Edukasyon Sa Pagpapakatao 7 | Pagsasanay Na Pagtataya

35 Questions | Total Attempts: 1139

SettingsSettingsSettings
Edukasyon Sa Pagpapakatao 7 | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Linangin ang kaalaman. Balikan ang nakaraan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang obheto ng ating intensyunal na damdamin ayon kay Max Scheler?
  • A. 

   Birtud

  • B. 

   Gawi

  • C. 

   Karunungan

  • D. 

   Pagpapahalaga

 • 2. 
  Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang pagiging ____________.
  • A. 

   Mapagmahal

  • B. 

   Mapanagutan

  • C. 

   Nilikha

  • D. 

   Tao

 • 3. 
  Ang mga sumusunod na pahayag ay katotohanan tungkol sa birtud MALIBAN sa:
  • A. 

   Laging nakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao ang birtud.

  • B. 

   Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan.

  • C. 

   Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud.

  • D. 

   Ang tao ay may magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na birtud.

 • 4. 
  Ano ang itinuturing na ina ng mga birtud?
  • A. 

   Katarungan (Jusrice)

  • B. 

   Katatagan (Fortitude)

  • C. 

   Maingat na paghuhusga (Prudence)

  • D. 

   Pagtitimpi (Temperance)

 • 5. 
  Ang ______________ na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao.
  • A. 

   Intelektwal

  • B. 

   Ispiritwal

  • C. 

   Moral

  • D. 

   Pisikal

 • 6. 
  Ang mga sumusunod ay katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi MALIBAN sa:
  • A. 

   Obhetibo

  • B. 

   Panlipunan

  • C. 

   Subhetibo

  • D. 

   Sitwasyunal

 • 7. 
  Ano ang salitang Latin na pinagmulan ng salitang PAGPAPAHALAGA o values?
  • A. 

   Valore

  • B. 

   Virtuoso

  • C. 

   Virtus

  • D. 

   Vivere

 • 8. 
  Mahilig kumain ng matatamis si Gina subalit sinisiguro niya na hindi siya lalabis sa pagkain nito dahil maaaring masira ang kaniyang mga ngipin. Anong moral na birtud ang isinasabuhay ni Gina?
  • A. 

   Katarungan (Justice)

  • B. 

   Katatagan (Fortitude)

  • C. 

   Mapanagutang paghuhusga (Prudence)

  • D. 

   Pagtitimpi (Temperance)

 • 9. 
  Kumakain ng masustansiyang pagkain si Via at umiinom ng gatas araw-araw upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Anong katangian ng pagpapahalaga ang angkop sa sitwasyong ito?
  • A. 

   Immutable at objective

  • B. 

   Nagbibigay direksyon sa buhay ng tao

  • C. 

   Sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal

  • D. 

   Lumilikha ng kung ano ang nararapat at dapat gawin

 • 10. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng katatagan bilang isang moral na birtud?
  • A. 

   Laging nagpapasa ng proyekto si Lucas sa tamang oras.

  • B. 

   Pumapasok si Jenny araw-araw upang makakuha ng mataas na marka.

  • C. 

   Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Joven na makapagtapos ng pag-aaral.

  • D. 

   Tinutulungan ni Roy ang kaniyang mga magulang sa paghahanap-buhay.

 • 11. 
  Ano ang pagpapahalaga na tumutukoy sa pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho?
  • A. 

   Banal (Holy)

  • B. 

   Ispiritwal (Spiritual)

  • C. 

   Pambuhay (Vital)

  • D. 

   Pandamdam (Sensory)

 • 12. 
  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pagpapahalaga. Ano ang tamang pagkakasunod ng mga letra ang magpapakita ng hirarkiya ng pagpapahalaga? I. Magandang sapatos II. Pakikinig sa oras ng klase III. Malusog na pangangatawan IV. Pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha
  • A. 

   I,II,III,IV

  • B. 

   III,IV,I,II

  • C. 

   II,IV,III,I

  • D. 

   I,III,II,IV

 • 13. 
  Ano ang nararapat na piliin upang mabuo ang ating pagkatao sa pagpili ng mga pagpapahalaga sa buhay?
  • A. 

   Pagpapahalaga sa sarili

  • B. 

   Pagpapahalaga sa katarungan

  • C. 

   Mataas na antas ng pagpapahalaga

  • D. 

   Mababang antas ng pagpapahalaga

 • 14. 
  Mas pinili ni Riza na ipambili ng aklat ang perang ibinigay sa kaniya kaysa ipambili ng pagkain. Ano ang katangian ng mataas na pagpapahalaga ang nakapaloob sa sitwasyong ito?
  • A. 

   Hindi nakabatay sa organismong nakakaramdam nito.

  • B. 

   Mahirap mabawasan ang kalidad ng mataas na pagpapahalaga.

  • C. 

   Lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga.

  • D. 

   Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa mababang pagpapahalaga.

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na lumilikha ng iba pang pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga?
  • A. 

   Tinuturuan ni Carol ang mga kaklase niyang nahihirapan sa kanilang leksyon.

  • B. 

   Mas pinili ni Boyeth na sumama sa prayer meeting kaysa maglaro ng basketball.

  • C. 

   Sa kabila ng pagiging bulag ay nakami ni Roselle ang pagiging Summa Cum Laude.

  • D. 

   Nagsasakripisyo si Mang Cesar sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya.

 • 16. 
  Iniligtas ni Rhona ang kaniyang kapatid nang masunog ang kanilang bahay. Sa kabila ng panganib sa kaniyang buhay ay pinili niyang sagipin ang kaniyang kapatid. Ano ang magpapatunay na pinili niya ang tama at mabuti?
  • A. 

   Nakasanayan na niyang gawin ito

  • B. 

   Pinili niya ang mataas na pagpapahalaga

  • C. 

   Ibinahagi niya ang pagpapahalaga sa ibang tao

  • D. 

   Tinanggap ng karamihan ang pagpapahalagang pinili niya

 • 17. 
  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?
  • A. 

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas.

  • B. 

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito.

  • C. 

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama.

  • D. 

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas.

 • 18. 
  Paano maisasabuhay ang mataas na antas ng pagpapahalaga?
  • A. 

   Sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang gawain.

  • B. 

   Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.

  • C. 

   Pag-aralan mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao.

  • D. 

   Sa pamamagitan ng pagpili sa pinakamataas na antas ng pagpapahalaga.

 • 19. 
  Ano ang panloob na salik na kung saan ang tao ay tapat sa paggawa ng tama at nag-aalinlangan sa paggawa ng masama?
  • A. 

   Kalayaan

  • B. 

   Konsensiya

  • C. 

   Pagsasabuhay ng birtud

  • D. 

   Pagiging sensitibo sa gawang masama

 • 20. 
  Ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhay ay gabay sa paggawa ng ___________.
  • A. 

   Moral na paghuhusga

  • B. 

   Obhektibong paglalahat

  • C. 

   Matiwasay na pamumuhay

  • D. 

   Mapanagutang pasya at kilos

 • 21. 
  Hindi sinasadya ni Jessa ang pagkakahulog ng basong kaniyang hawak dahil sa pagkagulat sa biglang pagbagsak ng pinto. Alam niya na ito ang paboritong baso ng kaniyang ina kaya’t agad niyang sinabi sa ina ang totoo. Anong panloob na salik ang nahuhubog sa pagkatao ni Jessa batay sa sitwasyon?
  • A. 

   Konsensiya

  • B. 

   Disiplinang pansarili

  • C. 

   Pagsasabuhay ng mga birtud

  • D. 

   Mapanagutang paggamit ng kalayaan

 • 22. 
  Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag. Ang pahayag ay:
  • A. 

   Tama, sapagkat kinakailangan ng tao ang matagal na panahon upang makapag-isip.

  • B. 

   Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ang paghubog ang mga ito.

  • C. 

   Mali, sapagkat nahuhubog ito sa madaling pamamaraan depende sa taong nagtataglay nito.

  • D. 

   Mali, sapagkat may kalayaan ang tao na piliin ang makabubuti sa kaniya at sa panahon na nais niya.

 • 23. 
  Ang pagnais ng taong takasan ang konsekuwensiya ng kanyang kilos ay ang pagnais na takasan ang __________.
  • A. 

   Kalayaan

  • B. 

   Karapatan

  • C. 

   Katungkulan

  • D. 

   Konsensiya

 • 24. 
  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:
  • A. 

   Layon

  • B. 

   Pamamaraan

  • C. 

   Pangyayari

  • D. 

   Kahihinatnan

 • 25. 
  Anong kakayahan ang mapalalakas kung mahuhubog mula sa pagkabata ang kakayahan ng isang bata na gamitin ang tamang konsensiya?
  • A. 

   Pagbuo ng mabuting kalooban

  • B. 

   Pagbuo ng tamang pagpapasya

  • C. 

   Pagbuo ng moral na paghuhusga

  • D. 

   Pagbuo ng matalinong paghuhusga

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.