Esp7 | Modyul 13-16 | Pagbabalik-tanaw At Pagbabalik-aral

35 Questions | Attempts: 931

SettingsSettingsSettings
Esp7 | Modyul 13-16 | Pagbabalik-tanaw At Pagbabalik-aral - Quiz

Pagbabalik-Tanaw at Pagbabalik-Aral


Questions and Answers
 • 1. 
  “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan?” Ano ang kahulugan ng pahayag?
  • A. 

   Mahirap maging isang bulag

  • B. 

   Hindi mabuti ang walang pangarap at paningin

  • C. 

   Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin

  • D. 

   Hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay

 • 2. 
  Ano ang kahulugan ng bokasyon?
  • A. 

   Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyo

  • B. 

   Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng Diyos sa atin

  • C. 

   Ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  Alin sa mga sumusunod ang hakbang sa pagtatakda ng mithiin?
  • A. 

   Ipagpasa Diyos ang mga itinakdang mithiin

  • B. 

   Sabihin ang itinakdang mithiin sa mga kaibigan

  • C. 

   Isulat ang takdang-panahon sa pagtupad ng mithiin

  • D. 

   Isulat ang iyong itinakdang mithiin at ilagay ito sa ilalim ng unan

 • 4. 
  Bakit mahalaga ang kakailanganing mithiin o enabling goals?
  • A. 

   Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin.

  • B. 

   Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tuon sa itinakdang mithiin.

  • C. 

   Napapabilis nitong makamit ang itinakdang mithiin.

  • D. 

   Wala sa mga nabanggit

 • 5. 
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagtatakda ng mithiin sa buhay?
  • A. 

   Pagsali sa liga ng barangay. upang magkaroon ng maraming kaibigan.

  • B. 

   Hintayin ang tamang panahon para sa pagtatakda ng mithiin sa buhay.

  • C. 

   Sundin ang plano ng mga magulang at kaibigan sa pagtupad ng mithiin sa buhay.

  • D. 

   Tutulong sa mga gawaing pampamayan tulad ng paglilinis ng kalsada tuwing may pagkakataon.

 • 6. 
  Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa isang taong may pangarap maliban sa:
  • A. 

   Handang kumilos upang maabot ito

  • B. 

   Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap

  • C. 

   Inihahanda ang sarili para sa maunlad na pamumuhay

  • D. 

   Nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap

 • 7. 
  Paano nakatutulong ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin sa pagkakamit nito?
  • A. 

   Ito ang nagpapatunay na makakamit ang pangarap sa mabilis na paraan.

  • B. 

   Ito ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito.

  • C. 

   Ito ang natatanging paraan upang makamit ang mithiin sa buhay.

  • D. 

   Ito ang pinakamadaling paraan sa pagtupad ng pangarap.

 • 8. 
  Bakit mahalaga ang pagtatakda ng mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin?
  • A. 

   Upang maiwasan ang maaaring maging suliranin sa pag-abot ng mithiin.

  • B. 

   Upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • C. 

   Upang maiwasan ang pagkabigo sa pagsasakatuparan ng mithiin.

  • D. 

   Upang maiwasan ang pagbabago bago ng isip habang nag-aaral.

 • 9. 
  Saan nakasalalay ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan?
  • A. 

   Pagsasakatuparan ng ating pangarap kung saan nakatali ang ating bokasyon.

  • B. 

   Pagiging matagumpay sa pagsasakatuparan ng pangarap sa buhay.

  • C. 

   Pagkakamit sa mga materyal na bagay na pinaghirapan mabili.

  • D. 

   Pagpili at pagtatapos sa kurso sa kolehiyo.

 • 10. 
  Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasiya. Ibig sabihin nito na:
  • A. 

   Ang lahat ng ating kilos ay nababatay sa ating isip at kilos-loob.

  • B. 

   Ang lahat ng kilos natin ay dumadaan sa isang mahabang proseso.

  • C. 

   Kailangang pinag-iisipang mabuti ang lahat ng ating kilos o ginagawa.

  • D. 

   Ang lahat ng kilos natin ay ginagamitan ng proseso ng mabuting pagpapasiya.

 • 11. 
  Alin sa mga sumusunod na gawain ang makatutulong upang mabigyan mo ng katuturan ang iyong buhay?
  • A. 

   Pagtiyak sa mga layunin sa buhay

  • B. 

   Hindi pakikialam sa takbo ng buhay

  • C. 

   Gamitin ang mga kaalaman

  • D. 

   Pagtanggap sa kamalian

 • 12. 
  Karaniwan na ang mga linyang “Bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip,” sa mga mahalagang pagpapasiyang ginagawa. Ibig sabihin nito:
  • A. 

   Ang balangkas ng proseso ng pagpapasiya ay nakabatay sa panahon

  • B. 

   Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon

  • C. 

   Kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapasiya

  • D. 

   Mahirap talaga ang gumawa ng pasya

 • 13. 
  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa moral dilemma?
  • A. 

   Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga posisyon.

  • B. 

   Madali lang magpasya kung alam natin ang sarili nating mga pagpapahalaga.

  • C. 

   Ang pagpapasiya ay nababatay sa ating mga pagpapahalaga.

  • D. 

   Ang pagpapasya ay pagpili sa maraming pamimilian.

 • 14. 
  Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin sa buhay?
  • A. 

   Upang panatilihing matatag sa anumang unos na dumating sa buhay.

  • B. 

   Upang malaman ng pamilya at mga kaibigan ang plano sa buhay.

  • C. 

   Upang makapagpasya ng tama sa lahat ng pagkakataon.

  • D. 

   Upang makapili ng tamang kurso sa kolehiyo.

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod na katangian ang mahalaga sa isang plano para sa mabuting buhay?
  • A. 

   Ito ay batay sa kakayahan ng isang indibiduwal at kasalukuyang kalagayan ng buhay

  • B. 

   Ito ay kailangan makatotohanan at realistiko

  • C. 

   Ito ay pangmatagalan

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 16. 
  Pinili ni Chit ang magtayo ng sariling negosyo sapagkat ito ang nagpapasaya sa kanya. Ano ang naging basehan niya sa pagpapasya?
  • A. 

   Isinaalang-alang niya ang damdamin sa paggawa ng pasya.

  • B. 

   Nais niya na may mapatunayan sa kanyang pamilya.

  • C. 

   Malaki ang kanyang kikitain sa sariling negosyo.

  • D. 

   Ang napili niyang negosyo ay napapanahon.

 • 17. 
  Ano ang nararapat gawin upang mapaunlad ang kaisipan?
  • A. 

   Iwaksi ang pagiging batang isip

  • B. 

   Gamitin ang mapanuring pag-iisip sa pagpapasya

  • C. 

   Linangin ang sariling kakayahan

  • D. 

   Maging masipag sa gawain

 • 18. 
  Ano ang nararapat gawin kung may agam-agam sa pagpapasya?
  • A. 

   Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri.

  • B. 

   Huwag mag-agam-agam dahil hindi ka makakikilos hanggang hindi ka nakapipili.

  • C. 

   Gawin na lamang ang magpapasiya sa mas nakararami.

  • D. 

   Gawin na lamang kung ano ang magpapasiya sa iyo.

 • 19. 
  Bakit mahalagang magkalap ng kaalaman bago magsagawa ng pagpapasya?
  • A. 

   Sapagkat ito ang haligi ng pagpapasiya.

  • B. 

   Sapagkat ito ang pangunahing sangkap sa pagpapasiya.

  • C. 

   Sapagkat sa pamamagitan nito magiging madali ang makapagpasiya.

  • D. 

   Sapagkat ang tamang pagpapasiya ay nakasalalay sa mga katotohanan.

 • 20. 
  Bakit kailangan ang paglinang sa pansariling salik kaugnay ng paggawa?
  • A. 

   Upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod sa pamayanan.

  • B. 

   Upang maging kapakipakinabang ang mga pinag-aralan.

  • C. 

   Upang mas mabilis makahanap ng trabaho.

  • D. 

   Upang makamit ang mga pangarap.

 • 21. 
  Kung ang minimithing karera ay pagiging guro, ano ang pansariling salik na kinakailangan paunlarin? 
  • A. 

   Sapat na talino at malusog na pangangatawan

  • B. 

   Pagpapahalaga sa makabagong teknolohiya

  • C. 

   Hilig sa paglalaro, musika, at panoorin

  • D. 

   Kakayahan sa pagsusulat

 • 22. 
  Ang kahulugan ng pahayag na, “paligsahan ang merkado sa paggawa o job market” ay:
  • A. 

   Maraming pare-parehong kasanayan ang nagpapaligsahan sa iilang trabaho

  • B. 

   Depende sa kasanayan at kwalipikasyon ng mga manggagawa ang pasahod dito.

  • C. 

   Ang mga trabaho ay nakadepende sa antas ng pangangailangan ng mga kumpanya.

  • D. 

   Maraming mga bagong trabaho sa ngayon ang walang katapat na manggagawang may kasanayan para dito.

 • 23. 
  Bakit itinuturing na highly skilled worker ang isang inhinyero (engineer)?
  • A. 

   Siya ang gumagawa ng balangkas ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto.

  • B. 

   Siya ang nagbubuo ng mga bahagi ng produkto sa isang industriya.

  • C. 

   Marami siyang instrumento na ginagamit sa paggawa.

  • D. 

   Malaki ang pasahod sa kanya ng kumpanya.

 • 24. 
  Bakit mahalaga sa tao ang nakapag-aral?
  • A. 

   Sa pag-aaral lamang nakukuha ang mga kaalaman sa paghahanapbuhay.

  • B. 

   Sa pag-aaral nahahasa ang isip sa paggawa ng mga tamang pasya.

  • C. 

   Ang pagtatapos sa pag-aaral ang magdidikta ng iyong kapalaran

  • D. 

   Ang pag-aaral ang mag-aahon sa  tao sa kahirapan.

 • 25. 
  Ang pahayag na, “Mahalagang papel ang ginagampanan ng edukasyon sa pagtatagumpay nina Rocell Ambubuyog, Cecilio K. Pedro, at Diosdado Banatao,” ay tama dahil…
  • A. 

   Sila ay nagtapos ng kurso sa kolehiyo.

  • B. 

   Sila ay patuloy na nag-aaral at nagsasanay.

  • C. 

   Sila ay dating mahihirap na naiangat ang katayuan sa buhay

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.