பௌதிக புவியியல் தேர்ச்சி 1-3 (க.பொ.த உயர்தரம்) அலகு பரீட்சை

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Thowfeek Tharique
T
Thowfeek Tharique
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 880
Questions: 20 | Attempts: 880

SettingsSettingsSettings
பௌதிக புவியியல் தேர்ச்சி 1-3 (க.பொ.த உயர்தரம்) அலகு பரீட்சை - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  முன்றாம் வகை நிலவுருவம் பின்வருவனவற்றில் எது?

  • A.

   1.கண்டத் திணிவு கள்

  • B.

   சமுத்திர படுக்கைகள்

  • C.

   சமுத்திர அகழி

  • D.

   நீர்விழச்சி

  Correct Answer
  D. நீர்விழச்சி
  Explanation
  The correct answer is "நீர்விழச்சி" which means "waterfall" in English. The other options mentioned are "கண்டத் திணிவு கள்" which means "volcanoes", "சமுத்திர படுக்கைகள்" which means "oceans", and "சமுத்திர அகழி" which means "tidal waves". Among these options, only "நீர்விழச்சி" refers to a type of landform that involves the flowing of water from a higher to a lower elevation, forming a waterfall.

  Rate this question:

 • 2. 

  புவித்தொகுதியின் உப தொகுதிகளுக்கிடையில் இடைத்தொடர்புகள் காணப்படுவது

  • A.

   வாயுக்கள் பரிமாறுவதனூடாக

  • B.

   அகவிசை புறவிசை செயற்பாட்டின் மூலம்

  • C.

   சக்தி மற்றும் சடப்பொருட்கள் பரிமாறுவதுனூடாக

  • D.

   இயற்கை அனர்த்தங்கள் மூலம்

  Correct Answer
  C. சக்தி மற்றும் சடப்பொருட்கள் பரிமாறுவதுனூடாக
  Explanation
  The answer states that the interconnections in the lithosphere occur due to the movement and transformation of energy and matter. This suggests that the interactions between different components of the lithosphere, such as rocks, minerals, and fluids, result in the exchange of energy and the transformation of materials. This explanation highlights the role of energy and substances in shaping the connections within the lithosphere.

  Rate this question:

 • 3. 

  ஆற்றுத் தொகுதி உள்ளடங்குவது?

  • A.

   தனித்தொகுயில்

  • B.

   திறந்த தொகுதியில்

  • C.

   தனித்தொகுயிலும், மூடிய தொகுதியலும்

  • D.

   மூடிய தொகுதியல

  • E.

   திறந்த தொகுதியில்,தனித்தொகுயிலும், மூடிய தொகுதியலும்

  Correct Answer
  B. திறந்த தொகுதியில்
  Explanation
  The correct answer is "திறந்த தொகுதியில்" which means "in an open space". This answer is chosen because it is the only option that specifically mentions an open space or an area that is not closed or restricted in any way. The other options either mention a closed space or a combination of open and closed spaces. Therefore, "திறந்த தொகுதியில்" is the most suitable answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  வளிமண்டலத்தின் பிரதான பிரிவுகளை புவிமேற்பரப்பிலிருந்து மேல்  நோக்கி முறைய காட்டுவது

  • A.

   இடை மண்டலம் , வெப்ப மண்டலம்,படை மண்டலம்,மாறன் மண்டலம்,

  • B.

   மாறன் மண்டலம், இடை மண்டலம் , வெப்ப மண்டலம்,படை மண்டலம்

  • C.

   மாறன் மண்டலம், இடை மண்டலம் ,படை மண்டலம், வெப்ப மண்டலம்

  • D.

   மாறன் மண்டலம், படை மண்டலம், இடை மண்டலம் ,வெப்ப மண்டலம்

  Correct Answer
  D. மாறன் மண்டலம், படை மண்டலம், இடை மண்டலம் ,வெப்ப மண்டலம்
  Explanation
  The given answer is the correct sequence of the main sections of the atmosphere from bottom to top. The correct sequence is as follows: மாறன் மண்டலம் (troposphere), படை மண்டலம் (stratosphere), இடை மண்டலம் (mesosphere), வெப்ப மண்டலம் (thermosphere). This sequence represents the layers of the atmosphere based on their altitude, with the troposphere being the lowest layer and the thermosphere being the highest.

  Rate this question:

 • 5. 

  வெப்பநிலை மேல செல்லச் செல்ல அதகிரிப்பதும், விண்கற்களின் எரிதல் இடமாகவு ம் ,ஓசோன் வாயுவின் இருப்பிடமாகவு ம் காணப்படும் மண்டலம்?

  • A.

   மாறன் மண்டலம்

  • B.

   படை மண்டலம்

  • C.

   இடை மண்டலம்

  • D.

   வெப்ப மண்டலம்

  Correct Answer
  B. படை மண்டலம்
  Explanation
  The question is asking for the region where the temperature is higher, there is low pressure of air, and the presence of ozone layer is observed. The correct answer, "படை மண்டலம்" (Polar region), fits this description as it is known for its cold temperatures, low pressure, and the presence of the ozone layer.

  Rate this question:

 • 6. 

  தொடர் செயற்பாட்டையுடைய  புவித்தொகுதியின் உப தொகுதி 

  • A.

   உயிர்ககோளம்

  • B.

   வளிக்கோளம்

  • C.

   நீர்க்கோளம்

  • D.

   கற்கோளம்

  Correct Answer
  A. உயிர்ககோளம்
  Explanation
  The given options are all types of ecosystems. "உயிர்ககோளம்" refers to a terrestrial ecosystem, which includes living organisms such as plants, animals, and microorganisms that interact with each other and their environment on land. The other options, "வளிக்கோளம்" refers to a forest ecosystem, "நீர்க்கோளம்" refers to an aquatic ecosystem, and "கற்கோளம்" refers to a desert ecosystem. Therefore, the correct answer is "உயிர்ககோளம்" as it represents a type of ecosystem.

  Rate this question:

 • 7. 

  வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் வாயுச்சேர்க்கையில் காணப்படும் மாசாக்கிகளின் தொககுதிகளை காட்டுவது?

  • A.

   சல்பர் ஒக்சைட், நியோன், மெதேன்

  • B.

   மெதேன், சல்பர் ஒக்சைட்,நியோன்

  • C.

   நைதரசன், ஒக்சைட் சல்பர் ஒக்சைட், கிறிப்ரன்

  • D.

   மெதேன், நைதரசன் ஒக்சைட், சல்பர் ஒக்சைட்

  Correct Answer
  D. மெதேன், நைதரசன் ஒக்சைட், சல்பர் ஒக்சைட்
  Explanation
  The correct answer is "மெதேன், நைதரசன் ஒக்சைட், சல்பர் ஒக்சைட்". This is because in the given question, we are asked to show the order of the elements that are observed in the atmosphere. Methane (மெதேன்), Nitrogen (நைதரசன்), and Oxygen (சல்பர் ஒக்சைட்) are the gases that are commonly found in the Earth's atmosphere. Therefore, the correct order is Methane, Nitrogen, Oxygen.

  Rate this question:

 • 8. 

  புவியின் மொத்த நீர்த்தொகுதியின் அளவு 

  • A.

   1200 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்

  • B.

   1386 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்

  • C.

   1296 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்

  • D.

   1453 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்

  Correct Answer
  B. 1386 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்
  Explanation
  The given answer, "1386 கன மில்லியன் கீயூபிக் மீற்றர்", is the value of the total volume of water on Earth in cubic kilometers.

  Rate this question:

 • 9. 

  ஒரு இடத்தில் வாழும் ஒரு இனத்திற்கே உரிய உயிரி அழைக்கப்படுவது?

  • A.

   இனம்

  • B.

   அங்கி

  • C.

   குடி

  • D.

   சு+ழல் தொகுதி

  Correct Answer
  B. அங்கி
  Explanation
  In the given question, the options provided are "இனம்" (species), "அங்கி" (insect), "குடி" (ant), and "சு+ழல் தொகுதி" (reptile). The correct answer is "அங்கி" (insect) because it is the only option that represents a living creature that can be found in a specific place. The other options do not specify a particular living being.

  Rate this question:

 • 10. 

  உயிர்க்கோளம் உருவாகியிருப்பது?

  • A.

   கற்கோளம், வளிக்கோளத்தின் இடைத்தொடர்பினால்

  • B.

   கற்கோளம், நீர்க்கோளத்தின் இடைத்தொடர்பினால்

  • C.

   கற்கோளம், நீர்கோளம் ,வளிக்கோளத்தின் இடைத்தொடர்பினால்

  • D.

   வளிககோளம், நீர்ககோளத்தின் இடைத்தொடர்பினால்

  Correct Answer
  C. கற்கோளம், நீர்கோளம் ,வளிக்கோளத்தின் இடைத்தொடர்பினால்
 • 11. 

  உயிர் கோளத்தின் உருவாக்கத்தினை ஒழுங்குமுறையாக காட்டுவது?

  • A.

   இனம் ,அங்கி ,குடி ,சு+டல் தொகுதி

  • B.

   அங்கி ,குடி ,இனம் ,சு+ழல் தொகுதி

  • C.

   அங்கி ,இனம்,குடி ,சு+ழல் தொகுதி

  • D.

   அங்கி ,குடி ,சு+ழல் தொகுதி ,இனம்

  • E.

   (5) அயன மழைக்காடு

  Correct Answer
  C. அங்கி ,இனம்,குடி ,சு+ழல் தொகுதி
 • 12. 

  பின்வருவனவற்றுள் எது, வளிமண்டலச் சேர்க்கையில் உள்ள நிரந்தர மற்றும் மாறுபடும் வாயூக்களை முறையே சரியாகக் குறித்துக் காட்டுகின்றது?

  • A.

   (1) காபனீரொட்சைட் மற்றும் ஹீலியம்

  • B.

   (2) ஒட்சிசன் மற்றும் காபனீரொட்சைட்

  • C.

   (3) நைதரசன் மற்றும் ஒட்சிசன்

  • D.

   (4) காபனீரொட்சைட் மற்றும் நைதரசன்

  • E.

   (5) நைதரசன் மற்றும் ஹீலியம்

  Correct Answer
  B. (2) ஒட்சிசன் மற்றும் காபனீரொட்சைட்
 • 13. 

  உலகின் மொத்த நீர் தொகுதியில் நன்னீரின் சதவீதம்?

  • A.

   6%

  • B.

   7%

  • C.

   9%

  • D.

   3%

  Correct Answer
  D. 3%
  Explanation
  The correct answer is 3%. In the given question, we are asked to find the percentage of fresh water in the total water on Earth. Fresh water includes water in rivers, lakes, and groundwater, while saltwater is found in oceans and seas. It is estimated that only about 3% of the Earth's total water is fresh water, making it a scarce resource. Therefore, the correct answer is 3%.

  Rate this question:

 • 14. 

  உயரத்திற்கு ஏற்ப வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடைவதும்,  வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் மண்டலமாகவு ம், புவிமேற்பர்பிலிருந்து 50-80 கி.மீ உயிரத்திலும் காணப்படுவதுமான மண்டலம்?

  • A.

   இடை மண்டலம்

  • B.

   படை மண்டலம்

  • C.

   வெப்ப மண்டலம்

  • D.

   மாறன் மண்டலம்

  Correct Answer
  A. இடை மண்டலம்
  Explanation
  The given question asks for the region in the atmosphere where there is a decrease in temperature with increasing altitude and where temperature is observed to be between 50-80 km above the Earth's surface. The correct answer is "இடை மண்டலம்" which translates to "Mesosphere" in English. The mesosphere is the layer of the atmosphere located between the stratosphere and the thermosphere. In this region, temperature decreases with increasing altitude due to the decreasing concentration of ozone and the low absorption of solar radiation.

  Rate this question:

 • 15. 

  படை மண்டலத்திற்கும் இடை மண்டலத்திற்கும் இடையில் காணப்படுவது?

  • A.

   இடைத்தரிப்பு

  • B.

   படைத்தரிப்பு

  • C.

   மாறன் தரிப்பு

  • D.

   கொண்ராட்

  Correct Answer
  B. படைத்தரிப்பு
  Explanation
  In this question, the options provided are "இடைத்தரிப்பு" (translation: transition), "படைத்தரிப்பு" (translation: transformation), "மாறன் தரிப்பு" (translation: mutation), and "கொண்ராட்" (translation: fusion). The correct answer is "படைத்தரிப்பு" (transformation). The question is asking what is observed between the "படை மண்டலம்" (parental generation) and the "இடை மண்டலம்" (offspring generation). The term "படைத்தரிப்பு" refers to the process of transformation or change that occurs between generations.

  Rate this question:

 • 16. 

  பதார்த்த பாய்ச்சல் இடம் பெறும் வடிவம்?

  • A.

   நேர் கோட்டு முறை

  • B.

   வட்டமுறை

  • C.

   மேற்படி இரு முறையிலும்

  • D.

   மேற்படி முறைகளில் இல்லை

  Correct Answer
  B. வட்டமுறை
  Explanation
  The correct answer is "வட்டமுறை" which means "Circular method". This implies that the motion of the object follows a circular path. The other options mentioned, such as "நேர் கோட்டு முறை" (Straight line method), "மேற்படி இரு முறையிலும்" (Both straight line methods), and "மேற்படி முறைகளில் இல்லை" (No straight line methods), are incorrect as they do not accurately describe the nature of the motion.

  Rate this question:

 • 17. 

  பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது, பௌதிக மற்றும் மானிடத் தோற்றப்பாட்டினை ஒரு ஆய்வு செய்யும் கற்கைநெறியாகப் புவியியலினைத் தௌpவாக வரையறை செய்கின்றது?

  • A.

   (1) பௌதிக மற்றும் மானிடக் கூறுகளை விஞ்ஞானரீதியாக ஆய்வு செய்தல்

  • B.

   (2) பௌதிக மற்றும் மானிடக் கூறுகளை இடஞ்சார் மற்றும் காலரீதியான தோற்றப்பாட்டில் ஆய்வு செய்தல்

  • C.

   (3) நிலத்தோற்றத்தினை ஒப்பீட்டு ரீதியாக ஆய்வுசெய்தல்

  • D.

   (4) நிலத்தோற்றப் பரம்பலினை ஒழுங்குமுறையில் ஆய்வு செய்தல்.

  • E.

   (5) பௌதிக மற்றும் மானிடக் கூறுகளைப் பிரதேச தோற்றப்பாட்டில் ஆய்வு செய்தல்.

  Correct Answer
  B. (2) பௌதிக மற்றும் மானிடக் கூறுகளை இடஞ்சார் மற்றும் காலரீதியான தோற்றப்பாட்டில் ஆய்வு செய்தல்
  Explanation
  The correct answer states that conducting research in a controlled and systematic manner is necessary to study physical and social phenomena. This involves observing and analyzing physical and social phenomena in a structured and scientific way, taking into account the variables and factors that may affect the outcomes. By conducting research in a controlled and systematic manner, researchers can gather reliable and valid data, draw meaningful conclusions, and contribute to the advancement of knowledge in the field of science and social sciences.

  Rate this question:

 • 18. 

  வெப்ப நிலை நழுவு வீதம் அல்லது சுழல் நழுவு வீதம் எனப்படுவது

  • A.

   கடல் மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லச்செல்ல ஒவ்வொரு 1000 மீற்ர்க்கும் 6.4 பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைதல்

  • B.

   கடல் மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லச்செல்ல ஒவ்வொரு 1000 மீற்ர்க்கும் 0.64 பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைதல்

  • C.

   கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லச்செல்ல ஒவ்வொரு 1000 மீற்ர்க்கும் 6.4 பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரித்தல்

  • D.

   கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லச்செல்ல ஒவ்வொரு 1000 மீற்ர்க்கும் 0.64 பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரித்தல்

  Correct Answer
  A. கடல் மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லச்செல்ல ஒவ்வொரு 1000 மீற்ர்க்கும் 6.4 பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைதல்
  Explanation
  The given answer states that reducing the temperature by 6.4 degrees Celsius for every 1000 meters of ascent from sea level is a decrease in temperature. This is because as one goes higher in altitude, the temperature tends to decrease. Therefore, the given answer correctly explains that the decrease in temperature is proportional to the increase in altitude.

  Rate this question:

 • 19. 

  சு+ழல்தொகுதி ஒன்றின் பிரதான கூறுகள் யாது?

  • A.

   விலங்குகள் ,தவாவரம் ,மலைத்தொர்கள், உயிரற்ற கூறுகள்

  • B.

   தவார உண்ணிகள், ஊண் உண்ணிகள் ,பிரிகையாக்கிகள் ,நுகரிகள்

  • C.

   உற்பத்தியாக்கி, பிரிகையாக்கி ,முதலாம் படி நுகரி, இரண்டாம் படி நுகரி

  • D.

   உற்பத்தியாக்கி, பிரிகையாக்கி, நுகரி, சேதன/அசேதனப் பொருட்கள்

  Correct Answer
  D. உற்பத்தியாக்கி, பிரிகையாக்கி, நுகரி, சேதன/அசேதனப் பொருட்கள்
  Explanation
  The given answer states that the primary features of the சு+ழல்தொகுதி (compound letter) are உற்பத்தியாக்கி (consonant conjunct), பிரிகையாக்கி (vowel conjunct), நுகரி (nasalization), and சேதன/அசேதனப் பொருட்கள் (voiced/unvoiced consonants). These features are key components of the compound letter and are necessary to understand its pronunciation and usage.

  Rate this question:

 • 20. 

  மண் உருவாக்கம் பெறும் செயற்பாடு இடம்பெறுவது?

  • A.

   உயிர்க்கோளம்

  • B.

   வளிக்கோளம்

  • C.

   நீர்க்கோளம்

  • D.

   கற்கோளம்

  Correct Answer
  D. கற்கோளம்
  Explanation
  The correct answer is "கற்கோளம்" (Education). This is because education is the process of acquiring knowledge, skills, values, and attitudes through teaching, training, or research. It is a means of obtaining and imparting knowledge in various subjects and fields. The other options, உயிர்க்கோளம் (Breathing), வளிக்கோளம் (Weaving), and நீர்க்கோளம் (Water storage), do not accurately represent the process of obtaining knowledge and skills.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.