Diagram Interakcii

20 Questions | Total Attempts: 238

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Graph Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pre znázornenie vzťahov a interakcii medzi prvkami interakcie použijeme diagramVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Tried

  • B. 

   Komunikačný

  • C. 

   Prípadov použitia

  • D. 

   Interakcií

 • 2. 
  Čiara životaVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Sa používa v sekvenčnom diagrame

  • B. 

   Smeruje horizontálne od jedného prvku k druhému

  • C. 

   Smeruje vertikálne od prvku dole

  • D. 

   Sa používa v komunikačnom diagrame

 • 3. 
  Dot notáciaVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Slúži na zobrazenie rôznych úrovní komunikácie

  • B. 

   Slúži na označenie iterácie v komunikácii

  • C. 

   Musí byť v každom diagrame

  • D. 

   Slúži na označenie podmienky v komunikácii

 • 4. 
  Komunikácia (správa) v komunikačnom diagrameVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Môže obsahovať tzv. dot notáciu

  • B. 

   Môže obsahovať číslo označujúce jej poradie

  • C. 

   Musí obsahovať podmienku

  • D. 

   Musí obsahovať iteráciu

 • 5. 
  Iterácia sa v komunikácii (správe) označujeVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Hviezdičkou a okrúhlymi zátvorkami *(iterácia)

  • B. 

   Iba okrúhlymi zátvorkami (iterácia)

  • C. 

   Iba hranatými zátvorkami [iterácia]

  • D. 

   Hviezdičkou a hranatými zátvorkami *[iterácia]

 • 6. 
  Poradie komunikácií v sekvenčnom diagrame
  • A. 

   Je reprezentované horizontálnou osou

  • B. 

   Môžeme určiť aj inak

  • C. 

   Sa nedá zistiť

  • D. 

   Je reprezentované vertikálnou osou

 • 7. 
  AktiváciaVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Sa používa v komunikačnom diagrame

  • B. 

   Reprezentuje časovú periódu, počas ktorej prvok nevykonáva žiadnu operáciu

  • C. 

   Sa používa v sekvenčnom diagrame

  • D. 

   Reprezentuje časovú periódu, počas ktorej prvok vykonáva operáciu

 • 8. 
  Pri modelovaní interakcií sa posielajú správy:Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Iba synchrónne

  • B. 

   Iba asynchrónne

  • C. 

   Aj synchrónne aj asynchrónne

 • 9. 
  Rola triedy (class role) v interakciiVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Definuje konkrétne použitie objektu triedy v interakcii

  • B. 

   Definuje konkrétne použitie operácie triedy v interakcii

  • C. 

   Definuje konkrétne použitie atribútu triedy interakcii

  • D. 

   Definuje konkrétne použitie roly v interakcii

 • 10. 
  CRC karty slúžia naVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Znázornenie zodpovednosti a spolupráce prvkov

  • B. 

   Zobrazenie štrukturálnych vzťahov medzi prvkami

  • C. 

   Znázornenie základných požiadaviek na funkčnosť systému

  • D. 

   Zobrazenie nasadenia prvkov

 • 11. 
  Reflexná komunikáciaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Označuje správu poslanú od prvku k inému prvku

  • B. 

   Označuje správu poslanú od prvku k nemu samému

  • C. 

   Označuje správu odrazenú od prvku

 • 12. 
  Označte správne tvrdeniaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Interakcia je kolekcia tried, ich správ a ich asociácií

  • B. 

   Spolupráca (collaboration) je kolekcia tried, ich správ a ich asociácií

  • C. 

   Interakcia je kolekcia správ medzi triedami

  • D. 

   Spolupráca (collaboration) je kolekcia správ medzi triedami

 • 13. 
  Dot notácia v komunikačnom diagrameVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Slúži na označenie iterácie v komunikácii

  • B. 

   Musí byť v každom diagrame

  • C. 

   Slúži na zobrazenie rôznych úrovní komunikácie

  • D. 

   Slúži na označenie podmienky v komunikácii

 • 14. 
  Komunikácia v komunikačnom diagrameVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže obsahovať tzv. dot notáciu

  • B. 

   Musí obsahovať podmienku

  • C. 

   Môže obsahovať iteráciu

  • D. 

   Môže obsahovať číslo sekcencie

 • 15. 
  Komunikačný diagramVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Zobrazuje aj rovnaké informácie ako sekvenčný diagram

  • B. 

   Dáva dôraz na zobrazenie vzťahov medzi prvkami

  • C. 

   Nezobrazuje vzájomné pôsobenie prvkov v čase

 • 16. 
  Znak * pred hranatými zátvorkami v komunikácii označujeVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Vytvorenie nového prvku

  • B. 

   Zrušenie prvku

  • C. 

   Iteráciu

  • D. 

   Podmienku

 • 17. 
  Vzťah medzi interakciou a prípadom použitia môže byť:Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Prípad použitia je generalizáciou interakcie

  • B. 

   Prípad použitia je realizáciou interakcie

  • C. 

   Interakcia je realizáciou prípadu použitia

  • D. 

   Interakcia je generalizáciou prípadu použitia

 • 18. 
  Sekvenčný diagram slúži na zobrazenieVytvorte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   V akom vzájomnom vzťahu sú prvky v čase

  • B. 

   Ako pôsobia prvky v čase v prípade použitia

  • C. 

   Ako pôsobí čas na vzájomné vzťahy medzi prvkami

  • D. 

   Ako na seba vzájomne pôsobia prvky v čase

 • 19. 
  Modelovanie interakcií jeVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   špeciálny prípad modelovania správania

  • B. 

   špeciálny prípad modelovania nasadenia

  • C. 

   špeciálny prípad modelovania štruktúry systému

 • 20. 
  Komunikácia medzi prvkami v sekvenčnom diagrameVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Je zobrazená ako čiarkovaná čiara so šípkou

  • B. 

   Je zobrazená ako plná čiara so šípkou

  • C. 

   Musí obsahovať číslo sekvencie

  • D. 

   Môže obsahovať podmienku