Esp7 | Pagsasanay Na Pagtataya

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kevin.olympians0
K
Kevin.olympians0
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,823
Questions: 45 | Attempts: 1,197

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Gamitin ang isip para sa wastong paggawa ng desisyon dahil tayong mga tao ay may kalayaan upang isakatuparan ang ating kilos-loob na naaayon sa Likas na Batas Moral dahil tayo ay may dignidad.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ang mga sumusunod ay tumutukoy sa tatlong mahahalagang sangkap ng tao ayon kay Dr. Manuel Dy:

  • A.

   Isip, Puso Ispiritu o Kaluluwa

  • B.

   Isip, Puso, Kamay o Katawan

  • C.

   Isip, Bibig, Kamay o Katawan

  • D.

   Isip, Pandama, Kamay o Katawan

  Correct Answer
  B. Isip, Puso, Kamay o Katawan
  Explanation
  The correct answer is "Isip, Puso, Kamay o Katawan." This is because Dr. Manuel Dy identifies three important components of a person: the mind (isip), the heart (puso), and the body (kamay o katawan). These three elements represent the intellectual, emotional, and physical aspects of a person, highlighting the interconnectedness of the mind, heart, and body in shaping one's overall well-being and actions.

  Rate this question:

 • 2. 

  ANALOHIYA Isip: Katotohanan ; Kilos-Loob: _____________

  • A.

   Kabutihan

  • B.

   Kalayaan

  • C.

   Karangyaan

  • D.

   Katarungan

  Correct Answer
  A. Kabutihan
  Explanation
  The given word "ANALOHIYA" is an example of a figure of speech called analogy. Analogy is a comparison between two things that are similar in some way but otherwise different. In this case, the word "ANALOHIYA" is being compared to "Katotohanan" (truth) in terms of the Isip (mind) aspect. The correct answer "Kabutihan" (goodness) fits this analogy because it is similar to "Katotohanan" in terms of being a positive attribute or quality of the mind. Both "Katotohanan" and "Kabutihan" are desirable qualities that one would want to possess in their mind.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ang tao ay masasabi natin na nilikhang kawangis ng Diyos sa kadahilanang siya ay:

  • A.

   Sinusunod ng iba pang nilikha ng Diyos

  • B.

   Nararapat na paglingkuran ng ibang nilikha

  • C.

   May kakayahang makaalam at magpasya ng malaya

  • D.

   Tagapamahala ng lahat ng nilikha ng Diyos sa mundo

  Correct Answer
  C. May kakayahang makaalam at magpasya ng malaya
  Explanation
  The correct answer is "May kakayahang makaalam at magpasya ng malaya" because it states that humans have the ability to acquire knowledge and make independent decisions. This aligns with the concept of humans being created in the likeness of God, as it implies that humans have the capacity for rational thinking and free will, similar to how God possesses these attributes.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ano ang pangunahing gamit ng isip ng tao?

  • A.

   Umunawa sa mga bagay

  • B.

   Magpasya ng mga bagay

  • C.

   Mag-isip tungkol sa mga bagay

  • D.

   Magtimbang ng esensiya ng mga bagay

  Correct Answer
  A. Umunawa sa mga bagay
  Explanation
  The correct answer is "Umunawa sa mga bagay" which means "To understand things" in English. This implies that the primary use of human intellect is to comprehend or make sense of things around us. It involves the ability to analyze information, interpret experiences, and gain knowledge and insights about the world. Understanding is crucial for problem-solving, decision-making, and learning in various aspects of life.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapakita na ang tunay na tunguhin ng isip ay katotohanan MALIBAN sa:

  • A.

   Sumasang-ayon sa pasya ng mas nakararami

  • B.

   Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay patuloy na nagsasaliksik

  • C.

   Ginagamit ang pandamdam upang masuri ang mga bagay na nasaliksik

  • D.

   Sa pamamagitan ng kaalamang natuklasan, maaari siyang gumawa para sa ikabubuti ng kanyang kapwa

  Correct Answer
  A. Sumasang-ayon sa pasya ng mas nakararami
  Explanation
  The given answer states that the true purpose of the mind is not to simply agree with the majority's decision. The other statements in the question support this by highlighting the importance of continuous research, using emotions to analyze things, and using knowledge for the betterment of others. This suggests that the true purpose of the mind is to seek truth and make decisions based on personal understanding and reasoning, rather than blindly following the opinions of others.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan” subalit may mga pagkakataon na nagaganap ang pagpili sa kasamaan. Ito ay nangyayari sa kadahilanang ito ay:

  • A.

   Pinakamadaling gawin

  • B.

   Nababalot ng kabutihan

  • C.

   Hindi napag-isipan ng mabuti

  • D.

   Sinasang-ayunan ng nakararami

  Correct Answer
  C. Hindi napag-isipan ng mabuti
  Explanation
  According to Santo Tomas de Aquino, the reason why choosing evil sometimes happens is because it is not well thought out.

  Rate this question:

 • 7. 

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng wastong tunguhin ng isip at kilos-loob?

  • A.

   Pagkamit ng pansariling kabutihan

  • B.

   Pagkakaroon ng lubos na kalayaan

  • C.

   Pagsang-ayon sa kagustuhan ng nakararami

  • D.

   Pagkilos nang naaayon sa kung ano ang totoo at mabuti

  Correct Answer
  D. Pagkilos nang naaayon sa kung ano ang totoo at mabuti
  Explanation
  The correct answer is "Pagkilos nang naaayon sa kung ano ang totoo at mabuti." This choice demonstrates the proper direction of both thinking and determination because it involves taking action based on what is true and good. It implies making decisions and behaving in a way that aligns with objective reality and moral principles. This choice emphasizes the importance of rationality and ethical considerations in guiding one's actions.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng wastong paggamit ng isip at kilos-loob MALIBAN sa:

  • A.

   Ipinagtanggol ni Ronnie ang kanyang kaklase na may kapansanan

  • B.

   Inako ni Casey ang kasalanan ni Marga upang hindi na sila mag-away

  • C.

   Ipinaalam ni Amber sa kanyang kaibigan na hindi na niya ito mapapakopya ng assignment

  • D.

   Sinabi ni Britney sa kanyang guro ang nasaksihan niyang pambubulas ng kanyang kaklase

  Correct Answer
  B. Inako ni Casey ang kasalanan ni Marga upang hindi na sila mag-away
  Explanation
  Casey's action of taking the blame for Marga's mistake shows a proper use of intellect and willpower. By doing so, Casey prioritizes maintaining peace and harmony in their relationship over personal pride or the need to prove oneself right. This act demonstrates empathy, understanding, and a willingness to sacrifice one's own reputation or well-being for the sake of maintaining a healthy and conflict-free relationship.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ano ang maaaring mangyari kung mabigo ang tao na sanayin, paunlarin at gawing ganap ang isip at kilos-loob?

  • A.

   Mararanasan niya ang hirap ng kalooban.

  • B.

   Mahihirapan siyang magkaroon ng kaibigan.

  • C.

   Mabibigo siyang maranasan ang ganap na kalayaan.

  • D.

   Masisira ang tunay na layunin kung bakit ipinagkakaloob ito sa tao.

  Correct Answer
  D. Masisira ang tunay na layunin kung bakit ipinagkakaloob ito sa tao.
  Explanation
  If a person fails to train, develop, and fully realize their mind and will, the true purpose of why it is given to them will be compromised.

  Rate this question:

 • 10. 

  Paano nakaaapekto sa kilos-loob ang pagkalap ng isip ng kaalaman at karunungan upang makaunawa?

  • A.

   Hinahayaan ang iba na gumawa para sa kanilang sarili

  • B.

   Paggawa ng kabutihan tungo sa pag-unlad ng pagkatao

  • C.

   Gumagawa ng kilos na makapagbibigay ng kaligayahn sa sarili

  • D.

   Nagtutulak sa tao na gumawa ng kabutihan para sa sarili lamang

  Correct Answer
  B. Paggawa ng kabutihan tungo sa pag-unlad ng pagkatao
  Explanation
  The answer suggests that acquiring knowledge and wisdom allows individuals to perform acts of kindness and contribute to their personal growth. This implies that gaining knowledge and understanding enables individuals to make informed decisions and take actions that benefit not only themselves but also others. By doing good deeds and striving for personal development, individuals can positively impact their character and overall well-being.

  Rate this question:

 • 11. 

  Paano nasusukat ang katalinuhan ng tao?

  • A.

   Sa dami ng kanyang nalalaman at sa taas ng kanyang pinag-aralan

  • B.

   Sa paggamit niya nito sa pagpili ng kung sino ang kanyang magiging kaibigan

  • C.

   Sa pagkakamit ng maraming karangalan na nakapagpapataas ng tingin ng iba sa kanya

  • D.

   Sa paggamit ng kanyang kaalaman upang ilaan ang sarili sa pagpapaunlad ng kanyang pagkatao, paglilingkod sa kapwa at pamayanan

  Correct Answer
  D. Sa paggamit ng kanyang kaalaman upang ilaan ang sarili sa pagpapaunlad ng kanyang pagkatao, paglilingkod sa kapwa at pamayanan
  Explanation
  The answer states that a person's intelligence can be measured by how they use their knowledge to improve themselves, serve others, and contribute to the community. This suggests that intelligence is not solely based on the amount of knowledge one possesses or their academic achievements, but also on how they apply that knowledge in practical and meaningful ways.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sa oras ng recess, ikaw ay nakaramdam ng matinding gutom subalit napakahaba ng linya sa canteen. Ano ang pinakanararapat mong gawin?

  • A.

   Pumila ng naaayon sa patakaran

  • B.

   Manghingi ng pagkain sa kaklase

  • C.

   Tiisin ang gutom at huwag na lang kumain

  • D.

   Magpabili sa kaklaseng nasa unahan ng pila

  Correct Answer
  A. Pumila ng naaayon sa patakaran
  Explanation
  The most appropriate action to take in this situation is to follow the rules and line up accordingly. This shows respect for others and promotes fairness. Asking for food from a classmate or buying from someone ahead of you in line would be considered unfair and may disrupt the order of the queue. Enduring hunger and not eating is not a practical solution and could potentially affect one's well-being and focus during recess. Therefore, it is best to wait in line and follow the established rules.

  Rate this question:

 • 13. 

  Nakita mo na may patalim na dala ang iyong kaklase sa loob ng inyong silid-aralan. Ano ang pinakanararapat mong gawin?

  • A.

   Hiramin ito at subukang paglaruan

  • B.

   Pagkwentuhan ninyong magkakaklase

  • C.

   Sabihin sa iyong guro upang di na ito makapaminsala

  • D.

   Iwasan ang iyong kamag-aral na may dala ng patalim

  Correct Answer
  C. Sabihin sa iyong guro upang di na ito makapaminsala
  Explanation
  The most appropriate action to take in this situation is to inform your teacher to prevent any harm.

  Rate this question:

 • 14. 

  Nabasa mo sa inyong group chat na ang isa sa iyong kaklaseng may kapansanan ay pinagtutulungan awayin ng iba mong mga kaklase. Ano ang pinakanararapat mong gawin?

  • A.

   Mananahimik at magpapanggap na walang alam

  • B.

   Hahayaan na lamang dahil hindi naman ako ang kanilang inaaway

  • C.

   Isasangguni sa inyong guro para mabigyan ng nararapat na aksyon

  • D.

   Makikisali rin sa kanilang away para di masabing di marunong makisama

  Correct Answer
  C. Isasangguni sa inyong guro para mabigyan ng nararapat na aksyon
  Explanation
  You should report the incident to your teacher so that appropriate action can be taken. This is the most responsible course of action as it ensures that the student with a disability is protected from bullying and harassment. By bringing the issue to the attention of a trusted adult, you are taking a stand against discrimination and promoting a safe and inclusive environment for everyone in the group.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang paglalapat ng kaalaman ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:

  • A.

   Sa tulong ng konsensya, nakikilala ng tao na may bagay siyang ginawa o hindi ginawa

  • B.

   Dahil sa konsensya ay nakapagpapayo tayo sa ating mga kaibigan ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanila

  • C.

   Gamit ang konsensya, nahuhusgahan kung ang bagay na ginawa ay nagawa nang maayos at tama o nagawa nang di-maayos o mali

  • D.

   Sa pamamagitan ng konsensya, nahuhusgahan ng tao kung may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa

  Correct Answer
  B. Dahil sa konsensya ay nakapagpapayo tayo sa ating mga kaibigan ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanila
  Explanation
  According to Saint Thomas Aquinas, the application of knowledge can be done through various means, except for advising our friends on things that can make them happy. This means that using our conscience, we can judge what actions are right or wrong, evaluate if something was done properly or not, and determine if there are things that should or should not have been done. However, advising our friends on things that can bring them happiness is not one of the ways in which knowledge can be applied, according to Aquinas.

  Rate this question:

 • 16. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapaliwanag kung bakit ang tao ang natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos?

  • A.

   Nilalang ng Diyos ang tao upang pangalagaan ang Kaniyang mga nilikha.

  • B.

   Ang tao lamang ang may kapangyarihang pasunurin ang sinumang kanyang naisin.

  • C.

   Mula pa nang siya ay likhain ay nakatadhana na kung ano ang kanyang magiigng misyon sa mundo

  • D.

   Kailangan niyang pamahalaan ang kaniyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kaniyang kalayaan at kilos-loob

  Correct Answer
  D. Kailangan niyang pamahalaan ang kaniyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kaniyang kalayaan at kilos-loob
  Explanation
  The answer explains that humans are the only beings who need to govern their actions by using their freedom and conscience properly. This implies that humans have the ability to make choices and decisions, and therefore, they are the ones who should receive laws from God to guide them in using their freedom responsibly.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ano ang pinakalayon ng pagkakaloob ng Likas na Batas Moral sa tao?

  • A.

   Iparamdam sa tao kung gaano siya kamahal ng Diyos

  • B.

   Ipaunawa ang mga katangian ng tao na may pagkatulad sa Diyos

  • C.

   Bigyan ang tao ng kapangyarihan na pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos

  • D.

   Pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos

  Correct Answer
  D. Pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos
  Explanation
  The correct answer suggests that the main purpose of giving the Natural Moral Law to humans is to provide them with the necessary foundation or basis to make the right decisions and actions. This implies that the Natural Moral Law serves as a guide or standard for individuals to determine what is morally right or wrong in various situations. By having this foundation, individuals are able to make informed choices and behave in a manner that aligns with moral principles.

  Rate this question:

 • 18. 

  Palaging iginagawa ng assignment ni Lea si Sarah dahil itinuturing niya ito na matalik na kaibigan. Subalit idinidikta ng konsensya ni Lea na hindi nararapat na hayaan niya ang ganitong gawain ni Sarah. Ano ang pinakanararapat niyang gawin?

  • A.

   Balewalain ang idinidikta ng konsensiya

  • B.

   Kausapin si Sarah at ipaliwanag ang kanyang nararamdaman

  • C.

   Patuloy na lang na pakopyahin para hindi na lang mag-away

  • D.

   Sabihin kay Sarah na hindi rin siya nakagawa ng assignment

  Correct Answer
  B. Kausapin si Sarah at ipaliwanag ang kanyang nararamdaman
  Explanation
  Lea should talk to Sarah and explain her feelings because it is important to communicate openly in a friendship. By expressing her concerns, Lea can address the issue and hopefully find a resolution that is fair for both of them. Ignoring her conscience or continuing to copy assignments would not be a healthy or sustainable solution, as it would only lead to further problems in their friendship. Telling Sarah that she also didn't do the assignment would not solve the issue and would only create more dishonesty between them.

  Rate this question:

 • 19. 

  Inabot ng gabi sa pag-eensayo para sa kanilang class presentation ang grupo nila Archie. Nakaligtaan nila ang oras dahil sila ay naglaro pa ng computer games sa bahay ng kanyang kaklase. Nang umuwi siya sa kanilang tahanan ay napagalitan siya ng kanyang ama’t ina. Ano ang pinakamainam na gawin ni Archie sa sitwasyon?

  • A.

   Ibaling ang sisi sa mga kagrupo na nag-ayang maglaro ng computer games

  • B.

   Sabihin ang totoo sa mga magulang kahit na mapagalitan at huwag na lang ulitin

  • C.

   Sabihin sa magulang na ang class presentation ay may malaking bahagi sa iyong grade

  • D.

   Sabihin na maraming idinagdag na gawain para sa class presentation kaya’t gabi na itong natapos

  Correct Answer
  B. Sabihin ang totoo sa mga magulang kahit na mapagalitan at huwag na lang ulitin
  Explanation
  Archie should tell the truth to his parents even if he gets scolded and promise not to do it again. This is the best course of action because honesty is important in maintaining trust and good relationships. By admitting his mistake and taking responsibility for his actions, Archie shows maturity and accountability. This approach also allows his parents to understand the situation and possibly offer guidance or consequences to help him learn from his mistake.

  Rate this question:

 • 20. 

  Alam ni Jake na nabu-bully ang kanyang kaibigan na si Robby. Subalit pinakiusapan siya nito na huwag sasabihin kahit kanino dahil baka madamay pa siya rito. Ano ang unang dapat gawin ni Jake?

  • A.

   Lalayo kay Robby para hindi na madamay

  • B.

   Komprontahin ang mga nambu-bully kay Robby para layuan sila

  • C.

   Lalapit sa guro at sasabihin ang nangyari upang mabigyan ng pansin

  • D.

   Sasabihin ang ibang mga kaibigan nila para pagtulungan nila harapin ang nambu-bully

  Correct Answer
  C. Lalapit sa guro at sasabihin ang nangyari upang mabigyan ng pansin
  Explanation
  Jake should approach the teacher and tell them what happened so that the bullying can be addressed and resolved. By seeking the help of a trusted adult, Jake can ensure that the situation is brought to the attention of someone who can take appropriate action to stop the bullying. This is the responsible and proactive course of action to take in order to protect his friend and put an end to the bullying.

  Rate this question:

 • 21. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tamang konsensya?

  • A.

   Inamin mo ang iyong kasalanan kahit alam mo na ikaw ay mapapagalitan

  • B.

   Tinulungan mo ang iyong kaklase na balikan ang kaaway niya upang gumanti

  • C.

   Nanalo ka sa pustahan sa isang laro at ang pera ay ginamit mong panlimos sa isang pulubi

  • D.

   Alam mong hindi naiintindihan ng iyong kaklase ang inyong aralin sa Math kaya pinakopya mo na lamang siya ng assignment

  Correct Answer
  A. Inamin mo ang iyong kasalanan kahit alam mo na ikaw ay mapapagalitan
  Explanation
  The correct answer is "Inamin mo ang iyong kasalanan kahit alam mo na ikaw ay mapapagalitan." This situation shows a person having a good conscience because they chose to admit their mistake even though they knew they would face consequences. It demonstrates honesty, responsibility, and accountability for one's actions.

  Rate this question:

 • 22. 

  May napulot na pera ang iyong kaklase sa ilalim ng iyong upuan. Sa pag-aakalang iyo ito at ibinigay niya ang pera sa iyo. Ano ang pinakamainam mong gawain upang masunod ang tamang konsensya?

  • A.

   Kukunin ko ang pera at iuuwi sa amin para may pambili kami ng ulam sa hapunan

  • B.

   Kukunin ko ang pera at hihintayin kung mayroong maghahanap na ibang may-ari

  • C.

   Kukunin ko ang pera at ibibigay sa aking guro para alamin ang nagmamay-ari rito

  • D.

   Kukunin ko ang pera at ibibili ng pagkain at ibabahagi sa aking mga kaklaseng walang baon

  Correct Answer
  C. Kukunin ko ang pera at ibibigay sa aking guro para alamin ang nagmamay-ari rito
  Explanation
  The best course of action to follow the right conscience is to take the money and give it to the teacher to determine its rightful owner. This shows responsibility and respect for others' belongings, as well as a willingness to seek guidance from an authority figure. By involving the teacher, the situation can be resolved in a fair and just manner.

  Rate this question:

 • 23. 

  Naglayas ang iyong matalik na kaibigan at ipinaalam niya sa iyo kung saan siya pupunta. Humingi ng tulong sa iyo ang kanyang mga magulang. Ano ang pinakanararapat mong gawin?

  • A.

   Sabihin sa mga magulang niya na hindi mo alam kung nasaan siya

  • B.

   Magdahilan sa mga magulang niya at sabihing madami ka pang gawain

  • C.

   Magsabi ng ibang lugar para hindi ka na istorbohin ng kanyang mga magulang

  • D.

   Ipaalam sa kanyang mga magulang ang iyong nalalaman para siya ay mahanap

  Correct Answer
  D. Ipaalam sa kanyang mga magulang ang iyong nalalaman para siya ay mahanap
  Explanation
  You should inform her parents about what you know so that she can be found.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kailan masasabing TAMA ang konsensyang taglay ng isang tao?

  • A.

   Kung ito ay nakabatay sa kasiyahan

  • B.

   Kung mabilis na nakagagawa ng pagpapasya

  • C.

   Kung hindi ka nagkakamali sa iyong pagpapasya

  • D.

   Kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at ang mali bilang mali

  Correct Answer
  D. Kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at ang mali bilang mali
  Explanation
  The correct answer is "Kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at ang mali bilang mali." This means that a person's conscience can be considered correct if it judges what is right as right and what is wrong as wrong. In other words, if someone's conscience aligns with moral values and principles, it can be considered accurate or correct.

  Rate this question:

 • 25. 

  Paano masasabi na TAMANG konsensya ang ipinairal sa pagsusuri ng isang sitwasyon?

  • A.

   Kung ito ay nakabatay sa maling prinsipyo

  • B.

   Kung nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan

  • C.

   Kung hinuhusgahan nito ang mali bilang tama at ng tama ang mali

  • D.

   Kung ang mga pamantayan ay naisakatuparan ng walang pagkakamali

  Correct Answer
  D. Kung ang mga pamantayan ay naisakatuparan ng walang pagkakamali
  Explanation
  A correct conscience is demonstrated when the standards or principles are followed without any mistakes or errors. This means that the person has carefully evaluated the situation and made a decision based on the correct principles, without any deviations or misinterpretations. The person's judgment is not clouded by personal biases or wrong beliefs, and they are able to discern right from wrong accurately.

  Rate this question:

 • 26. 

  Pinang-computer ni Kyle ang perang dapat sana ay pang-ambag niya para sa kanilang proyekto. Sa kabila ng kanyang takot na mapagalitan ay pinili pa rin ni Kyle na sabihin ang totoo sa kanyang mga magulang. Ano ang naging batayan ng paghuhusga ng kaniyang konsensya?

  • A.

   Pagpapahalaga sa katotohanan

  • B.

   Takot sa kanyang mga magulang

  • C.

   Pagpapahalaga sa pagiging mabuting anak

  • D.

   Pangkagustong makapaglibang gamit ang pera

  Correct Answer
  A. Pagpapahalaga sa katotohanan
  Explanation
  Kyle's conscience was guided by his value for truthfulness. Despite his fear of being scolded, he still chose to tell the truth to his parents. This shows that he prioritizes honesty and integrity, and believes that it is important to be truthful in all situations.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ang mga sumusunod na gawain ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kalayaan MALIBAN sa:

  • A.

   Pagtulong sa gawaing bahay sa mga oras na naisin

  • B.

   Pagpasok sa paaralan sa mga araw na sinisipag

  • C.

   Pagsama sa lahat ng mga gawain ng kaibigan

  • D.

   Pag-aaral nang mabuti sa lahat ng oras

  Correct Answer
  B. Pagpasok sa paaralan sa mga araw na sinisipag
  Explanation
  The given activities all demonstrate freedom except for "Pagpasok sa paaralan sa mga araw na sinisipag" which means "Attending school on days when one feels like it." This activity implies that the person has the freedom to choose whether or not to go to school based on their motivation or willingness, rather than being required or obligated to attend.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ayon kay Dr. De Torre, ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anomang kaniyang naisin. Ang pangungusap ay:

  • A.

   Tama, dahil hindi naman niya kayang gampanan ang lahat ng kanyang tungkulin

  • B.

   Tama, dahil maraming bagay ang nais mangyari at gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga ito

  • C.

   Mali, dahil hindi ito ang tunay na kahulugan ng kalayaan

  • D.

   Mali, dahil magagawa ng tao ang maraming bagay dahil mayroon siyang isip at kilos-loob

  Correct Answer
  B. Tama, dahil maraming bagay ang nais mangyari at gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga ito
  Explanation
  The correct answer is "Tama, dahil maraming bagay ang nais mangyari at gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga ito." This answer is correct because it agrees with the statement made by Dr. De Torre that a person does not have the ability to always do whatever they want. It acknowledges that there are many things that a person desires and wants to do, but they are unable to accomplish them all.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ito ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito.

  • A.

   Birtud

  • B.

   Konsensya

  • C.

   Likas na Batas Moral

  • D.

   Pagpapahalaga

  Correct Answer
  C. Likas na Batas Moral
  Explanation
  Likas na Batas Moral ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito. Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa mga moral na prinsipyo at mga tuntunin na likas o inherrante sa kalikasan ng tao. Ito ay nagbibigay ng mga pangunahing batayan o pamantayan sa pagpili at pagkilos ng tao, na nagtatakda ng mga hangganan o limitasyon sa kanyang mga kilos at desisyon. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsunod sa likas na batas moral, nagkakaroon ng balanse at tamang paggamit ng kalayaan ng tao.

  Rate this question:

 • 30. 

  Pagkatapos ng klase ni Benedict ay nakagawian na nilang magkakaklase na maglaro muna sa computer shop bago sila umuwi. Pag-uwi sa kanilang bahay ay hindi na niya magawa ang kanyang mga assignments. Masasabi mo bang ginamit ni Benedict ng tama ang kanyang kalayaan?

  • A.

   Oo, dahil karapatan niya ang makapaglibang

  • B.

   Oo, dahil mas napatatag niya ang kanyang pakikipagkaibigan sa kaklase

  • C.

   Hindi, dahil maaaring bumaba ang kanyang marka

  • D.

   Hindi, dahil maaaring nauubos niya ang kanyang baon sa paglalaro ng computer games

  Correct Answer
  C. Hindi, dahil maaaring bumaba ang kanyang marka
  Explanation
  The correct answer is "Hindi, dahil maaaring bumaba ang kanyang marka" (No, because his grades may decrease). This answer is supported by the information given in the question. It states that Benedict was not able to do his assignments because he chose to play computer games instead. Neglecting his assignments can result in lower grades, which is why using his freedom to prioritize leisure over responsibilities may have a negative impact on his academic performance.

  Rate this question:

 • 31. 

  Alin sa mga palatandaan na nakasulat sa ibaba ang masasabing HINDI sang-ayon sa mapanagutang paggamit ng kalayaan?

  • A.

   Kung naging masaya ka sa kinahihintnan ng iyong kilos

  • B.

   Kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalungat sa Likas na Batas Moral

  • C.

   Kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya

  • D.

   Kung naisaalang-alang mo ang kabutihang pansarili at ang kabutihang panlahat

  Correct Answer
  A. Kung naging masaya ka sa kinahihintnan ng iyong kilos
  Explanation
  The answer "Kung naging masaya ka sa kinahihintnan ng iyong kilos" can be considered as not in line with responsible use of freedom because it suggests that as long as someone is happy with the outcome of their actions, it is acceptable. Responsible use of freedom involves considering not only personal happiness but also the moral law and the greater good of society.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ang mga sumusunod na gawain ay halimbawa ng kalayaang panlabas MALIBAN sa:

  • A.

   Pagpili ng iboboto sa halalan

  • B.

   Pagpili ng susundin ng kilos-loob

  • C.

   Pagpili ng sasamahang organisasyon

  • D.

   Pagpili ng kursong kukunin sa kolehiyo

  Correct Answer
  B. Pagpili ng susundin ng kilos-loob
 • 33. 

  Bakit nga ba pinayagan ng Diyos na maging malaya ang tao na tanggapin o suwayin ang Kaniyang batas?

  • A.

   Dahil umaasa ang Diyos ng pagsunod mula sa pag-unawa at pagmamahal hindi dahil sa pinilit at pagsunod na may takot

  • B.

   Dahil alam ng Diyos na tayo ay may taglay na katalinuhan na ipinagkaloob niya sa atin ng tayo ay kanyang likhain

  • C.

   Dahil tayo ay katulad ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao ayon sa ating pagkakalalang

  • D.

   Dahil niloob Niya na tayo ay maging lubos na malaya na gawin anoman ang ating naisin

  Correct Answer
  A. Dahil umaasa ang Diyos ng pagsunod mula sa pag-unawa at pagmamahal hindi dahil sa pinilit at pagsunod na may takot
  Explanation
  God allowed humans to be free to accept or reject His laws because He desires obedience that comes from understanding and love, rather than forced obedience out of fear. God knows that we have been given intelligence and understanding, which He has bestowed upon us as His creation. He wants us to be completely free to do whatever we desire.

  Rate this question:

 • 34. 

  Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng kalayaan na may pananagutan para sa kabutihan?

  • A.

   Dahil ayaw niyang mapagalitan ang kanyang kapatid, pinagtakpan ni Angelo ang pagka-cutting classes nito.

  • B.

   Ipinagwalang-bahala ni Jerome ang panghihingi ng pera ni Kobe sa ibang mag-aaral sa takot na baka siya ay hindi na kaibiganin nito.

  • C.

   Alam ni Robert na magagalit sa kanya si Ryan kapag isinumbong niya sa kanilang guro ang pangongopya nito, subalit pinili pa rin ni Robert na sabihin ito sa guro.

  • D.

   Mas gusto ni Adrian na maglaan ng maraming oras

  Correct Answer
  C. Alam ni Robert na magagalit sa kanya si Ryan kapag isinumbong niya sa kanilang guro ang pangongopya nito, subalit pinili pa rin ni Robert na sabihin ito sa guro.
  Explanation
  The given answer states that Robert chose to report Ryan to their teacher despite knowing that Ryan would get angry with him. This action shows a sense of responsibility and accountability for the well-being and integrity of the academic environment. By reporting the cheating incident, Robert is demonstrating a commitment to honesty and fairness, which aligns with the concept of "pananagutan para sa kabutihan" or responsibility for the greater good.

  Rate this question:

 • 35. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay naglalarawan sa kalayaan MALIBAN sa:

  • A.

   Nakabatay sa pagsunod sa Likas na Batas Moral

  • B.

   Malaya ang taong linangin at paunlarin ang kanyang sarili

  • C.

   Gumagawa upang makamit ang pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao

  • D.

   Paggawa ng naisin niya, sa panahon at paraan na pinili niya at tumutugon sa kanyang gusto

  Correct Answer
  D. Paggawa ng naisin niya, sa panahon at paraan na pinili niya at tumutugon sa kanyang gusto
  Explanation
  The given answer, "Paggawa ng naisin niya, sa panahon at paraan na pinili niya at tumutugon sa kanyang gusto" (Doing what he wants, in the time and manner he chooses and responding to his desires), is not a description of freedom. It implies a self-centered approach where a person acts solely based on their own desires and preferences, without considering any moral or ethical principles or the well-being of others. True freedom involves the responsible exercise of one's choices and actions, taking into account the rights and welfare of others and adhering to moral principles.

  Rate this question:

 • 36. 

  Nakita ni Jasmin na si Jeremy ang nakabasag ng lens ng microscope na iniwan ng guro sa mesa. Tinanong ng guro kung sino ang nakabag subalit walang gustong magsalita dahil si Jeremy ay miyembro ng isang gang. Ano ang mapanagutang hakbang ang maaaring gawin ni Jasmin?

  • A.

   Palihim na magsumbong sa guro

  • B.

   Manahimik na lamang at kunyari ay wala siyang nasaksihan

  • C.

   Siya na lamang ang mag-volunteer na magbayad ng nabasag na lens

  • D.

   Kausapin si Jeremy at ipaliwanag na kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali

  Correct Answer
  D. Kausapin si Jeremy at ipaliwanag na kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali
  Explanation
  Jasmin should talk to Jeremy and explain to him that he needs to admit his mistake. This is the most responsible and ethical action to take in this situation. By having a conversation with Jeremy, Jasmin can encourage him to take responsibility for his actions and potentially prevent further damage or consequences. It is important to address the issue directly rather than staying silent or secretly reporting it to the teacher.

  Rate this question:

 • 37. 

  Nakasanayan na sa pamilya nina Yasha na ang kanyang mga magulang ang nagdedesisyon sa kursong kukunin nilang magkakapatid. Subalit mayroong ibang nais na kuning kurso si Yasha. Ano ang nararapat niyang gawin upang magamit nang wasto ang kalayaan na hindi nakakasakit ng iba?

  • A.

   Kausapin ang mga magulang at ipaliwanag ang tunay na naiisip at nararamdaman

  • B.

   Palihim na kunin ang kursong kanyang nais dahil siya naman ang makikinabang dito

  • C.

   Manahimik na lamang at sundin ang mga magulang para hindi sumama ang kanilang loob

  • D.

   Sabihin sa magulang na siya ay nasa tamang edad para makapgdesisyon sa kanyang sarili

  Correct Answer
  A. Kausapin ang mga magulang at ipaliwanag ang tunay na naiisip at nararamdaman
  Explanation
  Yasha should talk to her parents and explain her true thoughts and feelings. This approach promotes open communication and understanding between Yasha and her parents. It allows her to express her desires and concerns without hurting anyone. By having a conversation, Yasha can potentially find a compromise or reach a better understanding with her parents regarding her chosen course.

  Rate this question:

 • 38. 

  Ang iyong kaibigan ay isa sa mga palihim na tumatawa at namimintas sa isa niyong kaklase na may kapansanan. Alin sa mga sumusunod na hakbang ang maaari mong gawin upang ipakita ang mapanagutang kalayaan?

  • A.

   Sabayan sa pagtawa ang iyong kaibigan

  • B.

   Huwag na lamang pansinin ang iyong kaibigan

  • C.

   Pagsabihan ang kaibigan na matutong rumespeto

  • D.

   Isumbong sa iyong gurong tagapayo para siya ay mapagalitan

  Correct Answer
  C. Pagsabihan ang kaibigan na matutong rumespeto
  Explanation
  The correct answer is to tell your friend to learn to respect others. This is the most responsible action to take in this situation. By addressing your friend's behavior and reminding them to be respectful, you are promoting a positive and inclusive environment. It is important to stand up against discrimination and treat everyone with dignity, regardless of their differences.

  Rate this question:

 • 39. 

  Bakit niloob ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagkakaiba-iba?

  • A.

   Matutunan natin na maging mapagkumbaba

  • B.

   Maramdaman natin na mas may halaga tayo kaysa sa iba

  • C.

   Yakapin ng tao ang pagbabahagi ng mga biyayang kanyang natanggap

  • D.

   Maturuan tayong paghirapan ang lahat ng bagay na gusto nating makamtan

  Correct Answer
  D. Maturuan tayong paghirapan ang lahat ng bagay na gusto nating makamtan
  Explanation
  The answer suggests that God wanted us to learn the value of hard work and perseverance in order to achieve the things we desire. By experiencing and overcoming challenges, we can develop a sense of accomplishment and learn important life lessons. This can also help us appreciate the blessings and opportunities that come our way.

  Rate this question:

 • 40. 

  Paano mapangangalagaan ang tunay na dignidad ng tao?

  • A.

   Pagturing sa bawat tao na espesyal

  • B.

   Pagtingin sa tao na kaugnay ng Diyos

  • C.

   Pagsasabi nang kung ano ang katotohanan

  • D.

   Pagbibigay sa kapwa ng mga bagay na kanyang kailangan

  Correct Answer
  B. Pagtingin sa tao na kaugnay ng Diyos
 • 41. 

  Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, makikita rin naman ang ating pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng:

  • A.

   Pakikitungo ng tao sa lipunan

  • B.

   Pagmamahal ng kanilang magulang

  • C.

   Pagkakataong makapagtapos ng kanilang pag-aaral

  • D.

   Dignidad bilang tao at ang karapatan na dunadaloy rito

  Correct Answer
  D. Dignidad bilang tao at ang karapatan na dunadaloy rito
  Explanation
  The given answer states that "Dignidad bilang tao at ang karapatan na dunadaloy rito" (Dignity as a person and the rights that flow from it) is a factor that shows our equality despite our differences. This suggests that regardless of our individual characteristics or backgrounds, every person has inherent dignity and is entitled to certain rights. These rights are universal and should be respected and upheld by society. This emphasizes the importance of treating each other with respect and recognizing the equal worth and value of every individual.

  Rate this question:

 • 42. 

  Gamit ang dignidad bilang batayan, ang mga sumusunod na pahayag ay nagsasaad ng obligasyon ng bawat tao MALIBAN sa:

  • A.

   Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa

  • B.

   Ibigay sa iyong kapwa ang lahat ng bagay na naisin nila

  • C.

   Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos

  • D.

   Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo

  Correct Answer
  B. Ibigay sa iyong kapwa ang lahat ng bagay na naisin nila
  Explanation
  Based on the principle of dignity, the statement "Ibigay sa iyong kapwa ang lahat ng bagay na naisin nila" (Give your fellow everything they desire) does not express an obligation of every person. While it is important to respect and consider the needs and desires of others, it is not an obligation to give them everything they want. Each person has their own boundaries and limitations, and it is essential to prioritize one's own well-being and ensure that any assistance or support provided to others is within reasonable limits.

  Rate this question:

 • 43. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI tunay na gumagalang sa dignidad ng tao na nakabatay lamang sa kapakinabangan na maaaring makuha mula sa mga ito?

  • A.

   Batang nagbigay ng kanyang baong tinapay sa isang pulubing kanyang nadaanan

  • B.

   Doktor na nagbigay ng libreng konsultasyon sa mga mahihirap na mamamayan

  • C.

   Gurong nagbahagi ng kanyang maliit na kita upang mapag-aral ang isang batang ulila

  • D.

   Pamilya ng mga politikong tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad sa panahon ng halalan

  Correct Answer
  D. Pamilya ng mga politikong tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad sa panahon ng halalan
  Explanation
  The given answer is correct because the situation described involves a family of politicians helping those affected by a calamity during election time. This implies that their actions may be driven by their own self-interest and the desire to gain political advantage rather than genuine concern for the dignity of the affected individuals.

  Rate this question:

 • 44. 

  Sa panahon na laganap ang social media, inilunsad ng isang TV network ang kampanya na "Tol Wag Troll, Respeto Lang". Ano sa iyong palagay ang kanilang layunin sa paggawa nito?

  • A.

   Upang dumami ang ating mga followers

  • B.

   Para hindi tayo ma-bash sa social media

  • C.

   Dahil ang tao ay pinakaganap sa lahat ng nilalang ng Diyos

  • D.

   Dahil obligasyon natin na isaalang-alang ang kapakanan ng iba bago tayo kumilos

  Correct Answer
  D. Dahil obligasyon natin na isaalang-alang ang kapakanan ng iba bago tayo kumilos
  Explanation
  The TV network launched the campaign "Tol Wag Troll, Respeto Lang" in order to emphasize the importance of considering the welfare of others before taking any action. This suggests that their goal is to promote respect and empathy in the use of social media, encouraging users to refrain from engaging in trolling behavior and instead prioritize the well-being of others.

  Rate this question:

 • 45. 

  Si Mon ay iyong kapitbahay na isang special child. Sa tuwing siya ay lalabas ng kanilang bahay ay pinagtatawanan at tinutukso siya ng ibang bata. Mula sa iyong natutuhan tungkol sa dignidad ng tao, paano mo mabibigyang kalutasan ang ganitong sitwasyon?

  • A.

   Isumbong sa Nanay ni Mon ang mga batang nanunukso rito

  • B.

   Hayaan na makita ng ibang tao ang ginagawa ng ibang bata

  • C.

   Pabayaan na lamang sila na gawin nila kung anoman ang kanilang naisin

  • D.

   Paalalahanan ang mga bata na nararapat pa rin irespeto ang dignidad ni Mon

  Correct Answer
  D. Paalalahanan ang mga bata na nararapat pa rin irespeto ang dignidad ni Mon
  Explanation
  The correct answer is to remind the children that they should still respect Mon's dignity. This is the most appropriate solution because it addresses the issue directly and promotes understanding and empathy among the children. By reminding them to respect Mon's dignity, it helps create a more inclusive and compassionate environment where everyone is treated with kindness and respect.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.