Esp7 | Modyul 13-16 | Pagbabalik-tanaw At Pagbabalik-aral

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1429 | Total Attempts: 6,065,044
Questions: 35 | Attempts: 1,042

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 13-16 | Pagbabalik-tanaw At Pagbabalik-aral - Quiz

Pagbabalik-Tanaw at Pagbabalik-Aral


Questions and Answers
 • 1. 

  “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?” Ano ang kahulugan ng pahayag?

  • A.

   Mahirap maging isang bulag

  • B.

   Hindi mabuti ang walang pangarap at paningin

  • C.

   Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin

  • D.

   Hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay

  Correct Answer
  C. Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin
  Explanation
  The statement "Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?" means that having vision but not having any goals or aspirations is worse than being blind. This implies that having the ability to see and perceive the world around you is meaningless if you do not have any dreams or ambitions to work towards. It emphasizes the importance of having a purpose and direction in life.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ano ang kahulugan ng bokasyon?

  • A.

   Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyo

  • B.

   Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin

  • C.

   Ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod

  • D.

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  The correct answer is "Lahat ng nabanggit" because the given options collectively define the meaning of "bokasyon". It is not just about a job or profession or business, but it is a state or activity that aligns with God's plan for us. It also refers to activities that do not require monetary compensation. Therefore, all the mentioned options contribute to the complete meaning of "bokasyon".

  Rate this question:

 • 3. 

  Alin sa mga sumusunod ang hakbang sa pagtatakda ng mithiin?

  • A.

   Ipagpasa Diyos ang mga itinakdang mithiin

  • B.

   Sabihin ang itinakdang mithiin sa mga kaibigan

  • C.

   Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin

  • D.

   Isulat ang iyong itinakdang mithiin at ilagay ito sa ilalim ng unan

  Correct Answer
  C. Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin
  Explanation
  The correct answer is "Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin." This is because setting a deadline or a specific timeframe for achieving goals is an important step in goal-setting. By writing down the target date or time frame for accomplishing the goal, it helps to create a sense of urgency and motivates individuals to take action towards achieving their objectives.

  Rate this question:

 • 4. 

  Bakit mahalaga ang kakailanganing mithiin o enabling goals?

  • A.

   Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin.

  • B.

   Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tuon sa itinakdang mithiin.

  • C.

   Napapabilis nitong makamit ang itinakdang mithiin.

  • D.

   Wala sa mga nabanggit

  Correct Answer
  A. Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin.
  Explanation
  Enabling goals are important because they help in achieving long-term goals. They assist in maintaining focus on the desired objectives and expedite the attainment of those goals.

  Rate this question:

 • 5. 

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagtatakda ng mithiin sa buhay?

  • A.

   Pagsali sa liga ng barangay. upang magkaroon ng maraming kaibigan.

  • B.

   Hintayin ang tamang panahon para sa pagtatakda ng mithiin sa buhay.

  • C.

   Sundin ang plano ng mga magulang at kaibigan sa pagtupad ng mithiin sa buhay.

  • D.

   Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon.

  Correct Answer
  D. Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon.
  Explanation
  The correct answer is "Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon." This option demonstrates setting goals in life by actively participating in community activities and contributing to the betterment of society. It shows a willingness to help others and make a positive impact in the community, which can be considered a goal or aspiration in life.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa isang taong may pangarap maliban sa:

  • A.

   Handang kumilos upang maabot ito

  • B.

   Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap

  • C.

   Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay

  • D.

   Nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap

  Correct Answer
  C. Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay
  Explanation
  The person described in the given options has a dream or aspiration and is willing to take action to achieve it. They feel a strong desire towards their dream and recognize the need to prepare themselves for a prosperous life.

  Rate this question:

 • 7. 

  Paano nakatutulong ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin sa pagkakamit nito?

  • A.

   Ito ang nagpapatunay na makakamit ang pangarap sa mabilis na paraan.

  • B.

   Ito ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito.

  • C.

   Ito ang natatanging paraan upang makamit ang mithiin sa buhay.

  • D.

   Ito ang pinakamadaling paraan sa pagtupad ng pangarap.

  Correct Answer
  B. Ito ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito.
  Explanation
  Ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin ay nakatutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksyon at pagiging gabay sa pagkamit ng mga ito. Ito ay nagpapakita na ang mga hakbang ay mayroong mahalagang papel sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay.

  Rate this question:

 • 8. 

  Bakit mahalaga ang pagtatakda ng mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin?

  • A.

   Upang maiwasan ang maaaring maging suliranin sa pag-abot ng mithiin.

  • B.

   Upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • C.

   Upang maiwasan ang pagkabigo sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • D.

   Upang maiwasan ang pagbabago bago ng isip habang nag-aaral.

  Correct Answer
  A. Upang maiwasan ang maaaring maging suliranin sa pag-abot ng mithiin.
  Explanation
  Ang pagtatakda ng mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin ay mahalaga upang maiwasan ang mga posibleng suliranin na maaaring maganap sa pag-abot ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin at mga hakbang na dapat gawin upang maabot ang mga ito, maaaring maiwasan ang mga potensyal na hadlang o problema na maaaring magresulta sa hindi pagkakamit ng mga mithiin. Sa ganitong paraan, mas magiging organisado at mas epektibo ang pagkamit ng mga layunin at hindi mauuwi sa pagkabigo o pagkakamali sa pagsasakatuparan ng mga ito.

  Rate this question:

 • 9. 

  Saan nakasalalay ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan?

  • A.

   Pagsasakatuparan ng ating pangarap kung saan nakatali ang ating bokasyon.

  • B.

   Pagiging matagumpay sa pagsasakatuparan ng pangarap sa buhay.

  • C.

   Pagkakamit sa mga materyal na bagay na pinaghirapan mabili.

  • D.

   Pagpili at pagtatapos sa kurso sa kolehiyo.

  Correct Answer
  A. Pagsasakatuparan ng ating pangarap kung saan nakatali ang ating bokasyon.
  Explanation
  The correct answer suggests that true happiness is dependent on the fulfillment of our dreams and aspirations, specifically those that are aligned with our calling or vocation. It implies that finding and pursuing our true purpose in life is essential for attaining genuine happiness.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasiya. Ibig sabihin nito na:

  • A.

   Ang lahat ng ating kilos ay nababatay sa ating isip at kilos-loob.

  • B.

   Ang lahat ng kilos natin ay dumadaan sa isang mahabang proseso.

  • C.

   Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa.

  • D.

   Ang lahat ng kilos natin ay ginagamitan ng proseso ng mabuting pagpapasiya.

  Correct Answer
  C. Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa.
  Explanation
  The correct answer is "Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa." This statement aligns with the idea that all of our actions are a result of the decision-making process. It emphasizes the importance of carefully considering and thinking through all of our actions and choices.

  Rate this question:

 • 11. 

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang makatutulong upang mabigyan mo ng katuturan ang iyong buhay?

  • A.

   Pagtiyak sa mga layunin sa buhay

  • B.

   Hindi pakikialam sa takbo ng buhay

  • C.

   Gamitin ang mga kaalaman

  • D.

   Pagtanggap sa kamalian

  Correct Answer
  A. Pagtiyak sa mga layunin sa buhay
  Explanation
  Ang pagtiyak sa mga layunin sa buhay ay makatutulong upang mabigyan ng katuturan ang iyong buhay dahil ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon at layunin. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin, makakapagplano ka ng mga hakbang na dapat mong gawin upang maabot ang mga ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-focus at magtrabaho nang maayos para sa mga bagay na may mahalagang kahulugan sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pagkakaisa at kahulugan sa bawat desisyon at kilos na gagawin mo.

  Rate this question:

 • 12. 

  Karaniwan na ang mga linyang “Bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip,” sa mga mahalagang pagpapasiyang ginagawa. Ibig sabihin nito:

  • A.

   Ang balangkas ng proseso ng pagpapasiya ay nakabatay sa panahon

  • B.

   Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon

  • C.

   Kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapasiya

  • D.

   Mahirap talaga ang gumawa ng pasya

  Correct Answer
  B. Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon
  Explanation
  The correct answer is "Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon." This means that time is an important part of the decision-making process.

  Rate this question:

 • 13. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa moral dilemma?

  • A.

   Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga posisyon.

  • B.

   Madali lang magpasya kung alam natin ang sarili nating mga pagpapahalaga.

  • C.

   Ang pagpapasiya ay nababatay sa ating mga pagpapahalaga.

  • D.

   Ang pagpapasya ay pagpili sa maraming pamimilian.

  Correct Answer
  A. Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga posisyon.
  Explanation
  This statement describes a moral dilemma because it mentions that decision-making can lead to conflicts in thought regarding different positions. A moral dilemma is a situation where a person is faced with two or more choices, each having potential ethical consequences. In this case, the difficulty in making a decision due to conflicting positions reflects the presence of a moral dilemma.

  Rate this question:

 • 14. 

  Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin sa buhay?

  • A.

   Upang panatilihing matatag sa anumang unos na dumating sa buhay.

  • B.

   Upang malaman ng pamilya at mga kaibigan ang plano sa buhay.

  • C.

   Upang makapagpasya ng tama sa lahat ng pagkakataon.

  • D.

   Upang makapili ng tamang kurso sa kolehiyo.

  Correct Answer
  A. Upang panatilihing matatag sa anumang unos na dumating sa buhay.
  Explanation
  Having a personal statement of purpose in life is important in order to remain resilient in the face of any challenges that come our way. It serves as a guiding light and a source of motivation during difficult times, allowing us to stay grounded and focused on our goals. By having a clear sense of purpose, we are able to navigate through life's uncertainties with strength and determination, ultimately leading us to success and fulfillment.

  Rate this question:

 • 15. 

  Alin sa mga sumusunod na katangian ang mahalaga sa isang plano para sa mabuting buhay?

  • A.

   Ito ay batay sa kakayahan ng isang indibiduwal at kasalukuyang kalagayan ng buhay

  • B.

   Ito ay kailangan makatotohanan at realistiko

  • C.

   Ito ay pangmatagalan

  • D.

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  All of the mentioned characteristics are important in a plan for a good life. The plan should be based on the individual's abilities and current life situation, it should be realistic and achievable, and it should be sustainable in the long term.

  Rate this question:

 • 16. 

  Pinili ni Chit ang magtayo ng sariling negosyo sapagkat ito ang nagpapasaya sa kanya. Ano ang naging basehan niya sa pagpapasya?

  • A.

   Isinaalang-alang niya ang damdamin sa paggawa ng pasya.

  • B.

   Nais niya na may mapatunayan sa kanyang pamilya.

  • C.

   Malaki ang kanyang kikitain sa sariling negosyo.

  • D.

   Ang napili niyang negosyo ay napapanahon.

  Correct Answer
  A. Isinaalang-alang niya ang damdamin sa paggawa ng pasya.
  Explanation
  Chit based her decision on considering her emotions in making the decision. She chose to start her own business because it brings her happiness.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ano ang nararapat gawin upang mapaunlad ang kaisipan?

  • A.

   Iwaksi ang pagiging batang isip

  • B.

   Gamitin ang mapanuring pag-iisip sa pagpapasya

  • C.

   Linangin ang sariling kakayahan

  • D.

   Maging masipag sa gawain

  Correct Answer
  B. Gamitin ang mapanuring pag-iisip sa pagpapasya
  Explanation
  To develop one's mindset, it is important to utilize critical thinking in decision-making. This involves carefully analyzing options, considering potential outcomes, and making informed choices. By using critical thinking skills, individuals can evaluate situations objectively, identify biases or assumptions, and make rational decisions that can lead to personal growth and development. This approach helps in expanding one's perspective, developing problem-solving abilities, and enhancing overall cognitive abilities.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ano ang nararapat gawin kung may agam-agam sa pagpapasya?

  • A.

   Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri.

  • B.

   Huwag mag-agam-agam dahil hindi ka makakikilos hanggang hindi ka nakapipili.

  • C.

   Gawin na lamang ang magpapasiya sa mas nakararami.

  • D.

   Gawin na lamang kung ano ang magpapasiya sa iyo.

  Correct Answer
  A. Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri.
  Explanation
  When there is uncertainty in making a decision, it is recommended to reevaluate the decision with prayer and thorough analysis. This suggests that taking the time to reflect and seek guidance can lead to a more informed and confident decision.

  Rate this question:

 • 19. 

  Bakit mahalagang magkalap ng kaalaman bago magsagawa ng pagpapasya?

  • A.

   Sapagkat ito ang haligi ng pagpapasiya.

  • B.

   Sapagkat ito ang pangunahing sangkap sa pagpapasiya.

  • C.

   Sapagkat sa pamamagitan nito magiging madali ang makapagpasiya.

  • D.

   Sapagkat ang tamang pagpapasiya ay nakasalalay sa mga katotohanan.

  Correct Answer
  D. Sapagkat ang tamang pagpapasiya ay nakasalalay sa mga katotohanan.
  Explanation
  It is important to gather knowledge before making a decision because making the right decision relies on having accurate information.

  Rate this question:

 • 20. 

  Bakit kailangan ang paglinang sa pansariling salik kaugnay ng paggawa?

  • A.

   Upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan.

  • B.

   Upang maging kapakipakinabang ang mga pinag-aralan.

  • C.

   Upang mas mabilis makahanap ng trabaho.

  • D.

   Upang makamit ang mga pangarap.

  Correct Answer
  A. Upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan.
  Explanation
  The reason why it is important to develop personal factors related to work is to improve oneself and be able to serve the community better. By developing personal skills and qualities, individuals can enhance their capabilities and become more effective in their roles, whether it be in their careers or in contributing to their communities. This answer highlights the importance of personal growth and the ability to make a positive impact on society.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kung ang minimithing karera ay pagiging guro, ano ang pansariling salik na kinakailangan paunlarin? 

  • A.

   Sapat na talino at malusog na pangangatawan

  • B.

   Pagpapahalaga sa makabagong teknolohiya

  • C.

   Hilig sa paglalaro, musika, at panoorin

  • D.

   Kakayahan sa pagsusulat

  Correct Answer
  A. Sapat na talino at malusog na pangangatawan
  Explanation
  In order to pursue a career as a teacher, it is important to have sufficient intelligence and a healthy body. These qualities are necessary for effectively imparting knowledge and maintaining the physical stamina required for teaching. Valuing modern technology, hobbies such as playing, music, and watching, and writing skills may be helpful in certain aspects of teaching, but they are not the primary factors needed for becoming a teacher.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang kahulugan ng pahayag na, “paligsahan ang merkado sa paggawa o job market” ay:

  • A.

   Maraming pare-parehong kasanayan ang nagpapaligsahan sa iilang trabaho

  • B.

   Depende sa kasanayan at kwalipikasyon ng mga manggagawa ang pasahod dito.

  • C.

   Ang mga trabaho ay nakadepende sa antas ng pangangailangan ng mga kumpanya.

  • D.

   Maraming mga bagong trabaho sa ngayon ang walang katapat na manggagawang may kasanayan para dito.

  Correct Answer
  A. Maraming pare-parehong kasanayan ang nagpapaligsahan sa iilang trabaho
  Explanation
  The statement "paligsahan ang merkado sa paggawa o job market" implies that there is competition among individuals with similar skills for a limited number of jobs. This suggests that there are many people with similar qualifications vying for a few available positions.

  Rate this question:

 • 23. 

  Bakit itinuturing na highly skilled worker ang isang inhinyero (engineer)?

  • A.

   Siya ang gumagawa ng balangkas ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto.

  • B.

   Siya ang nagbubuo ng mga bahagi ng produkto sa isang industriya.

  • C.

   Marami siyang instrumento na ginagamit sa paggawa.

  • D.

   Malaki ang pasahod sa kanya ng kumpanya.

  Correct Answer
  A. Siya ang gumagawa ng balangkas ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto.
  Explanation
  An engineer is considered a highly skilled worker because they are responsible for creating the framework and design of a product, which requires a high level of technical knowledge and expertise. They play a crucial role in determining the necessary components and ensuring the product's functionality and efficiency. This level of responsibility and expertise sets engineers apart as highly skilled workers in their field.

  Rate this question:

 • 24. 

  Bakit mahalaga sa tao ang nakapag-aral?

  • A.

   Sa pag-aaral lamang nakukuha ang mga kaalaman sa paghahanapbuhay.

  • B.

   Sa pag-aaral nahahasa ang isip sa paggawa ng mga tamang pasya.

  • C.

   Ang pagtatapos sa pag-aaral ang magdidikta ng iyong kapalaran

  • D.

   Ang pag-aaral ang mag-aahon sa  tao sa kahirapan.

  Correct Answer
  B. Sa pag-aaral nahahasa ang isip sa paggawa ng mga tamang pasya.
  Explanation
  Through education, a person's mind is sharpened and developed, enabling them to make informed and rational decisions. Education equips individuals with the necessary knowledge and skills to navigate through various aspects of life, including their careers, relationships, and personal growth. It helps individuals develop critical thinking, problem-solving, and decision-making abilities, which are crucial for success and well-being. Education not only provides individuals with the tools to secure a livelihood but also empowers them to make wise choices and contribute positively to society.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ang pahayag na, “Mahalagang papel ang ginagampanan ng edukasyon sa pagtatagumpay nina Rocell Ambubuyog, Cecilio K. Pedro, at Diosdado Banatao,” ay tama dahil…

  • A.

   Sila ay nagtapos ng kurso sa kolehiyo.

  • B.

   Sila ay patuloy na nag-aaral at nagsasanay.

  • C.

   Sila ay dating mahihirap na naiangat ang katayuan sa buhay

  • D.

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  The statement "Mahalagang papel ang ginagampanan ng edukasyon sa pagtatagumpay nina Rocell Ambubuyog, Cecilio K. Pedro, at Diosdado Banatao" is correct because all the options mentioned contribute to the importance of education in their success. They all completed college courses, continued learning and training, and were able to improve their socio-economic status.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ano ang ibig sabihin ng pahayag na “Ang taong may pormal na edukasyon ay higit na may kakayahang magtamasa pa ng higit na kaalaman at maging isang highly skilled na manggagawa.”

  • A.

   Ang taong nakatapos ng kolehiyo ay maaaring mag-aral pa ng ibang kurso o kaya’y magtamo pa ng mas mataas na titulo.

  • B.

   Ang taong may pormal na pag-aaral ay mas madaling makaunawa at makagawa ng tamang  pagpapasya.

  • C.

   Ang taong hindi marunong bumasa at sumulat ay wala nang pag-asang umasenso.

  • D.

   Ang isang taong hindi marunong bumasa o sumulat ay walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at impormasyong pinalalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng edukasyon.

  Correct Answer
  A. Ang taong nakatapos ng kolehiyo ay maaaring mag-aral pa ng ibang kurso o kaya’y magtamo pa ng mas mataas na titulo.
  Explanation
  The statement means that a person with formal education has a higher ability to acquire more knowledge and become a highly skilled worker. This is supported by the fact that a person who has finished college can still pursue further studies or obtain higher degrees, which allows them to gain more expertise and specialization in their chosen field.

  Rate this question:

 • 27. 

  Bakit isa sa mahahalagang indikasyon ng pagkakaroon ng sapat na edukasyon ang tamang pag-awit ng Lupang Hinirang?

  • A.

   Bahagi ito ng pormal na edukasyon.

  • B.

   Araw-araw itong inaawit sa paaralan.

  • C.

   Ito ay nagpapakita ng paggalang sa simbolo ng Pilipinas

  • D.

   Ang mahusay na pag-awit nito ay tanda ng pagiging edukado.

  Correct Answer
  C. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa simbolo ng Pilipinas
  Explanation
  The correct answer is that it shows respect for the symbol of the Philippines. Singing the national anthem correctly demonstrates reverence and honor towards the country and its values. It is a way of showing patriotism and a sense of national identity.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ano ang pangmatagalang solusyon na maaaring gawin upang matulungan ang iyong barangay?

  • A.

   Hihimukin ang mga kapwa kabataan na bumalik sa paaralan.

  • B.

   Wala kang magagawa sapagkat ikaw ay mag-aral lang sa haiskul.

  • C.

   Mamamahagi ng polyetos na nagsasaad ng mga hakbang sa pangangalaga sa kapaligiran.

  • D.

   Maghahain ng petisyon sa barangay upang magkaroon ng proyektong mangangalaga sa kapaligiran.

  Correct Answer
  C. Mamamahagi ng polyetos na nagsasaad ng mga hakbang sa pangangalaga sa kapaligiran.
  Explanation
  Distributing pamphlets that outline steps for environmental conservation can be a long-term solution to help the barangay. This method can raise awareness and educate the community about the importance of taking care of the environment. By providing information on how to protect the environment, individuals can make informed choices and actively participate in preserving their surroundings. This solution has the potential to create lasting change and promote sustainable practices within the barangay.

  Rate this question:

 • 29. 

  Alin sa mga sumusunod ang epekto ng kawalan ng edukasyon sa pamumuhay sa lipunan?

  • A.

   Krisis sa bansa; sa ekonomiya, politika, kalusugan at iba pa

  • B.

   Walang epekto ang kawalan ng edukasyon sa lipunan

  • C.

   Dadami ang mga construction worker at laborer

  • D.

   Marami ang makikiisa sa gawaing barangay

  Correct Answer
  A. Krisis sa bansa; sa ekonomiya, politika, kalusugan at iba pa
  Explanation
  Ang kawalan ng edukasyon ay magdudulot ng krisis sa bansa sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, politika, kalusugan, at iba pa. Ang edukasyon ay nagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga tao upang makatulong sa pag-unlad ng lipunan. Kapag may kawalan ng edukasyon, maaaring magkaroon ng kakulangan sa mga propesyonal at mga taong may sapat na kaalaman upang pamunuan ang bansa at solusyunan ang mga suliranin nito. Maaaring magdulot ito ng kahirapan, korupsyon, kawalan ng pag-unlad sa ekonomiya, at iba pang mga problema sa lipunan.

  Rate this question:

 • 30. 

  Bakit isa sa mahahalagang ugali sa pag-aaral o study habit ang pakikipag-usap sa guro?

  • A.

   Sapagkat madalas mahirap kausapin ang guro.

  • B.

   Sapagkat kailangan magpapansin sa guro paminsan-minsan.

  • C.

   Sapagkat guro lamang ang nakakaalam ng tamang sagot sa mga katanungan.

  • D.

   Sapagkat dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan.

  Correct Answer
  D. Sapagkat dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan.
  Explanation
  Pakikipag-usap sa guro ay isa sa mahahalagang ugali sa pag-aaral o study habit sapagkat dito matitiyak ang tamang pag-unawa sa mga gawaing pampaaralan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa guro, maaaring magtanong at humingi ng paliwanag sa mga hindi naintindihan na mga konsepto o leksyon. Ito ay makakatulong upang ma-clarify ang mga katanungan at maiwasan ang mga maling pagkaunawa sa mga aralin. Ang pakikipag-usap sa guro ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng kaalaman at pagpapabuti ng pag-aaral.

  Rate this question:

 • 31. 

  Ano ang kapalit ng pagiging mangmang o di-nakapag-aral?

  • A.

   Walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at pagbabago.

  • B.

   Mananatiling mahirap ang pamumuhay dahil sa kawalan ng trabaho.

  • C.

   Hindi kailanman magiging matagumpay sa buhay.             

  • D.

   Pangungutya at panlalait mula sa ibang tao.

  Correct Answer
  A. Walang kakayahan upang matanggap ang mga kaalaman at pagbabago.
  Explanation
  The correct answer states that the consequence of being ignorant or uneducated is the inability to accept knowledge and change. This implies that without education, individuals may struggle to learn new information and adapt to new circumstances. They may also be resistant to change and remain stagnant in their thinking and actions.

  Rate this question:

 • 32. 

  Sa pagtatakda ng mithiin, ang ibig sabihin ng SMARTA ay:

  • A.

   S-smart, M-manageable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented

  • B.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- refreshing, T- time-bound, A – action-oriented

  • C.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented

  • D.

   S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – affordable

  Correct Answer
  C. S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented
  Explanation
  The correct answer is S-smart, M-measurable, A-attainable, R-relevant, T-time-bound, A-action-oriented. This acronym SMARTA is commonly used in goal-setting to ensure that goals are specific, measurable, attainable, relevant, time-bound, and action-oriented. This means that goals should be clearly defined, have measurable outcomes, be realistically achievable, align with one's values and priorities, have a specific timeframe, and include actionable steps to reach them.

  Rate this question:

 • 33. 

  Alin ang halimbawa ng pangmatagalang mithiin?

  • A.

   Makapasa sa Licensure Exams for Teachers

  • B.

   Maging guro sa sariling pamahalaan

  • C.

   Makatapos ng pag-aaral

  • D.

   Maging iskolar ng bayan

  Correct Answer
  B. Maging guro sa sariling pamahalaan
  Explanation
  Ang maging guro sa sariling pamahalaan ay isang halimbawa ng pangmatagalang mithiin dahil ito ay isang pangarap o layunin na hindi lamang magaganap sa isang iglap o maikling panahon. Upang maging guro sa sariling pamahalaan, kailangan ng matagal na pag-aaral, pagsasanay, at pagkamit ng mga kinakailangang kwalipikasyon at sertipikasyon. Ito ay isang pangmatagalang mithiin dahil ito ay nangangailangan ng dedikasyon, determinasyon, at patuloy na pagpupunyagi upang maabot ang layunin na ito.

  Rate this question:

 • 34. 

  Ano ang kaibahan ng pagpapantasya sa pangarap?

  • A.

   Ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isip

  • B.

   Ang pagpapantasya ay pananaginip ng gising

  • C.

   Ang pagpapantasya ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng nagpapantasya

  • D.

   A at B

  Correct Answer
  D. A at B
  Explanation
  Ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isip at ginagawa ayon sa kagustuhan ng nagpapantasya. Ito ay isang proseso ng paglikha ng mga imahinasyon o kaisipan na hindi totoo o hindi kasalukuyang nagaganap. Ito ay nagbibigay sa tao ng kalayaan na lumikha ng mga karanasan at sitwasyon na hindi niya maaaring gawin sa tunay na buhay. Ang pagpapantasya ay katulad rin ng pananaginip ng gising, na kung saan ang mga kaisipan at imahinasyon ay naglalaro sa isipan ng tao habang siya ay gising.

  Rate this question:

 • 35. 

  Anu-ano ang dalawang hangganan ng pagtatakda ng mithiin?

  • A.

   Pangmatagalan at Panghabambuhay

  • B.

   Pangmatagalan at Pangmadalian

  • C.

   Pangmadalian at Panghabambuhay

  • D.

   Pangngayon at Pangkinabukasan

  Correct Answer
  A. Pangmatagalan at Panghabambuhay
  Explanation
  The correct answer is "Pangmatagalan at Panghabambuhay". This answer is correct because it accurately identifies the two boundaries or limits of goal setting. "Pangmatagalan" refers to long-term goals that are meant to be achieved over a significant period of time, while "Panghabambuhay" refers to goals that are meant to be pursued and maintained throughout one's lifetime. Together, these two boundaries encompass both the short-term and long-term aspects of goal setting.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 03, 2019
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.