Curie Pagbasa Quiz #3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Joana Duka
J
Joana Duka
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 345
Questions: 50 | Attempts: 345

SettingsSettingsSettings
Curie Pagbasa Quiz #3 - Quiz

Ang lahat ng mag-aaral ng Makati Science High School sa ika-11 baitang ay inaasahang sumagot sa mahabang pagsusulit na ito. Ang pagsusulit ay may 50 aytem na kung saan bibigyan lamang ng 40 minuto upang ito'y sagutan.  1. Bawal kuhaan ng litrato ang online quiz 2. Bawal ipost sa mga socmed site ang quiz 3. Bawal sabihin sa ibang kaklase o school mate ang nilalaman ng pagsusulit.  4. Isang beses lamang pwedeng isagawa ang pagsusulit. 5. Bawal magtake two... Maraming salamat! Nagmamahal, Ma'am Duka Pinakamagandang Guro sa Filipino :)


Questions and Answers
 • 1. 

  Ito ay bahagi ng pananaliksik na kung saan ang mga konsepto, mga tao, sitwasyon o kalagayan at maging hangganan ng pag-aaral.

  • A.

   Katuturan ng mga Terminong Ginamit

  • B.

   Saklaw at Limitasyon

  • C.

   Paglalahad ng Suliranin

  • D.

   Kaugnay na Pag-aaral

  Correct Answer
  B. Saklaw at Limitasyon
  Explanation
  The given correct answer is "Saklaw at Limitasyon" which means "Scope and Limitations" in English. This refers to the part of the research where the concepts, people, situations, or conditions, as well as the boundaries of the study, are defined. It involves specifying the extent and boundaries of the research, including what will be included and excluded from the study. This helps to set clear parameters for the research and ensures that the study remains focused and manageable.

  Rate this question:

 • 2. 

  Bahagi ng pananaliksik na tumatalakay sa mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral ng mga mananaliksik.

  • A.

   Katuturang ng mga terminong ginamit

  • B.

   Saklaw at Limitasyon

  • C.

   Paglalahad ng Suliranin

  • D.

   Kaugnay na Pag-aaral

  Correct Answer
  D. Kaugnay na Pag-aaral
  Explanation
  The correct answer is "Kaugnay na Pag-aaral." This refers to the section of the research that discusses related studies or literature that are relevant to the current study being conducted by the researchers. It provides a background and context for the research, showing how it is connected to previous studies and what gaps or areas of further investigation the current study aims to address.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pagbibigay ng katuturan ng mga salita at baryabol na nakapaloob sa paksang napili at mga ginamit na salita sa kabuuan ng pananaliksik.

  • A.

   Katuturan ng mga terminong ginamit

  • B.

   Saklaw at Limitasyon

  • C.

   Paglalahad ng Suliranin

  • D.

   Kaugnay na Pag-aaral

  Correct Answer
  A. Katuturan ng mga terminong ginamit
  Explanation
  The correct answer is "Katuturan ng mga terminong ginamit." This answer suggests that the given words and phrases are related to defining the terms used in the research topic. It implies that the question is asking for the explanation of the terms and phrases used in the research.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ito ay naglalahad ng mga paraan ng pagbuo at pagsasagawa ng pananaliksik o pag-aaral.

  • A.

   Respondente

  • B.

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C.

   Metodolohiya

  • D.

   Paglalahad ng Suliranin

  Correct Answer
  C. Metodolohiya
  Explanation
  The given answer, "Metodolohiya," is correct because it refers to the methods or procedures used in conducting research or study. In the context of the question, it is mentioned that the statement is about presenting the ways of formulating and conducting research or study, which aligns with the meaning of "Metodolohiya." This term encompasses various systematic approaches, techniques, and tools that researchers use to gather data, analyze information, and draw conclusions in a structured and reliable manner.

  Rate this question:

 • 5. 

  Mga pahayag na nagsisilbing layunin ng pag-aaral, ito ang pokus at sentro na pananaliksik.

  • A.

   Respondente 

  • B.

   Disenyo ng Pananlaiksik

  • C.

   Metodolohiya

  • D.

   Paglalahad ng Suliranin

  Correct Answer
  D. Paglalahad ng Suliranin
  Explanation
  The correct answer is "Paglalahad ng Suliranin." In a research study, the "Paglalahad ng Suliranin" or the statement of the problem serves as the objective of the study, the focus, and the center of the research. It outlines the specific issue or concern that the study aims to address and provides a clear direction for the research process.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang bahaging ito ay naglalahad kung sinu-sino ang mga kasangkot sap ag-aaral at kung paano sila napili.

  • A.

   Respondente

  • B.

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C.

   Metodolohiya

  • D.

   Paglalahad ng Suliranin

  Correct Answer
  A. Respondente
  Explanation
  This part discusses who are involved in the study and how they were selected. The term "respondente" refers to the participants or subjects of the research who were chosen to provide responses or data for the study. The explanation suggests that the answer is "respondente" because it fits the context of the given information about the different components of the research.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ibinabahagi rito ang uri ng pananaliksik na maaring ilapat sa pag-aaral at nagsisilbing gabay sa pangongolekta at pag-aanalisa ng mga datos na nakalap

  • A.

   Tritment ng Datos

  • B.

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C.

   Metodolohiya

  • D.

   Paglalahad ng Suliranin

  Correct Answer
  C. Metodolohiya
  Explanation
  Metodolohiya is the correct answer because it refers to the methodology or the systematic approach that researchers use in conducting their study. It serves as a guide in collecting and analyzing data, ensuring that the research is structured and organized. By following a specific methodology, researchers can ensure the validity and reliability of their findings.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sa bahaging ito, ipinapaliwanag ng mananaliksik ang paraan ng mga nakalap na datos. Sa tulong ng isang istatistiks na magagamit kung ito ay kwantitibong uri ng pananaliksik.

  • A.

   Tritment ng Datos

  • B.

   Probability Sampling

  • C.

   Disenyo ng Pananaliksik

  • D.

   Rekomendasyon

  Correct Answer
  A. Tritment ng Datos
  Explanation
  The correct answer is "Tritment ng Datos." In the given explanation, the researcher is discussing the method of data collection and analysis. They mention the use of statistics, specifically in quantitative research. This suggests that "Tritment ng Datos" refers to the treatment or processing of data, which aligns with the explanation provided.

  Rate this question:

 • 9. 

  Uri ito ng sampling na nakabatay sa random na pagpili kung saan ay nabibigyang pagkakataon ang lahat na mapili at mapabilang sa pag-aaral.

  • A.

   Accidental Sampling

  • B.

   Purposive Sampling

  • C.

   Probability Sampling

  • D.

   Non-Probability Sampling

  Correct Answer
  C. Probability Sampling
  Explanation
  Probability sampling is a type of sampling method where every individual in the population has an equal chance of being selected for the study. This method ensures that the sample is representative of the population and allows for generalization of the findings to the larger population. It is based on random selection, which means that each individual has an equal probability of being chosen, increasing the validity and reliability of the study results.

  Rate this question:

 • 10. 

  Uri ito ng sampling na kung saan may layunin na nabuo ang mananaliksik sa pagpili ng mga respondent.

  • A.

   Accidental Sampling

  • B.

   Purposive Sampling

  • C.

   Probability Sampling

  • D.

   Non-Probability Sampling

  Correct Answer
  A. Accidental Sampling
  Explanation
  Accidental sampling refers to a type of sampling where the researcher selects participants based on their availability and accessibility. This means that the participants are chosen by chance or coincidence, rather than through a deliberate or planned process. In accidental sampling, the researcher does not have a specific purpose or criteria for selecting participants, but rather selects whoever is readily available at the time of the study. This method is often used when it is difficult to access a specific population or when time and resources are limited.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ito ang nagpapatibay sa paksang pinag-aaralan ng mga mananaliksik, na makukuha mula sa pagbabasa ng mga aklat, pahayagan, magasin, journal, pampleto o iyong mula sa internet.

  • A.

   Kaugnay na Pag-aaral

  • B.

   Kaugnay na Pananaliksik

  • C.

   Kaugnay na Datos

  • D.

   Kaugnay na Literatura

  Correct Answer
  D. Kaugnay na Literatura
  Explanation
  The correct answer is "Kaugnay na Literatura" because it refers to the related literature that researchers can gather from reading books, newspapers, magazines, journals, pamphlets, or from the internet. This literature provides supporting information and background knowledge on the topic being studied, helping researchers gain a better understanding of the subject matter and providing a foundation for their own research.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang balangkas na ito ay tumutukoy sa daloy ng pag-aaral na kung saan ay tumutugon sa ugnayan ng dalawang baryabol.

  • A.

   Konseptong Balangkas

  • B.

   Teoretikal na Balangkas

  • C.

   Konseptwal na Balangkas

  • D.

   Independent Baryabol

  Correct Answer
  C. Konseptwal na Balangkas
  Explanation
  The correct answer is "Konseptwal na Balangkas" because it is the term used to refer to a conceptual framework, which is a theoretical framework that guides the study and helps explain the relationship between variables. It provides a structure for organizing and understanding the research topic and serves as a foundation for the research design and analysis.

  Rate this question:

 • 13. 

  Isang uri sampling na hindi nagbigay ng tsansa sa bawat miyembro na magkaroon ng posibilidad na mapili at mapabilang sa pag-aaral.

  • A.

   Accidental Sampling

  • B.

   Purposive  Sampling

  • C.

   Probability Sampling

  • D.

   Non-Probability Sampling

  Correct Answer
  D. Non-Probability Sampling
  Explanation
  Non-Probability Sampling is the correct answer because it refers to a type of sampling where the selection of participants is not based on random chance or probability. In this type of sampling, the researcher deliberately selects specific individuals or groups to be included in the study, without giving every member of the population an equal chance of being selected. Therefore, this type of sampling does not provide an opportunity for every member to have a possibility of being chosen and included in the study.

  Rate this question:

 • 14. 

  Tala ng mga may akda ng mga sangguniang ginamit ng mga mananaliksik, gaya ng mga aklat, pahayagan, dyornal at tesis.

  • A.

   Apendiks

  • B.

   Kurikulum Vitae

  • C.

   Bibliograpiya

  • D.

   Rekomendasyon

  Correct Answer
  C. Bibliograpiya
  Explanation
  The correct answer is "Bibliograpiya." A bibliograpiya refers to a list of sources or references used in a research study, such as books, newspapers, journals, and theses. It is an essential part of any academic or research work as it allows readers to verify the credibility and reliability of the information presented. By including a bibliograpiya, researchers acknowledge the contributions of other authors and provide a way for readers to further explore the topic.

  Rate this question:

 • 15. 

  Bahagi ito ng pananaliksik na kung nasa huling bahagi at tinatawag din itong Dahong Dagdag.

  • A.

   Apendiks

  • B.

   Kurikulum Vitae

  • C.

   Bibliograpiya

  • D.

   Rekomendasyon

  Correct Answer
  A. Apendiks
  Explanation
  The correct answer is "Apendiks". Apendiks refers to the appendix, which is a part of a research paper or report that contains supplementary information or data. It is usually found at the end of the document and is also known as "Dahong Dagdag" in Filipino.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ito ay naglalaman ng bakgrawn hinggil sa paksang napili, maaari itong tumatalakay sa kahulugan, pagbabahagi ng kasaysayan sa paksa, at nakapaloob ditto ang pananaw ng eksperto patungkol sa paksang napili.

  • A.

   Rasyonal na Pag-aaral

  • B.

   Introduksyon

  • C.

   Rationale

  • D.

   Metodolohiya

  Correct Answer
  B. Introduksyon
  Explanation
  The correct answer is "Introduksyon" because it is mentioned in the given passage that the document contains background information about the chosen topic, and the introduction is a section that provides an overview and background information about the topic.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ito ay naglalahad ng mga dahilan kung bakit napili ang paksa sa pananaliksik, sumasagot sa tanong kung bakit napili ang paksa at anong nag-udyok sa mga mananaliksik pag-aralan ang napiling paksa.

  • A.

   Rasyonal na Pag-aaral

  • B.

   Introduksyon

  • C.

   Rationale

  • D.

   Metodolohiya

  Correct Answer
  A. Rasyonal na Pag-aaral
  Explanation
  The correct answer is "Rasyonal na Pag-aaral" because it is the section of the research paper that provides the reasons for choosing the topic, answers why the topic was chosen, and explains what motivated the researchers to study the chosen topic.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ito ang pinakadulong bahagi ng pananaliksik, dito nakapaloob ang mahahalagang detalye ng taong nagsagawa ng pag-aaral.

  • A.

   Apendiks

  • B.

   Kurikulum Vitae

  • C.

   Bibliograpiya

  • D.

   Rekomendasyon

  Correct Answer
  B. Kurikulum Vitae
  Explanation
  The correct answer is "Kurikulum Vitae." In a research paper, the "Kurikulum Vitae" or Curriculum Vitae contains important details about the person who conducted the study. It includes information such as the researcher's educational background, work experience, publications, and other relevant qualifications. This section is important because it establishes the credibility and expertise of the researcher, providing readers with an understanding of the person's qualifications to conduct the study.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ito ang pangkalahatan o sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulating pananaliksik.

  • A.

   Pananaliksik

  • B.

   Pag-aaral

  • C.

   Paksa

  • D.

   Pamagat

  Correct Answer
  C. Paksa
  Explanation
  The correct answer is "Paksa." In a research paper, the "Paksa" refers to the main topic or subject being discussed. It is the central idea that the research paper revolves around and explores in-depth. The "Paksa" sets the direction and focus of the research, guiding the researcher in gathering relevant information and presenting their findings.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang lokasyon ng isinasagawang pag-aaral ay inilalahad sa bahaging ito, pahapyaw na paglalarawan sa lugar na pokus ng pag-aaral.

  • A.

   Saklaw at Limitasyon

  • B.

   Katuturan ng mga Termino

  • C.

   Respondente

  • D.

   Kapaligiran ng pananaliksik

  Correct Answer
  D. Kapaligiran ng pananaliksik
  Explanation
  The correct answer is "Kapaligiran ng pananaliksik" because the given options are related to the location and scope of the study, the definition of terms, and the respondents. However, only the "Kapaligiran ng pananaliksik" option specifically refers to the environment or setting of the research, which matches the description of providing a brief description of the place focused on in the study.

  Rate this question:

 • 21. 

  Teknikal na salitang ginagamit sa wikang Ingles kaugnay ng pangongopya ng gawa ng iba nang walang pagkilala.

  • A.

   Copyright

  • B.

   Intellectual Property

  • C.

   Theft

  • D.

   Plagiarism

  Correct Answer
  D. Plagiarism
  Explanation
  Plagiarism is the correct answer because it refers to the act of copying someone else's work without giving proper credit or acknowledgement. It is a technical term used in the English language specifically related to the unauthorized copying of another person's work. Plagiarism is a form of intellectual property theft and is considered a serious offense in academic and professional settings.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang pamagat ng anumang akda ay isang patent o ­­­­_____________na maaaring angkinin ng nakaisip nito

  • A.

   Copyright

  • B.

   Intellectual property

  • C.

   Theft

  • D.

   Plagiarism

  Correct Answer
  A. Copyright
  Explanation
  The correct answer is "Copyright." The title of any work is a distinct and exclusive right that can be claimed by the person who conceived it. This means that the creator of a work, such as a book or a song, has the legal right to control how it is used and distributed. Copyright protects the originality and expression of creative works, giving the creator the power to authorize or prohibit others from using their work without permission.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ito ay uri ng plagyarismo na kung saang ang konsepto na nabasa mula sa isang source  ay kanyang ginamit ngunit siya ay nag paraphrasing.

  • A.

   Minimalistic

  • B.

   Full Plagiarism

  • C.

   Source Citation

  • D.

   Self Plagiarism

  Correct Answer
  A. Minimalistic
  Explanation
  Minimalistic plagiarism refers to the act of using concepts or ideas from a source and paraphrasing them without proper citation or acknowledgement. In this case, the person is copying the concept from a source but rephrasing it in their own words without giving credit to the original author. This type of plagiarism is considered minimalistic because it involves using someone else's ideas but does not directly copy their exact words or sentences.

  Rate this question:

 • 24. 

  Uri ng plagyarismo kung saan maaaring binigay ang pangalan ng may-akda o pinagkunan pero kulang o hindi sapat ang impormasyon at mali ang ibinagay na pinanggalingan ng impormasyon.

  • A.

   Minimalistic

  • B.

   Full Plagiarism

  • C.

   Source Citation

  • D.

   Self Plagiarim

  Correct Answer
  C. Source Citation
  Explanation
  Source Citation refers to a type of plagiarism where the name of the author or the source is provided, but the information given is insufficient or incorrect. This means that although the writer acknowledges the original source, they fail to provide accurate or enough information about it. This type of plagiarism can still be considered unethical as it misrepresents the source and does not give proper credit to the original author.

  Rate this question:

 • 25. 

  Uri ng plagyarismo kung saan inilathala ang isang materyal na nalathala na pero sa ibang midyum.

  • A.

   Minimalistic

  • B.

   Full plagiarism

  • C.

   Source Citation

  • D.

   Self Plagiarism 

  Correct Answer
  D. Self Plagiarism 
  Explanation
  Self Plagiarism refers to the act of publishing material that has already been published before, but in a different medium. This means that the author is reusing their own work without proper citation or acknowledgement. It is considered unethical because it can mislead readers into thinking they are reading new and original content. In this case, the correct answer is Self Plagiarism because it accurately describes the situation where the material is published in a different medium but has already been published before.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ito ang nangangalaga at nagpoprotekta sa mga manunulat, artist o inbentor na mayroong exclusive property rights sa kanyang mga nilikha.

  • A.

   Copyright

  • B.

   Intellectual Property

  • C.

   Theft

  • D.

   Plagiarism

  Correct Answer
  B. Intellectual Property
  Explanation
  Intellectual Property refers to the legal protection and rights granted to creators, such as writers, artists, and inventors, for their original creations. It safeguards their exclusive rights to reproduce, distribute, and profit from their work. This term encompasses various forms of creative expression, including literary works, artistic creations, inventions, designs, and trademarks. By granting intellectual property rights, society encourages innovation and creativity while ensuring that creators are rewarded for their efforts and have control over the use and dissemination of their work.

  Rate this question:

 • 27. 

  Pananaliksik batay sa proseso na kung saan ang pananaliksik ay nakatutok sa pagpapakita ng pangyayari o nangyari; kung paano, kalian at bakit nagsimula.

  • A.

   Exploratory

  • B.

   Explanatory

  • C.

   Descriptive

  • D.

   Experimental

  • E.

   Option 5

  Correct Answer
  C. Descriptive
  Explanation
  The correct answer is "Descriptive." Descriptive research focuses on presenting facts or events as they happened, without manipulating or explaining them. It aims to provide a detailed account of a particular phenomenon, including how, when, and why it occurred. This type of research is often used to gather information about the characteristics or behaviors of a specific group or situation.

  Rate this question:

 • 28. 

  KABANATA I        ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO INTRODUKSYON a. Kaugnay na Literatura b. Rasyonal na Pag-aaral c. Kaugnay na Pag-aaral d. Kaligirang Teoretikal

  • A.

   C-d-a-b

  • B.

   A-b-c-d

  • C.

   D-a-c-b

  • D.

   B-d-a-c

  Correct Answer
  D. B-d-a-c
  Explanation
  The correct answer is b-d-a-c. This order suggests that the rational study (b) comes before the related literature (d), followed by the related study (a), and finally the theoretical background (c). This sequence makes sense as it follows a logical progression of introducing the problem, providing a rationale for the study, reviewing relevant literature, and then discussing the theoretical framework.

  Rate this question:

 • 29. 

  KABANATA I        ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO                        ANG SULIRANIN a. Saklaw at Limitasyon b. Katuturan ng mga Terminong Ginamit c. Paglalahad ng Suliranin d. Kahalagahan ng Pag-aaral

  • A.

   C-d-a-b

  • B.

   A-b-c-d

  • C.

   D-a-c-b

  • D.

   B-d-a-c

  Correct Answer
  A. C-d-a-b
  Explanation
  The correct answer is c-d-a-b. This means that the correct order of the topics discussed in Kabanata I (Chapter I) is: Paglalahad ng Suliranin (Statement of the Problem), Kahalagahan ng Pag-aaral (Significance of the Study), Saklaw at Limitasyon (Scope and Limitation), and Katuturan ng mga Terminong Ginamit (Definition of Terms). This order is logical and follows a typical structure for introducing a research study.

  Rate this question:

 • 30. 

  METODOLOHIYA a. Tritment ng mga Datos b. Respondente c. Kapaligiran ng Pananaliksik d. Disenyo ng Pag-aaral e. Instrumentong ginamit

  • A.

   D-c-b-e-a

  • B.

   A-e-c-d-b

  • C.

   A-b-c-d-e

  • D.

   B-e-d-a-c

  Correct Answer
  A. D-c-b-e-a
  Explanation
  The correct answer is d-c-b-e-a. This answer represents the correct sequence of the components in the research process. "Disenyo ng Pag-aaral" refers to the research design, which is the overall plan or strategy for conducting the study. "Kapaligiran ng Pananaliksik" refers to the research environment or setting. "Respondente" refers to the participants or individuals who are involved in the study. "Instrumentong ginamit" refers to the research instruments or tools used to collect data. Finally, "Tritment ng mga Datos" refers to the data treatment or analysis process.

  Rate this question:

 • 31. 

  Pananaliksik na nagtatangkang usisain ang nangyaring penomenon, kasalukuyan ang lunan at panahon ng pananaliksik.

  • A.

   Exploratory

  • B.

   Explanatory

  • C.

   Descriptive

  • D.

   Experimental

  Correct Answer
  A. Exploratory
  Explanation
  The given correct answer is "Exploratory." This is because the question states that the research is attempting to investigate and inquire about a phenomenon. Exploratory research is typically conducted when the topic is relatively new or not well understood, and the goal is to gather preliminary information and insights that can guide further research or hypothesis formulation.

  Rate this question:

 • 32. 

  Layunin ng pananaliksik na ito ang paglalahad ng datos, pagpapaliwanag o pagsusuri sa penomenong pinag-aralan at ang sanhi at bunga nito.

  • A.

   Exploratory

  • B.

   Explanatory

  • C.

   Descriptive

  • D.

   Experimental

  Correct Answer
  B. Explanatory
  Explanation
  The purpose of this research is to explain and analyze the phenomenon being studied, as well as its causes and effects. This suggests that the research aims to provide a deeper understanding of the topic by providing explanations and insights into the relationships between variables. The research may involve conducting experiments or analyzing existing data to uncover the underlying reasons behind the phenomenon.

  Rate this question:

 • 33. 

  KABANATA II a. PAGSUSURI b. INTERPRETASYON NG MGA DATOS c. REKOMENDASYON d. PAGLALAHAD

  • A.

   C-d-a-b

  • B.

   D-a-b

  • C.

   B-a-d-c

  • D.

   C-a-b

  Correct Answer
  D. C-a-b
  Explanation
  The correct answer is c-a-b. This sequence represents the correct order of the chapters in a book or research paper. In this case, "c" stands for "Rekomendasyon" which refers to the recommendations section where the author suggests actions or solutions based on the analysis and interpretation of the data. "a" stands for "Pagsusuri" or analysis, which is the process of examining the data and drawing conclusions. Lastly, "b" stands for "Interpretasyon ng mga Datos" or interpretation of the data, which involves explaining the meaning and significance of the findings.

  Rate this question:

 • 34. 

   Pagbuo ng bagong solusyon, ginagamit ng mga siyentista unang habang sa siyentipikong pananaliksik.

  • A.

   Exploratory

  • B.

   Explanatory

  • C.

   Descriptive

  • D.

   Experimental

  Correct Answer
  D. Experimental
  Explanation
  The correct answer is Experimental. In scientific research, scientists use experimental methods to develop new solutions or test hypotheses. This involves manipulating variables and observing the effects to determine cause and effect relationships. This type of research is often conducted in controlled environments to ensure accurate and reliable results.

  Rate this question:

 • 35. 

  Hangarin ng pananaliksik na ito ang matugunan at masolusyunan ang isang praktikular na suliranin sa Lipunan.

  • A.

   Action Research

  • B.

   Basic Research

  • C.

   Applied Research

  • D.

   Scientific Research

  Correct Answer
  A. Action Research
  Explanation
  Action research is the correct answer because it focuses on addressing and finding solutions to specific problems or issues in society. It involves a systematic and collaborative approach where researchers actively engage with the problem and work towards implementing practical solutions. This type of research is often conducted in real-world settings and aims to bring about positive change and improvement in the situation being studied.

  Rate this question:

 • 36. 

  Pagtugon ng mga mananaliksik sa payak na suliranin, madalas ito ay nasa isang institusyon o organisasyon.

  • A.

   Action Research

  • B.

   Basic Research

  • C.

   Applied Research

  • D.

   Scientific Research

  Correct Answer
  C. Applied Research
  Explanation
  Applied research refers to research that aims to solve practical problems or provide solutions to specific issues in a real-world setting. In this context, the researchers respond to simple problems within an institution or organization. This type of research focuses on the application of knowledge and findings to address immediate concerns and improve existing practices or processes.

  Rate this question:

 • 37. 

  Ito ay madalas sumasagot sa isang suliranin, ang mga halimbawa nito ay takdang aralin, mga simpleng tanong sa siyensya at mga payak na suliranin na may agarang solusyon.

  • A.

   Action research

  • B.

   Basic Research

  • C.

   Applied Research

  • D.

   Scientific Research

  Correct Answer
  B. Basic Research
  Explanation
  Basic research is the correct answer because it is often used to answer a problem and involves studying a subject for the purpose of gaining knowledge and understanding, rather than for immediate practical application. It is characterized by exploring theories, concepts, and principles, and does not necessarily have a specific goal or solution in mind. It is often conducted in academic or scientific settings and can serve as a foundation for further research and applied research.

  Rate this question:

 • 38. 

  Ito ay nangangailangan ng haypotesis, masinsinang trabaho at gumawa ng eksperimento upang patunayan o pabulaanan ang pag-aaral.

  • A.

   Action Research

  • B.

   Basic Research

  • C.

   Applied Research

  • D.

   Scientific Research 

  Correct Answer
  D. Scientific Research 
  Explanation
  Scientific research requires a hypothesis, detailed work, and conducting experiments to prove or disprove a study. This type of research focuses on generating new knowledge and understanding of the natural world. It is systematic and follows a scientific method to gather and analyze data, leading to reliable and valid conclusions. Scientific research aims to contribute to the existing body of knowledge and often involves testing theories or exploring new phenomena. It is different from action research, basic research, and applied research, which have their own distinct purposes and methodologies.

  Rate this question:

 • 39. 

  Uri ng pananaliksik na walan paglalahad ng suliranin bagkus ito ay may layunin ng pag-aaral.

  • A.

   Related Literature

  • B.

   Literary Criticism 

  • C.

   Applied Research

  • D.

   Case Study

  Correct Answer
  B. Literary Criticism 
  Explanation
  The correct answer is Literary Criticism. Literary criticism is a type of research that focuses on analyzing and interpreting literary works. It does not involve presenting a problem or issue, but rather aims to study and evaluate the literary piece itself. This involves examining the themes, symbols, characters, and other elements of the work to gain a deeper understanding and appreciation of it.

  Rate this question:

 • 40. 

  Ilang kabanata mayroon ang IMRAD format sa pananaliksik?

  • A.

   Apat na Kabanata

  • B.

   Limang Kabanata

  • C.

   Anim na Kabanata

  • D.

   Tatlong Kabanata

  Correct Answer
  C. Anim na Kabanata
  Explanation
  The IMRAD format in research papers consists of six chapters: Introduction, Methodology, Results, Analysis, Discussion, and Conclusion. Therefore, the correct answer is "Anim na Kabanata" which translates to "Six Chapters" in English.

  Rate this question:

 • 41. 

  Ang konseptwal na balangkas na may kwantitatibong pag-aaral ay sumusunod sa ayos na:

  • A.

   Process-Output-Input

  • B.

   Output-Input-Process

  • C.

   Input-Process-Output

  • D.

   Input-Output-Process

  Correct Answer
  A. Process-Output-Input
  Explanation
  The correct answer is "Input-Process-Output". In a conceptual framework with quantitative research, the first step is to identify the input or the variables that will be measured or manipulated. Then, the process involves the actual collection and analysis of data. Finally, the output refers to the results or findings that are generated from the research process. Therefore, the correct order is Input-Process-Output.

  Rate this question:

 • 42. 

  Ayon sa istandard ng pagpili sa respondent gamit ang sloven’s formula ay hindi kukulang sa ilang porsyento?

  • A.

   90%

  • B.

   65%

  • C.

   30%

  • D.

   15%

  Correct Answer
  C. 30%
  Explanation
  According to the Sloven's formula for selecting respondents, the percentage should not be less than 30%. This means that at least 30% of the total population should be included in the sample in order to obtain accurate and representative results.

  Rate this question:

 • 43. 

  Ang kwantatibong pananaliksik ay gumagamit ng anong uri ng iskala sa Istatistika ng sarbey kwestyuner?

  • A.

   Solven

  • B.

   Likert

  • C.

   Descartes

  • D.

   Scailing Point

  Correct Answer
  B. Likert
  Explanation
  The correct answer is Likert. The question is asking about the type of scale used in quantitative research for survey questionnaires. The Likert scale is a commonly used scale in statistics that measures respondents' attitudes or opinions on a specific topic. It consists of a series of statements or questions with response options ranging from strongly agree to strongly disagree. This scale allows researchers to quantify and analyze the data collected from the survey.

  Rate this question:

 • 44. 

  Isa sa mga paraan ng non-probability sampling na kung saan pumili lamang ang mananaliksik sa kung ano o sino ang pwedeng mapabilang sa pag-aaral.

  • A.

   Purposive Sampling

  • B.

   Accidental Sampling

  • C.

   Probability Sampling 

  • D.

   Accordance Sampling

  Correct Answer
  B. Accidental Sampling
  Explanation
  Accidental sampling is a non-probability sampling method where the researcher selects participants based on convenience or availability. In this method, the researcher does not have a specific criteria or plan for selecting participants, but rather includes individuals who happen to be in the right place at the right time. This method is often used when it is difficult to access a specific population or when time and resources are limited.

  Rate this question:

 • 45. 

   Ito ay nakabatay sa ibinibigay na konklusyon, at sumasagot sa Suliranin at Kaligiran.

  • A.

   Haypotesis

  • B.

   Rekomendasyon

  • C.

   Instrumento ng Pag-aaral

  • D.

   Tritment ng datos

  Correct Answer
  B. Rekomendasyon
  Explanation
  The correct answer is "Rekomendasyon". This is because the question states that it is based on the given conclusion and it answers the problem and background. "Rekomendasyon" refers to recommendations or suggestions that are provided based on the conclusion of a study or analysis.

  Rate this question:

 • 46. 

  Independent Variable : Sanhi ng Suliranin                        Dependent Variable: ­­_______________

  • A.

   Dahilan ng Suliranin

  • B.

   Epekto ng Suliranin

  • C.

   Mismong Suliranin

  • D.

   Bunga ng Suliranin

  Correct Answer
  C. Mismong Suliranin
  Explanation
  The dependent variable in this scenario is "Mismong Suliranin." This means that the variable being measured or observed is the actual problem or issue itself. The other options listed (dahilan ng Suliranin, Epekto ng Suliranin, Bunga ng Suliranin) are not the main focus of the study or analysis, but rather related factors or consequences of the problem.

  Rate this question:

 • 47. 

  Teoretikal na Balangkas: Teorya ng unang Pag-aaral     Konseptwal na Balangkas:____________  

  • A.

   Baryabol ng pananaliksik

  • B.

   Kaligiran ng suliranin

  • C.

   Saklaw ng pananaliksik

  • D.

   Konsepto ng pananaliksik

  Correct Answer
  A. Baryabol ng pananaliksik
  Explanation
  The correct answer is "baryabol ng pananaliksik." This refers to the variable or variables being studied in the research. In a research study, variables are factors or characteristics that can vary or change. The baryabol ng pananaliksik is important because it helps to define the focus and scope of the study, and guides the researcher in collecting and analyzing data.

  Rate this question:

 • 48. 

  Kwalitatibo: Interbyu                                                         Kwantitatibo: _________________

  • A.

   Sarbey

  • B.

   Statistics

  • C.

   Likert scale

  • D.

   Test

  Correct Answer
  A. Sarbey
  Explanation
  The missing word to complete the sentence is "sarbey". In the context of the given options, "sarbey" is the Filipino term for "survey". Therefore, the complete sentence would be "Kwantitatibo: sarbey" which translates to "Quantitative: survey" in English. This suggests that the missing word is the appropriate term to describe a quantitative research method that involves collecting data through surveys.

  Rate this question:

 • 49. 

  Non-Probability: Walang Tsansa na Mapili                       Probability:__________________

  • A.

   Random na pagpili

  • B.

   Maingat na pagpili

  • C.

   Masusing pagpili

  • D.

   Aksidenteng pagpili

  Correct Answer
  A. Random na pagpili
  Explanation
  The given correct answer is "Random na pagpili". This is because the phrase "Non-Probability: Walang Tsansa na Mapili" suggests that there is no chance of selection, indicating that the selection process is not based on any specific criteria or probability. The term "random" implies that the selection is done without any bias or predetermined pattern, making it the most suitable choice for the given scenario.

  Rate this question:

 • 50. 

  Pakikinig:Pagsasalita                                                        Pagbasa:__________________

  • A.

   Pagguhit

  • B.

   Pagkanta

  • C.

   Dula-dulaan

  • D.

   Pagsulat

  Correct Answer
  D. Pagsulat
  Explanation
  The given question is asking for the missing term in a list of activities related to communication. The options provided are "pagguhit" (drawing), "pagkanta" (singing), "dula-dulaan" (acting), and "pagsulat" (writing). Since the activities listed are all different forms of communication, the missing term should also be a form of communication. Among the options, "pagsulat" is the only activity that involves written communication. Therefore, "pagsulat" is the correct answer.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 18, 2020
  Quiz Created by
  Joana Duka
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.