabihin ang nangyari upang mabigyan ng pansin

  • D. 

   Sasabihin ang ibang mga kaibigan nila para pagtulungan nila harapin ang nambu-bully

 • 21. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tamang konsensya?
  • A. 

   Inamin mo ang iyong kasalanan kahit alam mo na ikaw ay mapapagalitan

  • B. 

   Tinulungan mo ang iyong kaklase na balikan ang kaaway niya upang gumanti

  • C. 

   Nanalo ka sa pustahan sa isang laro at ang pera ay ginamit mong panlimos sa isang pulubi

  • D. 

   Alam mong hindi naiintindihan ng iyong kaklase ang inyong aralin sa Math kaya pinakopya mo na lamang siya ng assignment

 • 22. 
  May napulot na pera ang iyong kaklase sa ilalim ng iyong upuan. Sa pag-aakalang iyo ito at ibinigay niya ang pera sa iyo. Ano ang pinakamainam mong gawain upang masunod ang tamang konsensya?
  • A. 

   Kukunin ko ang pera at iuuwi sa amin para may pambili kami ng ulam sa hapunan

  • B. 

   Kukunin ko ang pera at hihintayin kung mayroong maghahanap na ibang may-ari

  • C. 

   Kukunin ko ang pera at ibibigay sa aking guro para alamin ang nagmamay-ari rito

  • D. 

   Kukunin ko ang pera at ibibili ng pagkain at ibabahagi sa aking mga kaklaseng walang baon

 • 23. 
  Naglayas ang iyong matalik na kaibigan at ipinaalam niya sa iyo kung saan siya pupunta. Humingi ng tulong sa iyo ang kanyang mga magulang. Ano ang pinakanararapat mong gawin?
  • A. 

   Sabihin sa mga magulang niya na hindi mo alam kung nasaan siya

  • B. 

   Magdahilan sa mga magulang niya at sabihing madami ka pang gawain

  • C. 

   Magsabi ng ibang lugar para hindi ka na istorbohin ng kanyang mga magulang

  • D. 

   Ipaalam sa kanyang mga magulang ang iyong nalalaman para siya ay mahanap

 • 24. 
  Kailan masasabing TAMA ang konsensyang taglay ng isang tao?
  • A. 

   Kung ito ay nakabatay sa kasiyahan

  • B. 

   Kung mabilis na nakagagawa ng pagpapasya

  • C. 

   Kung hindi ka nagkakamali sa iyong pagpapasya

  • D. 

   Kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at ang mali bilang mali

 • 25. 
  Paano masasabi na TAMANG konsensya ang ipinairal sa pagsusuri ng isang sitwasyon?
  • A. 

   Kung ito ay nakabatay sa maling prinsipyo

  • B. 

   Kung nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan

  • C. 

   Kung hinuhusgahan nito ang mali bilang tama at ng tama ang mali

  • D. 

   Kung ang mga pamantayan ay naisakatuparan ng walang pagkakamali

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.