Driver's License Exam Curaçao - Theory Part 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Poens
P
Poens
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,514
Questions: 61 | Attempts: 877

SettingsSettingsSettings
Driver

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Wat verstaat u onder voorsorteren, als u linksaf wilt afslaan bij wegen waarop het verkeer in één richting is toegestaan?

  • A. 

   Naar het midden van de weg gaan.

  • B. 

   Zoveel mogelijk links op de rijbaan gaan rijden.

  • C. 

   Rechts de kans afwachten.

  Correct Answer
  B. Zoveel mogelijk links op de rijbaan gaan rijden.
  Explanation
  When you want to turn left at a road where traffic is allowed in one direction, "voorsorteren" means that you should move as far to the left as possible on the road. This allows other drivers to pass you on the right and ensures that you are in the correct position to make your left turn safely.

  Rate this question:

 • 2. 

  Mag een bestuurder van een motorrijtuig het portier open laten staan?

  • A. 

   Dat mag hij nooit.

  • B. 

   Dat is toegestaan.

  • C. 

   Dat mag alleen als er daardoor geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaat.

  Correct Answer
  C. Dat mag alleen als er daardoor geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaat.
  Explanation
  A driver of a motor vehicle may only leave the door open if it does not create any danger or inconvenience for other road users.

  Rate this question:

 • 3. 

  Wegrijden, achteruitrijden en vanuit een uitrit de weg oprijden, mag alleen...

  • A. 

   Indien borden dit aangeven.

  • B. 

   Als dit zonder enig gevaar kan geschieden.

  • C. 

   Als dit mogelijk is zonder gevaar, hinder voor andere weggebruikers of schade te veroorzaken.

  Correct Answer
  C. Als dit mogelijk is zonder gevaar, hinder voor andere weggebruikers of schade te veroorzaken.
  Explanation
  The correct answer states that driving away, reversing, and entering the road from an exit is only allowed if it can be done without any danger, inconvenience to other road users, or causing damage. This means that these actions should only be taken when it is safe to do so and will not cause any harm or inconvenience to others on the road.

  Rate this question:

 • 4. 

  Een weg is verdeeld in twee gelijkwaardige rijbanen. Er is een middenberm. De bestuurder van een motorrijtuig mag...

  • A. 

   Beide rijbanen volgen.

  • B. 

   Uitsluitend de rechter rijbaan volgen.

  • C. 

   Niet inhalen.

  Correct Answer
  B. Uitsluitend de rechter rijbaan volgen.
  Explanation
  The correct answer is "Uitsluitend de rechter rijbaan volgen." This means that the driver of a motor vehicle is only allowed to follow the right lane. This is because the road is divided into two equal lanes with a median in the middle, indicating that each lane is designated for traffic in one direction only. Therefore, the driver should not switch lanes or overtake other vehicles.

  Rate this question:

 • 5. 

  Wanneer moet men rechts inhalen?

  • A. 

   Men mag nooit rechts inhalen.

  • B. 

   Slechts wanneer de ingehaald wordende bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij naar links wilt afslaan en daartoe heeft voorgesorteerd.

  • C. 

   Als men dit maar voorzichtig doet.

  Correct Answer
  B. Slechts wanneer de ingehaald wordende bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij naar links wilt afslaan en daartoe heeft voorgesorteerd.
  Explanation
  One should overtake on the right only when the driver being overtaken has indicated that they want to turn left and has positioned themselves accordingly. This should be done with caution.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ik sta aan de rechterzijde van de weg met mijn auto en ik wil nu achteruit rijden. Hoe moet ik rijden?

  • A. 

   Ik rijd via de berm stapvoets achteruit, zonder gevaar of hinder te doen ontstaan.

  • B. 

   Ik rijd stapvoets en langs dezelfde zijde achteruit, zonder gevaar of hinder voor andere weggebruikers te doen ontstaan.

  • C. 

   Ik rijd zo vlot mogelijk achteruit en zorg dat ik dat ik het overige verkeer niet hinder.

  Correct Answer
  B. Ik rijd stapvoets en langs dezelfde zijde achteruit, zonder gevaar of hinder voor andere weggebruikers te doen ontstaan.
  Explanation
  When driving in reverse, it is important to prioritize the safety and convenience of other road users. By driving slowly and in the same direction as the traffic, you minimize the risk of causing danger or inconvenience to others. This ensures that you are aware of your surroundings and can react appropriately to any potential hazards.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ik word door een tegenligger verblind. Wat moet ik doen?

  • A. 

   Ongedempte (bright) verlichting inschakelen.

  • B. 

   Remmen en de berm oprijden.

  • C. 

   Remmen en op de rijbaan stoppen.

  Correct Answer
  C. Remmen en op de rijbaan stoppen.
  Explanation
  When blinded by an oncoming vehicle, the correct action to take is to brake and stop on the road. This is the safest option as it allows the driver to regain control and avoid any potential hazards that may be present on the roadside. Pulling over to the side of the road can be dangerous as it may lead to a collision with other vehicles or objects on the roadside. Therefore, it is important to brake and stop on the road until visibility improves.

  Rate this question:

 • 8. 

  In welk geval mag een autobestuurder op een weg met tweerichtingsverkeer links op de weg stoppen?

  • A. 

   Als het verkeer niet wordt belemmerd.

  • B. 

   Als de rechterzijde van de door geparkeerde motorvoertuigen bezet is.

  • C. 

   Als voor de rechterzijde van de weg een stopverbod van kracht is.

  Correct Answer
  C. Als voor de rechterzijde van de weg een stopverbod van kracht is.
 • 9. 

  Welke motorrijtuigen mag iemand, die rijbewijs "B" heeft, besturen?

  • A. 

   Motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen en een kleine vrachtauto.

  • B. 

   Motorrijtuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen met inbegrip van die van de bestuurder en die meer dan 3500 kg. aan goederen kunnen vervoeren.

  • C. 

   Motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste 8 zitplaatsen buiten die van de bestuurder en motorrijtuigen bestemd voor goederenvervoer met een maximum toegestane gewicht van niet meer dan 3.500 kg.

  Correct Answer
  C. Motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste 8 zitplaatsen buiten die van de bestuurder en motorrijtuigen bestemd voor goederenvervoer met een maximum toegestane gewicht van niet meer dan 3.500 kg.
  Explanation
  The correct answer states that someone with a driving license "B" is allowed to drive motor vehicles intended for the transportation of persons with a maximum of 8 seats excluding the driver, as well as motor vehicles intended for the transportation of goods with a maximum allowed weight of not more than 3,500 kg.

  Rate this question:

 • 10. 

  Op de volgende vijf plaatsen mag een bestuurder niet parkeren.

  • A. 

   Rechts langs de weg, op een verharde berm, op een onverharde berm, naast een vluchtheuvel en op een voetpad.

  • B. 

   Op trottoir, op een brug, op een kruising, binnen 5 meter van een bushalte en links op een weg met 2richtingsverkeer.

  • C. 

   Op een trottoir, op een helling, op een algemene parkeerplaats, voor een brug en in een bocht.

  Correct Answer
  B. Op trottoir, op een brug, op een kruising, binnen 5 meter van een bushalte en links op een weg met 2richtingsverkeer.
  Explanation
  The correct answer lists five places where a driver is not allowed to park: on a sidewalk (trottoir), on a bridge (op een brug), at an intersection (op een kruising), within 5 meters of a bus stop (binnen 5 meter van een bushalte), and on the left side of a two-way road (links op een weg met tweerichtingsverkeer). These locations are not designated parking areas and can obstruct traffic or pose safety hazards.

  Rate this question:

 • 11. 

  De maximum breedte en hoogte voor voertuigen met lading inbegrepen, zijn...

  • A. 

   2.50 meter en 3.10 meter

  • B. 

   2.30 meter en 3.20 meter

  • C. 

   2.60 meter en 3.50 meter

  Correct Answer
  C. 2.60 meter en 3.50 meter
  Explanation
  The maximum width and height for vehicles, including their load, are 2.60 meters and 3.50 meters.

  Rate this question:

 • 12. 

  De bestuurder die een lichte aanhangwagen (z.g. trailer) achter zijn auto wil slepen, moet...

  • A. 

   Een rijbewijs "B.E." hebben.

  • B. 

   Een vergunning aanvragen bij de Gezaghebber.

  • C. 

   Niet aan bijzondere voorwaarden voldoen.

  Correct Answer
  B. Een vergunning aanvragen bij de Gezaghebber.
  Explanation
  The correct answer is "een vergunning aanvragen bij de Gezaghebber." This suggests that the driver who wants to tow a light trailer behind their car needs to apply for a permit from the Gezaghebber. This implies that there are specific regulations or requirements in place for towing a trailer, and obtaining a permit is necessary to ensure compliance with these regulations.

  Rate this question:

 • 13. 

  Mijn rijbewijs en de keuringskaart van mijn personenauto hebben een geldigheid van respectievelijk...

  • A. 

   Tien en één jaar

  • B. 

   Twee en tien jaar

  • C. 

   Vijf of tien en twee jaar

  Correct Answer
  C. Vijf of tien en twee jaar
  Explanation
  The correct answer is "vijf of tien en twee jaar". This means that the validity of the driving license is either five years or ten years, while the validity of the inspection card for the car is two years.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mag ik rechts via de berm een auto inhalen met mijn auto?

  • A. 

   Ja, dat mag, want een berm behoort tot de weg.

  • B. 

   Nee, dat mag niet want bestuurders van motorrijtuigen mogen uitsluitend gebruik maken van de rijbaan.

  • C. 

   Ja, ik mag daar inhalen, want anders wordt het verkeer dat achter mij nadert, belemmerd.

  Correct Answer
  B. Nee, dat mag niet want bestuurders van motorrijtuigen mogen uitsluitend gebruik maken van de rijbaan.
  Explanation
  According to the given answer, it is not allowed to overtake a car using the roadside because drivers of motor vehicles are only allowed to use the roadway. This means that overtaking should only be done on the designated lanes of the road and not on the shoulder or roadside. Overtaking on the shoulder can be dangerous and may lead to accidents or obstruction of traffic.

  Rate this question:

 • 15. 

  De lading van mij auto steekt aan de achterzijde precies 1 meter uit. Welke maatregelen moet ik nemen als ik 's nachts rijd?

  • A. 

   Ik behoef geen andere maatregelen te nemen, als ik een rode vlag plaats aan de achterzijde.

  • B. 

   Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden rood licht uitstraalt.

  • C. 

   Voor lading die precies 1 meter aan de achterzijde uitsteekt, behoef ik geen maatregelen te nemen.

  Correct Answer
  B. Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden rood licht uitstraalt.
  Explanation
  To ensure safety while driving at night with a load that extends exactly 1 meter at the rear, it is necessary to attach a lantern to the point of the protruding load that emits red light in all directions. This is important to alert other drivers of the presence and dimensions of the load, reducing the risk of accidents or collisions.

  Rate this question:

 • 16. 

  De bestuurder die een links gelegen inrit ingaat, moet...

  • A. 

   Voorsorteren, richting aangeven en daarna links afslaan.

  • B. 

   Rechts houdend, tijdig richting aangeven en bij dat naar links oversteken het overig verkeer niet hinderen.

  • C. 

   Rechts stoppen en daarna met een grote bocht naar rechts de inrit inrijden.

  Correct Answer
  B. Rechts houdend, tijdig richting aangeven en bij dat naar links oversteken het overig verkeer niet hinderen.
  Explanation
  The correct answer states that the driver entering a left entrance should keep to the right, indicate the direction in advance, and not hinder other traffic while crossing to the left. This is the appropriate action to take when entering a left entrance, as it ensures the safety and smooth flow of traffic. By keeping to the right, the driver allows other vehicles to pass on the left, indicating the direction in advance alerts other drivers of their intention, and not hindering other traffic ensures that all vehicles can continue moving without obstruction.

  Rate this question:

 • 17. 

  De bij een verkeersongeval betrokken bestuurder mag de bestuurder...

  • A. 

   Dóór of wegrijden als er geen zware schade aan derden is toegebracht.

  • B. 

   Niet dóór of wegrijden. Hij moet de politie waarschuwen en ter plaatse blijven.

  • C. 

   De scahe niet onderling regelen.

  Correct Answer
  B. Niet dóór of wegrijden. Hij moet de politie waarschuwen en ter plaatse blijven.
  Explanation
  The correct answer is "niet dóór of wegrijden. Hij moet de politie waarschuwen en ter plaatse blijven." This is because in the event of a traffic accident, the driver involved is not allowed to drive away. They must notify the police and remain at the scene. It is important to involve the authorities and wait for their instructions to ensure that all necessary procedures are followed and any potential injuries or damages are properly addressed.

  Rate this question:

 • 18. 

  Als er rechts van de weg een stopverbod geldt, is de bestuurder die daar stopt strafbaar wanneer hij...

  • A. 

   Vóór het bord stopt

  • B. 

   Voorbij het bord stopt.

  • C. 

   Aan de overkant van de weg stopt.

  Correct Answer
  B. Voorbij het bord stopt.
  Explanation
  If there is a no stopping sign on the right side of the road, the driver who stops there is punishable when they stop past the sign. This means that the driver should not stop after passing the sign, as it is considered a violation of the traffic rules.

  Rate this question:

 • 19. 

  Wanneer mag iemand, die een rijbewijs heeft, geen motorrijtuig besturen?

  • A. 

   Als hij boos is of bedroefd.

  • B. 

   Als hij te veel alcohol of een andere bedwelmend middel heeft gebruikt, vermoeid of ziek is.

  • C. 

   Als hij twee biertjes heeft gedronken.

  Correct Answer
  B. Als hij te veel alcohol of een andere bedwelmend middel heeft gebruikt, vermoeid of ziek is.
  Explanation
  According to the given answer, a person with a driver's license should not operate a motor vehicle if they have consumed too much alcohol or any other intoxicating substance, if they are fatigued or ill. This is because these conditions can impair their ability to drive safely and increase the risk of accidents. The answer also mentions that being angry or sad does not prohibit someone from driving, and having consumed two beers alone does not necessarily mean a person cannot drive, as it depends on the individual's tolerance and the legal alcohol limit in their country.

  Rate this question:

 • 20. 

  De lading van mijn auto steekt aan de voorzijde 1 meter uit. Welke maatregelen moet ik nemen als ik 's nachts rijd?

  • A. 

   Ik behoef geen andere maatregelen te nemen, als ik een rode vlag plaats aan de voorzijde.

  • B. 

   Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden wit licht uitstraalt.

  • C. 

   Voor lading die precies 1 meter aan de voorzijde uitsteekt, behoef ik geen maatregelen te nemen.

  Correct Answer
  B. Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden wit licht uitstraalt.
  Explanation
  If the front of the car is protruding by 1 meter, the correct measure to take while driving at night is to attach a lantern to the point of the protruding load that emits white light in all directions. This is important for the safety of other drivers on the road, as the light will make the protruding load more visible and help prevent accidents.

  Rate this question:

 • 21. 

  Indien de verkeersagent u een andere richting aanwijst dan een ter plaatse aanwezig verkeersbord. Wat bent u dan verplicht?

  • A. 

   Ik moet de richting volgen die het verkeersbord mij aanwijst.

  • B. 

   Als de politieagent mij zeg waarom, dan ben ik verplicht in de door hem aangeduide richting te gaan.

  • C. 

   Ik ben verplicht de aanwijzing van de politie steeds te volgen.

  Correct Answer
  C. Ik ben verplicht de aanwijzing van de politie steeds te volgen.
  Explanation
  According to the given options, the correct answer states that you are obligated to follow the instructions of the police officer at all times. This means that if a police officer directs you in a different direction than indicated by a traffic sign, you must follow the officer's instructions. The other options mention following the direction indicated by the traffic sign or following the police officer's instructions only if they provide a reason, but the correct answer emphasizes the general obligation to always follow the instructions of the police officer.

  Rate this question:

 • 22. 

  Mag je op een éénrichtingsverkeersweg achteruit rijden?

  • A. 

   Ja, als ik dat doe langs dezelfde zijde van de rijbaan waarover ik reed vóór het achteruit rijden.

  • B. 

   Ja, als het overige verkeer niet wordt gehinderd.

  • C. 

   Neen.

  Correct Answer
  C. Neen.
  Explanation
  On a one-way road, it is not allowed to drive in reverse. This is because it can pose a danger to other vehicles on the road and can cause confusion and accidents. It is important to follow the designated direction of traffic flow on one-way roads to ensure safety for all road users.

  Rate this question:

 • 23. 

  Mag de bestuurder van een personenauto op de taxi-stand plaats stoppen?

  • A. 

   Ja, als hij geen andere parkeerplaats kan vinden.

  • B. 

   Als dat gebeurd voor het onmiddellijk voortgezet lossen of laden van goederen of op dezelfde wijze in- of uitstappen van passagiers.

  • C. 

   Neen, nooit.

  Correct Answer
  B. Als dat gebeurd voor het onmiddellijk voortgezet lossen of laden van goederen of op dezelfde wijze in- of uitstappen van passagiers.
  Explanation
  The correct answer states that the driver of a passenger car can stop at a taxi stand if it is for the immediate continuation of unloading or loading goods or for passengers to embark or disembark in the same way. This means that if the driver needs to quickly unload or load items or if passengers need to get in or out of the car, they can temporarily stop at the taxi stand.

  Rate this question:

 • 24. 

  Als uw auto voorzien is van één stoplicht, waar moet dit zijn aangebracht?

  • A. 

   In het midden- of links van van het midden aan de achterzijde.

  • B. 

   In het midden of rechts van het midden aan de achterzijde.

  • C. 

   Rechts van het midden aan de achterzijde.

  Correct Answer
  A. In het midden- of links van van het midden aan de achterzijde.
  Explanation
  The correct answer is "In het midden- of links van van het midden aan de achterzijde." This means that the stoplight should be installed in the middle or to the left of the middle at the rear of the car.

  Rate this question:

 • 25. 

  Wat voor afstand moet u buiten het bebouwde kom bewaren achter een voertuig dat voor u rijdt?

  • A. 

   Een afstand van 8 meter.

  • B. 

   Een afstand van 12 meter.

  • C. 

   Een zodanige afstand dat inhalend voertuig zich voor mij kan invoegen.

  Correct Answer
  C. Een zodanige afstand dat inhalend voertuig zich voor mij kan invoegen.
  Explanation
  It is important to maintain a safe following distance behind the vehicle in front of you, especially when driving outside built-up areas. This allows for proper reaction time in case the vehicle in front suddenly stops or slows down. The correct answer states that the distance should be such that an overtaking vehicle can merge in front of you safely, indicating that you should maintain a distance that allows for smooth traffic flow and avoids any potential accidents or disruptions.

  Rate this question:

 • 26. 

  Wat is de maximum breedte, die wet toestaat voor een voertuig met lading inbegrepen?

  • A. 

   2.40 meter

  • B. 

   2.30 meter

  • C. 

   2.60 meter

  Correct Answer
  C. 2.60 meter
  Explanation
  According to the given answer, the maximum allowed width for a vehicle with cargo included is 2.60 meters.

  Rate this question:

 • 27. 

  Wat is de bestuurder verplicht als hij zijn auto zonder voldoende toezicht op een weg laat staan?

  • A. 

   De motor laten draaien doch de handrem goed aantrekken.

  • B. 

   De motor afzetten en maatregelen nemen dat de auto zich niet uit eigen beweging verplaatst.

  • C. 

   De motor laten draaien, de handrem goed aantrekken en een persoon ouder dan 7 jaar bij de auto laten voor het nodige toezicht.

  Correct Answer
  B. De motor afzetten en maatregelen nemen dat de auto zich niet uit eigen beweging verplaatst.
  Explanation
  When leaving the car unattended on a road, the driver is obligated to turn off the engine and take measures to ensure that the car does not move on its own. This includes engaging the handbrake and possibly using additional methods such as turning the wheels towards the curb or using wheel chocks. Leaving the engine running is not a safe option as it can lead to accidents or theft. Having a person older than 7 years old to supervise the car is not mentioned as a requirement in this situation.

  Rate this question:

 • 28. 

  Hoe lang blijf het rijbewijs geldig?

  • A. 

   Vijf jaar

  • B. 

   Tien jaar

  • C. 

   Vijf of tien jaar

  Correct Answer
  C. Vijf of tien jaar
  Explanation
  The answer is "vijf of tien jaar" because the validity of a driver's license can vary depending on the country or region. In some places, a driver's license is valid for five years, while in others it is valid for ten years. Therefore, the validity period can be either five years or ten years, depending on the specific regulations of the issuing authority.

  Rate this question:

 • 29. 

  Wanneer moet u van de achteruitkijkspiegel gebruik maken?

  • A. 

   Als ik achteruit rijd.

  • B. 

   Vóór het inhalen, veranderen van richting, wegrijden en stoppen.

  • C. 

   Als ik binnen de bebouwde kom rijd en mij wil overtuigen dat het verkeer zich niet te dicht achter mij bevindt.

  Correct Answer
  B. Vóór het inhalen, veranderen van richting, wegrijden en stoppen.
 • 30. 

  De bestuurder van een auto moet bij het inhalen van een andere auto op een weg...

  • A. 

   Zich naar links begeven, vervolgens kijken of hij niet ingehaald wordt en daarna voorzichtig inhalen.

  • B. 

   Zich overtuigen dat er geen tegemoetkomend verkeer is of dat hij zelf niet in gehaald wordt, vervolgens behoorlijk naar links uitwijken en zo vlot mogelijk inhalen.

  • C. 

   Zich overtuigen of er geen verkeer uit tegenovergestelde richting nadert, vervolgens toeteren en daarna naar links uitwijken en snel inhalen.

  Correct Answer
  B. Zich overtuigen dat er geen tegemoetkomend verkeer is of dat hij zelf niet in gehaald wordt, vervolgens behoorlijk naar links uitwijken en zo vlot mogelijk inhalen.
  Explanation
  The correct answer states that the driver should first ensure that there is no oncoming traffic or that they are not being overtaken themselves. Then, they should move to the left and overtake as smoothly as possible. This answer emphasizes the importance of checking for potential hazards before attempting to overtake, and highlights the need to safely maneuver to the left in order to pass the other vehicle.

  Rate this question:

 • 31. 

  Hoe moet de toonhoogte van de hoorn van mijn auto zijn?

  • A. 

   De hoorn moet eigenlijk ééntonig zijn. Als het meertonig is, mag er niet onnodig gebruik van worden gemaakt.

  • B. 

   De hoorn moet ééntonig zijn en op minstens 100 meter hoorbaar zijn.

  • C. 

   De hoorn moet een zware toon hebben en op een afstand van minstens 75 meter hoorbaar zijn.

  Correct Answer
  B. De hoorn moet ééntonig zijn en op minstens 100 meter hoorbaar zijn.
  Explanation
  The correct answer states that the horn should be monotone and audible from at least 100 meters away. This is important for safety reasons as it allows other drivers and pedestrians to be alerted of the presence of the car from a distance. A monotone horn is also less likely to cause confusion or misinterpretation compared to a multi-tone horn.

  Rate this question:

 • 32. 

  Op welke plaatsen mag ik mijn auto bij nacht zonder verlichting laten staan?

  • A. 

   Op een afstand van 30 meter van een lichtpunt als hij langs de weg staat.

  • B. 

   Helemaal op de berm als ik de verlichting doof.

  • C. 

   Binnen 30 meter van een ontstoken lichtpunt van de openbare straatverlichting en op een parkeerplaats.

  Correct Answer
  C. Binnen 30 meter van een ontstoken lichtpunt van de openbare straatverlichting en op een parkeerplaats.
  Explanation
  According to the given answer, you are allowed to park your car without lights within 30 meters of a lit streetlight and on a parking lot. This means that you can park your car in these designated areas without the need for your car lights to be on.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ik rijd met één hand aan het stuur. Is dat wel toegestaan?

  • A. 

   Nee, ik moet met beide handen aan de stuur zitten.

  • B. 

   Ja, want de wet zegt dat ik tenminste één hand aan het stuur moet hebben.

  • C. 

   Nee, want de wet zegt dat ik twee handen aan het stuur moet hebben.

  Correct Answer
  B. Ja, want de wet zegt dat ik tenminste één hand aan het stuur moet hebben.
  Explanation
  According to the given answer, it is allowed to drive with one hand on the steering wheel because the law states that at least one hand should be on the steering wheel.

  Rate this question:

 • 34. 

  De richtingaanwijzers van mijn auto zijn op de juiste wijze aangebracht als...

  • A. 

   Minstens aan de achterzijde van mijn auto de richtingaanwijzers zijn aangebracht.

  • B. 

   Aan weerszijde voor en aan weerszijde achter aan mijn auto een richtingaanwijzer is aangebracht.

  • C. 

   Aan de voorzijde één en aan de achterzijde één richtingaanwijzer is aangebracht.

  Correct Answer
  B. Aan weerszijde voor en aan weerszijde achter aan mijn auto een richtingaanwijzer is aangebracht.
  Explanation
  The correct answer states that the turn signals on the car should be installed on both the front and rear sides of the vehicle. This ensures that other drivers can clearly see the intended direction of the car, both when approaching from the front and when following from behind. Having turn signals on both sides of the car increases visibility and helps to prevent confusion or accidents on the road.

  Rate this question:

 • 35. 

  Hoe moet het wegrijden plaatsvinden?

  • A. 

   Ik kijk of er geen achteropkomend verkeer is en als dit niet het geval is, rijd ik snel weg.

  • B. 

   Ik wacht tot het verkeer wat minder wordt, dan toeter ik om een kans te krijgen en rijd weg.

  • C. 

   Zodanig, dat het verkeer door mijn wegrijden niet wordt gehinderd.

  Correct Answer
  C. Zodanig, dat het verkeer door mijn wegrijden niet wordt gehinderd.
  Explanation
  The correct answer is "Zodanig, dat het verkeer door mijn wegrijden niet wordt gehinderd." This answer indicates that the person should drive away in a way that does not obstruct or impede the flow of traffic. It shows consideration for other drivers and prioritizes safety on the road.

  Rate this question:

 • 36. 

  Welke motorrijtuigen mag iemand met rijbewijs "A" besturen?

  • A. 

   Motorrijtuigen met of zonder zijspan, invalide wagens, motorrijtuigen op drie wielen, met een ledig gewicht dat niet meer dan 400 kg. bedraagt.

  • B. 

   Motorrijwielen op twee wielen die sneller kunnen dan 100 km.per uur.

  • C. 

   Motorrijwielen van 50 cc zonder automatische versnelling.

  Correct Answer
  A. Motorrijtuigen met of zonder zijspan, invalide wagens, motorrijtuigen op drie wielen, met een ledig gewicht dat niet meer dan 400 kg. bedraagt.
  Explanation
  A person with a "A" driver's license is allowed to drive motor vehicles with or without a sidecar, invalid cars, and motor vehicles on three wheels, as long as they have an empty weight of no more than 400 kg. The other options mentioned, such as motorcycles that can go faster than 100 km/h and motorcycles with 50 cc without automatic transmission, are not applicable to someone with a "A" driver's license.

  Rate this question:

 • 37. 

  De stuurinrichting van mijn auto is in orde, als deze...

  • A. 

   Minder speling heeft dan 60 graden

  • B. 

   Minder speling heeft dan 45 graden

  • C. 

   Meer speling heeft dan 50 graden

  Correct Answer
  B. Minder speling heeft dan 45 graden
  Explanation
  If the steering mechanism of a car has less play or looseness than 45 degrees, it is considered to be in good condition. This means that there is minimal movement or slack in the steering system, allowing for precise control and responsiveness while driving. Having less play in the steering mechanism ensures a safer and more efficient driving experience.

  Rate this question:

 • 38. 

  Welk(e) weggedeelte(n) moet de bestuurder van een personenauto met behulp van een spiegel vanaf zijn zitplaats kunnen zien?

  • A. 

   Het links en rechts naast hem gelegen weggedeelten.

  • B. 

   Het achter hem gelegen weggedeelte.

  • C. 

   Het achter hem gelegen weggedeelte, en links achter.

  Correct Answer
  C. Het achter hem gelegen weggedeelte, en links achter.
  Explanation
  The correct answer is that the driver of a passenger car should be able to see the road section behind him and to his left. This is important for the driver to have a clear view of any vehicles or obstacles approaching from behind or on the left side, allowing them to make safe and informed driving decisions.

  Rate this question:

 • 39. 

  Ik rijd na mijn praktijkexamen, (terwijl ik nog geen rijbewijs heb) zelf mijn motor voertuig naar huis. Mag dat?

  • A. 

   Ja alleen als ik geslaagd ben.

  • B. 

   Nee het is niet toegestaan.

  • C. 

   Ja want mijn oproep geeft mij het recht toe.

  Correct Answer
  B. Nee het is niet toegestaan.
  Explanation
  According to the given question, the person is driving a motor vehicle without having a driver's license. This is not allowed as it is illegal to operate a motor vehicle without a valid license. Therefore, the correct answer is "Nee het is niet toegestaan" which translates to "No, it is not allowed."

  Rate this question:

 • 40. 

  Wannneer mag ik harder dan de toegestaane snelheid rijden?

  • A. 

   's Nachts als er zich geen ander verkeer op de weg bevindt.

  • B. 

   Nooit.

  • C. 

   Wanneer ik met spoed een ernstige gewonde in mijn auto naar het hospitaal moet brengen.

  Correct Answer
  B. Nooit.
  Explanation
  The correct answer is "Nooit" which means "Never" in English. This answer states that you should never drive faster than the allowed speed limit. This is a general rule that applies at all times, regardless of the circumstances. It is important to always follow the speed limits to ensure safety on the road.

  Rate this question:

 • 41. 

  Van hoeveel achterlichten moet een auto voorzien zijn?

  • A. 

   Van geen enkel achterlicht omdat de stoplichten als achterlichten dienen.

  • B. 

   Van minstens twee aan weerszijden van het motorrijtuig aangebrachte achterlichten, die achterwaarts een helder rood licht uitstralen.

  • C. 

   Van minstens één goedwerkend achterlicht aan de linkerzijde of in het midden.

  Correct Answer
  B. Van minstens twee aan weerszijden van het motorrijtuig aangebrachte achterlichten, die achterwaarts een helder rood licht uitstralen.
  Explanation
  A car must be equipped with at least two rear lights on each side of the vehicle, which emit a bright red light to the rear. This is important for visibility and safety, as the rear lights help other drivers to see the car from behind, especially in low light conditions or at night.

  Rate this question:

 • 42. 

  Hoeveel moet de vrije ruimte naast de bestuurder voor personen boven 12 jaar zijn?

  • A. 

   Tenminste 60 centimeter.

  • B. 

   Tenminste 30 centimeter.

  • C. 

   Tenminste 40 centimeter.

  Correct Answer
  C. Tenminste 40 centimeter.
  Explanation
  The correct answer is Tenminste 40 centimeter. This is because according to traffic regulations, the minimum amount of free space required next to the driver for passengers above 12 years old is 40 centimeters.

  Rate this question:

 • 43. 

  Als er een voetganger voor mijn auto de rijbaan onvoorzichtig oversteekt, moet ik ...

  • A. 

   Uitwijken zodat ik de voetganger niet overrijd.

  • B. 

   Langzaam uitwijken voor voetganger en doorrijden met de voet op de rem.

  • C. 

   Mijn snelheid zodanig verminderen, dat ik kan stoppen voordat ik bij de voetganger ben.

  Correct Answer
  C. Mijn snelheid zodanig verminderen, dat ik kan stoppen voordat ik bij de voetganger ben.
  Explanation
  When a pedestrian is crossing the road in an unsafe manner, it is important to reduce the speed of the car so that it can come to a complete stop before reaching the pedestrian. This ensures the safety of the pedestrian and avoids any potential accidents or injuries. By slowing down and being prepared to stop, the driver can effectively respond to the situation and prevent any harm.

  Rate this question:

 • 44. 

  Ik vervoer een passagier op mijn motorfiets. Wij dragen geen van beiden een helm, maar wij hebben de helmen wel bij ons. Zijn wij strafbaar?

  • A. 

   Nee, want we hebben ze toch bij ons.

  • B. 

   Ja, wij allebei.

  • C. 

   Nee, want het dragen van een helm is niet verplicht voor de passagier.

  Correct Answer
  B. Ja, wij allebei.
  Explanation
  In the given scenario, both the driver and the passenger are not wearing helmets while riding a motorcycle. However, they do have helmets with them. According to the answer provided, both the driver and the passenger are indeed liable for punishment because they are both not wearing helmets, regardless of the fact that they have them with them.

  Rate this question:

 • 45. 

  De richtingaanwijzers (knipperlichten) van een auto moeten per minuut....

  • A. 

   Minstens 30 en maximaal 80 keren knipperen.

  • B. 

   Minstens 40 en maximaal 90 keren knipperen.

  • C. 

   Minstens 40 en maximaal 80 keren knipperen.

  Correct Answer
  B. Minstens 40 en maximaal 90 keren knipperen.
  Explanation
  The correct answer is "Minstens 40 en maximaal 90 keren knipperen" because this range ensures that the car's turn signals are functioning properly and are visible enough for other drivers on the road. Having a minimum of 40 times ensures that the signals are not too short or quick, while having a maximum of 90 times ensures that the signals are not too long or slow. This range strikes a balance between providing enough time for other drivers to react and not causing confusion or distraction on the road.

  Rate this question:

 • 46. 

  De voetrem van een auto is deugdelijk...

  • A. 

   Als hij die auto direct stopt.

  • B. 

   Als hij alle wielen met gelijk verdeelde kracht beremt.

  • C. 

   Als hij alle vier wielen beremt.

  Correct Answer
  B. Als hij alle wielen met gelijk verdeelde kracht beremt.
  Explanation
  The correct answer is "Als hij alle wielen met gelijk verdeelde kracht beremt" which translates to "If he brakes all wheels with equal distributed force." This answer suggests that the foot brake of a car is functioning properly when it is able to apply equal braking force to all four wheels. This ensures that the car stops smoothly and safely without any wheel locking or skidding.

  Rate this question:

 • 47. 

  Mag ik een auto op een helling parkeren?

  • A. 

   Neen, nooit.

  • B. 

   Ja, als het uitzicht voldoende vrij blijft voor het overige verkeer.

  • C. 

   Ja, maar alleen op wegen met éénrichtingsverkeer.

  Correct Answer
  B. Ja, als het uitzicht voldoende vrij blijft voor het overige verkeer.
  Explanation
  The correct answer states that you can park a car on a slope as long as the view remains clear for other traffic. This means that it is permissible to park on a hill as long as it does not obstruct the visibility of other drivers.

  Rate this question:

 • 48. 

  Mag ik op een weg met stopverbod voorbij de zijden even stoppen om iemand vlug uit te laten?

  • A. 

   Ja.

  • B. 

   Als ik heel even moet stoppen mag dit wel.

  • C. 

   Neen.

  Correct Answer
  C. Neen.
  Explanation
  No, you are not allowed to stop on a road with a no stopping sign, even if it is just for a short period of time to let someone out. The no stopping sign means that you cannot stop your vehicle at any time, except in case of an emergency.

  Rate this question:

 • 49. 

  Wanneer mag ik harder rijden met met mijn motorrijwiel dan de toegestane snelheid?

  • A. 

   Op een lange rustige weg wel.

  • B. 

   Alleen buiten de bebouwde kom.

  • C. 

   Nooit.

  Correct Answer
  C. Nooit.
  Explanation
  According to the given options, the correct answer is "Nooit" which means "Never" in English. This implies that one should never exceed the allowed speed limit while riding a motorcycle.

  Rate this question:

 • 50. 

  Welke papieren moet je bij je hebben, als bestuurder van een motorvoertuig?

  • A. 

   Rijbewijs, keuringskaart, verzekeringspolis en identiteitsbewijs.

  • B. 

   Rijvergunning, belastingpapieren, rijbewijs en paspoort.

  • C. 

   Rijbewijs, keuringskaart, belastingpapieren en verzekeringsbewijs.

  Correct Answer
  C. Rijbewijs, keuringskaart, belastingpapieren en verzekeringsbewijs.
  Explanation
  As a driver of a motor vehicle, you are required to have your driver's license, inspection card, tax documents, and proof of insurance with you. These documents are necessary to ensure that you are legally allowed to drive the vehicle, that it has passed the necessary inspections, that the appropriate taxes have been paid, and that the vehicle is insured in case of any accidents or damages.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.