Copy Of પર્યાવરણ ક્વિઝ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Nilesh Solanki
N
Nilesh Solanki
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 694
Questions: 15 | Attempts: 694

SettingsSettingsSettings
Copy Of  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

   ભારતનું પર્યાવરણ શિક્ષા કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે ?

  • A. 

   અમદાવાદ

  • B. 

   વિશાખાપટ્ટનમ

  • C. 

   બેંગ્લોર

  • D. 

   જયપુર

  Correct Answer
  A. અમદાવાદ
  Explanation
  The correct answer is "અમદાવાદ" because it is mentioned in the given options and it is a well-known fact that Ahmedabad is a center for environmental education in India.

  Rate this question:

 • 2. 

  ઈન્દ્રોડા પાર્ક પ્રકૃતિ ઉદ્યાન ક્યાં આવેલો છે ?

  • A. 

   સાપુતારા        

  • B. 

   જૂનાગઢ

  • C. 

   ગાંધીનગર

  • D. 

   ડાંગ

  Correct Answer
  C. ગાંધીનગર
  Explanation
  Indroda Park is located in Gandhinagar.

  Rate this question:

 • 3. 

  દાલ સરોવર ક્યાં આવેલું છે ?

  • A. 

   પંજાબ

  • B. 

   રાજસ્થાન

  • C. 

   હિમાચલ પ્રદેશ

  • D. 

   કશ્મીર

  Correct Answer
  D. કશ્મીર
  Explanation
  Dal Lake is located in the state of Jammu and Kashmir in India. It is a famous tourist attraction and is known for its scenic beauty and houseboats.

  Rate this question:

 • 4. 

  વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?       

  • A. 

   2 ઓક્ટોબર થી 8 ઓક્ટોબર

  • B. 

   2 જુન થી 8 જુન

  • C. 

   2 નવેમ્બર થી 8 નવેમ્બર

  • D. 

    2 જુલાઈ થી 8 જુલાઈ

  Correct Answer
  A. 2 ઓક્ટોબર થી 8 ઓક્ટોબર
  Explanation
  The correct answer is "2 ઓક્ટોબર થી 8 ઓક્ટોબર" because it mentions the dates from 2nd October to 8th October. This indicates that the wildlife week is celebrated during this time period.

  Rate this question:

 • 5. 

  પૃથ્વીના તાપમાનમાં થઈ રહેલા સતત વધારાને ............................................ કહે છે.

  • A. 

   સમર વોર્મંગ

  • B. 

   ગ્લોબલ મોર્નિંગ

  • C. 

   ગ્લોબલ બેલેન્સ

  • D. 

   ગ્લોબલ વોર્મિંગ  

  Correct Answer
  D. ગ્લોબલ વોર્મિંગ  
  Explanation
  પૃથ્વીના તાપમાનમાં થઈ રહેલા સતત વધારાને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહે છે.

  Rate this question:

 • 6. 

  નીચેનામાંથી કયુ વૃક્ષ સતત ઓક્સિજન આપે છે ?

  • A. 

   આંબો

  • B. 

   પીપળો

  • C. 

   લીમડો

  • D. 

   નીલગીરી

  Correct Answer
  B. પીપળો
  Explanation
  The correct answer is "પીપળો" (Pipalo). The Pipal tree is known for its continuous release of oxygen. It is considered sacred in many cultures and is often found near temples or in religious places. The Pipal tree has large leaves that help in the process of photosynthesis, which produces oxygen. Additionally, the tree has a high transpiration rate, which means it releases a significant amount of water vapor into the atmosphere, contributing to the overall oxygen levels.

  Rate this question:

 • 7. 

  વિશ્વ વન્ય દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?                   

  • A. 

   23 માર્ચ

  • B. 

   3 ઓગષ્ટ

  • C. 

   3 માર્ચ

  • D. 

   21 ઓગષ્ટ

  Correct Answer
  C. 3 માર્ચ
  Explanation
  The correct answer is 3 માર્ચ because World Wildlife Day is celebrated on March 3rd every year to raise awareness about the importance of wildlife conservation and the need to protect endangered species and their habitats.

  Rate this question:

 • 8. 

  ગુજરાતનો સૌથી મોટો વનસ્પતિ ઉદ્યાન ક્યાં આવેલો છે ?            

  • A. 

   વઘઈ

  • B. 

   વડોદરા

  • C. 

   વલસાડ

  • D. 

   વડનગર

  Correct Answer
  A. વઘઈ
  Explanation
  The largest botanical garden in Gujarat is located in Vaghai.

  Rate this question:

 • 9. 

  પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળી આવતા કુદરતી તેલને કયું તેલ કહે છે ?

  • A. 

   ખનીજ તેલ

  • B. 

   વિશુધ્ધ તેલ

  • C. 

   ઘાસ તેલ

  • D. 

   કોલ્ટેર ઓઈલ

  Correct Answer
  A. ખનીજ તેલ
  Explanation
  The correct answer is "ખનીજ તેલ" which means mineral oil in English. This type of oil is obtained from the earth's crust and is used for various purposes such as lubrication, fuel, and in the production of plastics and chemicals.

  Rate this question:

 • 10. 

  નીચેનામાંથી પર્યાવરણમાં ઊર્જાનો  મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ?

  • A. 

   પવન

  • B. 

   સૂર્ય

  • C. 

   જળ

  • D. 

   પેટ્રોલિયમ

  Correct Answer
  B. સૂર્ય
  Explanation
  The correct answer is "સૂર્ય". The question asks about the main source of energy in the environment, and out of the given options, the sun (સૂર્ય) is the primary source of energy. It provides heat and light, which are essential for various processes on Earth, including photosynthesis and weather patterns. Wind (પવન), water (જળ), and petroleum (પેટ્રોલિયમ) are also sources of energy, but they are derived from the sun in different ways.

  Rate this question:

 • 11. 

  વિશ્વ ચકલી દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?          

  • A. 

   20 જુન

  • B. 

   20 મે

  • C. 

   20 માર્ચ

  • D. 

   20 એપ્રિલ

  Correct Answer
  C. 20 માર્ચ
  Explanation
  The correct answer is 20 માર્ચ (20 March). The question asks about when is World Sparrow Day celebrated. Out of the given options, 20 માર્ચ (20 March) is the correct date.

  Rate this question:

 • 12. 

  પર્યાવરણનું રક્ષાકવચ કોણે કહેવામાં આવે છે ?

  • A. 

   નાઈટ્રોજન

  • B. 

   ઓક્સિજન

  • C. 

   કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

  • D. 

   ઓઝોન

  Correct Answer
  D. ઓઝોન
  Explanation
  Ozone is known as the protector of the environment because it forms a layer in the Earth's atmosphere that absorbs most of the Sun's ultraviolet (UV) radiation. This layer, called the ozone layer, acts as a shield, protecting living organisms on Earth from the harmful effects of excessive UV radiation. Ozone is formed when oxygen molecules (O2) are broken apart by UV radiation and then recombine with other oxygen molecules to form ozone (O3). Therefore, ozone plays a crucial role in maintaining the balance of the Earth's ecosystem and protecting life on the planet.

  Rate this question:

 • 13. 

  કયા વૃક્ષના પાન બીડી ઉદ્યોગ માટે ઉપયોગી છે ?            

  • A. 

   બોરડી

  • B. 

   ટીમરું

  • C. 

   સાજળ

  • D. 

   ગરમાળો

  Correct Answer
  B. ટીમરું
  Explanation
  The correct answer is "ટીમરું" because timber is a type of wood that is commonly used in industries for various purposes such as construction, furniture making, and manufacturing. It is a valuable natural resource and is in high demand in the industrial sector.

  Rate this question:

 • 14. 

  ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?                

  • A. 

   સાપુતારા 

  • B. 

   ડાંગ

  • C. 

   જુનાગઢ

  • D. 

   જામનગર

  Correct Answer
  C. જુનાગઢ
  Explanation
  The correct answer is Junagadh because Gir National Park is located in Junagadh district of Gujarat.

  Rate this question:

 • 15. 

  જંગોલોના કારણે જમીનનું ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.....................  અટકે છે.                       

  • A. 

   સંવર્ધન

  • B. 

   ધોવાણ

  • C. 

   ફળદ્રુપતા

  • D. 

   રક્ષણ

  Correct Answer
  B. ધોવાણ
  Explanation
  Due to deforestation, the land is eroded, leading to soil erosion. This is because the removal of trees and vegetation reduces the ability of the soil to hold onto water and nutrients, making it more susceptible to erosion by wind and water. As a result, the land becomes barren and unproductive, causing it to become stagnant.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.