Curie Pagbasa Quiz #3

50 Questions | Attempts: 334
Share

SettingsSettingsSettings
Curie Pagbasa Quiz #3 - Quiz

Ang lahat ng mag-aaral ng Makati Science High School sa ika-11 baitang ay inaasahang sumagot sa mahabang pagsusulit na ito. Ang pagsusulit ay may 50 aytem na kung saan bibigyan lamang ng 40 minuto upang ito'y sagutan.  1. Bawal kuhaan ng litrato ang online quiz 2. Bawal ipost sa mga socmed site ang quiz 3. Bawal sabihin sa ibang kaklase o school mate ang nilalaman ng pagsusulit.  4. Isang beses lamang pwedeng isagawa ang pagsusulit. 5. Bawal magtake two... Maraming salamat! Nagmamahal, Ma'am Duka Pinakamagandang Guro sa Filipino :)


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay bahagi ng pananaliksik na kung saan ang mga konsepto, mga tao, sitwasyon o kalagayan at maging hangganan ng pag-aaral.
  • A. 

   Katuturan ng mga Terminong Ginamit

  • B. 

   Saklaw at Limitasyon

  • C. 

   Paglalahad ng Suliranin

  • D. 

   Kaugnay na Pag-aaral

 • 2. 
  Bahagi ng pananaliksik na tumatalakay sa mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral ng mga mananaliksik.
  • A. 

   Katuturang ng mga terminong ginamit

  • B. 

   Saklaw at Limitasyon

  • C. 

   Paglalahad ng Suliranin

  • D. 

   Kaugnay na Pag-aaral

 • 3. 
  Pagbibigay ng katuturan ng mga salita at baryabol na nakapaloob sa paksang napili at mga ginamit na salita sa kabuuan ng pananaliksik.
  • A. 

   Katuturan ng mga terminong ginamit

  • B. 

   Saklaw at Limitasyon

  • C. 

   Paglalahad ng Suliranin

  • D. 

   Kaugnay na Pag-aaral

 • 4. 
  Ito ay naglalahad ng mga paraan ng pagbuo at pagsasagawa ng pananaliksik o pag-aaral.
  • A. 

   Respondente

  • B. 

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C. 

   Metodolohiya

  • D. 

   Paglalahad ng Suliranin

 • 5. 
  Mga pahayag na nagsisilbing layunin ng pag-aaral, ito ang pokus at sentro na pananaliksik.
  • A. 

   Respondente 

  • B. 

   Disenyo ng Pananlaiksik

  • C. 

   Metodolohiya

  • D. 

   Paglalahad ng Suliranin

 • 6. 
  Ang bahaging ito ay naglalahad kung sinu-sino ang mga kasangkot sap ag-aaral at kung paano sila napili.
  • A. 

   Respondente

  • B. 

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C. 

   Metodolohiya

  • D. 

   Paglalahad ng Suliranin

 • 7. 
  Ibinabahagi rito ang uri ng pananaliksik na maaring ilapat sa pag-aaral at nagsisilbing gabay sa pangongolekta at pag-aanalisa ng mga datos na nakalap
  • A. 

   Tritment ng Datos

  • B. 

   Disenyo ng Pananaliksik

  • C. 

   Metodolohiya

  • D. 

   Paglalahad ng Suliranin

 • 8. 
  Sa bahaging ito, ipinapaliwanag ng mananaliksik ang paraan ng mga nakalap na datos. Sa tulong ng isang istatistiks na magagamit kung ito ay kwantitibong uri ng pananaliksik.
  • A. 

   Tritment ng Datos

  • B. 

   Probability Sampling

  • C. 

   Disenyo ng Pananaliksik

  • D. 

   Rekomendasyon

 • 9. 
  Uri ito ng sampling na nakabatay sa random na pagpili kung saan ay nabibigyang pagkakataon ang lahat na mapili at mapabilang sa pag-aaral.
  • A. 

   Accidental Sampling

  • B. 

   Purposive Sampling

  • C. 

   Probability Sampling

  • D. 

   Non-Probability Sampling

 • 10. 
  Uri ito ng sampling na kung saan may layunin na nabuo ang mananaliksik sa pagpili ng mga respondent.
  • A. 

   Accidental Sampling

  • B. 

   Purposive Sampling

  • C. 

   Probability Sampling

  • D. 

   Non-Probability Sampling

 • 11. 
  Ito ang nagpapatibay sa paksang pinag-aaralan ng mga mananaliksik, na makukuha mula sa pagbabasa ng mga aklat, pahayagan, magasin, journal, pampleto o iyong mula sa internet.
  • A. 

   Kaugnay na Pag-aaral

  • B. 

   Kaugnay na Pananaliksik

  • C. 

   Kaugnay na Datos

  • D. 

   Kaugnay na Literatura

 • 12. 
  Ang balangkas na ito ay tumutukoy sa daloy ng pag-aaral na kung saan ay tumutugon sa ugnayan ng dalawang baryabol.
  • A. 

   Konseptong Balangkas

  • B. 

   Teoretikal na Balangkas

  • C. 

   Konseptwal na Balangkas

  • D. 

   Independent Baryabol

 • 13. 
  Isang uri sampling na hindi nagbigay ng tsansa sa bawat miyembro na magkaroon ng posibilidad na mapili at mapabilang sa pag-aaral.
  • A. 

   Accidental Sampling

  • B. 

   Purposive  Sampling

  • C. 

   Probability Sampling

  • D. 

   Non-Probability Sampling

 • 14. 
  Tala ng mga may akda ng mga sangguniang ginamit ng mga mananaliksik, gaya ng mga aklat, pahayagan, dyornal at tesis.
  • A. 

   Apendiks

  • B. 

   Kurikulum Vitae

  • C. 

   Bibliograpiya

  • D. 

   Rekomendasyon

 • 15. 
  Bahagi ito ng pananaliksik na kung nasa huling bahagi at tinatawag din itong Dahong Dagdag.
  • A. 

   Apendiks

  • B. 

   Kurikulum Vitae

  • C. 

   Bibliograpiya

  • D. 

   Rekomendasyon

 • 16. 
  Ito ay naglalaman ng bakgrawn hinggil sa paksang napili, maaari itong tumatalakay sa kahulugan, pagbabahagi ng kasaysayan sa paksa, at nakapaloob ditto ang pananaw ng eksperto patungkol sa paksang napili.
  • A. 

   Rasyonal na Pag-aaral

  • B. 

   Introduksyon

  • C. 

   Rationale

  • D. 

   Metodolohiya

 • 17. 
  Ito ay naglalahad ng mga dahilan kung bakit napili ang paksa sa pananaliksik, sumasagot sa tanong kung bakit napili ang paksa at anong nag-udyok sa mga mananaliksik pag-aralan ang napiling paksa.
  • A. 

   Rasyonal na Pag-aaral

  • B. 

   Introduksyon

  • C. 

   Rationale

  • D. 

   Metodolohiya

 • 18. 
  Ito ang pinakadulong bahagi ng pananaliksik, dito nakapaloob ang mahahalagang detalye ng taong nagsagawa ng pag-aaral.
  • A. 

   Apendiks

  • B. 

   Kurikulum Vitae

  • C. 

   Bibliograpiya

  • D. 

   Rekomendasyon

 • 19. 
  Ito ang pangkalahatan o sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulating pananaliksik.
  • A. 

   Pananaliksik

  • B. 

   Pag-aaral

  • C. 

   Paksa

  • D. 

   Pamagat

 • 20. 
  Ang lokasyon ng isinasagawang pag-aaral ay inilalahad sa bahaging ito, pahapyaw na paglalarawan sa lugar na pokus ng pag-aaral.
  • A. 

   Saklaw at Limitasyon

  • B. 

   Katuturan ng mga Termino

  • C. 

   Respondente

  • D. 

   Kapaligiran ng pananaliksik

 • 21. 
  Teknikal na salitang ginagamit sa wikang Ingles kaugnay ng pangongopya ng gawa ng iba nang walang pagkilala.
  • A. 

   Copyright

  • B. 

   Intellectual Property

  • C. 

   Theft

  • D. 

   Plagiarism

 • 22. 
  Ang pamagat ng anumang akda ay isang patent o ­­­­_____________na maaaring angkinin ng nakaisip nito
  • A. 

   Copyright

  • B. 

   Intellectual property

  • C. 

   Theft

  • D. 

   Plagiarism

 • 23. 
  Ito ay uri ng plagyarismo na kung saang ang konsepto na nabasa mula sa isang source  ay kanyang ginamit ngunit siya ay nag paraphrasing.
  • A. 

   Minimalistic

  • B. 

   Full Plagiarism

  • C. 

   Source Citation

  • D. 

   Self Plagiarism

 • 24. 
  Uri ng plagyarismo kung saan maaaring binigay ang pangalan ng may-akda o pinagkunan pero kulang o hindi sapat ang impormasyon at mali ang ibinagay na pinanggalingan ng impormasyon.
  • A. 

   Minimalistic

  • B. 

   Full Plagiarism

  • C. 

   Source Citation

  • D. 

   Self Plagiarim

 • 25. 
  Uri ng plagyarismo kung saan inilathala ang isang materyal na nalathala na pero sa ibang midyum.
  • A. 

   Minimalistic

  • B. 

   Full plagiarism

  • C. 

   Source Citation

  • D. 

   Self Plagiarism 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.