Edukasyon Sa Pagpapakatao 7 | Pagsasanay Na Pagtataya

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kevin Barrera
K
Kevin Barrera
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 7,614
Questions: 35 | Attempts: 1,422

SettingsSettingsSettings
Edukasyon Sa Pagpapakatao 7 | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Linangin ang kaalaman. Balikan ang nakaraan.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ano ang obheto ng ating intensyunal na damdamin ayon kay Max Scheler?

  • A.

   Birtud

  • B.

   Gawi

  • C.

   Karunungan

  • D.

   Pagpapahalaga

  Correct Answer
  D. Pagpapahalaga
  Explanation
  According to Max Scheler, the object of our intentional feelings is "Pagpapahalaga" or values. This means that our feelings are directed towards things that we consider valuable or important. Scheler believed that values are the foundation of our emotions and actions, and they play a crucial role in shaping our lives and relationships. Therefore, the correct answer is Pagpapahalaga.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang pagiging ____________.

  • A.

   Mapagmahal

  • B.

   Mapanagutan

  • C.

   Nilikha

  • D.

   Tao

  Correct Answer
  D. Tao
  Explanation
  The word "virtue" comes from the Latin word "virtus" which means "being human" or "humanity." This suggests that virtue is closely tied to the qualities and characteristics that define a person as a human being. In this context, the correct answer is "Tao" which means "human" in Filipino.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay katotohanan tungkol sa birtud MALIBAN sa:

  • A.

   Laging nakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao ang birtud.

  • B.

   Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan.

  • C.

   Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud.

  • D.

   Ang tao ay may magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na birtud.

  Correct Answer
  C. Ang lahat ng nilikha ng Diyos kasama ang mga hayop ay may taglay na birtud.
  Explanation
  The given statement is the only one that does not pertain to the virtue of humans. It states that all creations of God, including animals, possess virtue. This implies that virtue is not exclusive to humans and can be found in all living beings. The other statements discuss the connection between virtue and human thoughts and actions, the fact that virtue is not inherent in humans from birth, and the variation of virtues among individuals.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ano ang itinuturing na ina ng mga birtud?

  • A.

   Katarungan (Jusrice)

  • B.

   Katatagan (Fortitude)

  • C.

   Maingat na paghuhusga (Prudence)

  • D.

   Pagtitimpi (Temperance)

  Correct Answer
  C. Maingat na paghuhusga (Prudence)
  Explanation
  The correct answer is "Maingat na paghuhusga (Prudence)." Prudence is considered the mother of virtues because it involves the ability to make wise and careful decisions, considering the consequences and long-term effects. It is the virtue that guides individuals to choose the right actions and avoid harm or danger. Prudence is essential in cultivating and maintaining other virtues such as justice, fortitude, and temperance, as it helps individuals exercise good judgment and discernment in their actions and choices.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ang ______________ na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao.

  • A.

   Intelektwal

  • B.

   Ispiritwal

  • C.

   Moral

  • D.

   Pisikal

  Correct Answer
  C. Moral
  Explanation
  Moral refers to the principles of right and wrong behavior that guide a person's actions and decisions. It involves distinguishing between what is considered morally good or bad, and involves concepts such as honesty, fairness, and empathy. This virtue is closely related to a person's behavior and how they interact with others. It reflects their values and beliefs, and influences their choices and actions in various situations. Therefore, the correct answer is moral because it directly relates to the behavior and conduct of individuals.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang mga sumusunod ay katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi MALIBAN sa:

  • A.

   Obhetibo

  • B.

   Panlipunan

  • C.

   Subhetibo

  • D.

   Sitwasyunal

  Correct Answer
  A. Obhetibo
  Explanation
  The given options are all examples of cultural values, except for "Obhetibo" which is not a recognized cultural value. "Obhetibo" is not a term commonly used in discussions about cultural values. It is likely a misspelling or a made-up term. Therefore, the correct answer is "Obhetibo".

  Rate this question:

 • 7. 

  Ano ang salitang Latin na pinagmulan ng salitang PAGPAPAHALAGA o values?

  • A.

   Valore

  • B.

   Virtuoso

  • C.

   Virtus

  • D.

   Vivere

  Correct Answer
  A. Valore
  Explanation
  The correct answer is "Valore." This is because "valore" is the Latin word that means "values" or "to value."

  Rate this question:

 • 8. 

  Mahilig kumain ng matatamis si Gina subalit sinisiguro niya na hindi siya lalabis sa pagkain nito dahil maaaring masira ang kaniyang mga ngipin. Anong moral na birtud ang isinasabuhay ni Gina?

  • A.

   Katarungan (Justice)

  • B.

   Katatagan (Fortitude)

  • C.

   Mapanagutang paghuhusga (Prudence)

  • D.

   Pagtitimpi (Temperance)

  Correct Answer
  D. Pagtitimpi (Temperance)
  Explanation
  Gina's practice of not indulging too much in eating sweets to avoid damaging her teeth demonstrates the moral virtue of temperance. Temperance involves the ability to control and moderate one's desires and impulses. In this case, Gina shows self-restraint by not overindulging in sweet foods, which could potentially harm her teeth. By practicing temperance, she maintains a balanced and moderate approach to her enjoyment of sweet treats while also considering the potential consequences.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kumakain ng masustansiyang pagkain si Via at umiinom ng gatas araw-araw upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Anong katangian ng pagpapahalaga ang angkop sa sitwasyong ito?

  • A.

   Immutable at objective

  • B.

   Nagbibigay direksyon sa buhay ng tao

  • C.

   Sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal

  • D.

   Lumilikha ng kung ano ang nararapat at dapat gawin

  Correct Answer
  B. Nagbibigay direksyon sa buhay ng tao
  Explanation
  The situation described in the question is about Via's habit of eating nutritious food and drinking milk every day to have a healthy body. This shows that she values her health and takes actions to maintain it. The phrase "Nagbibigay direksyon sa buhay ng tao" translates to "provides direction in a person's life," which aligns with the idea that Via's actions reflect her values and priorities in maintaining a healthy lifestyle.

  Rate this question:

 • 10. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng katatagan bilang isang moral na birtud?

  • A.

   Laging nagpapasa ng proyekto si Lucas sa tamang oras.

  • B.

   Pumapasok si Jenny araw-araw upang makakuha ng mataas na marka.

  • C.

   Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Joven na makapagtapos ng pag-aaral.

  • D.

   Tinutulungan ni Roy ang kaniyang mga magulang sa paghahanap-buhay.

  Correct Answer
  C. Sa kabila ng kahirapan ay pinilit ni Joven na makapagtapos ng pag-aaral.
  Explanation
  The given answer shows the manifestation of perseverance as a moral virtue because it highlights Joven's determination to finish his studies despite facing hardships. This demonstrates his resilience and commitment to achieving his goals, which aligns with the concept of perseverance as a moral virtue.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ano ang pagpapahalaga na tumutukoy sa pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho?

  • A.

   Banal (Holy)

  • B.

   Ispiritwal (Spiritual)

  • C.

   Pambuhay (Vital)

  • D.

   Pandamdam (Sensory)

  Correct Answer
  D. Pandamdam (Sensory)
  Explanation
  The word "pandamdam" refers to the senses or sensory perception. It is the ability of an individual to perceive and interpret stimuli from their environment through their senses such as sight, hearing, touch, taste, and smell. This includes being able to appreciate and value things that cater to the basic needs of a person, as well as things that are considered luxurious or extravagant. Therefore, the correct answer is "Pandamdam (Sensory)" because it encompasses the idea of valuing things that cater to both basic needs and luxuries.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pagpapahalaga. Ano ang tamang pagkakasunod ng mga letra ang magpapakita ng hirarkiya ng pagpapahalaga? I. Magandang sapatos II. Pakikinig sa oras ng klase III. Malusog na pangangatawan IV. Pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha

  • A.

   I,II,III,IV

  • B.

   III,IV,I,II

  • C.

   II,IV,III,I

  • D.

   I,III,II,IV

  Correct Answer
  D. I,III,II,IV
  Explanation
  The correct answer is I,III,II,IV. The correct order of the given examples in terms of hierarchy of values is as follows: First, valuing personal appearance and having good shoes (I). Second, valuing physical health and having a healthy body (III). Third, valuing attentiveness and listening during class time (II). Fourth, valuing compassion and helping those affected by a flood (IV). This order shows a progression from superficial values to more important and meaningful values.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang nararapat na piliin upang mabuo ang ating pagkatao sa pagpili ng mga pagpapahalaga sa buhay?

  • A.

   Pagpapahalaga sa sarili

  • B.

   Pagpapahalaga sa katarungan

  • C.

   Mataas na antas ng pagpapahalaga

  • D.

   Mababang antas ng pagpapahalaga

  Correct Answer
  C. Mataas na antas ng pagpapahalaga
  Explanation
  In order to develop our character and become better individuals, it is important to choose values that are of high importance. Values guide our actions, decisions, and behaviors, and having high-level values means that we prioritize principles that are morally and ethically sound. By choosing values of a high level, we strive for excellence, integrity, and a sense of purpose in our lives. This helps in shaping our identity and building a strong foundation for our character.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mas pinili ni Riza na ipambili ng aklat ang perang ibinigay sa kaniya kaysa ipambili ng pagkain. Ano ang katangian ng mataas na pagpapahalaga ang nakapaloob sa sitwasyong ito?

  • A.

   Hindi nakabatay sa organismong nakakaramdam nito.

  • B.

   Mahirap mabawasan ang kalidad ng mataas na pagpapahalaga.

  • C.

   Lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga.

  • D.

   Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa mababang pagpapahalaga.

  Correct Answer
  D. Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa mababang pagpapahalaga.
  Explanation
  In the given situation, Riza chose to prioritize buying a book over buying food with the money given to her. This implies that she values the book more than the immediate need for food. The characteristic of high value that is evident in this situation is that it lasts longer compared to low value. This means that Riza believes that the value of the book will have a longer-lasting impact or benefit compared to the value of the food.

  Rate this question:

 • 15. 

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na lumilikha ng iba pang pagpapahalaga ang mataas na pagpapahalaga?

  • A.

   Tinuturuan ni Carol ang mga kaklase niyang nahihirapan sa kanilang leksyon.

  • B.

   Mas pinili ni Boyeth na sumama sa prayer meeting kaysa maglaro ng basketball.

  • C.

   Sa kabila ng pagiging bulag ay nakami ni Roselle ang pagiging Summa Cum Laude.

  • D.

   Nagsasakripisyo si Mang Cesar sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya.

  Correct Answer
  D. Nagsasakripisyo si Mang Cesar sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya.
  Explanation
  The correct answer is "Nagsasakripisyo si Mang Cesar sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kaniyang pamilya." This situation shows that Mang Cesar values his family and is willing to sacrifice by working in another country to provide for them.

  Rate this question:

 • 16. 

  Iniligtas ni Rhona ang kaniyang kapatid nang masunog ang kanilang bahay. Sa kabila ng panganib sa kaniyang buhay ay pinili niyang sagipin ang kaniyang kapatid. Ano ang magpapatunay na pinili niya ang tama at mabuti?

  • A.

   Nakasanayan na niyang gawin ito

  • B.

   Pinili niya ang mataas na pagpapahalaga

  • C.

   Ibinahagi niya ang pagpapahalaga sa ibang tao

  • D.

   Tinanggap ng karamihan ang pagpapahalagang pinili niya

  Correct Answer
  B. Pinili niya ang mataas na pagpapahalaga
  Explanation
  Rhona's action of saving her sibling despite the danger to her own life demonstrates her high regard for the value of family. By prioritizing the safety and well-being of her sibling over her own, she showed that she values the importance of family relationships and is willing to make sacrifices for their sake. This decision reflects her belief in the significance of family bonds and the responsibility to protect and care for loved ones.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?

  • A.

   Pumili muna ng pagpapahalaga na nasa mababang antas.

  • B.

   Isa-isahin ang mga pagpapahalaga at pagnilayan ang mga ito.

  • C.

   Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama.

  • D.

   Magsanay sa pagpili ng pagpapahalaga mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas.

  Correct Answer
  C. Sikapin na magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa pagpili ng tama.
  Explanation
  To increase the level of one's values, it is important to strive to have sufficient knowledge and readiness in making the right choices. This means that by being well-informed and prepared, one can make more informed decisions that align with their values. This can lead to a higher level of values as one becomes more intentional and thoughtful in their actions and choices.

  Rate this question:

 • 18. 

  Paano maisasabuhay ang mataas na antas ng pagpapahalaga?

  • A.

   Sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang gawain.

  • B.

   Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.

  • C.

   Pag-aralan mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao.

  • D.

   Sa pamamagitan ng pagpili sa pinakamataas na antas ng pagpapahalaga.

  Correct Answer
  B. Piliing gawin ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon.
  Explanation
  To live according to high values, one must consistently choose to do what is right and good in every situation. This means making ethical decisions and taking actions that align with one's moral principles and beliefs. By consistently making these choices, individuals can uphold and live by their high values, contributing to their personal growth and the betterment of society.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ano ang panloob na salik na kung saan ang tao ay tapat sa paggawa ng tama at nag-aalinlangan sa paggawa ng masama?

  • A.

   Kalayaan

  • B.

   Konsensiya

  • C.

   Pagsasabuhay ng birtud

  • D.

   Pagiging sensitibo sa gawang masama

  Correct Answer
  D. Pagiging sensitibo sa gawang masama
  Explanation
  The correct answer is "Pagiging sensitibo sa gawang masama." This is because being sensitive to doing evil means that a person is aware of the consequences and moral implications of their actions. It shows that they have a conscience and are hesitant to engage in wrongdoing. This internal factor influences their behavior and motivates them to do what is right.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhay ay gabay sa paggawa ng ___________.

  • A.

   Moral na paghuhusga

  • B.

   Obhektibong paglalahat

  • C.

   Matiwasay na pamumuhay

  • D.

   Mapanagutang pasya at kilos

  Correct Answer
  D. Mapanagutang pasya at kilos
  Explanation
  The application of internal factors in everyday life serves as a guide in making responsible decisions and actions. It implies that individuals should consider their moral obligations and take accountability for their choices and behaviors. This means that one should make decisions and act in a way that is morally upright and responsible, taking into account the consequences of their actions and being accountable for them.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hindi sinasadya ni Jessa ang pagkakahulog ng basong kaniyang hawak dahil sa pagkagulat sa biglang pagbagsak ng pinto. Alam niya na ito ang paboritong baso ng kaniyang ina kaya’t agad niyang sinabi sa ina ang totoo. Anong panloob na salik ang nahuhubog sa pagkatao ni Jessa batay sa sitwasyon?

  • A.

   Konsensiya

  • B.

   Disiplinang pansarili

  • C.

   Pagsasabuhay ng mga birtud

  • D.

   Mapanagutang paggamit ng kalayaan

  Correct Answer
  D. Mapanagutang paggamit ng kalayaan
  Explanation
  Jessa's immediate reaction of admitting the truth to her mother shows her sense of responsibility and accountability for her actions. Despite the accident being unintentional, she takes ownership of her mistake and understands the consequences of her actions. This demonstrates her ability to make responsible choices and exercise her freedom in a responsible manner. Therefore, the correct answer is "Mapanagutang paggamit ng kalayaan" (Responsible use of freedom).

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag. Ang pahayag ay:

  • A.

   Tama, sapagkat kinakailangan ng tao ang matagal na panahon upang makapag-isip.

  • B.

   Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ang paghubog ang mga ito.

  • C.

   Mali, sapagkat nahuhubog ito sa madaling pamamaraan depende sa taong nagtataglay nito.

  • D.

   Mali, sapagkat may kalayaan ang tao na piliin ang makabubuti sa kaniya at sa panahon na nais niya.

  Correct Answer
  B. Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ang paghubog ang mga ito.
  Explanation
  The statement in the question states that values are not developed overnight but rather through a long process. The answer choice "Tama, sapagkat dumadaan sa masusi at matagal na proseso ang paghubog ang mga ito" directly aligns with this statement by emphasizing that values undergo a thorough and lengthy process of development.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ang pagnais ng taong takasan ang konsekuwensiya ng kanyang kilos ay ang pagnais na takasan ang __________.

  • A.

   Kalayaan

  • B.

   Karapatan

  • C.

   Katungkulan

  • D.

   Konsensiya

  Correct Answer
  A. Kalayaan
  Explanation
  The desire to escape the consequences of one's actions is the desire to escape freedom.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa:

  • A.

   Layon

  • B.

   Pamamaraan

  • C.

   Pangyayari

  • D.

   Kahihinatnan

  Correct Answer
  D. Kahihinatnan
  Explanation
  Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay hindi masusukat sa pamamagitan ng kahihinatnan. Ang kahihinatnan ay tumutukoy sa resulta o outcome ng isang kilos, samantalang ang pagtukoy sa kabutihan o kasamaan ay nakabatay sa mga layon, pamamaraan, at pangyayari na nagdulot sa kahihinatnan.

  Rate this question:

 • 25. 

  Anong kakayahan ang mapalalakas kung mahuhubog mula sa pagkabata ang kakayahan ng isang bata na gamitin ang tamang konsensiya?

  • A.

   Pagbuo ng mabuting kalooban

  • B.

   Pagbuo ng tamang pagpapasya

  • C.

   Pagbuo ng moral na paghuhusga

  • D.

   Pagbuo ng matalinong paghuhusga

  Correct Answer
  C. Pagbuo ng moral na paghuhusga
  Explanation
  The ability to develop moral judgment strengthens when a child's ability to use the correct conscience is shaped from childhood. This implies that as a child learns to use their conscience to make decisions and judgments, their moral judgment is enhanced.

  Rate this question:

 • 26. 

  Nahihilig sa paggamit ng social media si Karen kaya’t nakakaligtaan niyang mag-aral ng kaniyang mga leksiyon dahil dito ay hindi natuwa ang kaniyang mga magulang at hindi na siya pinayagang gumamit ng kahit na anong gadget upang mas lalong mabigyang pansin ang kaniyang pag-aaral. Kung ikaw si Karen, alin sa mga sumusunod na panloob na salik ang angkop niyang isabuhay upang hindi na maulit ang kaniyang pagkakamali?

  • A.

   Disiplinang pansarili

  • B.

   Pagsasabuhay ng mga birtud

  • C.

   Mapanagutang paggamit ng kalayaan

  • D.

   Pagiging sensitibo sa gawang masama

  Correct Answer
  A. Disiplinang pansarili
  Explanation
  Karen needs to develop self-discipline in order to avoid repeating her mistake of neglecting her studies due to her lack of interest in social media. This means she needs to prioritize her responsibilities and manage her time effectively, ensuring that she devotes enough time to her studies and avoids distractions. By practicing self-discipline, Karen can prevent herself from being swayed by external factors and focus on her academic goals.

  Rate this question:

 • 27. 

  Paano mapananatili ang moral na integridad ng isang kabataang tulad mo?

  • A.

   Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan sa kapwa.

  • B.

   Sa pamamagitan ng pagkilala sa tama at maling gawain.

  • C.

   Sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan sa lahat ng kanyang kilos.

  • D.

   Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan.

  Correct Answer
  D. Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan.
  Explanation
  By being steadfast in the fight for truth and goodness, one can maintain moral integrity. This means standing up for what is right and fighting against falsehood and wrongdoing. It requires courage, determination, and a strong sense of justice. By actively participating in the pursuit of truth and goodness, a young person can uphold their moral integrity and contribute to a better society.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ang itinurong mga halaga ng mga magulang sa tahanan ay maaaring mawala sa isang iglap lalo na sa yugto ng kabataan.

  • A.

   Tama, dahil nagiging malayo sila sa isa’t isa sa yugto ng kabataan.

  • B.

   Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan.

  • C.

   Mali, dahil ito ay nakatanim na sa isip at puso ng mga kabataan.

  • D.

   Mali, dahil hindi makikinig ang mga kabataan sa iba maluban sa kanilang mga magulang.

  Correct Answer
  B. Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan.
  Explanation
  The correct answer is "Tama, dahil maaaring mabago ito ng mga impluwensiya ng kapwa kabataan." This is because during the stage of youth, teenagers tend to be influenced by their peers and may adopt their values and beliefs, which can potentially change the values that were taught by their parents at home.

  Rate this question:

 • 29. 

  Habang lumalawak ang mundong ginagalawan ng isang kabataan, lumalawak din ang maaaring makaimpluwensiya sa paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga. Ang pahayag ay:

  • A.

   Tama, dahil nakasalalay sa kaniyang kapwa ang paghubog na kaniyang mga pagpapahalaga.

  • B.

   Tama, dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa iba natututunan niya ang wastong pakikitungo sa kapwa.

  • C.

   Mali, dahil nakasalalay sa kaniyang sarili ang paghubog ng kaniyang mga pagpapahalaga.

  • D.

   Mali, dahil sapat na ang pakikipag-ugnayan niya sa kaniyang pamilya upang mahuhubog ang kaniyang mga pagpapahalaga.

  Correct Answer
  B. Tama, dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa iba natututunan niya ang wastong pakikitungo sa kapwa.
  Explanation
  The statement is correct because it states that through the youth's interaction with others, they learn the proper way to treat others. This suggests that their values are influenced by their relationships with others, emphasizing the importance of social interactions in shaping one's values and attitudes towards others.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ang mga sumusunod ay mga tungkulin ng pamilya sa paghubog ng mga halaga ng kanilang anak MALIBAN sa:

  • A.

   Ituro ang tamang pakikisalamuha sa kapwa at ang halaga ng tiwala.

  • B.

   Ituro ang magpahalaga hindi lamang sa sarili kundi mas higit para sa kapwa.

  • C.

   Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali.

  • D.

   Gabayan ang isang bata na kilalanin, unawain, isapuso, iangat at isabuhay ang pangkalahatang katotohanan.

  Correct Answer
  C. Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali.
  Explanation
  The correct answer is "Ituro ang mga prinsipyong moral sa pamamagitan ng kanilang pansariling kaisipan, salita at ugali." This answer is correct because it states that teaching moral principles is not a duty of the family in shaping their child's values. The other options all mention different responsibilities of the family in shaping their child's values, such as teaching proper social interaction, the value of trust, and the importance of valuing others.

  Rate this question:

 • 31. 

  Ano ang dalawang panlipunang pangkabuhayang kondisyon na maaaring nagiging hadlang sa pagtuturo ng pagpapahalaga?

  • A.

   Labis na kahinaan at kalakasan

  • B.

   Labis na kasamaan at kabutihan

  • C.

   Labis na kahirapan at kahusayan

  • D.

   Labis na kahirapan at karangyaan

  Correct Answer
  D. Labis na kahirapan at karangyaan
  Explanation
  The correct answer is "Labis na kahirapan at karangyaan." This answer suggests that extreme poverty and affluence can both be barriers to teaching values. Extreme poverty can hinder the ability to provide quality education and resources needed for teaching values, while extreme affluence can create a sense of entitlement and lack of empathy, making it difficult to instill values in individuals.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ano ang nararapat gawin sa mga positibong impluwensiya hatid ng mga panlabas na salik na ito?

  • A.

   Paniwalaan at tanggapin

  • B.

   Panindigan ang tamang pasya at kilos

  • C.

   Linangin upang maisabuhay ang birtud

  • D.

   Suriin at isabuhay ang mga pagpapahalaga

  Correct Answer
  D. Suriin at isabuhay ang mga pagpapahalaga
  Explanation
  The correct answer suggests that one should examine and live out the values brought about by these positive influences. This means that one should reflect on and internalize the positive values and principles that these external factors promote. By doing so, individuals can align their actions and decisions with these values, leading to a more positive and meaningful life.

  Rate this question:

 • 33. 

  Pagkagaling sa paaralan ay sumakay ka ng tricycle pauwi. Nagbayad ka sa driver at pagbaba mo ay iniabot sa iyo ang sukli. Hulin a nang iyong mapansin na sobra ang perang isinukli sa iyo. Ano ang nararapat mong gawin?

  • A.

   Itatago ang sobrang sukli dahil hindi mo naman kasalanan ito.

  • B.

   Ibibigay sa nana yang sukli upang ipandagdag sa iyong baon.

  • C.

   Ibibigay ang sukli sa sinumang pulubi na makikita sa lansangan.

  • D.

   Itatago ang sobrang sukli at kapag muling nakita ang driver ay ibalik ito.

  Correct Answer
  D. Itatago ang sobrang sukli at kapag muling nakita ang driver ay ibalik ito.
  Explanation
  You should hide the excess change and return it to the driver if you see him again. This is the most ethical and honest action to take in this situation.

  Rate this question:

 • 34. 

  Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng wastong paggamit ng media?

  • A.

   Panonood ng anumang palabas sa telebisyon na nais panoorin

  • B.

   Pagli-like ng mga post sa Facebook na nagpapakita ng imoralidad

  • C.

   Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin

  • D.

   Pakikinig sa mga musikang uso at napapanahon kahit hindi nauunawaan ang mensahe

  Correct Answer
  C. Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin
  Explanation
  The correct answer is "Pagsuri sa mga kalidad ng anumang impormasyon na tatanggapin o tatangkilikin." This answer shows the proper use of media by evaluating the quality of information before accepting or endorsing it. It implies critical thinking and discernment in consuming media content, which is essential in avoiding misinformation and making informed decisions.

  Rate this question:

 • 35. 

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng Pambuhay na Pagpapahalaga?

  • A.

   Araw-araw dumadalo sa misa sa kanilang parokya si Aling Rosa.

  • B.

   Ibinalik ni Pedro ang napulot niyang pitaka na may lamang malaking halaga.

  • C.

   Pinanatili ni Arturo na malusog ang kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay.

  • D.

   Nagpasalamat si Rod sa kaniyang ina dahil sa pagbibigay nito ng sapatos na kailangan niya sa paligsahan.

  Correct Answer
  C. Pinanatili ni Arturo na malusog ang kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay.
  Explanation
  The answer demonstrates the value of maintaining a healthy body through eating vegetables. This shows that Arturo prioritizes his physical well-being and understands the importance of a balanced diet.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.